Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

Διατάξεις

Μέριμνα Προσωπικού Διαταγή

17.10.2010 | 23:24
Γ Ε Ν Ι Κ Η Δ Ι Α Τ Α Γ Η

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΝΣΗ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/1α
Τηλέφ. (Εσωτ.) 3235
Φ.440/10/781282
Σ. 31
Αθήνα 23 Φεβ 2006


ΘΕΜΑ: Μέριμνα Υπέρ Προσωπικού

ΣΧΕΤ: α. Φ. 030/11/888275/Σ. 5589/30 Νοε 87/ΓΕΣ/1ο ΕΓ/1 (ΓΔ)
β. Φ. 440/46/210958/Σ. 4718/05 Νοε 99/ΓΕΣ/1ο Γ/ΓΜΠ (ΓΔ)
γ. Φ. 440/52/766128/Σ. 128/28 Αυγ 2005/ΓΕΣ/ΔΜΠ/1α (ΓΔ)_


1. Σας γνωρίζουμε ότι, στα πλαίσια της μέριμνας για το στρατιωτικό
προσωπικό και με γνώμονα την ευαισθησία της υπηρεσίας για θέματα
προσωπικού, από το Φεβ του 2002, συγκροτήθηκε και λειτουργεί στο ΓΕΣ Δνση
Μέριμνας Προσωπικού, υπό το Β΄ Κλάδο, με σκοπό την υλοποίηση του
συστήματος μέριμνας για το προσωπικό.

2. Αποστολή της εν λόγω Δνσης είναι η μέριμνα για το προσωπικό του
Στρατού Ξηράς, για την κατά το δυνατό επίλυση των πάσης φύσεως θεμάτων, που
το απασχολούν.

3. Στους Μ. Σχηματισμούς – Σχηματισμούς μέχρι επιπέδου
Ταξιαρχίας λειτουργούν ήδη, υπό τα 1α ΕΓ-ΔΙΠΡΟ, ανάλογα Γραφεία Μέριμνας
Προσωπικού (ΓΜΠ), τα οποία θα πρέπει να αποτελούν και τη <<ραχοκοκαλιά>>
του συστήματος Μέριμνας Προσωπικού.

4. Τα υπόψη Γραφεία αφενός μεν παρέχουν στο προσωπικό των
Σχηματισμών χρήσιμες πληροφορίες για ισχύουσες δγές μέριμνας υπέρ του
προσωπικού, αφετέρου δε αντιμετωπίζουν τα προβλήματα του προσωπικού στο
επίπεδο του κλιμακίου τους και σε περίπτωση αδυναμίας επιλύσεώς τους τα
προωθούν ιεραρχικά στο ΓΕΣ/ΔΜΠ.

5. Λόγω της πρόσληψης των Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ), της
απουσίας ικανού αριθμού στελεχών σε Επιχειρήσεις Υποστήριξης Ειρήνης (ΕΥΕ),
της αύξησης των απαιτήσεων σήμερα του προσωπικού μας και της ευαισθησίας
της υπηρεσίας για το προσωπικό, προέκυψε η ανάγκη ενίσχυσης – αναβάθμισης
των ΓΜΠ των Σχηματισμών με κατάλληλο προσωπικό.

6. Οι Μ. Σχηματισμοί – Σχηματισμοί να στελεχώσουν τα ΓΜΠ, όπως
στο Παράρτημα ‘’Α’’. Η στελέχωση των Γραφείων να γίνει, ει δυνατόν, με
τοποθέτηση στελεχών Ειδικών Καταστάσεων, προκειμένου να υπάρχει
μακροχρόνια παραμονή του προσωπικού τους, εξειδίκευση και συνέχεια κατά την
εκτέλεση της αποστολής τους. Κρίνεται σκόπιμο να τονιστεί ότι το εν λόγω
προσωπικό προκειμένου να εκπληρώσει την αποστολή του και να φανεί αντάξιο
των προσδοκιών του προσωπικού να ασχολείται αποκλειστικά με θέματα
μέριμνας προσωπικού.

6. Στους Μ. Σχηματισμούς να αξιοποιηθούν οι ψυχίατροι- κλινικοί
ψυχολόγοι για την ψυχολογική υποστήριξη, τόσο των στελεχών όσο και των
οικογενειών αυτών, εφόσον αυτό ζητηθεί. Σε ότι αφορά την Ψυχοκοινωνική
Μέριμνα των οπλιτών να εφαρμόζονται τα καθοριζόμενα στην ΠαΔ 4-
46/2003/ΓΕΣ/ΔΥΓ.

7. Καθήκοντα των ΓΜΠ, όπως αυτά καθορίζονται στο παράρτημα ‘’Β’’.

8. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δίδεται από τα ΓΜΠ στην υποστήριξη
των οικογενειών των στελεχών που συμμετέχουν σε ΕΥΕ, σύμφωνα με το πνεύμα
του (γ) σχετικού, που αναφέρεται αποκλειστικά για τις οικογένειες αυτές.

