Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΜΤΣ: Πως βούλιαξε ,πως μπορεί να σωθεί.

07.01.2011 | 05:28

Του Μελέτιου Ρόκα

Αντιστράτηγος ε.αΕίναι γνωστό ότι το Μ.Τ.Σ. έχει για άλλη μία φορά σημαντικά προβλήματα ρευστότητας με αποτέλεσμα τη δυσχέρεια καταβολής των προβλεπομένων παροχών (μέρισμα-Β.Ε.Α.), την αύξηση των χρεών του, την απειλή της βιωσιμότητας του, η οποία τοποθετείται στο άμεσο μέλλον υπό τις παρούσες συνθήκες.

Αυτονόητη ως εκ τούτου τυγχάνει η αγωνία χιλιάδων μετόχων οι οποίοι καταβάλλουν ανελλιπώς τις προβλεπόμενες εισφορές χωρίς προοπτική και χιλιάδων μερισματούχων δια τους οποίους το μέρισμα αποτελεί συμπλήρωμα των όχι υψηλών – αναλόγως της προσφοράς των – συντάξεων και σε σύγκριση με τις συντάξεις αλλων υπαλλήλων του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα. Τέλος χιλιάδες τέκνα των μετοχο-μερισματούχων ανησυχούν για το ενδεχόμενο να μη λάβουν το Β.Ε.Α. , το οποίο αποτελεί προϊόν υποχρεωτικής υπέρ αυτών – 25ετούς περίπου – απόταμίευσης των γονέων των.
 
Το Μ.Τ.Σ.  για την επιβίωσή του χρειάζεται δικαιοσύνη, ανάληψη από την Πολιτεία των ευθυνών της εκ της ασκήσεως κοινωνικής και ενδεχομένως κομματικής πολιτικής δια του Ταμείου αφήνοντάς το να οδηγηθεί στην παρούσα κατάσταση. Επίσης απαιτείται – στη σημερινή δύσκολη οικονομική συγκυρία για τη χώρα – η κατανόηση και η συναίνεση των μετοχο-μερισματούχων.

Τέλος στην προσπάθεια αναζήτητησης λύσεως του προβλήματος δεν πρέπει να επέλθει ρήξη μεταξύ των μετοχο-μερισματούχων διαφορετικής προελεύσεως (Σ.Ξ. – ΕΛ.ΑΣ) καθ’όσον τα παρουσιαζόμενα ποιοτικά και αριθμητικά στοιχεία και δεδομένα έχουν σκοπό να ευαισθητοποιήσουν και να πείσουν τις αντίστοιχες Ηγεσίες και Υπουργεία να επιδείξουν εξίσου ενδιαφέρον για το Μ.Τ.Σ. και ανάλογο προς τα λοιπά Μετοχικά Ταμεία.

Στη συνέχεια παρατίθενται ορισμένα στοιχεία, παρ’ ότι αρκούντως προβεβλημένα στους αρμοδίους Φορείς από τις Διοικήσεις του Μ.Τ.Σ. και ορισμένες σκέψεις – προτάσεις για περαιτέρω επεξεργασία, με πρόθεση την ενδεχόμενη συμβολή των στην επίλυση του προβλήματος του Μ.Τ.Σ. :

α. Με την από 31 Ιαν 1990 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας εγκρίθηκε η επιχορήγηση του Μ.Τ.Σ., από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών, με το συνολικό ποσόν των 5 δισ. δρχ «για κάλυψη δημιουργηθέντος ελλείματος από την άσκηση κοινωνικής πολιτικής της Πολιτείας, χωρίς επιχορήγησή του». Εξ’αυτών δόθηκαν 3,5 δισ. δρχ και το υπόλοιπο 1,5 δισ. δρχ (5,0 εκ. ευρώ) δεν έχει εισέτι δοθεί.

β. Σε εφαρμογή του Ν2913/2001 χορηγήθηκε μέρισμα στους «αποκατασταθέντες διοικητικά και συνταξιοδοτικά αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης» παρ’ότι αυτοί δεν ευρίσκοντο σε ανταποδοτική σχέση , με ρητή δέσμευση του τότε Υπουργού Εθνικής Άμυνας ότι η επιβάρυνση του Μ.Τ.Σ. θα εκαλύπτετο από τον Κρατικό Προϋπολογισμό (πρακτικά Βουλής). Η συνολική επιβάρυνση του Ταμείου έχει ανέλθει μέχρι σήμερα στο ποσόν των 4.366.000 ευρώ χωρίς να τηρηθεί η δέσμευση της Πολιτείας.


