Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

"Αυτές θα είναι οι ΕΔ των επόμενων χρόνων".Όλο το κείμενο του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ προς τα Επιτελεία

04.03.2012 | 00:01


Το Onalert δημοσιεύει όλο το κείμενο "κατευθυντήριων οδηγιών" του Α/ΓΕΕΘΑ Μιχάλη Κωσταράκου προς τα Γενικά Επιτελεία. Ένα κείμενο έξι σελίδων το οποίο αποτελεί ουσιαστικά το "όραμά του" για τις ΕΔ των επόμενων χρόνων,που κακά τα ψέμματα θα είναι όπως φαίνεται "χρόνια ΔΝΤ".

Σ΄ αυτό το κείμενο προκύπτει ότι η θητεία θα αυξηθεί στους 12 μήνες,νέοι εξοπλισμοί για τα επόμενα χρόνια δεν θα υπάρξουν και άλλα πολλά .

ΟΛΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΩΣΤΑΡΑΚΟΥΈνας στρατηγός είναι τόσο καλός ή τόσο κακός όσο τον κάνουν τα στρατιωτικά τμήματα που διοικεί
Στγός Μακάρθουρ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Α/ΓΕΕΘΑ
(Για την πορεία των ΕΔ σε μια εποχή προκλήσεων)


1. Το Περιβάλλον - Το Πλαίσιο

α. Διανύουμε, αναμφίβολα, μια κρίσιμη εποχή, χαρακτηριζόμενη από ρευστότητα, ανασφάλεια και αβεβαιότητα τόσο στο διεθνές όσο και στο εσωτερικό πεδίο. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε θέτουν σε δοκιμασία το σύνολο της κρατικής μας οντότητας. Οι Ένοπλες Δυνάμεις (ΕΔ), αφενός επειδή βρίσκονται στον πυρήνα της κρατικής δομής και αφετέρου επειδή αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του κοινωνικού συνόλου, αντιμετωπίζουν ισχυρές προκλήσεις από τη διαμορφωθείσα κατάσταση, οι οποίες έρχονται να προστεθούν στις γνωστές, εδώ και δεκαετίες, απειλές από το εξωτερικό κατά της εθνικής ασφάλειας της χώρας μας.

β. Οι οδηγίες που ακολουθούν προσδιορίζουν το κατευθυντήριο πλαίσιο των ενεργειών των ΕΔ, με απώτερο στρατηγικό στόχο τη διατήρηση της μαχητικής ισχύος μας μέσα από τη βελτίωση, κατά βάση ποιοτική, των συντελεστών που τη συνθέτουν, ώστε να αποτραπεί ή να αντιμετωπισθεί, εάν απαιτηθεί, κάθε προσπάθεια αμφισβήτησης της εδαφικής ακεραιότητας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας.

2. Το Όραμα

α. Το όραμα είναι θεμελιώδες στοιχείο κάθε σοβαρού οργανισμού, καθόσον αποτελεί την προβολή στο μέλλον του κοινού σημείου σύγκλισης αλλά και τον απώτερο στόχο όλων των ενεργειών του. Απαιτεί κατανόηση, αποδοχή και συμμετοχή από το προσωπικό που θα κληθεί να το υλοποιήσει.

β. Το προσωπικό μου όραμα συνοψίζεται σε μία φράση: Κυριαρχία της δια-κλαδικής δύναμης στο σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον μέσω της αποφασιστικής υπεροχής έναντι κάθε ενδεχόμενης απειλής.

γ. Η υλοποίηση του οράματος θα επιτευχθεί μέσα από:
- Την ανάπτυξη θεμελιωδών επιχειρησιακών ιδεών.
- Τον μετασχηματισμό αυτών σε διακλαδικές επιχειρησιακές δυνατότητες.
- Την μετατροπή των διακλαδικών επιχειρησιακών δυνατοτήτων σε επιλογές στρατιωτικής δράσης, οι οποίες θα τίθενται στη διάθεση της πολιτικής ηγεσίας για αντιμετώπιση κινδύνων ή απειλών κατά της εθνικής ασφάλειας.

δ. Οι θεμελιώδεις επιχειρησιακές ιδέες, οι οποίες αποτελούν συνιστώσες της αποφασιστικής υπεροχής, είναι οι παρακάτω:

- Πλεονέκτημα ελιγμού (ικανότητα της διακλαδικής δύναμης να αποκτά πλεονέκτημα θέσης με αποφασιστική ταχύτητα και υπέρτερο επιχειρησιακό ρυθμό).

- Αποτελεσματική εμπλοκή (ικανότητα της διακλαδικής δύναμης να προκαλεί και να παράγει τα αποτελέσματα που απαιτούνται προς επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών και της επιθυμητής τελικής κατάστασης).

