Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

85 προγράμματα αντισταθμιστικών στο στόχαστρο 10 ερωτήσεις για την κυβέρνηση

01.09.2014 | 21:05
85 συμβάσεις αντισταθμιστικών ωφελημάτων από εξοπλιστικά προγράμματα έχει βάλει στο στόχαστρο η αξιωματική αντιπολίτευση. Ο ΣΥΡΙΖΑ θέτει 10 ερωτήματα γι΄ αυτές τις συμβάσεις και ζητά απαντήσεις την ερχόμενη Πέμπτη στη Βουλή όπου θα συζητηθεί το νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ.
Σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν οι βουλευτές που κατέθεσαν ερώτηση στη Βουλή “ η ανεκτέλεστη πιστωτική αξία των προγραμμάτων που έληξαν χωρίς να υλοποιηθούν προσηκόντως ανερχόταν το Δεκέμβριο του 2010 σε 2,9 δισ ΕΥΡΩ και αντιστοιχούσε σε τουλάχιστον 300 εκατ. ΕΥΡΩ πραγματικού έργου”.

Η Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων είχε τις εξής δυνατότητες σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν :

 
α)να εισπράξει τις εγγυητικές επιστολές, να επιβάλει ποινικές ρήτρες ύψους τουλάχιστον 290 εκατ. ΕΥΡΩ και να αποκλείσει τους αναδόχους από μελλοντικές συμβάσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας
 
β)να εντάξει τις συμβάσεις αυτές στο άρθρο 87 του Νόμου 3883/2010, κατά την έναρξη ισχύος του οποίου και με βάση όσα αναφέρονται στην αιτιολογική του έκθεση ήταν δυνατή η επανασυμβασιοποίηση προγραμμάτων αντισταθμιστικών ωφελημάτων ονομαστικής αξίας τουλάχιστον 725 εκατ. ΕΥΡΩ.
 
Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο απαγορεύει την παραλαβή και επομένως και την πίστωση αντισταθμιστικών ωφελημάτων μετά την λήξη του συμβατικού χρόνου.
 
Για τους λόγους αυτούς προξενεί εντύπωση το γεγονός ότι η αξία της ανεκτέλεστης πιστωτικής υποχρέωσης των προγραμμάτων που ήδη τον Δεκέμβριο του 2010 είχαν λήξει χωρίς να έχουν εκτελεστεί προσηκόντως, τα τελευταία τέσσερα (4) χρόνια μειώθηκε κατά σχεδόν 70% !
 
Το αποτέλεσμα είναι, εάν τελικά υλοποιηθεί το άρθρο 3 του Σχεδίου Νόμου «Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας», η αξία των προγραμμάτων που μπορούν να επανασυμβασιοποιηθούν να είναι κατά 547 εκατ. ΕΥΡΩ μικρότερη από εκείνη που θα προέκυπτε από την εφαρμογή του άρθρου 87 του Νόμου 3883/2010, με αποτέλεσμα να πιθανολογείται ισόποση ζημία του Ελληνικού Δημοσίου.
 
Περαιτέρω, η αξία των συμβάσεων που είναι δυνατόν να επανασυμβασιοποιηθούν είναι σήμερα σημαντικά μικρότερη (κατά 112 εκατ. ΕΥΡΩ) ακόμα και από την αξία των εγγυητικών επιστολών, που θα έπρεπε να έχουν καταπέσει ήδη από το Δεκέμβριο του 2010, με αποτέλεσμα να πιθανολογείται ισόποση ζημία του Ελληνικού Δημοσίου.

Κατόπιν των ανωτέρω, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ θέτουν τα παρακάτω ερωτήματα στον κ. Υπουργό Εθνικής Άμυνας :


1. Ποιές είναι οι 85 συμβάσεις αντισταθμιστικών ωφελημάτων, των οποίων η ανεκτέλεστη πιστωτική υποχρέωση τον Δεκέμβριο του 2010 ανερχόταν σε 2,9 δισ. ΕΥΡΩ; Ποια ήταν τα ανεκτέλεστα προγράμματα της κάθε μιας από αυτές, ποια η ονομαστική και πιστωτική αξία του καθενός από αυτά, ποιός ο συμβατικός χρόνος παροχής του καθενός από αυτά;
 
2. Ποια από τα προγράμματα αντισταθμιστικών ωφελημάτων της προηγούμενης ερώτησης πιστώθηκαν εν όλω ή εν μέρει μετά την λήξη του συμβατικού χρόνου; Ποιά είναι η νομική βάση των πιστώσεων αυτών; Πότε συντάχθηκε για το κάθε ένα από τα προγράμματα της πρώτης ερώτησης πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής του υλικού από τον τελικό χρήστη και πότε συντάχθηκε πρωτόκολλο παράδοσης στον τελικό χρήστη προς χρήση, ώστε να επέλθει η εφοδιαστική του ένταξη;
 
