Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΑΠΟΨΗ

Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: πως θα προχωρήσουν στο αύριο

16.08.2012 | 00:19
Γράφουν οι:

Πέτρος Ν. Κωτσιόπουλος,Καθηγητής, Κοσμήτορας ΣΙ
Ηλίας Αρ. Υφαντής, Καθηγητής τ. Κοσμήτορας ΣΝΔ


Η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ιδρυθείσα το 1828), η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ιδρυθείσα το 1845) και η Σχολή Ικάρων (ιδρυθείσα το 1931) είναι τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας, ιστορικά ιδρύματα, με μακρά παράδοση και ουσιαστική συμβολή στους αγώνες, την ανάπτυξη, την ευημερία και την προκοπή του Έθνους. Η εξελισσόμενη πολυδιάστατη κρίση, η διαμόρφωση ενός ρευστού περιβάλλοντος εξαιτίας της απώλειας των σταθερών και οι δυσμενείς προβλέψεις απαιτούν τη νηφάλια αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης και την ορθολογική αντιμετώπιση των αναδυόμενων προκλήσεων. Το παρόν άρθρο αφορά στο Σήμερα και το Αύριο των ΑΣΕΙ.

Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο «Τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.) είναι ισότιμα µε τα ιδρύματα του πανεπιστημιακού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, όπως αυτή ορίζεται κάθε φορά από την κείμενη νομοθεσία, παρέχοντας ισότιμη εκπαίδευση και χορηγώντας ισότιμα πτυχία µε αυτά. Τα Α.Σ.Ε.Ι. έχουν ως αποστολή:

α. Να παράγουν και να μεταδίδουν τη γνώση στους σπουδαστές τους µε την έρευνα και διδασκαλία της στρατιωτικής - ναυτικής - αεροπορικής επιστήμης και τεχνολογίας, καθώς και των συναφών θεωρητικών, θετικών και εφαρμοσμένων επιστημών.

β. Να αναπτύσσουν τις στρατιωτικές αρετές και τη στρατιωτική αγωγή ώστε να διαμορφώνουν αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων µε στρατιωτική συνείδηση, μόρφωση ανώτατου επιπέδου, καθώς και κοινωνική, πολιτιστική και πολιτική παιδεία και αγωγή, παρέχοντάς τους τα εφόδια για να καταστούν ικανοί ηγήτορες µε άρτια επαγγελματική και επιστημονική κατάρτιση.

γ. Να διοργανώνουν, είτε αυτοδύναμα είτε από κοινού με τα Πανεπιστήμια, Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) σε θέματα Στρατιωτικής, Ναυτικής και Αεροπορικής Επιστήμης και Τεχνολογίας και να διεξάγουν επιστημονική έρευνα, σε γνωστικά αντικείμενα σχετικά με τις εκπαιδευτικές ερευνητικές και λειτουργικές ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων και της Εθνικής Άμυνας της χώρας».

Με δεδομένη τη δυσμενή οικονομική συγκυρία και τη διαφαινόμενη συρρίκνωση του αριθμού των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, σ’ ένα επίπεδο που να είναι σύμφωνο με τα γενικότερα σχέδια περί προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, η παροχή -πραγματικής και ουσιαστικής- ακαδημαϊκής και στρατιωτικής εκπαίδευσης πανεπιστημιακού επιπέδου στους Αξιωματικούς καθίσταται πρωταρχικής σημασίας.

Σήμερα, με βάση τη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία των Στρατιωτικών Σχολών, καθώς και σχετική νομολογία του ΣτΕ, το θέμα της αναγνώρισης της ισοτιμίας τους προς τα Πανεπιστήμια, καθώς και του ανώτατου χαρακτήρα τους, θεωρείται λυμένο και δεν θα πρέπει ν’ αμφισβητείται από κανένα.

Η ελκυστικότητα και η δημοφιλία των Σχολών για διδακτικό εκπαιδευτικό προσωπικό και σπουδαστές

Το γεγονός ότι οι Σχολές εδρεύουν στην περιοχή της Αττικής (Βάρη, Πειραιά, Δεκέλεια), σε συνδυασμό με τη νέα δομή, μετά τον θεσμικό και λειτουργικό εκσυγχρονισμό του 2003, την υιοθέτηση των προσόντων και των προϋποθέσεων εκλογής των μελών Δ.Ε.Π., όπως αυτά ισχύουν στα πανεπιστημιακά ιδρύματα, και την υιοθέτηση των διαδικασιών εκλογής, όπως αυτές ισχύουν στα πανεπιστημιακά ιδρύματα, καθιστούν ελκυστικές τις Σχολές μεταξύ των εν δυνάμει υποψηφίων για την κατάληψη θέσης διδακτικού εκπαιδευτικού προσωπικού, ανεξαρτήτως κατηγορίας και βαθμίδας.

Στον αντίποδα, η απουσία –γενικά- ερευνητικών υποδομών και χρηματοδότησης της έρευνας, η απουσία –μέχρι σήμερα- μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών, καθώς και οι οριακά χαμηλότερες αποδοχές αποτελούν αποθαρρυντικούς παράγοντες.

Παράλληλα, οι Σχολές των ΑΣΕΙ συγκαταλέγονται μεταξύ των δημοφιλέστερων στις προτιμήσεις των υποψηφίων για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τούτο τεκμαίρεται από την σειρά προτίμησης κατά την συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου, καθώς και από τις βάσεις εισαγωγής των σπουδαστών. Η δημοφιλία των ΑΣΕΙ οφείλεται σε πολλούς και διαφορετικούς παράγοντες. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η φιλοπατρία, ηγετικές βλέψεις και φιλοδοξίες, οι προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης, η σταδιοδρομία στους Κλάδους, καθώς και η δυνατότητα για μεταπτυχιακές σπουδές σε πανεπιστημιακά ιδρύματα του εσωτερικού και του εξωτερικού. Εκτιμάται, βασίμως, ότι λειτουργεί ενισχυτικά η νέα, «οιονεί πανεπιστημιακή» και άρα αναγνωρίσιμη, δομή και διάρθρωση, καθώς και η αναπτυσσόμενη εξωστρέφεια των Σχολών.