γ. Με την εφαρμογή των νόμων 2838/2000 και 3016/2002 χορηγήθηκαν, στα πλαίσια κοινωνικής πολιτικής της Πολιτείας, μισθολογικές προαγωγές στους εν ενεργεία μετόχους και κατ’επέκταση στους μερισματούχους με αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση του χορηγουμένου μερίσματος (π.χ. αστυφύλακας συνταξιοδοτούμενος ελάμβανε μέρισμα βαθμού ταγματάρχου – 231,62 ευρώ – και μετά την εφαρμογή των ώς άνω νόμων λαμβάνει μέρισμα υποστρατήγου – 316,95 – ευρώ). Τούτο ασφαλώς ορθώς έγινε πλην δεν υπήρξε πρόβλεψη ανάλογης επιχορήγησης του Μ.Τ.Σ.

δ. Η αύξηση των απoδοχών των μετόχων με επιδοματική πολιτική – αντί  αυξήσεως των αποδοχών τους – στέρησε σημαντικών εσόδων τα Μετοχικά Ταμεία.

ε. Οι πρόωρες αλλά υποχρεωτικές αποστρατείες των στελεχών των Ε.Δ. και ΕΛ.ΑΣ. χωρίς προβλέψεις για τα Μετοχικά Ταμεία ανάλογες αυτών που ίσχυσαν για υπαλλήλους του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα και τα Ταμεία τους, στις περιπτώσεις εθελουσίας εξόδου , δημιούργησαν σημαντική περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Μ.Τ.Σ.

στ. Ο αυξημένος αριθμός πρόωρων αποστρατειών λόγω « αναγκών της Υπηρεσίας» ή «τη αιτήσει» είχε δυσμενείς επιπτώσεις στη σχέση μετόχων προς μερισματούχους και τα έσοδα-έξοδα των Ταμείων.

ζ. Από την μείωση του ορίου χορήγησης του Β.Ε.Α. στο 25ο έτος της ηλικίας των δικαιούχων επιβαρύνθηκε τελικά το Ταμείο με το ποσό των 35-40 εκ. Ευρώ, έναντι προϋπολογισθέντων 15 εκ. ευρώ ( πρακτικά Δ.Σ./Μ.Τ.Σ.) .


η. Την περίοδο 1990-2000 επιβλήθηκαν παρανόμως – σύμφωνα με τελεσίδικη δικαστική απόφαση – φόροι επί των εσόδων εκμετάλλευσης του Μεγάρου Μ.Τ.Σ. συνολικού ύψους 12.229.221 ευρώ , εκ των οποίων δεν έχουν εισέτι επιστραφεί 8.693.000 ευρώ (απώλεια εσόδων από τόκους της τάξεως 2-3 εκ. ευρώ).


θ. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν έχει αποδώσει μέχρι σήμερα το Σαρόγλειο Μέγαρο ( Πταισματοδικείο Αθηνών) , παρ’ότι έχει λήξει από το 1998 η μίσθωση αυτού από την Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου έναντι 595.977 ευρώ/έτος,  η οποία μίσθωση είχε παραταθεί μονομερώς με απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης μέχρι το 2001. Η μη παράδοση του Σαρογλείου Μεγάρου είχε ως απότέλεσμα:


1) την αποτυχία, κυρίως εξ’αυτού του λόγου, δύο προσπαθειών αξιοποίησης του Μεγάρου που θα απέφεραν έσοδα της τάξεως 1,5-2 εκ. ευρώ/έτος.


2) τη μη αναπροσαρμογή από το 1998 του μισθώματος στα σημερινά επίπεδα που ισχύουν στην περιοχή. Εκτιμώμενη απώλεια εσόδων, από τη διαφορά μισθώματων και τόκων, ύψους 15 εκ. ευρώ συνολικά.


ι. Αποτυχία των προσπαθειών αξιοποιήσης δύο οικοπέδων στο Δήμο Παπάγου, λόγω και των αντιδράσεων της Δημοτικής Αρχής. Η αξιοποίηση και εκμετάλλευση των οικοπέδων θα συνέβαλε στην αύξηση των ετησίων εσόδων του Ταμείου.


