Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΙ

Επιστολή αποστράτων στον Βενιζέλο

06.10.2010 | 18:43
Επιστολή στον υπουργό Άμυνας Ευάγγελο Βενιζέλο με την οποία εκφράζουν τις διαφωνίες τους για μια σειρά ρυθμίσεων του νόμου περί Ιεραρχίας και Προαγωγών έστειλε το Συντονιστικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Αποστράτων. Στην επιστολή πέρα από τις παρατηρήσεις γίνονται και κάποιες προτάσεις. Το πλήρες κείμενο της επιστολής έχει ως εξής:
Κύριε Υπουργέ
1.- Συνέχεια των {β}και {γ} σχετικών και των από 28-11-08 προτάσεών μας, {α} σχετικό, προς τον τότε ΥΕΘΑ κ. Ε. Μεϊμαράκη, για το αντικείμενο του θέματος και επειδή διαφαίνεται ότι το νέο σχέδιο νόμου για την ιεραρχία και εξέλιξη των μονίμων Αξιωματικών των Ε Δ, που αναρτήθηκε πρόσφατα στο διαδίκτυο, καθιστά προδήλως δυσμενέστερη τη θέση των εξ Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών προερχόμενων Αξιωματικών, θέλουμε με την παρούσα να θέσουμε υπόψη σας τα κεντρικά σημεία διαφωνιών μας στο νέο αυτό σχέδιο νόμου και παράλληλα να διατυπώσουμε τις προτάσεις μας .
2.- Οι κεντρικές γραμμές σχεδίασης και του νέου σχεδίου νόμου επιφέρουν μια καίρια ηθική και επαγγελματική υποβάθμιση των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών {Α.Σ.Σ.Υ} των Ε.Δ και των εξ αυτών προερχόμενων Αξιωματικών , χωρίς να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη το σημερινό αξιακό επίπεδο των αποφοίτων των Σχολών αυτών, που συγκροτούν την πλειονότητα του σώματος των μονίμων στελεχών των Ε Δ .
3.- Στο στάδιο της διακηρυχθείσης δημοκρατικής διαβούλευσης, το νέο σχέδιο νόμου τέθηκε υπόψη, πριν κατατεθεί στη Βουλή, ΜΟΝΟ στους εκπροσώπους των εξ Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων {Α.Σ.Ε.Ι} προερχόμενων Αξιωματικών. Η πλειονότητα του σώματος των Αξιωματικών των Ε Δ,. οι εξ Α.Σ.Σ.Υ προερχόμενοι, φαίνεται δεν είναι άξιοι κοινωνικού διαλόγου, πνεύμα που αντανακλά και στις επιμέρους ουσιαστικές ρυθμίσεις του σχεδίου αυτού. Ήταν μια μη αναμενόμενη ενέργεια από τον κ .Υ.ΕΘ.Α
4.- Το πνεύμα και οι επιμέρους διατάξεις και του νέου σχεδίου νόμου προ-κλητικά αναδύουν ένα νεορατσισμό, με το κριτήριο της επαγγελματικής προέλευσης, μια έντονη οσμή διαχωρισμού πατρικίων και πληβείων , αλλά και μια αλαζονική ρυθμιστική τάση των διαμορφωτών των θεσμικών αντιλήψεων και όλα αυτά για να διευρυνθούν τα δικαιώματά τους, χωρίς να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη το πραγματικό συμφέρον της Υπηρεσίας και το αξιακό επίπεδο των αποφοίτων Α.Σ.Σ.Υ με τα σημερινά προσόντα και το επίπεδο παιδείας τους .
5.- Οι Α.Σ.Σ.Υ έχουν ενταχθεί στην Ανώτερη Βαθμίδα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με το νόμο 2913/01 και είναι γνωστό το μαθησιακό δυναμικό των σημερινών μαθητών τους, όπως διαπιστώνεται από τις πανελλήνιες εξετάσεις .Οι απόφοιτοι των Σχολών αυτών -επιπέδου ΤΕΙ – αντί να αναβαθμίζονται επαγγελματικά ωθούνται στο περιθώριο, προφανώς σε βάρος του συμφέροντος της Υπηρεσίας, ιδιαίτερα στις σημερινές οικονομικές συγκυρίες και υπέρ του συμφέροντος των διαμορφωτών των θεσμικών αντιλήψεων.