Είναι ενδεικτικό ότι, μεταξύ των σχολών για την εισαγωγή στις οποίες δεν απαιτείται η εξέταση σε ειδικό μάθημα, η βάση ξεπέρασε πέρυσι τα 18.900 μόρια μόλις σε εννέα σχολές. Πρώτο όλων ήταν το Τμήμα Ψυχολογίας της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ), το οποίο έφθασε τα 19.282 μόρια, καθώς αποτελεί το τμήμα με τις καλύτερες επαγγελματικές προοπτικές για τους υποψηφίους της θεωρητικής κατεύθυνσης. Μεταξύ των εννέα σχολών, άλλωστε, με πάνω από 18.900 μόρια οι έξι είναι στρατιωτικές.

Το εργαλείο της αξιολόγησης

Η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση στηρίζεται θεσμικά στο νόμο 3187/2003, όπως τροποποιήθηκε από το νόμο 3443/2006, με τον οποίο τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα αξιολογούνται σύμφωνα με το νόμο 3374/2006, επί τη βάσει των αρχών, των προτύπων, των κανόνων και των διαδικασιών, τα οποία έχει θεσπίσει η Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας (Α.ΔΙ.Π.) για την αξιολόγηση των ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Για τις λεπτομέρειες απαιτείται η έκδοση σχετικού ΠΔ, το οποίο εκκρεμεί. Αυτή η εκκρεμότητα δεν αποστερεί από τις Σχολές τη δυνατότητα εσωτερικής αξιολόγησης και την αντιμετώπισή της ως εργαλείου αυτογνωσίας, διασφάλισης της ποιότητας αλλά και ανάπτυξης. Η αξιολόγηση αφορά σε κάθε πτυχή και διάσταση της εκπαίδευσης, και ειδικότερα, στο πρόγραμμα σπουδών, το διδακτικό έργο, το ερευνητικό έργο, τις σχέσεις με κοινωνικούς, πολιτιστικούς και παραγωγικούς φορείς, τη στρατηγική ανάπτυξη, καθώς και τις διοικητικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες και υποδομές.

Τα προγράμματα σπουδών

Σήμερα, τα Τμήματα των ΑΣΕΙ παρέχουν Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ), στα οποία τα διδασκόμενα μαθήματα είναι υποχρεωτικά. Στους σπουδαστές παρέχεται πλήθος γνωστικών αντικειμένων ευρύτατου φάσματος. Οι στόχοι των ΠΠΣ συναρτώνται με τις απαιτήσεις των οικείων Γενικών Επιτελείων, όπως αυτές έχουν διατυπωθεί επί της αρχής σε στρατηγικά κείμενα που περιγράφουν τις γενικές δεξιότητες και γνώσεις, καθώς και τα κρίσιμα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των αποφοίτων. Με δεδομένη την δυναμική των επιστημονικών και τεχνολογικών εξελίξεων, ιδίως στην απαιτητική περιοχή των αμυντικών εφαρμογών, ο σχεδιασμός των ΠΠΣ και η διαρκής αναθεώρηση τους, ώστε να ανταποκρίνονται στις εκάστοτε προκλήσεις, αποτελεί αρμοδιότητα των Εκπαιδευτικών Συμβουλίων των ΑΣΕΙ. Η πρακτική εξάσκηση των σπουδαστών, ειδικότερα μέσω της παρεχόμενης στρατιωτικής/ναυτικής/ αεροπορικής εκπαίδευσης στο οικείο κατά Κλάδο επιχειρησιακό περιβάλλον, αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα σημεία των ΠΠΣ των ΑΣΕΙ.

Σύμφωνα με τον τρέχοντα σχεδιασμό, στο επόμενο ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 αναμένεται η έναρξη λειτουργίας των πρώτων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, σε συνεργασία με Πανεπιστημιακές σχολές (της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων με το Πολυτεχνείο Κρήτης και της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων με το Πανεπιστήμιο Πειραιά).

Με πρωτοβουλία των ΑΣΕΙ, με άτυπο έως την έκδοση του ΠΔ, αλλά με μεθοδικό τρόπο που ακολουθεί τα πρότυπα της Α.ΔΙ.Π., οργανώθηκε η διαδικασία μέτρησης της αποτελεσματικότητας του παρεχόμενου διδακτικού έργου και εφαρμόστηκε για το σύνολο της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης με τη συμμετοχή και των σπουδαστών. Σημειώνεται ότι, λόγω της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας των Σχολών, η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική για τους σπουδαστές καθόλη τη διάρκεια του 13 ή 14 εβδομάδων εξαμηνιαίου προγράμματος, όπως και η συμμετοχή στις εξετάσεις. Συνέπεια του ανωτέρω συστήματος (και της σύνδεσης των επιδόσεων με κυρώσεις και ανταμοιβές) η αποτυχία στις εξετάσεις καταγράφεται σε μικρό αριθμό μαθημάτων. Η αξιολόγηση των σπουδαστών γίνεται με την εφαρμογή πολλαπλών διαδικασιών σε όλα τα μαθήματα του ΠΠΣ, όπως με εκπόνηση εργασιών και παράδοση εκθέσεων, γραπτές εξετάσεις προόδου στη διάρκεια του εξαμήνου, εργαστηριακές ασκήσεις, προφορικές εξετάσεις και την τελική γραπτή εξέταση (με καλυμμένα τα στοιχεία των σπουδαστών). Η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας προβλέπεται για τα ΑΣΕΙ αλλά, στο πλαίσιο μεταβατικών διατάξεων, δεν έχει ξεκινήσει σε όλα.
Η διαμόρφωση της τελικής εικόνας προκύπτει από τη σύνθεση των επιδόσεων των σπουδαστών στο σύνολο των κατά τα ανωτέρω διαδικασιών αξιολόγησης. Το ωρολόγιο πρόγραμμα τηρείται σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό και τυχόν απώλειες ωρών καλύπτονται με έκτακτες διδασκαλίες. Η διαδικασία επικαιροποίησης των συγγραμμάτων επαφίεται στον κάθε διδάσκοντα, η διάθεσή τους στους σπουδαστές γίνεται με την έναρξη του εκπαιδευτικού έτους, χωρίς –συνήθως- καθυστέρηση. Τα εκπαιδευτικά βοηθήματα καλύπτουν πλήρως την διδακτέα ύλη.