ια. Αρχικά τα έσοδα από τους «κοινωνικούς πόρους» (εξοπλιστικά προγράμματα- εκποιήσεις υλικών) ήσαν κοινά για τα Μετοχικά Ταμεία των τριών Κλάδων των Ε.Δ. διανεμόμενα από το Υπουργείο αναλογικά σε αυτά, στη συνέχεια το Π.Ν. από το 1945 και η Π.Α. από το 1959 διαχώρισαν τα ώς άνω έσοδα με αποτέλεσμα στο Μ.Τ.Σ. να αντιστοιχεί σημαντικά κατώτερη ενίσχυση ανά μέτοχο-μερισματούχο, συνεπεία της συμμετοχής στο Μ.Τ.Σ. της ΕΛ.ΑΣ. και του διαφορετικού ύψους εξοπλιστικών προγραμμάτων των τριών Κλάδων.Ενδεικτικά αναφέρεται ότι «με βάση τα απολογιστικά στοιχεία της πενταετίας 2000-2004, σε κάθε μέτοχο-μερισματούχο του Μ.Τ.Σ. αναλογούσε ετήσιως ποσόν 380 ευρώ από τους κοινωνικούς πόρους έναντι 729 και 608 ευρώ που αναλογούσε σε κάθε μετοχο-μερισματούχο του Μ.Τ.Ν. και Μ.Τ.Α. αντίστοιχα» (υπόμνημα Προέδρου Διακλαδικής Επιτροπής για μελέτη θεμάτων Μετοχικών Ταμείων).Έτσι στελέχη των αυτών Ε.Δ. με τις αυτές αποδοχές και επ’αυτών κρατήσεις κατέληξε να λαμβάνουν διαφορετικό μέρισμα, με σημαντικά κατώτερο εκείνο του Μ.Τ.Σ.


ιβ. Μετά το 1984 με βάση τον Ν1481 «περί συγχωνεύσεως Χωροφυλακής και Αστυνομίας Πόλεων» το αστυνομικό προσωπικό που εισέρχεται στην ΕΛ.ΑΣ. ασφαλίζεται στο Μ.Τ.Σ. κατά 68% – αντί του συνόλου – και κατά 32% στο Μ.Τ.Π.Υ. της ΕΛ.ΑΣ. Τούτο συνέβαλε σε συνδυασμό και με άλλες παραμέτρους π.χ. πρόωρες αποστρατείες, στη σταδιακή επιδείνωση της σχέσεως μετόχων προς μερισματούχους στα σημερινά επίπεδα (συνολικά 1,4/1   , ΕΛ.ΑΣ. 0,95/1 και Σ.Ξ. 2,19/1 )


ιγ. Οι διορισθείσες , κατόπιν πολιτικών επιλογών,  Διοικήσεις της Γενικής Τράπεζας την οδήγησαν , παρά την προνομιακή σχέση της με τις Ε.Δ. και το προσωπικό των Ε.Δ. και της ΕΛ.ΑΣ. , σε σταδιακή απαξίωση με χορηγήσεις επισφαλών επιχειρηματικών και καταναλωτικών δανείων , διόγκωση των λειτουργικών εξόδων, υπέρμετρες προσλήψεις προσωπικού, περιττά έξοδα διαφημίσεων, επιχορηγήσεις συλλόγων και υψηλές αμοιβές προσωπικού. Επιπλέον με υψηλές αμοιβές Συμβούλων πώλησης της Τραπέζης, τις οποίες μάλιστα χρέωσαν εξ’ολοκλήρου στο Μ.Τ.Σ.
 
Το Μ.Τ.Σ. αφ’ενός μεν για την αντιμετώπιση των αυξημένων εξόδων, συνεπεία της ασκηθείσης από την Πολιτεία κοινωνικής και εισοδηματικής πολιτικής και αφ’έτερου δε για να ανταποκριθεί στο πάγιο και δίκαιο αίτημα των μετοχο-μερισματούχων για αύξηση του χορηγουμένου μερίσματος, προς κάλυψη του πληθωρισμού και μείωση της διαφοράς του από τα αντίστοιχα των Μ.Τ.Ν και Μ.Τ.Α., προέβη ,την περίοδο 1995-2000 με έγκριση της στρατιωτικής και πολιτικής ιεραρχίας, σε εκποίηση ακίνητης περιουσίας ύψους 44.459.904 ευρώ και ρευστοποίηση μετοχών της Γ.Τ.Ε. αξίας 49.889.948 ευρώ. Το 1999 είχε συσσωρευθεί αποσβεστέο μέρισμα (έλλειμα) ύψους 35.523.758 ευρώ.


