Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Κόβουν τα έξοδα μετακίνησης εσωτερικού μόνο από τους στρατιωτικούς!

12.01.2012 | 00:01
Σύμφωνα με όσα προβλέπονται και μας υπενθυμιζει ο ΣΥΣΜΕΔ “οι στρατιωτικοί που μετακινούνται, για εκτέλεση υπηρεσίας, από την πόλη ή το χωριό, όπου η έδρα της Μονάδας τους, σε απόσταση μεγαλύτερη των δέκα πέντε (15) χιλιομέτρων .... δικαιούνται οδοιπορικά έξοδα που αποτελούνται από:
α. Ημερήσια αποζημίωση εκτός έδρας.
β. Αντίτιμο Εισιτηρίων.

Το ύψος της ημερήσιας αποζημίωσης για εκτέλεση υπηρεσίας εκτός έδρας καθορίζεται με τον ισχύοντα εκάστοτε νόμο περί κάλυψης δαπανών μετακινούμενων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Σε οποιαδήποτε περίπτωση αυθημερόν επανόδου, δικαιολογείται το μισό της ημερήσιας αποζημίωσης.

Το ύψος της ημερήσιας αποζημίωσης έχει καθορισθεί σήμερα στα είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35 €).
Με αφορμή τα ερωτήματα που διατυπώθηκαν στο ΓΛΚ, σχετικά με τον καθορισμό της ημερήσιας εκτός έδρας αποζημίωσης και λοιπών συναφών δαπανών των διπλωματούχων μηχανικών του Ε.Μ.Π. και των μηχανικών πτυχιούχων Τ.Ε.Ι., καθώς και των ισότιμων με αυτά σχολών, το ΓΛΚ διευκρίνισε ότι:

« καθορίσθηκε η ημερήσια αποζημίωση και οι λοιπές συναφείς δαπάνες των μόνιμων και με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου διπλωματούχων μηχανικών του Ε.Μ.Π. και των ισότιμων με αυτό σχολών που υπηρετούν στους ανωτέρω οριζόμενους φορείς και οι οποίοι μετακινούνται εκτός έδρας για υπηρεσιακούς λόγους, ως εξής:
• Ημερήσια αποζημίωση σε εβδομήντα (70) ευρώ.
• Ημερήσια αποζημίωση για αυθημερόν μετακίνηση σε πενήντα έξι (56) ευρώ.

Διοικητικές οδηγίες που εκδόθηκαν για τη μείωση των πιστώσεων ορίζοντας ότι: «.... κινήσεις που πραγματοποιούνται εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας με υπηρεσιακό μέσο εντός και εκτός του ωραρίου δεν αποζημιώνονται και καλύπτονται από τις πάγια καταβαλλόμενες Ημέρες Εκτός Έδρας κάθε μήνα”, δεν έχουν εφαρμογή στο πολιτικό προσωπικό και ορίζεται ότι «παραμένει σε ισχύ η σχετική εγκύκλιος του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, όπου καθορίζεται ότι στο πολιτικό προσωπικό που είναι διπλωματούχοι μηχανικοί του ΕΜΠ και μηχανικοί πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. καταβάλλεται αποζημίωση στο σύνολο της, για τις εκτός έδρας μετακινήσεις με αυθημερόν επιστροφή, εφόσον μετακινούνται με υπηρεσιακό όχημα.


Προκύπτει σαφέστατα ότι αφενός, ουδεμία εξουσιοδοτική διάταξη εκ της ισχύουσας νομοθεσίας προκύπτει, αναφορικά με την κατάργηση της καταβολής αποζημίωσης μετακίνησης σε αυθημερόν επάνοδο στο στρατιωτικό προσωπικό με υπηρεσιακό μέσο, προς τα διοικητικά όργανα και αφετέρου, για ακόμη μια φορά, καλούνται οι Έλληνες στρατιωτικοί να συνδράμουν στη μείωση των πιστώσεων και σε σχέση με το απλήρωτο παρεχόμενο έργο (μη αποζημίωση υπερωριών από εργασία πέραν του κανονικού ωραρίου) και μάλιστα σε έξοδα που η ίδια η Πολιτεία (Υπηρεσία) οφείλει να παράσχει κατά τη μετακίνηση για εκτέλεση υπηρεσίας. 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