Από τα ισχυρότερα σημεία των ΑΣΕΙ είναι ο μικρός αριθμός σπουδαστών ανά διδάσκοντα τόσο στα μαθήματα όσο και στα εργαστήρια. Επισημαίνεται, επί πλέον, η επιτυχής λειτουργία πλατφόρμας ψηφιακής εκπαίδευσης για την υποστήριξη του διδακτικού έργου http://openeclass.snd.edu.gr/openeclass-2.3.1/. Η εκπαίδευση των σπουδαστών στην ερευνητική διαδικασία (π.χ. η αναζήτηση, επεξεργασία και αξιοποίηση βιβλιογραφίας και πηγών) γίνεται με άτυπο και κατά περίπτωση τρόπο, ανάλογα με το χαρακτήρα του κάθε μαθήματος/εργαστηρίου, και εφόσον το αρμόδιο μέλος ΔΕΠ την προωθεί με ίδια πρωτοβουλία. Σπανίως οι σπουδαστές μπορούν να εμπλακούν σε ερευνητικά έργα, καθώς το πυκνό και βεβαρημένο ημερήσιο πρόγραμμα εκπαίδευσης με δυσκολία τους το επιτρέπει. Εξαίρεση αποτελεί η διπλωματική εργασία, στο πλαίσιο της οποίας υπάρχει η δυνατότητα σημαντικής ερευνητικής δραστηριότητας. Αξίζει να σημειωθεί ότι, ικανός αριθμός από τις υψηλής ποιότητας διπλωματικές εργασίες καταλήγουν στην δημοσίευση άρθρων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά ή σε πρακτικά διεθνών επιστημονικών συνεδρίων. Στη Σχολή Ικάρων, όπου η διπλωματική εργασία είναι ενταγμένη από πολλών ετών στο Πρόγραμμα Σπουδών (1983) , είναι συνήθης η δημοσίευση των πορισμάτων σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά συνέδρια των American Society of Mechanical Engineers (ASME) και Society of Automotive Engineers (SAE), του Ιnstitute of Εlectrical and Εlectronic Engineering(IEEE) κ.λ.π

Έρευνα, κινητικότητα και εξωστρέφεια

Συστηματική και θεσμοθετημένη ερευνητική πολιτική στα ΑΣΕΙ δεν υπάρχει. Υπάρχουν, κατά περίπτωση, ερευνητικές κατευθύνσεις και τάσεις κατά Τομέα και –οπωσδήποτε- ο ερευνητικός προσανατολισμός και τα ερευνητικά ενδιαφέροντα καθενός εκ των μελών Δ.Ε.Π..
Τα κίνητρα για την διεξαγωγή έρευνας, μετά την έκδοση του νόμου 3187/2003, είναι κατά κύριο λόγο θεσμικά (δυνατότητα για εξέλιξη στην επόμενη βαθμίδα, εκπαιδευτικές άδειες, πρόβλεψη για περιορισμένο διδακτικό έργο στο πλαίσιο των συνολικών υποχρεώσεων κ.ο.κ), και τούτο αφού δεν εξασφαλίζονται ερευνητικές υποδομές, πόροι και μέσα και η διοργάνωση μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών επιτρέπεται υπό προϋποθέσεις και δεν έχει μέχρι σήμερα πραγματοποιηθεί.
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, τα πρώτα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών αναμένεται να ξεκινήσουν στις αρχές του 2013. Επί πλέον, δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι κωδικοί και κονδύλια για την στήριξη της έρευνας και τη δημιουργία ερευνητικών υποδομών.
Επισημαίνεται ότι η χρηματοδότηση της συμμετοχής μελών Δ.Ε.Π. σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια έχει περιοριστεί στο ελάχιστο, με συνέπεια να συρρικνώνεται η διεθνής παρουσία των Σχολών.
Οι συμμετοχές υποστηρίζονται είτε εξ ιδίων των μελών Δ.Ε.Π. πόρων, είτε από τρίτους φορείς με τους οποίους τα μέλη Δ.Ε.Π. συνεργάζονται. Μεμονωμένα μέλη Δ.Ε.Π., ολιγομελείς ομάδες ή Εργαστήρια της Σχολής έχουν συμμετάσχει ή συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα και δραστηριότητες ως συνεργάτες τρίτων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων ή φορέων, τόσο της Ελλάδας όσο και του εξωτερικού. Πλήρη ερευνητικά εργαστήρια δεν υπάρχουν. Ο εξοπλισμός των εργαστηρίων είναι κατ’ εξοχήν εκπαιδευτικός.
Οι εξαιρέσεις εξοπλισμού υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας (συσκευών και εξειδικευμένου λογισμικού), ο οποίος θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε ερευνητικές εφαρμογές, απλώς επιβεβαιώνουν τον γενικό κανόνα. Ακόμη και στις περιπτώσεις όπου υφίσταται αξιόλογος εξοπλισμός, υπάρχουν σημαντικά προβλήματα στην συντήρηση και την επισκευή του, καθώς και στην προμήθεια των απαραίτητων αναλωσίμων. Επί πλέον, οι Σχολές δεν διαθέτουν πιστοποιημένα Εργαστήρια, με συνέπεια να περιορίζονται σημαντικά κατά την παροχή υπηρεσιών ως προς την αξιοπιστία, την εγκυρότητα και, άρα, την αποδοχή των πορισμάτων τους.
Παρά τις λειτουργικές αντιξοότητες, η ερευνητική «παραγωγή» των μελών Δ.Ε.Π. των Σχολών είναι ιδιαίτερα αξιόλογη, τόσο σε απόλυτα μεγέθη όσο και σε ανηγμένα. Η αναγνώριση από τρίτους είναι ανάλογη. Εκτιμάται πως η λειτουργία του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας θα επιτρέψει την εισροή πόρων εκτός Τακτικού Προϋπολογισμού για την ενίσχυση της Έρευνας.