- · Εστιασμένη διοικητική μέριμνα (ικανότητα παροχής στη διακλαδική δύ-
ναμη κατάλληλου προσωπικού, εξοπλισμού και εφοδίων, στο σωστό τόπο και χρόνο και στη σωστή ποσότητα, σε όλο το εύρος των στρατιωτικών επιχειρήσεων).

- Ολοκληρωμένη προστασία δύναμης (ικανότητα της διακλαδικής δύναμης να προστατεύει το προσωπικό και τα μέσα που απαιτούνται για την αποτελεσματική υλοποίηση των έργων της).

3. Η απόκτηση των απαραίτητων επιχειρησιακών δυνατοτήτων απαιτεί ορθολογική διαχείριση των πόρων που διαθέτουμε, ώστε να μεγιστοποιείται η αποτελεσματικότητα και να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή σχέση κόστους - αποτελέσματος.

4. Ο σημαντικότερος παράγοντας στην προσπάθεια υλοποίησης των παραπάνω είναι το προσωπικό. Η εκούσια και με ενθουσιασμό συμμετοχή του στη συνολική προσπάθεια αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση επιτυχίας. Προς τούτο απαιτούνται:

Διοίκηση ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα.

Συνεχές και ειλικρινές ενδιαφέρον για την ποιότητα ζωής και τις συνθήκες εργασίας του προσωπικού.
Διαρκής εκπαίδευση και επιμόρφωση σε στρατιωτικό και ακαδημαϊκό επίπεδο.

Σχέσεις ειλικρίνειας μεταξύ προϊσταμένων και υφισταμένων.


5. Πάνω από όλα όμως, μια λέξη εκφράζει απόλυτα τις σχέση στα πλαίσια της στρατιωτικής ιδιότητας: Εμπιστοσύνη. Οι σχέσεις του προσωπικού, οι σχέσεις μεταξύ διοικούντων και διοικούμενων, οι σχέσεις μεταξύ των Κλάδων των ΕΔ πρέπει να βασίζονται στην απόλυτη εμπιστοσύνη. Δεν μπορείς να πολεμήσεις δίπλα σε κάποιον που δεν εμπιστεύεσαι. Η επαύξηση της εμπιστοσύνης σε όλα τα κλιμάκια και για όλα τα επίπεδα σχέσεων θα αποτελέσει υψηλή προτεραιότητα των ΕΔ.

6. Η ανάπτυξη των επιχειρησιακών δυνατοτήτων πρέπει να ικανοποιεί τα κριτήρια της διακλαδικότητας και διαλειτουργικότητας. Η εφαρμογή της διακλαδικότητας απαιτεί κατάλληλη οργανωτική δομή και ανάλογες σχέσεις διοίκησης. Μετά την τροποποίηση του σχετικού νόμου, ο Α/ΓΕΕΟΑ ασκεί πλέον την πλήρη διοίκηση των ΕΔ και είναι ο κύριος σύμβουλος του Υπουργού Εθνικής Άμυνας για στρατιωτικά θέματα, καθώς και ο στρατιωτικός σύμβουλος του ΚΥΣΕΑ. Η επιτυχής εφαρμογή της πλήρους διοίκησης αποτελεί αδιαπραγμάτευτο στόχο και όλοι πρέπει να συμβάλουν στην υλοποίηση του. Παρεκκλίσεις από τις επιταγές του νόμου και αμφισβητήσεις των θεσμικών ρόλων δεν θα γίνουν ανεκτές. Το υπόψη θεσμικό πλαίσιο παρέχει σε κάθε Κλάδο των ΕΔ τον απαραίτητο ζωτικό χώρο για να αναπτυχθεί και σε καμία περίπτωση δεν περιορίζει την ανάδειξη και προβολή του έργου και της προσφοράς του, μέσα στα πλαίσια της ιστορίας και των παραδόσεων του.


7. Η διαδικασία ανάπτυξης των επιχειρησιακών δυνατοτήτων προϋποθέτει τα πα-
ρακάτω στοιχεία, τα οποία πρέπει να αποτελούν αντικείμενο συνεχούς ενδιαφέροντος και
βελτίωσης:

- Ανθρώπινο δυναμικό υψηλής ποιότητας.
- Εμπνευσμένη ηγεσία σε όλα τα κλιμάκια.
- Δόγμα και στρατηγική που δεν επιδέχονται αμφιβολία και αμφισβήτηση.
- Υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και ετοιμότητας.
- Αποτελεσματική ενάσκηση διοίκησης και ελέγχου.
- Δυναμική και ευέλικτη οργανωτική δομή.
- Αποτελεσματικό σύστημα συλλογής πληροφοριών.
- Σύγχρονο στρατιωτικό υλικό.
- Αποτελεσματική συντήρηση και υποστήριξη του υλικού, των υποδομών και των συστημάτων διοίκησης και ελέγχου.