Με την εφ’άπαξ είσπραξη το 2001 ποσού 88 εκ. ευρώ από την αξιοποήση – αυτή τη φορά – του Μεγάρου του Μ.Τ.Σ. και 34 εκ. ευρώ (36εκ. – 2 εκ. ευρώ περίπου η αμοιβή Συμβούλων πώλησης) από την πώληση μετοχών της Γ.Τ.Ε. στις αρχές του 2004 το Ταμείο προέβη, για τους προαναφερθέντες λόγους και με την έγκριση της ιεραρχίας, στις ακόλουθες αυξήσεις του μερίσματος  :
2000:           5 %                                2005:          8 %
2001:          9 %                                2006:          3 %
2002:          12%                                2007:          0 %
2003:          14%                                2008:           0%
2004:          15%                                2009:          0%


Επισημαίνεται ότι παρά την σημαντική μείωση μέχρι μηδενισμού των αυξήσεων τα τελευταία έτη, το αποσβεστέο μέρισμα από 21.409.173 ευρώ το 2003 ανήλθε σταδιακά στα 119.146.098 ευρώ το 2009, λόγω προηγηθεισών αυξήσεων του μερίσματος και κυρίως λόγω της αλματώδους αύξησης του αριθμού των μερισματούχων και του αριθμού των δικαιουμένων τη χορήγηση Β.Ε.Α.,  καθ’όσον ωρίμασαν από το 2000 τα δικαιώματα λήψεως Β.Ε.Α. των ασφαλιζομένων, από το 1983 και μετά, θηλέων και των πρώτων εγγραφέντων αρρένων τέκνων.
Σε ότι αφορά στις ανησυχίες των εκ της ΕΛ.ΑΣ. μετοχο-μερισματούχων και τα επιχειρήματα των που διατυπώνονται στο δημοσίευμα της εφημερίδος «Φωνή Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας» φρονώ ότι :


α.       Οι ηγεσίες της ΕΛ.ΑΣ. και του Υπουργείου Προστασίας του  Πολίτη, άπαντες οι μετοχο-μερισματούχοι και ο Συνδικαλιστικός των Φορέας είχαν ή ηδύναντο να έχουν πλήρη ενημέρωση των πεπραγμένων του Μ.Τ.Σ. δια:

1) του εκ της ΕΛ.ΑΣ. προερχομένου μέλους του Δ.Σ./Μ.Τ.Σ.

2) των ετησίων προϋπολογισμών-απολογισμων του Μ.Τ.Σ.

3) των ενημερωτικών συσκέψεων που πραγματοποιήθηκαν, με συμμετοχή Διοικήσεως Μ.Τ.Σ., εκπροσώπων της ηγεσίας της ΕΛ.ΑΣ. και του Συνδικαλιστικού Φορέα, στο Μ.Τ.Σ. και στο γραφείο του Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ.

4) της από 5 Φεβρουαρίου 2007 ανακοινώσεως του Μ.Τ.Σ. προς όλους τους μερισματούχους

5) των εκπροσώπων της ΕΛ.ΑΣ. που συμμετείχαν στη συσταθείσα επιτροπή – σε επίπεδο Γ.Ε.Σ και Αρχηγείου ΕΛ.ΑΣ. – για τη μελέτη των θεμάτων και προβλημάτων του Μ.Τ.Σ.

6) των εκάστοτε συνταχθεισών αναλογιστικών μελετών

β.       Στις αποφασισθείσες αυξήσεις του μερίσματος ουδέποτε κατεγράφη αρνητική ψήφος του εκ της ΕΛ.ΑΣ. μέλους του Δ.Σ./Μ.Τ.Σ.