Τα ΑΣΕΙ, παρά την σχετικώς αυτοτελή και αυτόνομη λειτουργία τους, αποτελούν οργανικά μέρη των αντιστοίχων Κλάδων (του Στρατού Ξηράς, του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας), προς τους οποίους κατευθύνονται και οι απόφοιτοι. Σημαντικό μέρος του εξειδικευμένου ακαδημαϊκού διδακτικού έργου ανατίθεται σε αξιωματικούς/στελέχη των Κλάδων και η στρατιωτική/ναυτική/ αεροπορική εκπαίδευση στηρίζονται, σε μεγάλο βαθμό, σε πόρους και μέσα των Κλάδων. Ταυτόχρονα, τα ΑΣΕΙ (μεμονωμένα μέλη ΔΕΠ και Εργαστήρια) συνεργάζονται με Διευθύνσεις και Τμήματα των οικείων Κλάδων για την αντιμετώπιση και επίλυση προβλημάτων τεχνικής φύσεως, την παροχή τεχνικών συμβουλών, γνωματεύσεων κλπ. Στον συγκεκριμένο τομέα υπάρχουν σημαντικά περιθώρια για περαιτέρω ανάπτυξη και αξιοποίηση του ακαδημαϊκού δυναμικού των ΑΣΕΙ.
Περαιτέρω, η απασχόληση διδακτικού εκπαιδευτικού προσωπικού κατά το ΠΔ 407/80 παρέχει τη δυνατότητα διαρκούς ανανέωσης του δυναμικού και προσέλκυσης προσωπικού με υψηλό επίπεδο ακαδημαϊκών προσόντων και επαγγελματικής εμπειρίας.
Οι Σχολές συνεργάζονται μεταξύ τους, στο πλαίσιο του Συμβουλίου Ανώτατης Ακαδημαϊκής και Στρατιωτικής Εκπαίδευσης (Σ.Α.Α.Σ.Ε.) και του Διασχολικού Συμβουλίου Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΔΙ.Σ.Α.Σ.Ε.Ι.), καθώς και με ομόλογες Σχολές του εξωτερικού. Η Σχολή Ικάρων συμμετέχει στις συνόδους και τις δραστηριότητες των ευρωπαϊκών αεροπορικών ακαδημιών (http://www.euafa.eu/EUAFA/). Αναλόγως δραστηριοποιούνται και οι ΣΣΕ (Military Erasmus http://www.emilyo.eu/) και ΣΝΔ (http://www.eunaweb.eu/ ). Η ευρύτερη ακαδημαϊκή δραστηριότητά των ΑΣΕΙ περιλαμβάνει τη διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων, επιστημονικών συνεδρίων, ημερίδων και διαλέξεων, την έκδοση επιστημονικών περιοδικών κλπ.
Τέλος, οι Σχολές, ως Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (και μάλιστα μεταξύ των πρώτων από συστάσεως του ελληνικού κράτους) είναι ενταγμένες στο κοινωνικό γίγνεσθαι, συνδέονται λειτουργικά και αμφίδρομα με τις τοπικές κοινωνίες, συμμετέχουν ενεργά στις σε εκδηλώσεις του Δήμου και της Εκκλησίας και συμβάλλουν στην τοπική, περιφερειακή και εθνική ανάπτυξη.
Παρά τις πολλαπλές δυσχέρειες, τα μέλη Δ.Ε.Π. των ΑΣΕΙ εμφανίζουν αξιοσημείωτη και υψηλής ποιότητας ερευνητική δραστηριότητα. Ως εκ τούτου, τα ιδρύματα εξασφαλίζουν ικανοποιητική εθνική και διεθνή παρουσία και αναγνώριση. Εντελώς ενδεικτικά επισημαίνονται τα ακόλουθα.

- Κατάταξη της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων στη 10η θέση μεταξύ των στρατιωτικών ακαδημιών με το υψηλότερο γόητρο, σύμφωνα με οργανισμό που εξειδικεύεται στην εξεύρεση διεξόδων εκπαίδευσης για τους νέους, στον επαγγελματικό προσανατολισμό και, εν γένει, σε εκπαιδευτικά θέματα.
http://www.onlinecollege.org/10-most-prestigious-military-academies-in-the-world

- Συμμετοχή μελών Δ.Ε.Π. και του Στρατιωτικού Διδακτικού Προσωπικού (ΣΔΠ) στις ομάδες εργασίας των Επιστημονικών Επιτροπών του Οργανισμού Έρευνας και Τεχνολογίας του ΝΑΤΟ ( Research & Technology Organization - RTO), σε στοχευμένα ερευνητικά πεδία άμεσου ενδιαφέροντος για τις Ένοπλες Δυνάμεις. Η δραστηριότητα, με ιδιαίτερα σημαντική συμβολή της ελληνικής συμμετοχής, μελών ΔΕΠ –κυρίως του Τομέα Προωθητικών και Ενεργειακών Συστημάτων της Σχολής Ικάρων-, ξεκίνησε με τα Working and Task Groups της Συμβουλευτικής Ομάδας για την Αεροδιαστημική Έρευνα και Ανάπτυξη (Advisory Group for Aerospace Research and Development - AGARD), προδρόμου του Research and Technology Organization (RTO), σε περιοχές όπως η ενιαία πολιτική καυσίμου στο ΝΑΤΟ (JP8), τα εναλλακτικά καύσιμα και οι επιπτώσεις τους στην λειτουργία των στρατιωτικών οχημάτων, τα εικονικά εργαστήρια αεροστροβίλων , η οπτικοηλεκτρονική, η διαχείριση πυρομαχικών και στρατιωτικών αποβλήτων και οι επιπτώσεις αυτών στο περιβάλλον, κ.λπ. Η Σχολή Ικάρων στο πλαίσιο του προγράμματος υποστήριξης (Support Program ) του ΝΑΤΟ ανέπτυξε σημαντικές ερευνητικές συνεργασίες με Πανεπιστήμια του εξωτερικού σε θέματα διαγνωστικής αεροκινητήρων, προσομοίωσης λειτουργίας και επιδόσεων, ανάλωσης εξαρτημάτων, κ.λ.π

- Συμμετοχή ΔΕΠ του Τομέα Ναυπηγικής και Ναυτικής Μηχανολογίας ΣΝΔ στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα CRESCENDO “Collaborative & Robust Engineering using Simulation Capability Enabling Next Design Optimization”, 7th Framework Program, με σκοπό την υποστήριξη της ευρωπαϊκής αεροναυπηγικής βιομηχανίας. Διεπιστημονικές ομάδες επιταχύνουν τις ερευνητικές διαδικασίες και μειώνουν τον απαιτούμενο χρόνο για την ανάπτυξη νέων προϊόντων. Η ελληνική συμμετοχή αφορά κυρίως σε δύο τομείς: α) τη δόμηση μοντέλων εξομοίωσης της λειτουργίας αεροπορικών κινητήρων υπό συνθήκες αναρρόφησης βροχής και χαλαζιού, β) την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης διαδικασίας που επιτρέπει την ταχεία και κατά το δυνατόν ακριβέστερη επιλογή ή και προσχεδιασμό μηχανής/ων ελικοπτέρων, λαμβανομένων υπόψη των απαιτήσεων και των χαρακτηριστικών του φορέα (airframe) ελικοπτέρου.