6.- Ένας σύγχρονος διαχειριστής ανθρώπινου δυναμικού, με την απαιτούμενη ορθολογιστική σκέψη και προκειμένου να μεγιστοποιήσει το επιδιωκόμενο επιχειρησιακό αποτέλεσμα ενός Οργανισμού, με το ελάχιστο οικονομικό κόστος, προβαίνει σε μια ορθή και οικονομικά συμφέρουσα διαστρωμάτωση του στελεχιακού δυναμικού επιπέδου Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι . Φαίνεται ότι αυτά δεν ισχύουν στο ΥΠ.ΕΘ.Α και μάλιστα σε περίοδο οικονομικής κρίσης.
7.- Η διάχυτη προκατάληψη διαφαίνεται και στην περίπτωση που ένας απόφοιτος Α.Σ.Σ.Υ αποκτά πρόσθετα πανεπιστημιακά πτυχία . Και εδώ το μίασμα της επαγγελματικής προέλευσης τον στιγματίζει ως προς τη βαθμολογική εξέλιξη και τα πεδία απασχόλησης. Τέτοιος αναχρονισμός προφανώς δεν μπορεί να αναβιώσει σε άλλους χώρους του κράτους μας .
8.- Στις επόμενες παραγράφους καταγράφονται οι απόψεις μας για τροποποίηση των επιμέρους βασικών διατάξεων του σχεδίου νόμου, με τη μεθόδευση :
α.- Πρόταση τροποποιήσεων
β.- Πρόταση ΥΠ.ΕΘ.Α και,
γ.-Αιτιολόγηση της αναγκαιότητας των προτεινόμενων τροποποιήσεών μας.
9.- Άρθρο 1 παράγρ. 1στ.
α.-Προτείνεται η αντικατάσταση του τίτλου Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών {Α.Σ.Σ.Υ} των Ε Δ , με τον τίτλο Ανώτερα Στρατιωτικά Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα {Α.Σ.Τ.Ε.Ι} τριετούς φοίτησης, για τους αναφερόμενους, στη συνέχεια, λόγους .
β.-Η πρόταση του ΥΠ.ΕΘ.Α. Διατηρεί την ομιχλώδη ορολογία « Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών {ΑΣΣΥ} των ΕΔ», όπως θεσπίστηκε με το νόμο 2913/01, χωρίς ουσιαστική ένταξη των Σχολών αυτών στην Ανώτερη Βαθμίδα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και των αποφοίτων τους στη βαθμολογική κλίμακα και στα πεδία υπηρεσιακής τους απασχόλησης .
γ.-Με την πρότασή μας εναρμονίζεται θεσμικά και στο χώρο του ΥΠ.ΕΘ.Α η θέση των Α.Σ.Τ.Ε.Ι, τόσο και με το γενικότερο θεσμικό πλαίσιο του Ελληνικού κράτους {Α.Ε.Ι – Τ.Ε.Ι}, όσο και με τα Α.Σ.Ε.Ι των Ε Δ, για τα οποία προνομιακά και προκλητικά έχει ληφθεί η μέριμνα στην προηγούμενη υποπαρ ε. Το νέο προτεινόμενο πλαίσιο, όταν επεξεργαστεί σωστά και με την κατάλληλη διαστρωμάτωση του στελεχιακού δυναμικού, θα επιφέρει και μια οικονομικότερη λειτουργία των δραστηριοτήτων των Ε.Δ. Παράλληλα, μπορεί να μετριαστεί η σημερινή τάση στους Πίνακες Οργάνωσης και Υλικού {ΠΟΥ.}, που για λόγους σκόπιμης διαμόρφωσης της πυραμίδας που θα παράγει Στρατηγούς και σε αυτά ακόμη τα καθήκοντα και στις δυνατότητες που προσιδιάζουν σε ένα Ανθυπασπιστή απόφοιτο Α.Σ.Σ.Υ να προβλέπεται θέση Λοχαγού και αντίστοιχου αποφοίτου Α.Σ.Ε.Ι.