8. Μέσα από την παραπάνω διαδικασία επιδιώκουμε να αποκτήσουμε εκείνες τις
επιχειρησιακές δυνατότητες, οι οποίες θα μας επιτρέψουν να ενεργούμε επιτυχώς σε όλο 
το φάσμα της σύγκρουσης, έχοντας συνεχώς υπόψη ότι οι σχέσεις της χώρας μας έχουν
σε ορισμένες περιπτώσεις τα χαρακτηριστικά «ασταθούς ειρήνης» και ότι μπορούν να κι-
νηθούν προς το δεξιό άκρο του φάσματος, δηλ. τη γενικευμένη πολεμική σύρραξη (πιθα-
νότατα αφού προηγηθεί το στάδιο της κρίσης). Οι δυνατότητες αυτές είναι:

- Προβολή ισχύος στο γεωπολιτικό πεδίο ενδιαφέροντος μας, έτσι ώστε η χώρα να εξασφαλίζει την αποτροπή στο στενό περιβάλλον και να αποτελεί παράγοντα σταθερότητας, ασφάλειας και ειρήνης στο ευρύτερο γεωπολιτικό της περιβάλλον.

- Αξιόπιστο σύστημα διοίκησης και ελέγχου των επιχειρήσεων.

- Ενημερωμένη και αξιόπιστη κοινή επιχειρησιακή εικόνα.

- Υψηλή διαθεσιμότητα - Επιχειρησιακή ετοιμότητα.

- Επιβιωσιμότητα κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες.

- Άμεση και αποφασιστική αντίδραση, προσανατολισμένη στην επίλυση και όχι στην κλιμάκωση μιας ενδεχόμενης κρίσης.

- Ισχυρή δυνατότητα απόκρουσης, με συνδυασμό αμυντικών και επιθετικών επιχειρήσεων.

9. Με κατάλληλο συνδυασμό των παραπάνω δυνατοτήτων διαμορφώνονται δύο
 βασικές επιλογές δράσης, ήτοι η αποτροπή και η αποτελεσματική άμυνα, εάν απειληθεί η
ακεραιότητα και η εθνική ανεξαρτησία της χώρας, με δυνατότητα μετάπτωσης σε επίθεση,
εφόσον δημιουργηθούν οι απαραίτητες προς τούτο προϋποθέσεις και συνθήκες.

10. Η παρούσα οικονομική κατάσταση σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αποτελέσει δικαιολογία ή άλλοθι για μειωμένη προσπάθεια ή συμβιβασμούς ως προς το αναγκαίο επίπεδο μαχητικής ισχύος. Βέβαια, θα αποτελούσε έλλειψη ρεαλισμού και αδυναμία αντίληψης της πραγματικότητας, εάν κάποιος υποστήριζε ότι οι ΕΔ θα παραμείνουν εντελώς ανεπηρέαστες μέσα στο ευρύτερο κοινωνικό - οικονομικό πλαίσιο της χώρας μας. Παρόλα αυτά, έχοντας κατά νου ότι η πραγματική αξία ενός οργανισμού και των ανθρώπων του φαίνεται στις δύσκολες καταστάσεις, θα πρέπει να δούμε την παρούσα κρίση ως ευκαιρία ανάδειξης και εκμετάλλευσης των μη υλικών παραγόντων της μαχητικής ισχύος, όπως τα ψυχικά χαρακτηριστικά του προσωπικού, η εκπαίδευση, η δομή και η οργάνωση, το δόγμα, η ηγεσία, η ιστορική παράδοση κλπ.


Επειδή, φυσικά, δεν μπορούμε να παραβλέπουμε τους υλικούς παράγοντες, ε­πιθυμώ να καταστήσω σαφές ότι το κύριο βάρος πέφτει πλέον στη συντήρηση του υπάρ­χοντος υλικού μας, το οποίο είναι και επαρκές και πολύ καλής ποιότητας. Γίνεται αντιληπτό ότι δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για άμεσες προμήθειες νέων οπλικών συστημάτων, θα καταβληθεί όμως κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διατήρηση των υπαρχόντων στο υψηλό­τερο δυνατό επίπεδο διαθεσιμότητας και λειτουργικότητας. Εξάλλου, δεν πρέπει να ξεχνά­με ότι ακόμη και τα πιο σύγχρονα οπλικά συστήματα είναι τόσο καλά όσο οι χειριστές τους. Καλώ όλους τους εμπλεκόμενους, από τους χειριστές των μέσων μέχρι το προσωπικό των εργοστασίων συντηρήσεως βάσεως, να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους για την επίτευξη του στόχου αυτού.