- Συμμετοχή του τμήματος Ναυτικής Ηλεκτροοπτικής του Εργαστηρίου Γενικής και Εφαρμοσμένης Φυσικής ΣΝΔ σε προγράμματα προσανατολισμένης αμυντικής έρευνας επιχειρησιακού ενδιαφέροντος. Το Εργαστήριο έχει σχεδιάσει, αναπτύξει και υλοποιήσει στο ναυτικό πεδίο πρότυπη διάταξη μετρήσεως θερμικών υπογραφών πλοίων επιφανείας (8-12 μm), την οποία και αξιοποίησε αυτοτελώς στην μεγάλη άσκηση RIMPASSE που διοργάνωσε το Centre for Ship Signature Management Systems, στο κέντρο δοκιμών ηλεκτροοπτικής Surendorf, (Κίελο Γερμανίας, 2011). Καλλιεργεί την σχετική τεχνογνωσία όχι μόνο στην περιοχή του IR αλλά και του Ορατού, καθώς επίσης και στην περιοχή του σχεδιασμού κατευθυντήρων laser με τεχνικές ray-tracing. Πρότυπο τέτοιο εκπαιδευτικό σύστημα έχει ήδη μελετηθεί και υλοποιηθεί και είναι διαθέσιμο στην ΣΝΔ στον χώρο του εργαστηρίου. Επισημαίνεται ότι η εκτίμηση της αποτελεσματικότητας ημιεμπειρικών μοντέλων προβλέψεως και εκτιμήσεως της τρωτότητας πλοίου απαιτεί την συνεχή πιστοποίηση της ορθότητάς τους μέσω συγκρίσεων με πραγματικές μετρήσεις στη θάλασσα, οι οποίες απαιτούν εντατικά και μακροχρόνια προγράμματα εφαρμοσμένης έρευνας στο θαλάσσιο πεδίο του Αιγαίου. Το Εργαστήριο υλοποιεί, παράλληλα, την εθνική συμμετοχή του ΠΝ στις ανάλογες ερευνητικές ομάδες του NATO/RTO δύο φορές το χρόνο από το 2007.

- Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση», ενέκρινε –πρόσφατα- την υλοποίηση στον Τομέα Μαθηματικών της ΣΝΔ του ερευνητικού έργου με τίτλο «Ανάπτυξη και εφαρμογή νέων μαθηματικών και φυσικών μοντέλων για την εκτίμηση της ενέργειας που μπορεί να παραχθεί από τον άνεμο και το θαλάσσιο κυματισμό». Το 3-ετούς διάρκειας έργο, στο οποίο η ΣΝΔ είναι ο κύριος φορέας υλοποίησης με συνεργαζόμενο ινστιτούτο το Ωκεανογραφικό Κέντρο του Πανεπιστημίου της Κύπρου, στοχεύει στην ανάπτυξη Μαθηματικών/Στατιστικών συστημάτων εκτίμησης και βελτιστοποίησης, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με τελευταίας γενιάς υπολογιστικά μοντέλα προσομοίωσης της κυκλοφορίας της ατμόσφαιρας και του θαλάσσιου κυματισμού, μετρήσεις από πλωτήρες και δορυφόρους καθώς και επιστημονικά αποτελέσματα που έχουν προταθεί στην κατεύθυνση αυτή τα τελευταία χρόνια από Ελληνικές και διεθνείς ερευνητικές ομάδες. Η προσπάθεια εντάσσεται στην ευρύτερη δραστηριότητα που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια στον Τομέα Μαθηματικών της ΣΝΔ για την ανάπτυξη μαθηματικών εφαρμογών σε θέματα περιβάλλοντος και σε συνεργασία με άλλα Πανεπιστήμια στην Ελλάδα και το εξωτερικό (Τμήμα Φυσικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Ocean Analysis Laboratory - US Naval Postgraduate School) αλλά και επιχειρησιακούς φορείς (Υδρογραφική Υπηρεσία, Ωκεανογραφικό Κέντρο Κύπρου).

- Η "Ναυσίβιος Χώρα" είναι διαδικτυακή περιοδική έκδοση της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων αφιερωμένη στις Ναυτικές Επιστήμες και εποπτευόμενη από διεθνή συμβουλευτική/επιστημονική επιτροπή. Φιλοξενεί ερευνητικές εργασίες, τα πορίσματα των οποίων μπορούν να θεωρηθούν σημαντική συνεισφορά στην επιστημονική γνώση, εφαρμοσμένες μελέτες, οι οποίες αντιμετωπίζουν ιδιαιτέρως δυσχερή ή ειδικά προβλήματα με υψηλό βαθμό πρωτότυπης επίλυσης ή τεχνολογικής αποτελεσματικότητας, καθώς και ενημερωτικά άρθρα με πλήρη και διεισδυτική διερεύνηση των σύγχρονων επιστημονικών εξελίξεων, σε διεθνές επίπεδο, επί συγκεκριμένων επιστημονικών ή/και ερευνητικών θεμάτων. (http://nausivios.snd.edu.gr/ed2010.php)