9. Μετά τα παραπάνω και με γνώμονα ότι «ο ανθρώπινος
παράγοντας είναι ο βασικός καταλύτης για την επιτυχία ή αποτυχία
οποιασδήποτε αποστολής» κρίνεται σκόπιμο να τονισθεί ότι η μέριμνα για το
προσωπικό είναι υπόθεση όλων μας. Προς τούτου όλες ανεξαιρέτως οι Διοικήσεις
να καταβάλουν μεγαλύτερη προσπάθεια, ώστε το προσωπικό μας να πεισθεί ότι η
υπηρεσία είναι στο πλευρό του και μεριμνά τόσο για τη βελτίωση των συνθηκών
διαβίωσης, όσο και για την άμβλυνση των ατομικών και οικογενειακών
προβλημάτων, στο μέτρο του δυνατού.

10. Οι αρμόδιοι φορείς του ΓΕΣ, κατά την κρίση τους, να εκδώσουν
τυχόν ανάλογες δγές, που να αφορούν τα προεκτεθέντα.

11. Της παρούσης να λάβουν γνώση ενυπογράφως τα στελέχη και με τη
λήψη της τα (α) και (β) όμοια παύουν να ισχύουν και να καταστραφούν, σύμφωνα
με τα προβλεπόμενα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
«B» Καθήκοντα Γραφείων Μέριμνας Προσωπικού

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΝΣΗ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/1α
23 Φεβ 2006
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «B»ΣΤΗ
Φ. 440/10/781282/Σ.31


ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1. Μελέτες – Έρευνες- Εισηγήσεις Ευεργετικών Μέτρων υπέρ
στελεχών και οικογενειών τους

2. Μέριμνα για την εξυπηρέτηση των μετακινούμενων στελεχών
(στέγαση στελεχών, συγκέντρωση στοιχείων - τήρηση δεδομένων κλπ)

3. Μέριμνα για συνυπηρέτηση στελεχών με τους/τις συζύγους τους που
υπηρετούν στον ίδιο ή σε διαφορετικό κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και
στο στενό ή ευρύτερο δημόσιο τομέα.

4. Άδειες για διαμονή στελεχών μακράν της φρουράς που υπηρετούν

5. Παρουσιάσεις – Ακροάσεις στελεχών στην Ιεραρχία.

6. Μέτρα υπέρ Στελεχών που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα,
που τους οδηγούν σε οριακές καταστάσεις απόγνωσης.

7. Μέριμνα υπέρ ευαίσθητων κατηγοριών στελεχών που
αντιμετωπίζουν αυξημένα προβλήματα, λόγω της οικογενειακής τους κατάστασης
(πολύτεκνοι – ΑΜΕΑ κλπ).

8. Μέριμνα υπέρ οικογενειών στελεχών, που υπηρετούν σε
Επιχειρήσεις Υποστήριξης Ειρήνης (ΕΥΕ).

9. Ψυχολογική υποστήριξη Στελεχών – Οικογενειών

10. Υποστήριξη Στρατιωτικού – Πολιτικού Προσωπικού κατά τη διάρκεια
της νοσηλείας τους (επισκέψεις, στήριξη της οικογένειας του παθόντος κλπ)

11. Ενημέρωση στελεχών καθώς και υποστήριξη της οικογένειας τους
για θέματα που τους αφορούν στη φρουρά υπηρετήσεως (πληροφορίες για
σχολεία, θέατρα, συγκοινωνίες, επικοινωνίες κλπ)

12. Μέριμνα για υποστήριξη της οικογένειας σε περίπτωση απώλειας
στρατιωτικού.

13. Μέριμνα για το Γυναικείο Προσωπικό (χειρισμός θεμάτων που
προσιδιάζουν μόνο προς το φύλο).

14. Χειρισμός θεμάτων Βρεφονηπιακών Σταθμών.
./.
Β - 2
15. Υλοποίηση Προγραμμάτων Επαγγελματικού Προσανατολισμού
τέκνων στελεχών και πολιτικών υπαλλήλων

16. Μέριμνα υπέρ οπλιτών και ειδικότερα των απόρων και εγγάμων.

17. Χειρισμός Θεμάτων μετά από Επιστολές Ιδιωτών στην Ιεραρχία, που
αφορούν στη Μέριμνα υπέρ Προσωπικού.

18. Ενημέρωση στα εσωτερικά Δίκτυα των Σχηματισμών, σε συνεργασία
με τα Γραφεία Έρευνας Πληροφορικής.

19. Σύνταξη και διανομή ενημερωτικών Φυλλαδίων.

20. Οτιδήποτε άλλο θέμα το οποίο θα συμβάλλει στη μέριμνα για το
προσωπικό.Tags:

 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