10 . -Άρθρο 2
α. Προτείνεται η προσθήκη υποπαρ β {5} «Οι μετατασσόμενοι στο Σώμα των Αξιωματικών κατά το άρθρο 9 και επόμενα» και η αρίθμησης της νυν υποπαρ β{5} σε β {6} .
β. Η πρόταση του ΥΠ.ΕΘ.Α. Αγνοεί το θεσμό των μετατάξεων, που ήδη προβλέπεται στο άρθρο 9 και επόμενα και προφανώς θα είναι μια ένδειξη μελλο-ντικής αχρήστευσης του θεσμού των μετατάξεων από τα παντοδύναμα κατά Κλάδο Ανώτατα Συμβούλια, όπως ειδικότερα θα αναφερθεί στην παράγρ 11 του παρόντος.
γ. Με την πρότασή μας διορθώνεται μια παράλειψη.
11 . Άρθρο 9 – 13.
α. Προτείνεται:
(1).-Η πρόβλεψη έκδοσης Π Δ , έτσι ώστε το απαιτούμενο κατά ειδικότητα πτυχίο ΑΕΙ να είναι γνωστό εκ των προτέρων σε ένα νεοεξερχόμενο από Α.Σ.Σ.Υ και να μη είναι απόφαση της τελευταίας στιγμής, διαδικασίες που πολλές φορές αναιρούν το θεσμό των μετατάξεων, ενώ στερούνται και ηθικού ερείσματος.
(2).-Πρόβλεψη ελάχιστης ποσόστωσης μετατασσόμενων σε κενές οργανικές θέσεις 50%
(3).- Σαφής διατύπωση σε ποιες επετηρίδες μετατάσσονται
β.-Η πρόταση του ΥΠ.ΕΘ.Α. Δεν διατυπώνονται εκ του νόμου δεσμεύσεις για όσους θα κληθούν να εφαρμόσουν το θεσμό των μετατάξεων, ενώ υπάρχει και ασάφεια ως προς τις επετηρίδες ειδικοτήτων, στις οποίες μπορούν να μεταταχθούν.
γ.-Με την πρότασή μας θα βελτιωθεί ο θεσμός και θα αποτελέσει κίνητρο για τους αποφοίτους των Α.Σ.Σ.Υ για απόκτησης και μιας πρόσθετης πανεπιστημιακής παιδείας, προς όφελος βεβαίως και της Υπηρεσίας.
12.- Άρθρο 23 παράγρ. 1α{2}{β}, 1β{4}, 1γ{4}.
α.-Προτείνεται ο καταληκτικός βαθμός του Ταξιάρχου και αντίστοιχου για τους αποφοίτους Α.Σ.Σ.Υ πτυχιούχους Α.Ε.Ι, που παραμένουν στην επετηρίδα των εξ Α.Σ.Σ.Υ προερχόμενων Αξιωματικών. Επίσης προτείνεται ο καταληκτικός βαθμός του Ταξιάρχου και στους αποφοίτους Α..Σ.Ε.Ι (Α.Σ.Τ.Ε.Ι) και Ανωτάτης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου.
β.-Η πρόταση του ΥΠ.ΕΘ.Α. Ένας Αξιωματικός προερχόμενος από Α.Σ.Ε.Ι, που τυπικά δεν είναι Α.Ε.Ι, αλλά λογίζεται ως ΑΕΙ μπορεί να γίνει Στρατηγός. Απεναντίας, ένας απόφοιτος Α.Σ.Σ.Υ{Α.Σ.Τ.Ε.Ι} και με πρόσθετο πτυχίο ΑΕΙ δεν μπορεί να λάβει, με τα κριτήρια της Υπηρεσίας, ούτε τον βαθμό του Ταξιάρχου.
γ.-Με την πρότασή μας ζητάμε το έλασσον, το βαθμό αποστρατείας του Ταξιάρχου. Έτσι, δίνεται το κίνητρο για την απόκτηση από τους αποφοίτους Α.Σ.Σ.Υ και μιας πρόσθετης πανεπιστημιακής παιδείας, σχετικής με τα παιδία της υπηρεσιακής τους απασχόλησης, με την προφανή ωφέλεια για την Υπηρεσία. Κάθε άλλη σκέψη εκπορεύεται από ρατσιστικές αντιλήψεις, που θέλουν τους εξ Α.Σ.Σ.Υ προερχόμενους Αξιωματικούς να μη αποκτούν και πανεπιστημιακή παιδεία.