- Στη Σχολή Ευελπίδων διοργανώθηκε την 6η Απριλίου 2012 επιστημονική ημερίδα με θέμα «Κρυπτογραφία και Εφαρμογές στις Ένοπλες Δυνάμεις» αφιερωμένη στη μελέτη κρυπτοσυστημάτων, κρυπτανάλυσης, κβαντικής κρυπτογραφίας, συναρτήσεων Hash, συστημάτων κωδίκων, αλγοριθμικής θεωρίας αριθμών και κρυπτογραφίας, κρυπτοσυστημάτων RSA και παραγοντοποίησης ακεραίων αριθμών, κρυπτοσυστημάτων δημόσιου κλειδιού, κρυπτοσυστημάτων και χαοτικής θεωρίας, ασφάλειας συστημάτων, δικτύων και πληροφοριών (http://www.sse.gr/drastiriotita_gr.php?id=205)

- Στη Σχολή Ικάρων διοργανώθηκε την 23η Μαΐου 2012, επιστημονική ημερίδα με θέμα «Η επιχειρησιακή εκμετάλλευση του διαστήματος για σκοπούς ασφάλειας και άμυνας: Εξελίξεις-προκλήσεις για την Ελλάδα».
http://www.haf.gr/el/news.asp?id=6395

Οι υποδομές

Ως προς τους σπουδαστές των ΑΣΕΙ διαπιστώνεται υψηλότατο επίπεδο σπουδαστικής μέριμνας. Σε όλους παρέχεται διαμονή, σίτιση, ένδυση, μηνιαία αποζημίωση και πλήρης ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
Οι υποδομές, όμως, παραμένουν το ασθενέστερο σημείο των Α.Σ.Ε.Ι. Οι διοικητικές υπηρεσίες της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης είναι –γενικά- ελλειμματικές ως προς την στελέχωση. Αναφορά στις εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό, την συντήρηση και την ανανέωση των Εργαστηρίων έχει ήδη γίνει. Για τις Βιβλιοθήκες απαιτείται διαδικτύωση με τις λοιπές εθνικές και πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες και τις διεθνείς βάσεις επιστημονικών δεδομένων. Οι υποδομές πληροφορικής χρειάζονται γενναία ενίσχυση και, το σημαντικότερο, κατάλληλα εξειδικευμένο προσωπικό για τη λειτουργική υποστήριξη και συντήρηση τους. Υπάρχει, επί πλέον, ανάγκη για αναθεώρηση και επανασχεδιασμό των διαδικασιών προϋπολογισμού, απολογισμού και οικονομικής παρακολούθησης, ειδικά για τις δαπάνες που αφορούν στην ακαδημαϊκή εκπαίδευση και μάλιστα σε επίπεδο Τομέα και Εργαστηρίου.
Είναι γεγονός πως τα ΑΣΕΙ δεν διαθέτουν ίδιο προϋπολογισμό, μολονότι σχετική ρητή πρόβλεψη περιλαμβάνεται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο από το 2003 και αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι η σχετική παράλειψη προκαλεί σειρά δυσλειτουργιών και θίγει κάθε διάσταση της εκπαιδευτικής πραγματικότητας.

Η ακαδημαϊκή ανάπτυξη

Συστηματική και θεσμοθετημένη διαδικασία διαμόρφωσης σχεδίου ανάπτυξης των ΑΣΕΙ, καθενός ξεχωριστά αλλά και συνολικά, δεν υπάρχει. Υπάρχουν αναπτυξιακές τάσεις, οι οποίες διαμορφώνονται στο πλαίσιο λειτουργίας των Τομέων για κάθε Τομέα ξεχωριστά.
Η πρόοδος και η ανάπτυξη της Σχολής σχεδιάζονται και πραγματοποιούνται επί τη βάσει προσωπικών στρατηγικών, πρωτοβουλιών και προσπαθειών, κατά τρόπο μάλλον αποσπασματικό και ασυνεχή. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι στις Σχολές η στρατηγική ακαδημαϊκής ανάπτυξης χαράσσεται –βραχυπρόθεσμα σε ετήσια βάση- δια των αποφάσεων του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, δεδομένου ότι με αυτές σχεδιάζεται, καταρτίζεται, υλοποιείται και (ενδεχομένως) τροποποιείται το ετήσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει τόσο την ακαδημαϊκή όσο και την στρατιωτική/ναυτική/ αεροπορική εκπαίδευση.
Στο ενδεκαμελές Εκπαιδευτικό Συμβούλιο συμμετέχουν ο Κοσμήτορας και τέσσερα (αιρετά) ακαδημαϊκά μέλη, ως εκπρόσωποι της ακαδημαϊκής κοινότητας. Επί πλέον, με την ψήφιση του νόμου 2883/2010 και τη δημιουργία του συλλογικού οργάνου της ακαδημαϊκής συνέλευσης, περιλήφθηκε στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Σχολών το σώμα, το οποίο «Εισηγείται προς το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο, δια του Κοσμήτορα, επί θεμάτων που αφορούν στην στρατηγική ακαδημαϊκής ανάπτυξης του Α.Σ.Ε.Ι. και ειδικότερα επί των Προγραμμάτων Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών, του ερευνητικού προσανατολισμού, των ακαδημαϊκών συνεργασιών με πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, της ίδρυσης και κατάργησης Τομέων και Εργαστηρίων, του προγραμματισμού προκήρυξης νέων θέσεων διδακτικού εκπαιδευτικού προσωπικού και της διασφάλισης της ποιότητας». Συνεπώς, η ακαδημαϊκή κοινότητα συμμετέχει, πλέον, στη διαμόρφωση της στρατηγικής ακαδημαϊκής ανάπτυξης και έχει βαρύνοντα λόγο, είτε μέσω των προτάσεων/εισηγήσεων της ακαδημαϊκής συνέλευσης, διά του Κοσμήτορα, προς το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο, είτε μέσω του Κοσμήτορα και των λοιπών (αιρετών) ακαδημαϊκών μελών του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της Σχολής.

