Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

Διατάξεις

Μέριμνα οικογενειών στελεχών

17.10.2010 | 23:35
Γ Ε Ν Ι Κ Η Δ Ι Α Τ Α Γ Η

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΝΣΗ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/1α
Τηλέφ. (Εσωτ.) 3235
Φ.440/52/766128
Σ. 128
Αθήνα, 28 Αυγ 2005

ΘΕΜΑ: Μέριμνα Υπέρ Στρατιωτικού Προσωπικού

ΣΧΕΤ: α. ΣΚ 300-6
β. Φ. 900/137/283420/Σ. 833/ 16 Ιουλ 1999/ΓΕΣ/7ο ΕΓ/4

1. Στα πλαίσια της μέριμνας για το στρατιωτικό προσωπικό και
προκειμένου να ληφθούν μέτρα για τις οικογένειες των στελεχών, που συμμετέχουν σε Επιχειρήσεις Υποστήριξης Ειρήνης (ΕΥΕ), καθορίζονται τα παρακάτω:

α. Οι προϊστάμενοι Σχηματισμοί δια των Γραφείων Μέριμνας
Προσωπικού να ορίζουν Αξκό του Γραφείου ή άλλο κατάλληλο Αξκό, ως σύνδεσμο με τις οικογένειες των στελεχών που υπηρετούν σε ΕΥΕ. Παράλληλα να τηρούν καταστάσεις των οικογενειών του Στρατιωτικού Προσωπικού, που διαβιούν στην
ΠΕ κάθε Σχηματισμού με τις οποίες να τηρείται τηλεφωνική και προσωπική επαφή, προκειμένου να αποφεύγεται η παραπληροφόρηση και ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσεων.

β. Να επιδιώκεται η εξασφάλιση τηλεφωνικής επικοινωνίας των
στελεχών με τις οικογένειες τους, μέσω Υπηρεσιακών ή Συμμαχικών Κυκλωμάτων, όπου υπάρχουν, προς το παρόν, ανεπτυγμένες επικοινωνίες, χωρίς όμως να
γίνεται κατάχρηση. Ειδικότερα να δοθεί έμφαση για την εξυπηρέτηση των μεμονωμένων στελεχών και τμημάτων ΕΥΕ, που είναι ανεπτυγμένα σε Θέατρα Επιχειρήσεων (ΘΕ), που στερούνται εμπορικής επικοινωνιακής υποδομής.

γ. Να επιδιωχθεί η παροχή γραμμών με τον κατάλληλο
εξοπλισμό για πρόσβαση στο διαδίκτυο, όπου τούτο είναι εφικτό, ιδιαίτερα σε μεμονωμένα στελέχη και τμήματα ΕΥΕ.

δ. Να δίνεται η δυνατότητα χορήγησης ολιγοήμερης άδειας
απουσίας, μέσα στις υπηρεσιακές δυνατότητες, για άμεση αντιμετώπιση εξαιρετικά επειγόντων περιστατικών σχετικών με την οικογένεια του στελέχους (προβλήματα υγείας, οικογενειακά κλπ).

ε. Να δίνεται η δυνατότητα άμεσου επαναπατρισμού του
στελέχους, εφόσον το επιθυμεί, σε περίπτωση που συμβούν στην οικογένειά του έκτακτα, σοβαρά περιστατικά, όπως θάνατος ή σοβαρή ασθένεια μέλους οικογενείας α΄ βαθμού συγγενείας.

στ. Να καταβάλλεται προσπάθεια, εάν δύο (2) συζευγμένα
στελέχη έχουν επιλεγεί να υπηρετήσουν στην ίδια ειρηνευτική αποστολή, να τοποθετούνται σε θέσεις εντός της ίδιας γεωγραφικής περιοχής και όσο το δυνατόν πλησιέστερα, προκειμένου να εξασφαλίζεται η επικοινωνία μεταξύ τους.

ζ. Να δίνεται έγκριση στους στεγαζόμενους στα ΣΟΑ-ΣΟΜΥ, οι
οποίοι υπηρετούν σε ειρηνευτικές αποστολές, συνέχισης στέγασης των οικογενειών τους στη φρουρά κατά τη διάρκεια της συμμετοχής τους στην αποστολή και μέχρι συμπλήρωσης του προβλεπόμενου χρόνου στέγασης, σύμφωνα με το (β) σχετικό.