13.- Άρθρο 23 παράγρ. 1α(3)(β),1α(4) 1β(5), 1β(6),1γ(5), 1γ(6) .
α.-Προτείνεται ο καταληκτικός βαθμός του Συνταγματάρχη και αντίστοιχους για τους αποφοίτους Α.Σ.Σ.Υ(Α.Σ.Τ.Ε.Ι), χωρίς πρόσθετο πανεπιστημιακό πτυχίο και η κατάργηση των παραγρ. 1α(4), 1β(6) και 1γ(6).
β.-Με την πρόταση του ΥΠ.ΕΘ.Α, οι εξ Α.Σ.Σ.Υ(Α.Σ.Τ.Ε.Ι) προερχόμενοι Αξιωματικοί να αποστρατεύονται με το βαθμό του Αντισυνταγματάρχη και αντίστοιχους.
γ.-Με την πρότασή μας ζητάμε το έλασσον, οι εξ Α.Σ.Σ.Υ(Α.Σ.Τ.Ε.Ι) προερχόμενοι Αξιωματικοί να αποστρατεύονται με το βαθμό του Συνταγματάρχη και αντίστοιχους. Μεταξύ Αντισυνταγματάρχη που προέρχεται από Α.Σ.Σ.Υ (Α.Σ.Τ.Ε.Ι) και Στρατηγού που προέρχεται από Α.Σ.Ε.Ι (Α.Ε.Ι) μεσολαβούν πέντε βαθμοί. Τέτοια προκλητική απόσταση δεν χωρίζει τους λοιπούς υπαλλήλους του κράτους αποφοίτους Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι στον καταληκτικό βαθμό.
14 . Άρθρο 27 παράγρ 1, 4 και 12
α. Προτείνεται:
(1).Η προσθήκη στην πρώτη πρόταση της παραγρ. 1 της διευκρίνισης ότι οι Αξιωματικοί μέχρι το βαθμό του Συνταγματάρχη προάγονται, με το χρονικά όρια των παραγρ. 3 και 4 του άρθρου αυτού, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων.
(2).Η τροποποίηση της παραγράφου 4 ως εξής: «Ειδικά για τους αξιωματικούς που προέρχονται από υπαξιωματικούς αποφοίτους Α.Σ.Σ.Υ (Α.Σ.Τ.Ε.Ι), ο χρόνος παραμονής ανά βαθμό έχει ως εξής:
(α). Για την προαγωγή των Ανθυπολοχαγών και αντιστοίχων απαιτείται η συμπλήρωση 3 ετών στο βαθμό ή 19 έτη συνολικής πραγματικής υπηρεσίας.
(β). Για την προαγωγή των Υπολοχαγών και αντιστοίχων απαιτείται η συμπλήρωση 5 ετών στο βαθμό ή 24 έτη συνολικής πραγματικής υπηρεσίας.
(γ). Για την προαγωγή των Λοχαγών και αντιστοίχων απαιτείται η συμπλήρωση 5 ετών στο βαθμό ή 29 έτη συνολικής πραγματικής υπηρεσίας.
(δ). Για την προαγωγή των Ταγματαρχών και αντιστοίχων απαιτείται η συμπλήρωση 3 ετών στο βαθμό ή 32 έτη συνολικής πραγματικής υπηρεσίας και
(ε). Για την προαγωγή των Αντισυνταγματαρχών και αντιστοίχων απαιτείται η συμπλήρωση 2 ετών στο βαθμό και 34 έτη συνολικής πραγματικής υπηρεσίας.
β. Με την πρόταση του ΥΠ.ΕΘ.Α. Ένας απόφοιτος Α.Σ.Σ.Υ{Α.Σ.Τ.Ε.Ι} προάγεται στον καταληκτικό βαθμό του Αντισυνταγματάρχη {χωρίς πτυχίο Α.Ε.Ι} στα 36 χρόνια πραγματικής υπηρεσίας και του Συνταγματάρχη {με πτυχίο Α.Ε.Ι} στα 37.
γ.Με την πρότασή μας εναρμονίζονται οι ρυθμίσεις αυτές με τις προτάσεις μας στις παραγρ. 12 και 13 του παρόντος.