12. Επιπλέον, επειδή υποχρέωση κάθε σοβαρού οργανισμού είναι και η προετοιμασία της μελλοντικής του εξέλιξης, η αμυντική μας σχεδίαση πρέπει να συνυπολογίσει την αναγκαιότητα παρακολούθησης των τεχνολογικών προόδων στον τομέα των στρατιωτικών εφαρμογών μέσω ενός στοχευμένου σχεδιασμού προμηθειών αμυντικού υλικού σε βάθοςχρόνου, λαμβάνοντας υπόψη τους οικονομικούς περιορισμούς. Με τον τρόπο αυτό θα αποφευχθεί ο ελλοχεύων κίνδυνος της τεχνολογικής υστέρησης, η οποία θα μπορούσε να μετατραπεί σε επιχειρησιακό μειονέκτημα.

13. Οι Στόχοι

Οι παρακάτω στόχοι συνιστούν μια προσπάθεια περαιτέρω εξειδίκευσης των προαναφερθέντων, με σκοπό να γίνουν πλήρως σαφή, συγκεκριμένα και κατανοητά μέχρι τα κατώτερα κλιμάκια, αφού η προσπάθεια απαιτεί την εκούσια, δημιουργική και αναλογική - κατά βαθμό, θέση και καθήκοντα - συμμετοχή όλων σας.

α. Διαρκείς και Μόνιμοι
Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και της ποιότητας ζωής των εν ε­νεργεία και αποστράτων στελεχών.
Επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και μαχητικής ικανότητας των ΕΔ.
Βελτίωση της διακλαδικότητας, με δημιουργία δομών όπου αυτή μπορεί να εφαρμοσθεί άμεσα.

β. Τρέχοντες (Η σειρά επιδέχεται αλλαγές)

Πυρομαχικά 120 χιλ. αρμάτων μάχης.
Συντήρηση των μέσων της ΠΑ και του ΠΝ.
Στρατιωτική θητεία 12 μηνών.
Βελτίωση δυνατοτήτων των δυνάμεων άμεσης αντίδρασης.
Ρύθμιση των χρεών του ΜΤΣ.
Επαύξηση των δυνατοτήτων επιτήρησης του ΠΝ.
Βελτίωση του συστήματος διοικήσεως και ελέγχου.
Εκσυγχρονισμός των νόμων περί ιεραρχίας και προαγωγών των αξιω­ματικών και υπαξιωματικών.
Νέα δομή δυνάμεων - Συγκρότηση Διοίκησης Δόγματος, Εκπαίδευσης και Αξιολογήσεων του ΣΞ.
Βελτίωση της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης των στελεχών - Αύξηση των μεταπτυχιακών σπουδών.


14. Η Πρόκληση

Το κείμενο αυτό διαγράφει το πλαίσιο μέσα στο οποίο οφείλουμε να κινηθούμε, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις της εποχής μας. Επισημαίνω για μια α­κόμη φορά ότι η επιτυχία της κοινής μας προσπάθειας θα εξαρτηθεί από τη συμμετοχή σας. Είμαι σίγουρος για τον επαγγελματισμό και τη μαχητική σας αξία, καθώς και για τη σταθερή προσήλωση σας στις αξίες που πρεσβεύουμε και προασπίζουμε ως μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων, του πλέον αξιόπιστου και αποδεκτού θεσμού της Πατρίδας μας. Ας μην ξεχνάμε τα λόγια του στρατηγού του παρελθόντος: «Οι πόλεμοι μπορεί να διεξάγονται με όπλα, αλλά κερδίζονται από ανθρώπους».

Σας καλώ όλους να αρθείτε στο ύψος των απαιτήσεων της εποχής και να προ­τάξετε το κοινό καλό και τη συλλογική επιτυχία έναντι κάθε κακώς εννοούμενου ατομικού συμφέροντος. Προσωπικά, θα κάνω ότι είναι δυνατόν για να σας εξασφαλίσω την καλύτε­ρη δυνατή ηγεσία και τις καλύτερες δυνατές συνθήκες εργασίας και διαβίωσης, εξαντλώ­ντας όλα τα περιθώρια που παρέχει η παρούσα δυσμενής κατάσταση

Είμαι πεπεισμένος ότι στο τέλος του δρόμου μας περιμένει η επιτυχία και σας καλώ όλους να έχετε μερίδιο σ' αυτήν.
Στγός

Μιχαήλ Κωσταράκος Αρχηγός


 

ΣΧΟΛΙΑ