γ.       Η υφιστάμενη περιουσία του Μ.Τ.Σ., τα εξ αυτής έσοδα αλλά και βάρη αποτελούν βεβαίως κοινή κληρονομιά του συνόλου των μετοχο-μερισματούχων ανεξαρτήτως προελεύσεως

δ.       Νομίζω ότι τελικά το κύριο ζητούμενο όλων των μετοχο-μερισματούχων είναι ή πρέπει να είναι η διατήρηση των παροχών κατά το δυνατόν στα σημερινά επίπεδα και με προοπτική περαιτέρω αυξήσεως αυτών , ανεξαρτήτως συνθέσεως του Δ.Σ./Μ.Τ.Σ. και αριθμού Μετοχικών Ταμείων. Υπ’αυτήν την προϋπόθεση κάθε λύση δύναται να συζητηθεί και να γίνει από κοινού αποδεκτή.

ε.       Η κατάσταση του Μ.Τ.Σ. και τα αριθμητικά στοιχεία είναι δεδομένα και με βάση αυτά πρέπει να αναζητηθούν λύσεις

στ.      Τα διάφορα επιχειρήματα των εκ του Σ.Ξ. μετοχο-μερισματούχων δεν στρέφονται κατά των συναδέλφων τους της ΕΛ.ΑΣ. αλλά επιδιώκουν και επιζητούν να επιδείξουν η ΕΛ.ΑΣ. και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ανάλογο με του Γ.Ε.Σ. και Υ.ΕΘ.Α. ενδιαφέρον και αντίστοιχο προς το επιδειχθέν για τα λοιπά Μετοχικά Ταμεία του προσωπικού της Ελ.ΑΣ. για τα οποία εξασφάλισαν «εργοδοτική εισφορά».

ζ.       Είναι γνωστά άλλωστε τα συμπεράσματα αναλογιστικής μελέτης δια το Μ.Τ.Σ.,  σύμφωνα με τα οποία εάν είχε υϊοθετηθει από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και την ΕΛ.ΑΣ. ανάλογη με του Υ.ΕΘ.Α. και Γ.Ε.Σ πολιτική για το Μ.Τ.Σ. , θα είχαν εισρεύσει στο Ταμείο μέχρι σήμερα περί τα 700 εκ. Ευρώ, με αυτονόητες επιπτώσεις δι’ αυτό και τους μετοχο-μερισματούχους.
Φρονώ ότι το πρόβλημα δεν είναι ο διαχωρισμός ή η ενοποίηση των Μετοχικών Ταμείων αλλά είναι θέμα εσόδων-εξόδων δηλαδή εισφορών-παροχών. Στις εισφορές συμμετείχαν πάντοτε οι «εργοδοτικοί Φορείς» και δεν μπορεί παρά να συμμετέχουν και στο μέλλον ,οποιαδήποτε μορφή κι αν λάβουν.

Τα έσοδα,ώς γνωστόν, προέρχονται όπως πάντα από:

α.       Τις εισφορές των μετόχων εξαρτώμενες:

1) από το ποσοστό κράτησης υπέρ Μ.Τ.Σ. επί των βασικών αποδοχών των μετόχων και το ύψος των βασικών αποδοχών. Οι εισφορές αυτές συμμετέχουν στα έσοδα κατά 55% (Σ.Ξ. :31%,  ΕΛ.ΑΣ.: 24% )

2)  τα έτη ασφάλισης

3)  τη σχέση μετόχων προς μερισματούχους, η οποία έχει διαμορφωθεί σε 1,40/1 (Σ.Ξ.:  2,19/1 ,    ΕΛ.ΑΣ. 0,95/1)

β.       Τους «κοινωνικούς πόρους» που έχουν εξασφαλίσει οι Φορείς προελεύσεως των μετοχο-μερισματούχων. Οι πόροι αυτοί συμμετέχουν στα έσοδα σε ποσοστό 33% ( από Υ.ΕΘ.Α. : 90% , από ΕΛ.ΑΣ. : 10% )

γ.       Από την εκμετάλλευση της περιουσίας του Ταμείου (ενοίκια, τόκοι, μερίσματα και λοιπά) με συμμετοχή στο σύνολο των εσόδων σε ποσοστό  12 % .

