Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

Υπουργείο Άμυνας

Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ: Τι δεν πρέπει να "ξεχάσουν" Τσίπρας και Καμμένος

21.09.2015 | 20:10
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ξανά στην κυβέρνηση με ίδιο ΥΕΘΑ να έχει την ευθύνη των Ενόπλων Δυνάμεων. Υπάρχει μια συνέχεια η οποία τουλάχιστον αποτελεί κέρδος χρόνου για να “τρέξουν” κρίσιμα θέματα που στο επτάμηνο της πρώτης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ δεν προχώρησαν.


Ποια είναι αυτά που οι Τσίπρας-Καμμένος δεν μπορούν πια να “ξεχάσουν”;


Θα στηριχθούμε στον κατάλογο των δράσεων που η ίδια η πολιτική ηγεσία είχε συντάξει. Όπως θα διαπιστώσετε χρειάζεται πολύ δουλειά.


Πριν από το μακρύ κατάλογο που ακολουθεί θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΘΑ δεν μπορεί να μην έχει τοποθετήσει σε απόλυτη προτεραιότητα τα ζητήματα του προσωπικού.

Κι επειδή είμαστε βέβαιοι ότι οι δανειστές θα ανάψουν “κόκκινο” στην αποκατάταση των μισθών των στρατιωτικό καλό θα είναι έτοιμοι να ξεπεράσουν τις αντιδράσεις .

Τι δεν πρεπει να ξεχάσουν Τσίπρας-Καμμένος και ειδικά ο δέυτερος;

Τι προέβλεπε λοιπόν ο σχεδιασμός Καμμένου από την προηγούμενη θητεία του ,η οποία διακόπηκε για λίγο λόγω εκλογών;

Μεταξύ άλλων προέβλεπε:

Για τη νέα δομή δυνάμεων και τη διακλαδικότητα:

  ✓ Ολοκλήρωση οργανωτικών μεταβολών που απορρέουν από την αναθεωρημένη δομή δυνάμεων και τον υφιστάμενο επιχειρησιακό σχεδιασμό.

• Εκσυγχρονισμός- Ενίσχυσης Αποδοτικότητας και Διαφάνειας Οικονομικών Υπηρεσιών ΥΠΕΘΑ

✓ Συνέχιση διαδικασιών για υιοθέτηση Διπλογραφικού Συστήματος από το σύνολο των οικονομικών υπηρεσιών και φορέων των Ενόπλων Δυνάμεων και των εποπτευομένων υπηρεσιών του ΥΠΕΘΑ. Στόχος εντός 3ετίας να εφαρμόζεται πλήρως το διπλογραφικό σύστημα στο σύνολο των υπόψη υπηρεσιών και φορέων.

✓ Εναρμόνιση ελεγκτικών διαδικασιών με διεθνή πρότυπα λογιστικής σε διακλαδικό επίπεδο. Έκδοση κανονισμού κοστολόγησης και εφαρμογή λογιστικού ελέγχου κόστους ζωής για το σύνολο των κυρίων αμυντικών υλικών των Ενόπλων Δυνάμεων.

✓ Προώθηση σχεδίου νόμου για δημιουργία κοινού Σώματος Οικονομικών Επιθεωρητών, με μετεξέλιξη του Ελεγκτικού Σώματος του Στρατού Ξηράς σε Διακλαδικό Σώμα με αποκλειστική ευθύνη την άσκηση οικονομικών επιθεωρήσεων σε οικονομικές υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων.


• Προμήθειες – Εξοπλισμοί - Συμβάσεις


✓ Ολοκλήρωση προσαρμογής των υπηρεσιών και διευθύνσεων προμηθειών του ΥΠΕΘΑ και βέλτιστη αξιοποίηση του νέου Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), με σκοπό τη διενέργεια συγκεντρωτικών ηλεκτρονικών διαγωνισμών.

✓ Επέκταση κατάρτισης συμφωνιών –πλαισίου για διενέργεια προμηθειών και παροχή υπηρεσιών με συγκεντρωτικό και έγκαιρο προγραμματισμό, με σκοπό τη μείωση διοικητικού κόστους και επίτευξη οικονομιών κλίμακας στο ΥΠΕΘΑ.

✓ Επανακαθορισμός και αναπλήρωση της στάθμης πολεμικών αποθεμάτων ή αποθεμάτων ασφαλείας, καθώς και διατήρηση και αναπλήρωσή τους, στα προ του 2012 επίπεδα.

✓ Βελτίωση κάλυψης των αναγκών των ΕΔ με ιδία μέσα, μέσα από την πλήρη αξιοποίηση των Στρατιωτικών Εργοστασίων.

✓ Επανέλεγχος των συμβάσεων προμήθειας αμυντικού υλικού και επιβολή ποινικών ρητρών σύμφωνα με την κείμενη εθνική και κοινοτική νομοθεσία.

✓ Προώθηση σχεδίου νόμου για τροποποίηση του Ν.3978/2011 «Περί Δημοσίων Συμβάσεων, έργων κλπ», με σκοπό την εξασφάλιση της απαιτούμενης ευελιξίας στις ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων και την υποστήριξη του στρατιωτικού εξοπλισμού.

✓ Μεταφορά μέρους των αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) στα Γενικά Επιτελεία.

