Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Μαζικές αναφορές για χρονοεπίδομα και προαγωγές.Τι αναφορά πρέπει να υποβάλετε

02.02.2012 | 00:01


Να υποβάλουν αίτηση για τη καταβολή μισθολογικής προαγωγής και χορήγησης χρονοεπιδόματος καλεί ο ΣΥΣΜΕΔ τους στρατιωτικούς.Και εξηγεί σε ανακοίνωσή του γιατί:

•Στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων χορηγείται κατά μήνα επίδομα Χρόνου Υπηρεσίας με μοναδική προϋπόθεση τη συμπλήρωση ορισμένου χρόνου υπηρεσίας, κατ’ ανάλογη εφαρμογή των προβλεπομένων για τους Δικαστικούς Λειτουργούς.
•Περαιτέρω, στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων χορηγούνται μισθολογικές προαγωγές, επομένου και μεθεπομένου βαθμού, χωρίς αξιολόγηση τυπικών ή ουσιαστικών προσόντων από τα αρμόδια συμβούλια κρίσης, αλλά μόνο με τη συνδρομή ορισμένων τυπικών κριτηρίων (προέλευση στρατιωτικού, διοικητικός βαθμός και χρόνια υπηρεσίας).

•Με τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 38 του μεσοπρόθεσμου καθορίσθηκε ότι: «Αναστέλλονται από 1.7.2011 και μέχρι τη θέσπιση νέου ενιαίου μισθολογίου: α) Οι διατάξεις... της παραγράφου Α.1. του άρθρου 30, ... της παραγράφου Α.1. του άρθρου 51 του ν. 3205/2003 (Α ́ 297)..... β) Οι διατάξεις που προβλέπουν μισθολογική προαγωγή των αμειβομένων με τις διατάξεις του Β ́ Μέρους του ν. 3205/2003....».


•Με το Δεύτερο Κεφάλαιο του ( νόμου «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012- 2015», θεσπίσθηκε το νέο ενιαίο μισθολόγιο και με την παράγραφο 4 του άρθρου 32 του ιδίου νόμου καθορίσθηκε ότι η ισχύς του εν λόγω Κεφαλαίου (ενιαίου μισθολογίου) αρχίζει από την 1.11.2011.


•Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου για τις Μισθολογικές ρυθμίσεις μονίμων στελεχών των ΕΔ ,της ΕΛΑΣ και του ΛΣ,του 2003,προβλεπόταν ότι
“οι ρυθμίσεις, τόσο για την χορήγηση επιδόματος Χρόνου Υπηρεσίας, όσο για την χορήγηση μισθολογικών προαγωγών δεν καταργήθηκαν, αλλά ανεστάλη η ισχύς τους μέχρι τη θέσπιση νέου ενιαίου μισθολογίου. Μετά δε την ισχύ του νέου ενιαίου μισθολογίου, οι διατάξεις που είχαν ανασταλεί, είτε καταργούνται λόγω της νέας ρύθμισης των σχετικών θεμάτων από τις διατάξεις του νέου ενιαίου μισθολογίου, είτε παύει η αναστολή της ισχύος των με συνέπεια να εφαρμόζονται εκ νέου. Εξάλλου, τούτο προκύπτει εναργώς και από τις διατάξεις του άρθρου 32 του νόμου για τις συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις,το ενιαίο μισθολόγιο και την εργασιακή εφεδρεία,του 2011 , όπου ορίζεται ότι:


«1. Από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη κατά το μέρος που ρυθμίζει θέματα που διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου. .... Επιδόματα ή παροχές που προβλέπονται από τις καταργούμενες διατάξεις και τα οποία, κατά παραπομπή άλλων διατάξεων, χορηγούνται σε λειτουργούς ή υπαλλήλους, που δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου, εξακολουθούν να καταβάλλονται με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι παραπεμπόμενες διατάξεις με εξαίρεση την οικογενειακή παροχή, ...».
• Κατόπιν όλων αυτών και σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 2 (διάταξη που δεσμεύει τη διοίκηση και τη δικαιοσύνη) του Αστικού Κώδικα… από την 1.11.2011 επανήλθαν σε ισχύ, δεδομένου ότι από την ως άνω ημερομηνία τέθηκε σε ισχύ το νέο ενιαίο μισθολόγιο και ως εκ τούτου έπαυσε ο λόγος αναστολής τους, που καθορίσθηκε νομοθετικά.

Η ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ
Στην προκειμένη περίπτωση, κατατάχθηκα στ...... (4) την ..... (5), με συνέπεια από την .......... (6) συμπλήρωσα τις, προβλεπόμενες από τις παραπάνω διατάξεις, προϋποθέσεις για τη χορήγηση του Επιδόματος Χρόνου Υπηρεσίας σε ποσοστό ......... (7) % (αντί του ........... (8) % που λαμβάνω) επί του Βασικού Μισθού που δικαιούμαι, καθώς και για τη χορήγηση μισθολογικής προαγωγής ........... (9) (από ........... (10) που λαμβάνω).
8. Κατόπιν των προεκτεθέντων αιτούμαι όπως μου χορηγηθεί από .... (6) α) Η προσαύξηση 4% του Επιδόματος Χρόνου Υπηρεσίας επί του
Βασικού Μισθού μου, ώστε να ανέλθει σε ποσοστό ....... (7) % αυτού και
β) Η μισθολογική προαγωγή, ώστε να λαμβάνω Βασικό Μισθό ...... (9)
9. Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες, επιφυλασσόμενος παντός νομίμου δικαιώματός μου.
10. Πληρεξούσιο μου και αντίκλητο μου, διορίζω τον δικηγόρο Αθηνών, Κοντό Βασίλειο, Α.Μ.:31034, κάτοικο Αθηνών, οδός Στουρνάρη 28, τηλ. 210 5241507. 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