Ο Σχεδιασμός του Αύριο

Από τον Οκτώβριο του 2003, οπότε εκδόθηκε ο νόμος 3187 με τον οποίο επιτεύχθηκε εκσυγχρονισμός των ΑΣΕΙ μετά από μια τεσσαρακονταετία θεσμικής σταθερότητας, οι Στρατιωτικές Σχολές βρίσκονται σε τροχιά δυναμικών μεταβολών και, ενδεχομένως, βεβιασμένης ωρίμανσης. Σχεδόν δέκα χρόνια αργότερα χρειάζεται επιτάχυνση του βηματισμού και, ίσως, χάραξη νέας πορείας. Ο σχεδιασμός του Αύριο για τα ΑΣΕΙ στηρίζεται σε μια σειρά βημάτων ως εξής:

- Είναι εξεταστέα η αναβάθμιση του Διασχολικού Συμβουλίου των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, ή η δημιουργία αντιστοίχου θεσμικού σχήματος, και η λειτουργία του ως συντονιστικού οργάνου με σκοπό τη δημιουργία προϋποθέσεων για οικονομίες κλίμακας. Το ΔΙ.Σ.Α.Σ.Ε.Ι. μπορεί να λειτουργήσει εις τρόπον ώστε να διαφυλαχθεί και να ενισχυθεί η «κλαδικότητα» της εκπαίδευσης στο στάδιο των προπτυχιακών σπουδών και, ταυτόχρονα, να επιδιωχθεί η «διακλαδικότητα» στο στάδιο των μεταπτυχιακών σπουδών και στο πεδίο της έρευνας. Υπογραμμίζεται με έμφαση ότι η εδραίωση ισχυρού πνεύματος «κλαδικότητας» αποτελεί αναγκαία συνθήκη για την, εν συνεχεία, καλλιέργεια και εδραίωση της «διακλαδικότητας».

- Το αναβαθμισμένο ΔΙ.Σ.Α.Σ.Ε.Ι. θα μπορεί να εξυπηρετήσει το σχεδιασμό και –κυρίως- την υλοποίηση μακρόπνοης και όχι συγκυριακής εκπαιδευτικής πολιτικής στα ΑΣΕΙ. Η σχετική αρμοδιότητα ανήκει στο Συμβούλιο Ανώτατης Ακαδημαϊκής και Στρατιωτικής Εκπαίδευσης (Σ.Α.Α.Σ.Ε.) αλλά, λόγω της συνθέσεώς του, το ΔΙ.Σ.Α.Σ.Ε.Ι διαθέτει μεγαλύτερη ευελιξία και, κατ’ επέκταση, εκτελεστική αποτελεσματικότητα. Η συγκυριακή, αποσπασματική, συμπτωματική και ασυνεχής αντιμετώπιση κρίσιμων και ουσιαστικών προβλημάτων είναι εν πολλοίς υπεύθυνη για αστοχίες. Ειδικά στο χώρο της παιδείας και της εκπαίδευσης, φαινομενικά ανώδυνες πράξεις ή παραλείψεις ευθύνονται για δυσανάλογα σημαντικές βλάβες.

- Το ΔΙ.Σ.Α.Σ.Ε.Ι. μπορεί να υποστηρίξει οργανωτικά την κινητικότητα του διδακτικού εκπαιδευτικού προσωπικού μεταξύ των ΑΣΕΙ, ανεξαρτήτως κατηγορίας ή βαθμίδας. Είναι προφανές ότι υπάρχουν Τομείς με γνωστικά αντικείμενα και διδασκόμενα μαθήματα, τα οποία είναι είτε ταυτόσημα είτε απολύτως συναφή με αυτά αντιστοίχων Τομέων άλλου ή άλλων ΑΣΕΙ. Ο συντονισμός και η συνεργασία μεταξύ συγγενών Τομέων και η αξιοποίηση του διδακτικού εκπαιδευτικού προσωπικού για την κάλυψη ευρύτερων αναγκών στο σύνολο των τριών ΑΣΕΙ θα επιτρέψει την εξοικονόμηση κρίσιμων πόρων.

- Εξεταστέα είναι η δημιουργία διευρυμένων Τομέων, διασχολικών μεταξύ των ΑΣΕΙ, με την αναδιάρθρωση, συγχώνευση και υπαγωγή των υφισταμένων, καθώς και η δημιουργία ενιαίας ακαδημαϊκής κοινότητας. Αντί των πολυάριθμων, ολιγομελών και καχεκτικών Τομέων προτείνεται η σύμπτυξη και δημιουργία ακαδημαϊκά ισχυρών μονάδων. Ενισχυτικό της πρότασης είναι το δεδομένο ότι η δημοσιονομική κατάσταση επιβάλλει περιορισμούς, οι οποίοι οδηγούν με βεβαιότητα στη αριθμητική συρρίκνωση και την βαθμιαία γήρανση του διδακτικού εκπαιδευτικού προσωπικού των ΑΣΕΙ, καθώς και στην σταθερά ελλειμματική χρηματοδότηση. Το διδακτικό εκπαιδευτικό προσωπικό κάθε κατηγορίας και κάθε βαθμίδας των ΑΣΕΙ στο σύνολό του –υπό αυστηρές προϋποθέσεις προγραμματισμού, συντονισμού αλλά και ακαδημαϊκής αριστείας– συγκροτεί μια ισχυρή ακαδημαϊκή οντότητα πολυπληθή, εύρωστη αλλά και ποιοτική, η οποία με τις κατάλληλες συνέργειες υπηρετεί συνολικά την Ανώτατη Εκπαίδευση στο χώρο των Ενόπλων Δυνάμεων. Με την τροποποίηση αυτή ενισχύεται η διακλαδικότητα και η ουσιαστική ακαδημαϊκή συνεργασία μεταξύ των ΑΣΕΙ, η οποία σήμερα είναι εξαιρετικά περιορισμένη, αποσπασματική και εξαρτημένη από τις προσωπικές πρωτοβουλίες και τις διαπροσωπικές σχέσεις των μελών ΔΕΠ. Επίσης, επιτυγχάνεται η βέλτιστη αξιοποίηση της ακαδημαϊκής κοινότητας, η δημιουργία ισχυρών πυρήνων για έρευνα και ανάπτυξη, η διάχυση πολύτιμης τεχνογνωσίας και η πληρέστερη εκμετάλλευση πόρων, υποδομών και εξοπλισμού, ενώ δεν θίγεται η κλαδική ιδιαιτερότητα και η φυσιογνωμία καθενός ΑΣΕΙ, αφού παραμένουν διακεκριμένες οι στρατιωτική/ναυτική/αεροπορική εκπαιδεύσεις.