Τα έξοδα συνιστούν κατά 88% οι παροχές ( μέρισμα-Β.Ε.Α.-λοιπές ) και κατά 12% οι λοιπές υποχρεώσεις ( μισθοί-συντάξεις-υγειονομική περίθαλψη πολιτικού προσωπικού, φόροι, λειτουργικά έξοδα, χρεολύσια ). Επισημαίνεται ότι παρά τη μηδενική αύξηση του μερίσματος τα έτη 2007-2008-2009 η συνολική δαπάνη παροχών αυξήθηκε κατά 3,7% , 7,2% και 10 % αντίστοιχα, λόγω κυρίως της αλματώδους αυξήσεως του αριθμού των μερισματούχων και του αριθμού των αιτήσεων καταβολής του Β.Ε.Α.
Κατόπιν των παραπάνω παρατίθενται στη συνέχεια οι ακόλουθες απόψεις-προτάσεις για περαιτέρω επεξεργασία προς επίλυση των προβλημάτων του Μ.Τ.Σ.:

α.       Αναγνώριση και καταβολή από την Πολιτεία στο Μ.Τ.Σ. των ακολούθων οφειλών ήτοι :

1)το υπόλοιπο της από 31 Ιαν 1990 αποφασισθείσης επιχορήγησης :1.500.000 ευρώ

2)το ποσόν με το οποίο επιβαρύνθηκε το Μ.Τ.Σ. από την χορήγηση μερίσματος στους «αποκατασταθέντες διοικητικά και συνταξιοδοτικά αγωνιστές της Ε.Α.» 4.366.000 ευρώ

3)το υπόλοιπο των παρανόμως παρακρατηθέντων φόρων από την εκμετάλλευση του Μεγάρου Μ.Τ.Σ. 8.229.000 ευρώ

4)την απώλεια εσόδων από τόκους για το παραπάνω ποσόν, περίπου 3.000.000 ευρώ

5)την απώλεια εσόδων του Μ.Τ.Σ. λόγω μή απόδοσης του Σαρογλείου Μεγάρου και μη αναπροσαρμογής του μισθώματος, περίπου 15.000.000 ευρώ.


β.      Άμεση αναπροσαρμογή του μισθώματος του Σαρογλείου Μεγάρου και παροχή στο Μ.Τ.Σ από το Υπουργείο Δικαιοσύνης δεσμευτικού χρονοδιαγράμματος παράδοσης του Μεγάρου , προκειμένου το Μ.Τ.Σ. να κινήσει έγκαιρα την διαδικασία αξιοποιήσεώς του.

γ.       Επιχορήγηση του Μ.Τ.Σ. με το απαιτούμενο ποσό προς κάλυψη των επιβαρύνσεων εκ της εφαρμογής των νόμων 2838/2000 και 3016/2002

δ.       Κατανομή των «κοινωνικών πόρων» του Υ.ΕΘ.Α στα Μετοχικά Ταμεία (Μ.Τ.Σ. , Μ.Τ.Ν., Μ.Τ.Α) με βάση τον αριθμό των μετοχο-μερισματούχων εκάστου Ταμείου και όχι με βάση τους λειτουργικούς προϋπολογισμούς και τα εξοπλιστικά προγράμματα των τριών Κλάδων.

ε.       Η ΕΛ.ΑΣ. να μεριμνήσει για εξασφάλιση «κοινωνικών πόρων αναλόγων αυτών του Υ.ΕΘ.Α., π.χ. ποσοστό της εξασφαλισθήσεις «εργοδοτικής εισφοράς» για τα λοιπά Ταμεία  να στραφεί προς το Μ.Τ.Σ. στο οποίο ασφαλίζεται το 68% του προσωπικού της.

στ.      Επανεκτίμηση, με βάση τα νέα δεδομένα, του ποσοστού των ασφαλιζομένων στο Μ.Τ.Σ. των κατ’έτος εισερχομένων στην ΕΛ.ΑΣ., με στόχο τη βελτίωση της σχέσεως μετόχων προς μερισματούχους.

ζ.       Σταδιακή αντικατάσταση των «κοινωνικών πόρων» με «εργοδοτική εισφορά».

η.      Λήψη μέτρων για περιορισμό των πρόωρων αποστρατειων και κάλυψη από εν ενεργεία στελέχη των θέσεων που καλύπτονται από στελέχη εξ ανακλήσεως.

θ.       Στις περιπτώσεις υποχρεωτικών προώρων αποστρατειών κάλυψη από το Δημόσιο των υπολοιπομένων εισφορών προς τα Ταμεία.