3. Πότε υποβλήθηκε από την κάθε αντισυμβαλλόμενη εταιρεία Επιστολή Κατάστασης Πίστωσης για μέρος ή σύνολο του κάθε ενός από τα προγράμματα, που αναφέρονται στην κάθε μια από τις συμβάσεις της πρώτης ερώτησης; Συνοδευόταν η προαναφερόμενη Επιστολή Κατάστασης Πίστωσης από πλήρη (και όχι ελλιπή) δικαιολογητικά κατά τον χρόνο της υποβολής της και ήταν σύμφωνη με το περιεχόμενο της αντίστοιχης σύμβασης;
 
4. Ποιά είναι η αξία και η χρονική διάρκεια των εγγυητικών επιστολών που είχε το Ελληνικό Δημόσιο στα χέρια του για κάθε ένα από τα προγράμματα του πρώτου ερωτήματος; Ποιές από αυτές είναι εταιρικές, ποιές τραπεζικές και ποιές είναι σε ισχύ σήμερα;
 
5. Για ποιό λόγο το Ελληνικό Δημόσιο δεν εισέπραξε τις εγγυητικές επιστολές, παρά το γεγονός ότι τα προγράμματα της πρώτης ερώτησης έληξαν ανεκτέλεστα;
 
6. Ποιές συμβατικές κυρώσεις επιβλήθηκαν στους αναδόχους των προγραμμάτων της πρώτης ερώτησης, λαμβάνοντας μάλιστα υπόψιν ότι οι κυρώσεις αυτές χαρακτηρίζονται από υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΕΜΠ.505/ερ.46/2010 έγγραφο του Γραφείου Νομικού Συμβούλου ΥΕΘΑ συγκεκριμένες και ανελαστικές;
 
7. Για ποιά από τα προγράμματα της πρώτης ερώτησης είχαν συνταχθεί πρωτόκολλα τμηματικής παραλαβής των οφειλόμενων αντισταθμιστικών ωφελημάτων πριν την πάροδο του συμβατικού χρόνου και πότε συντάχθηκαν;
 
8. Σε ποιές ενέργειες προέβη το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για να διερευνηθούν οι καταγγελίες του Συνδέσμου Ελλήνων Κατασκευαστών Πολεμικού Υλικού για εταιρείες φαντάσματα που φέρονται να υλοποιούν αντισταθμιστικά ωφελήματα εκατομμυρίων ΕΥΡΩ;
 
9. Διασφαλίστηκε η απαρέγκλιτη εφαρμογή των γνωμοδοτήσεων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με αριθμό 514/2008 και 14/2009, οι οποίες είχαν γίνει αποδεκτές από τον κ. Υπουργό Εθνικής Άμυνας;
 
10. Έχει εξασφαλίσει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (α) ότι η χρονική διάρκεια μέσα στην οποία οι υπόχρεοι προμηθευτές εκτέλεσαν τα προγράμματα που αναφέρονται στο πρώτο ερώτημα υλοποιήθηκαν μέσα σε χρόνο που ήταν επίκαιρα για την υποβοήθηση της αμυντικής βιομηχανίας και της τεχνολογικής υποδομής της χώρας και (β) ότι η αξία τους εξακολουθούσε κατά το χρόνο της πίστωσης να ανταποκρίνεται στην εκτίμηση - αξιολόγηση που έγινε κατά την έγκρισή τους, όπως απαιτούν οι γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που αναφέρονται στο προηγούμενο ερώτημα;Σημειώνεται ότι στο ίδιο Σχέδιο Νόμου ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταθέσει δυο (2) τροπολογίες. Με την πρώτη προτείνεται η θεσμοθέτηση υποχρεωτικής ετήσιας απολογιστικής έκθεσης της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων προς τη Βουλή για την πορεία όλων των συμβάσεων αντισταθμιστικών ωφελημάτων και δυνατότητας επιβολής ρήτρας διαφθοράς. Με την δεύτερη προστατεύονται τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων του Τροχαίου Υλικού.

Διαβάστε ακόμη:


"Θέλω 200 χιλιάδες να σας λύσω το θέμα"! Εκβιασμός για μίζα - Αποκαλυπτικά έγγραφα


"Κεραυνοί" Κανέλλη για εξοπλισμούς ΜΤΣ και για "ζητιανιά" που δεν αξίζει στους στρατιωτικούςΑντισταθμιστικά ωφελήματα: Τι συμφωνήθηκε μεταξύ Ελλήνων κατασκευαστών και ΥΠΕΘΑ 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