- Η δεδομένη τεχνογνωσία, η συσσωρευμένη ποιοτική εμπειρία και το οργανωμένο δυναμικό των ΑΣΕΙ θα πρέπει, επί πλέον, να αξιοποιηθούν και για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΣΣΥ) των Κλάδων. Η ακαδημαϊκή κοινότητα, κατά ΑΣΕΙ και συνολικά, μπορεί να υποστηρίξει τη λειτουργία των ΣΣΥ συμβουλευτικά, εποπτικά, οργανωτικά αλλά και με ενεργή συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία και τη μεταφορά τεχνογνωσίας.

- Είναι, επίσης, προφανές ότι αν τα ΑΣΕΙ κινηθούν προς την κατεύθυνση διοργάνωσης –από κοινού- Διασχολικών/Διατμηματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, με την συνεργασία και Πανεπιστημίων σε πρώτη φάση, θα αυξήσουν την πιθανότητα δημιουργίας ενός οικονομικά βιώσιμου, επιστημονικά αποτελεσματικού και ελκυστικού ΠΜΣ. Ένα ΠΜΣ στην ελληνική θα μπορούσε να είναι, επίσης, ελκυστικό και για τους αλλοδαπούς που είναι απόφοιτοι των ελληνικών ΑΣΕΙ και κατέχουν τη γλώσσα. Πέραν αυτού, είναι εξεταστέα η υιοθέτηση της αγγλικής γλώσσας, ως εναλλακτικής για τη λειτουργία του ΠΜΣ, εφ’ όσον επιδιωχθεί η προσέλκυση σπουδαστών από την ευρύτερη, εκτός Ελλάδος, περιοχή. Η ανάληψη, εκ μέρους των ΑΣΕΙ, της πρωτοβουλίας για σχεδιασμό και οργάνωση ΠΜΣ είναι βέβαιο ότι θα εξασφαλίσει περιεχόμενο το οποίο θα εξυπηρετεί, κυρίως, τις ανάγκες και τις προτεραιότητες των Ενόπλων Δυνάμεων. Τέλος, ο προσανατολισμός στη δημιουργία κοινής Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών και κοινής Σχολής Δια Βίου Μάθησης θα εναρμονίσει το θεσμικό πλαίσιο των ΑΣΕΙ με το πνεύμα και τις προβλέψεις του πρόσφατου πανεπιστημιακού νόμου 4009/11.

- Η συνεργασία των ΑΣΕΙ στην έρευνα, με την υιοθέτηση κοινής στρατηγικής και προσανατολισμού και την διεκδίκηση και εξασφάλιση σχετικών κονδυλίων, θα μπορούσε να δημιουργήσει ισχυρούς ερευνητικούς πυρήνες με τη συστηματική αξιοποίηση του ακαδημαϊκού δυναμικού που βρίσκεται διεσπαρμένο στα τρία ΑΣΕΙ. Ήδη, με πρωτοβουλία μεμονωμένων μελών ΔΕΠ υπάρχουν ερευνητικές συνεργασίες, δημοσιεύονται επιστημονικά άρθρα, καθώς και βιβλία, κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους κ.α. Αυτές οι προσπάθειες πρέπει να ενισχυθούν, να διευρυνθούν και να υπάρξει κεντρικός συντονισμός και κατευθύνσεις.

- Εξεταστέα είναι η δημιουργία Ινστιτούτου Αμυντικών Μελετών και Τεχνολογικών Εφαρμογών, το οποίο θα στεγάσει την καινοτομία, την επιστημονική πρωτοπορία και την ακαδημαϊκή αριστεία και θα στηριχθεί, κυρίως, στο δυναμικό των ΑΣΕΙ. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα ΑΣΕΙ είναι ο φυσικός χώρος για την εκπόνηση ειδικών, διαβαθμισμένων ή μη, αμυντικών μελετών και ερευνών. Σε κάθε περίπτωση, το διακριτικό «Σ» μεταξύ των ΑΕΙ προϋποθέτει και συνεπάγεται ειδική προνομιακή σχέση ευθύνης με τις Ένοπλες Δυνάμεις και την Εθνική Άμυνα της Χώρας. Η έρευνα, βασική, εφαρμοσμένη ή τεχνολογική, είναι – αυτονόητα- καθήκον και υποχρέωση των μελών ΔΕΠ των ΑΣΕΙ, όπως και αυτών των ΑΕΙ. Η αμυντική έρευνα είναι το ειδικότερο καθήκον και η ειδικότερη υποχρέωση των μελών ΔΕΠ των ΑΣΕΙ και συναρτάται άμεσα με την δημιουργία στρατηγικού πλεονεκτήματος, λειτουργικής αυτοδυναμίας και επιχειρησιακής αυτονομίας των Ενόπλων Δυνάμεων της Χώρας.

Η ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης και η διατύπωση προτάσεων για το μέλλον των ΑΣΕΙ εμφανίζονται ετεροβαρείς υπέρ του ενός εκ των δύο πυλώνων, της ακαδημαϊκής έναντι της στρατιωτικής/επιχειρησιακής εκπαίδευσης, παρά το αδιαμφισβήτητο της ισότιμης συμπληρωματικότητας και της αξίας αμφοτέρων. Η φαινομενικά διακριτική μεταχείριση οφείλεται στην ακαδημαϊκή ιδιότητα των συντακτών και, κυρίως, στην ανάγκη να ενισχυθεί η δημιουργική εξωστρέφεια, να διασφαλιστεί η ποιότητα, να καλλιεργηθεί η επιστημονική αριστεία και να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα και η αποτελεσματικότητα των Σχολών. Οι συντάκτες θεωρούν ότι, με δεδομένη την προφανή αλληλεπίδραση, η ανάπτυξη και η ποιοτική αναβάθμιση της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης λειτουργούν ευεργετικά και στην επιχειρησιακή,


Δημοσιεύτηκε στο Foreign Affairs

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τι προβλέπει ο «κώδικας τιμής» των Ευέλπιδων

Στις 10 στρατιωτικές σχολές με το "μεγαλύτερο γόητρο" η Σχολή Ευελπίδων

Θα τολμήσει ο νέος Α/ΓΕΣ να "αγγίξει" το θέμα της Σχολής Ευελπίδων;
 

 

ΣΧΟΛΙΑ