ι.        Στις περιπτώσεις προώρων «τη αιτήσει αποστρατειών» συνέχιση των υπερ Μ.Τ.Σ. κρατήσεων μέχρι συμπληρώσεως των προβλεπομένων ανωτάτων ορίων και θεμελιώση δικαιώματος λήψεως μερίσματος από συμπληρώσεως αυτών.

ια.      Μετεγκατάσταση των Υπηρεσιων του Μ.Τ.Σ. από το κτίριο της οδού Κολοκοτρώνη 13, Αθήνα σε εγκαταστάσεις της ΑΣΔΥΣ ή του Πάρκου Στρατού και αξιοποίηση του κτιρίου με «εκχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης». Εκτιμώμενα έσοδα άνω του 1.000.000 ευρώ έτησιως.

ιβ.      Αξιοποίηση των δύο οικοπέδων στον Δήμο Παπάγου

ιγ.      Μείωση του μερίσματος κατά 10% με ταυτόχρονη :

1)                 μείωση της υπέρ ΕΚΟΕΜΣ εισφοράς των, μερισματούχων από 10% στο 5%

2)     μείωση της υπέρ ΝΙΜΤΣ εισφοράς των μερισματούχων από 3% σε 1%

3)     μετατροπη της υπέρ ΕΑΑΣ εισφοράς (1%) από υποχρεώτική σε προαιρετική , όπως έχει θεσμοθετηθεί για τους μερισματούχους της ΕΛ.ΑΣ.

ιδ.      Αύξηση της υπερ Μ.Τ.Σ. εισφοράς των μετόχων κατά 1% με την δέσμευση  να μην υπολογίζεται επί δεκαετία στα έσοδα για αύξηση του μερίσματος

ιε.      Αύξηση αρχικά κατά 1-2 % της υπέρ Β.Ε.Α. εισφοράς και μεταγενέστερα στα επίπεδα αυτής του Π.Ν. κα Π.Α., με σκοπό να καταστεί περισσότερο ανταποδοτική και με προοπτική σταδιακής αύξησης του Β.Ε.Α. στα επίπεδα του χορηγουμένου από τα Μ.Τ.Ν και Μ.Τ.Α.

ιστ.     Σε περίπτωση προκρίσεως της συνενώσεως των Ταμείων αυτή να γίνει όχι μόνο σε επίπεδο Διοικήσεων αλλά και Διαχειρίσεων εσόδων-παροχών ( ίσες εισφορές-παροχές, κοινά έσοδα πάσης φύσεως)

ιζ.      Απεμπλοκή ή επαναδιαπραγμάτευση της 2ης σύμβασης με την PICAR Α.Ε. , η οποία προβλέπει παράταση της πρώτης σύμβασης κατά ένα έτος και μονομερές «δικαίωμα προαίρεσης» της PICAR A.E. για περαιτέρω παράταση κατά 14 και 10 έτη, λόγω μη ολοκλήρωσής της νομικά , ετεροβαρών όρων όπως αυτό του μονομερούς δικαιώματος προαίρεσης , μή παροχής ουσιαστικών ανταλλαγμάτων αναλόγων της πρώτης συμβάσεως, ώς αυτό της εφ’απαξ καταβολής 88 εκ. ευρώ με την έναρξη της πρώτης συμβάσεως.


Φρονώ ότι με την εφαρμογή των προτεινομένων:

α.       Καθίσταται πλεονασματικός ο προϋπολογισμός του Μ.Τ.Σ. από το πρώτο έτος εφαρμογής των

β.       Αποκαθίσταται το πρόβλημα ρευστότητας

γ.       Εντός 1-2 ετών αποπληρώνονται όλες οι υποχρεώσεις του Μ.Τ.Σ.

δ.       Μετά 2-3 έτη καθίσταται δυνατή η αναγκαία ετήσια αποθεματοποιήση και εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα του Ταμείου ως έχει.

ε.       Αποτρέπεται η εκποίηση ακίνητης περιουσίας και η ρευστοοποίηση μετοχών σε περίοδο δυσμενούς χρηματιστηριακής συγκύρίας

στ.      Διευκολύνεται και η επιλογή της ενοποίησης των Ταμείων, με συναίνεση των εμπλεκομένων.


Επισημαίνεται ότι με τα προτεινόμενα μέτρα καλούνται να συνεισφέρουν δίκαια, κατά την γνώμη μου, όλοι οι εταίροι, Πολιτεία, μέτοχοι και μερισματούχοι.
Tags:

 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