Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

Διατάξεις

Ισότητα

17.10.2010 | 22:58
Γ Ε Ν Ι Κ Η Δ Ι Α Τ Α Γ Η

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΝΣΗ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/5
ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΣΟΤΗΤΑΣ
Φ.400/4/905626
Σ.21
Αθήνα, 16 Ιαν 2008
ΘΕΜΑ: Προσωπικό – Διοικητικά (Ισότητα των Φύλων)
ΣΧΕΤ: α. Ν.2913/2001
β. Ν.3488/2006
γ. ΑΠΦ.004.2/183/862020/Σ.251/31 Οκτ 2007/ΓΕΣ/ΔΟΡ/1α
1. Σας γνωρίζουμε ότι στο ΓΕΣ έχει συγκροτηθεί Γραφείο Ισότητας των Φύλων, υπαγόμενο στη Διεύθυνση Μέριμνας Προσωπικού.
2. Ο σκοπός της ύπαρξης και λειτουργίας του Γραφείου Ισότητας, είναι η επαγρύπνηση και ευαισθητοποίηση όλων ανεξαιρέτως των δομών του ΣΞ, για τη διαφύλαξη της συνταγματικά κατοχυρωμένης αρχής της Ισότητας των Φύλων με τρόπο ώστε να μη διακινδυνεύεται ή απειλείται η επιχειρησιακή ικανότητα - ετοιμότητα και αποτελεσματικότητα των δυνάμεων του Στρατού Ξηράς.
3. Αποστολή του Γραφείου είναι :
α. Να επιτηρεί την ορθή εφαρμογή της αρχής της ισότητας των φύλων σε όλα τα επίπεδα συσχετισμών των Στελεχών μεταξύ τους και με την Υπηρεσία.
β. Να παρακολουθεί την ενσωμάτωση και διάχυση της οπτικής του Φύλου (gender) σε όλες τις πολιτικές, τις πρακτικές και τα μέτρα των φορέων του Στρατού Ξηράς, τόσο κατά τις διαδικασίες σχεδιασμού της εκπαίδευσης όσο και σε
επίπεδο στελέχωσης και διεξαγωγής επιχειρήσεων.
4. Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί αυξητική τάση του αριθμού των γυναικών που υπηρετούν στο ΣΞ, δεδομένου ότι πλέον εισέρχονται επιτυχόντες υποψήφιοι σε όλα τα τμήματα των Παραγωγικών Σχολών ανεξαρτήτως φύλου,
ενώ έχει εφαρμοσθεί πλήρως η θεσμοθετημένη αρχή της ίσης μεταχείρισης των ανδρών και γυναικών σε ότι αφορά στην πρόσβαση στην απασχόληση, στην επαγγελματική εκπαίδευση και ανέλιξη, στους όρους και τις συνθήκες εργασίας.
5. Επισημαίνεται σε όλους ότι η αλλαγή στην έμφυλη κατανομή του προσωπικού, δεν επηρεάζει σε καμιά περίπτωση την Αποστολή του ΣΞ και απαγορεύεται η οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση διάκριση λόγω φύλου, σε συσχετισμό ιδίως με
την οικογενειακή κατάσταση, στο χειρισμό του συνόλου του στρατιωτικού προσωπικού σε θέματα δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, εκπαίδευσης, ανάθεσης καθηκόντων, μεταθέσεων, προσωπικού και αξιολόγησης.
6. Ως «άμεση διάκριση» ορίζεται όταν ένα πρόσωπο υφίσταται, για λόγους φύλου, μεταχείριση λιγότερο ευνοϊκή από αυτήν την οποία υφίσταται, υπέστη ή θα
υφίστατο ένα άλλο πρόσωπο σε ανάλογη κατάσταση.

7. «Έμμεση διάκριση» στοιχειοθετείται όταν μία εκ πρώτης όψης ουδέτερη διάταξη, κριτήριο ή πρακτική θα μπορούσε να θέσει σε μειονεκτική θέση τους εκπροσώπους του ενός φύλου σε σύγκριση με τους εκπροσώπους του άλλου φύλου, εκτός αν αυτή η διάταξη, το κριτήριο, ή η πρακτική δικαιολογείται αντικειμενι-
κώς από νόμιμο στόχο και τα μέσα για την επίτευξη του εν λόγω στόχου είναι πρόσφορα και αναγκαία.
8. Τονίζεται στο σύνολο του στρατιωτικού προσωπικού ότι η παρενόχληση και η σεξουαλική παρενόχληση συνιστούν διάκριση λόγω φύλου και απαγορεύονται. Το γεγονός ότι κάποιος, ανεξαρτήτως φύλου, απορρίπτει ή υποκύπτει σε παρόμοια συμπεριφορά, δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση για να ληφθεί απόφαση που θίγει ή ευνοεί το εν λόγω πρόσωπο.
9. Ο όρος «παρενόχληση» αναφέρεται σε κατάσταση όπου εκδηλώνεται ανεπιθύμητη συμπεριφορά συνδεόμενη με το φύλο ενός προσώπου, με σκοπό ή αποτέλεσμα την παραβίαση της αξιοπρέπειας του προσώπου αυτού και τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος.
10. Ο όρος «σεξουαλική παρενόχληση» περιγράφει την περίπτωση όπου εκδηλώνεται οποιαδήποτε μορφή ανεπιθύμητης λεκτικής, μη λεκτικής ή σωματικής συμπεριφοράς σεξουαλικού χαρακτήρα, με σκοπό ή αποτέλεσμα την προσβολή
της αξιοπρέπειας ενός προσώπου, ιδίως με τη δημιουργίαεκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος.
11. Πρέπει να γίνει πεποίθηση όλων ότι απαιτείται πληροφόρηση, μέριμνα και κατάλληλος σχεδιασμός, προκειμένου να υπάρξει ενσυνείδητη και στοχευμένη αλλαγή στη νοοτροπία του συνόλου του προσωπικού και στο χειρισμό των Στελεχών, ώστε το φύλο όχι μόνο θεσμικά να μην αποτελεί κριτήριο για διάκριση, αλλά κυρίως στην πράξη, διατηρώντας τη συνοχή και μαχητική δύναμη των Μονάδων άρα και την επιχειρησιακή τους ετοιμότητα κι αποτελεσματικότητα, σε υψηλό επίπεδο.
12. Η παρούσα να κοινοποιηθεί σε όλο το στρατιωτικό προσωπικό σας.


Tags:

 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