15 . Άρθρο 36
α.- Προτείνεται να παραμείνουν οι ρυθμίσεις του αρχικού σχεδίου νόμου που αναφέρονται στην αρχαιότητα των αξιωματικών.
β.- Με την τροποποίηση του αρχικού σχεδίου ανατρέπεται άρδην το στοιχειώδες δικαίωμα τον εξ Α.Σ.ΣΥ προερχόμενων αξιωματικών να παραμένουν αρχαιότεροι των ομοιοβάθμων τους που προάγονται σε μεταγενέστερο χρόνο.
16.- Άρθρο 37 παράγρ. 2
α.-Προτείνεται ο καθορισμός ιδιαίτερης επιτερίδας για τους αξιωματικούς που προέρχονται από Α.Σ.Σ.Υ και μη παραγωγικές σχολές.
β.-Η πιθανότητα μείξης θα προκαλέσει μείζονα προβλήματα, αναταραχές και εντάσεις μεταξύ αξιωματικών διαφορετικής προέλευσης.
17 . Άρθρο 85 παράγρ. 1
α. Προτείνεται η τροποποίηση των σχετικών διατάξεων του ΝΔ 445/1974, έτσι ώστε ένας απόφοιτος Α.Σ.Τ.Ε.Ι
(1). Να αποφοιτά με το βαθμό του Επιλοχία και αντίστοιχους από τις Σχολές αυτές
(2).Να έχει ένα ελάχιστο χρόνο παραμονής στους βαθμούς του Υπαξιωματικού και Ανθυπασπιστή , πριν από τη προαγωγή του σε Ανθυπολοχαγό και αντίστοιχους τα 10 χρόνια (συνολικά 13 με τα 3 χρόνια στις Α.Σ.Τ.Ε.Ι) και
(3).Ο μέγιστος χρόνος, πριν από την αυτοδίκαιη προαγωγή του σε Ανθυπολοχαγό και αντίστοιχους, με τα κριτήρια της Υπηρεσίας, να είναι 13 χρόνια (συνολικά 16 με τα 3 χρόνια στις Α.Σ.Τ.Ε.Ι).
(4).Επίσης προτείνεται η τροποποίηση των σχετικών διατάξεων του Ν.Δ 445/74 έτσι ώστε και οι μόνιμοι εξ εφέδρων υπαξιωματικοί να τύχουν των ευεργετημάτων της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του παρόντος νόμου (απόδοση δυο βαθμών)
β. Η υφιστάμενη ρύθμιση, δεν διαφοροποιεί τη βαθμολογική εξέλιξη ενός σημερινού απόφοιτου Α.Σ.Σ.Υ {αυριανού Α.Σ.Τ.Ε.Ι }από τους μη προερχόμενους από Σχολές του επιπέδου τους. Είναι μια ισοπεδωτική αντίληψη ενταγμένη στο σκεπτικό της μη αναγνώρισης του επιπέδου των σημερινών Α.Σ.Σ.Υ. Τέτοια αντίληψη δεν υπάρχει στο λοιπό δημόσιο τομέα για τους απόφοιτους Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι .
γ. Με την πρότασή μας παρέχεται η δυνατότητα αξιοποίησης των αποφοίτων των σημερινών Α.Σ.Σ.Υ {Α.Σ.Τ.Ε.Ι } στους βαθμούς του Υπαξιωματικού και Ανθυπασπιστή και πυροδότησης του δυναμικού τους, όταν υπάρχει η αχτίδα στην προοπτική τους, αλλά και της πληρέστερης αξιοποίησης των δυνατοτήτων τους στους βαθμούς του Αξιωματικού .
18.- Άρθρο 89 παράγρ. 2
Προτείνεται:
(1).Η τροποποίηση της παραγράφου 2 ως εξής: «Για τους υπηρετούντες κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου μονίμους Αξιωματικούς εξακολουθεί να ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2439/96, σε όσες περιπτώσεις επέρχεται υποβιβασμός της εξέλιξής των.
(2).Προσθήκη παραγράφου 8 ως εξής: «οι αξιωματικοί που έχουν υποβάλλει αίτηση αποστρατείας μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 2439/96.


Tags:

 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