• Αξιοποίηση Περιουσίας Ενόπλων Δυνάμεων

✓ Διαχείριση και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του ΥΠΕΘΑ προκειμένου να εξασφαλίζεται απόδοση όχι μικρότερη από 5% της αντικειμενικής αξίας των ακινήτων.

• Αμυντική Βιομηχανία - Έρευνα - Καινοτομία

✓ Διερεύνηση τρόπου διευκόλυνσης εισόδου νέων εταιριών στο τομέα του αμυντικού υλικού και ανάπτυξη ενός αξιόπιστου μητρώου προμηθευτών, με ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών πιστοποίησής τους.

✓ Επιδίωξη αύξησης της εγχώριας συμμετοχής σε προγράμματα προμηθειών αμυντικού υλικού, δια μέσου της ενεργού συμμετοχής σε προγράμματα διεθνών οργανισμών (ΝΑΤΟ, EDA κτλ) και της πλήρους αξιοποίησης των στρατηγικών συμμαχιών με τους υπόψη οργανισμούς.

✓ Στήριξη και τόνωση της εγχώριας εθνικής αμυντικής βιομηχανίας, δημοσίου και ιδιωτικού χαρακτήρα.

✓ Άντληση Κονδυλίων από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία (Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία, HORIZON 2020, LΙFE κτλ) για δράσεις επ’ ωφελεία των ΕΔ και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου, με ιδιαίτερη εστίαση στην πράσινη ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα.

✓ Αύξηση διατιθέμενων για την έρευνα κονδυλίων σε τομείς, που αναδεικνύονται ως πολλαπλασιαστές ισχύος, όχι μόνο για το ΥΠΕΘΑ, αλλά και για την ελληνική οικονομία εν γένει. Ολοκλήρωση των διαδικασιών σύστασης και λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Αμυντικής Έρευνας και Τεχνολογίας που έχει θεσμοθετηθεί με το Ν.4250/2014.

✓ Εναρμόνιση ελεγκτικών διαδικασιών με διεθνή πρότυπα λογιστικής σε διακλαδικό επίπεδο. Έκδοση κανονισμού κοστολόγησης και εφαρμογή λογιστικού ελέγχου κόστους ζωής για το σύνολο των κυρίων αμυντικών υλικών των ΕΔ.

• Ζητήματα Προσωπικού


✓ Προώθηση νέου μισθολογικού συστήματος στις ΕΔ.

✓ Προώθηση νέου συστήματος τοποθετήσεων-μεταθέσεων κληρωτού προσωπικού, με σκοπό την ενίσχυση της αξιοκρατίας και την υποστήριξη των ασθενέστερων οικονομικά κοινωνικών στρωμάτων.

✓ Αναθεώρηση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου που διέπει το ΥΠΕΘΑ και τα στελέχη των ΕΔ και ειδικότερα:

• Του Ν.Δ. 1400/1973 «Περί Καταστάσεων των Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων».

• Της Υπουργικής Απόφασης που αφορά τοποθετήσεις – μεταθέσεις - αποσπάσεις των στελεχών των ΕΔ.

• Το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο που διέπει την οργάνωση, λειτουργία και αρμοδιότητες των αστυνομικών υπηρεσιών των ΕΔ.

✓ Προώθηση νομοθετικής ρύθμισης για σειρά ζητημάτων αρμοδιότητας ΥΠΕΘΑ, μεταξύ των οποίων ενδεικτικά αναφέρονται:

• Τυποποίηση διάρκειας θητείας των Αρχηγών Γενικών Επιτελείων των ΕΔ.

• Καθιέρωση 2ετούς παραμονής Ανωτάτων Αξιωματικών σε θέσεις ευθύνης (Διοικητές Σχηματισμών και Υπηρεσιών ΕΔ).

• Κατάργηση της αυτεπάγγελτης αποστρατείας, με κρίση «ευδοκίμως τερματίσαντες», πριν τη συμπλήρωση 35 ετών συντάξιμης υπηρεσίας.

• Της Υπουργικής Απόφασης που αφορά τοποθετήσεις- μεταθέσεις- αποσπάσεις των στελεχών των ΕΔ.

• Το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο που διέπει την οργάνωση, λειτουργία και αρμοδιότητες των αστυνομικών υπηρεσιών των ΕΔ.

• Κοινωνική Προσφορά Ενόπλων Δυνάμεων

Δημιουργία Διοίκησης Αεροπορικών Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας στην οποία θα ενταχθεί το σύνολο των πτητικών μέσων κοινής ωφέλειας υπό ενιαίο νομικό πλαίσιο, με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου, επίτευξη μεγαλύτερης αυτονομίας, ευελιξίας και εξασφάλιση χρηματοδότησης ανεξάρτητα από τον αμυντικό προϋπολογισμό, με εκμετάλλευση σχετικών κοινοτικών κονδυλίων.

Ολοκλήρωση διαδικασιών σύστασης και ενεργοποίησης της Διακλαδικής Υπηρεσίας Κατασκευής Έργων Κοινής Ωφελείας (Δ.Υ.Κ.Ε.Κ.Ω.) και των υπ’ αυτή υπαγομένων μονάδων.

Αυτά κι άλλα πολλά που ελπίζουμε ότι δεν θα ξαχαστούν.


 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