Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Η απάντηση του ΜΤΣ στην ΑΝΕΑΕΔ για τον ΕΚΟΕΜΣ

16.04.2011 | 05:53
Το ΜΤΣ απάντησε στην ΑΝΕΑΕΔ για το ζήτημα του ΕΚΟΕΜΣ. Σύμφωνα με την απάντηση το ΔΣ του ΜΤΣ αποφάσισε:

•Τη σταδιακή απόδοση των οφειλομένων στον ΕΚΟΕΜΣ δικαιωμάτων του με την παρακάτω προτεραιότητα.

•Κάλυψη των λειτουργικών δαπανών (μισθοδοσία προσωπικού, συντάξεις κ.λ.π)

•Απόδοση των δικαιωμάτων στον ΕΚΟΕΜΣ (δικαιώματα τριμήνων και επιπλέον κάθε τρίμηνο το ποσό των 2.000.000,00€). Το ΜΤΣ κατέβαλε ήδη το ποσό των 2.000.000,00€ στον ΕΚΟΕΜΣ, πλήν όμως το σοβαρό πρόβλημα της ρευστότητας που αντιμετωπίζει το Ταμείο την παρούσα χρονική περίοδο δεν επέτρεψε τη συνέχιση της κατάθεσης.

•Κάλυψη των αιτήσεων ΒΟΕΑ

•Τα ετήσια ποσά που καταβάλλονται για το ΒΟΕΑ είναι δυσαναλόγως μεγαλύτερα από αυτά που εισπράττει το Ταμείο από τις κρατήσεις. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δαπανάται για την εξυπηρέτηση των δικαιούχων τέκνων και μέρος του Γενικού Κεφαλαίου.
Επομένως, δεν υφίσταται ανταποδοτικότητα της εν λόγω εισφοράς, καθόσον οι συνολικές κρατήσεις που διενεργούνται αντιστοιχούν στο ήμισυ περίπου της σχετικής παροχής.

•Τα προς διανομή καθαρά έσοδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ΑΝ 559/37, είναι αυτά που προκύπτουν από το σύνολο των κατά το λήξαν έτος εσόδων, αφού εξ αυτών αφαιρεθούν τα κατά τη διάρκεια του έτους λειτουργικά έξοδα (καταβληθέντα ΒΕΑ, καταβληθέντα στους νεοεισερχόμενους μερισματούχους μερίσματα, χορηγηθέντα βοηθήματα θανάτου, κ.λ.π). Επομένως, λαμβάνοντας υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία και την οικονομική κατάσταση του Ταμείου, εξάγεται το συμπέρασμα ότι το ΜΤΣ δεν είχε τη δυνατότητα χορήγησης μερίσματος για το έτος 2011 ( η τιμή μεριδίου θα έπρεπε να ήταν σχεδόν μηδενική με πληρωτέο μέρισμα μηδενικής αξίας ή ελάχιστης τιμής)

•Τέλος, δεν υφίσταται κάποια απόφαση του ΔΣ/ΜΤΣ για χρησιμοποίηση:

(1) Των πόρων του ΕΚΟΕΜΣ, δεδομένου ότι οι πόροι αυτοί είναι στην πραγματικότητα οι γενόμενες κρατήσεις επί του μερίσματος που χορηγεί το ΜΤΣ στους μερισματούχους του τους προερχόμενους από το ΣΞ, οι οποίες έχουν εισπραχθεί, αλλά απλώς δεν έχουν αποδοθεί λόγω της υφιστάμενης οικονομικής δυσπραγίας (οικονομικής στενότητας).

(2) Των χρημάτων που προορίζονταν για την καταβολή του ΒΟΕΑ. Αυτά χρησιμοποιήθηκαν και χρησιμοποιούνται για διαφορετικούς σκοπούς, όχι όμως για καταβολή – εξόφληση υποχρεώσεων του ΜΤΣ, παρά μόνο για τη μερική αποπληρωμή των χρεών του προς το Δημόσιο (Υπουργείο Οικονομικών).
2. Συναφώς σας γνωρίζουμε ότι μερικά από τα μέτρα που λάβαμε μέχρι σήμερα για την αντιμετώπιση του οξυμένου προβλήματος ταμειακής ρευστότητας του ΜΤΣ είναι επιγραμματικά τα εξής: α. Μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί:

(1) Η μείωση του χορηγούμενου μερίσματος για το έτος 2011 σε ποσοστό 25%,σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του ΜΤΣ, έναντι του χορηγηθέντος το έτος 2010 (αναδρομικά από 1-2-2011).

(2) Η αύξηση της ασφαλιστικής εισφοράς των μετόχων (κρατήσεις ΠΔ/ΜΤΣ επί των αποδοχών των εν ενεργεία στελεχών) από 4% που ίσχυε μέχρι 31-1-2011 σε 5%.

(3) Η συσχέτιση του μερίσματος της χηρεύουσας οικογένειας του κυρίως ασφαλισμένου (μερισματούχου ή μετόχου) με το δικαιούμενο ποσοστό της κύριας σύνταξης που της κανονίζεται και καταβάλλεται από το συνταξιοδοτικό φορέα.

(4) Το εφάπαξ βοήθημα που δικαιούνται οι οικογένειες των θανόντων μερισματούχων που δικαιούνται να συνεχίσουν το μέρισμα του θανόντος ισούται πλέον με δέκα μηνιαία μερίσματα

β. Μερικά από τα μέτρα που είναι στο στάδιο της μελέτης:

(1) Σχέδιο νόμου για καθιέρωση εργοδοτικής εισφοράς του Δημοσίου, κατ’ αναλογία των σχετικών διατάξεων.

(2) Αίτημα διακανονισμού της αποπληρωμής του συνολικού χρέους του ΜΤΣ προς το Υπουργείο Οικονομικών (εκτιμάται ότι μέχρι 31-12-2011 θα ανέλθει στο ποσό των 190.000.000.00€), σε βάθος μιας εικοσαετίας, με παράλληλη αποδέσμευση από 1-1-2010 των κρατήσεων που μας παρακρατά (ΠΔ/ΜΤΣ, ΒΟΕΑ, δάνεια κ.λ.π). ./.

(3) Δυνατότητα επιχορήγησης του ΜΤΣ από παρακρατούμενο εκ των συντάξεων των μερισματούχων του ΜΤΣ υπέρ Ειφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ), σε ποσοστό περίπου 30% και μόνο για την εξόφληση των χρεών του.


 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