η. Να παρέχεται απόλυτη προτεραιότητα των μελών των
οικογενειών των στελεχών με ειδικές ανάγκες, σε θέματα υγειονομικής κάλυψης, από τα κατά τόπους Στρατιωτικά Νοσοκομεία. Να μεταβαίνει στρατιωτικός γιατρός
στα προστατευόμενα μέλη, που δεν μπορούν να μετακινηθούν .

θ. Να εξυπηρετούν τα κατά τόπους Φρουραρχεία, κατόπιν
έγγραφης ενημέρωσης από τα στελέχη πριν την αναχώρησή τους, τις οικογένειές τους κατά τη διάρκεια της απουσίας τους σε ΕΥΕ σε θέματα Διοικητικής Μέριμνας (ΔΜ), όπως θεώρηση βιβλιαρίων νοσηλείας, υποβολή υγειονομικών δαπανών
κλπ.

ι. Να επιδιώκεται η έγκαιρη, κατά το δυνατό, ενημέρωση του
προσωπικού, ώστε να δίνεται η δυνατότητα διευθέτησης οικογενειακών εκκρεμοτήτων (σχολεία τέκνων, στέγαση κλπ).

ια. Να αποστέλλονται επιστολές χαιρετισμού, όπως Παράρτημα
«Α», προς τις οικογένειες του προσωπικού που υπηρετεί σε ΕΥΕ από το Διοικητή του Μ. Σχηματισμού, με την ευκαιρία της συμμετοχής του στελέχους στις εν λόγω αποστολές.

ιβ. Να συμμετέχει η υπηρεσία σε χαρές και λύπες των
οικογενειών με επιστολές και δώρα, κατά περίπτωση, καθώς και με προσκλήσεις σε ψυχαγωγικές και λοιπές εκδηλώσεις των Σχηματισμών, ιδιαίτερα των παιδιών στις γιορτές Χριστουγέννων, Απόκρεων και Πάσχα.

2. Με τη λήψη της παρούσης να καταργηθεί το (β) όμοιο.

3. Οι εμπλεκόμενοι φορείς του ΓΕΣ και οι Μείζονες Σχηματισμοί-
Σχηματισμοί να προβούν, κατά την κρίση τους, στην έκδοση σχετικών ρυθμιστικών διαταγών προς τους υφισταμένους τους επί των θεμάτων αρμοδιότητάς τους.

4. Η παρούσα αποτελεί δγή διαρκούς ισχύος και να τηρείται στο
φάκελο του Δκτή.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
«Α» Χαιρετισμός Διοικητή Σχηματισμού προς Οικογένειες Στρατιωτικού Προσωπικού που Υπηρετεί σε Επιχειρήσεις Υποστήριξης Ειρήνης.

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΝΣΗ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/1α
Αθήνα, 28 Αυγ 2005
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ
Φ. 440/52/766128/Σ. 128


ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ
ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ)

Κύριε ή Κυρία……………………………………………….

Η Ελλάδα, εδώ και μερικά χρόνια ευαισθητοποιημένη στο ρόλο, που της έχει ανατεθεί από τους Διεθνείς Οργανισμούς στον τομέα της ειρήνης, συμμετέχει με αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων σε Ειρηνευτικές αποστολές. Η υλοποίηση
των ενεργειών αυτών γίνεται με γνώμονα το εθνικό συμφέρον και τη θέση που κατέχει η χώρα μας στη διεθνή κοινότητα.

Στις Δυνάμεις αυτές συμμετέχουν οι σύζυγοι, τα παιδιά, οι δικοί μας άνθρωποι. Αυτό σημαίνει τιμή τόσο για την οικογένειά τους όσο και για τον Ελληνικό στρατό, καθόσον αποτελούν τους πρέσβεις της πατρίδος μας στις χώρες που τοποθετούνται, γεμίζοντάς μας όλους υπερηφάνεια.

Σας διαβεβαιώνω ότι έχουμε λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να
περιορίσουμε στο ελάχιστο τους πιθανούς κινδύνους, που εγκυμονεί μια τέτοια αποστολή. Πρέπει να ξέρετε ότι ύψιστη επιδίωξη του ΓΕΣ είναι η ασφάλεια του προσωπικού και η σωματική του ακεραιότητα.

Για οποιασδήποτε παροχή βοήθειας, πληροφορίας κλπ μπορείτε να απευθύνεσθαι στον αρμόδιο χειριστή του Γραφείου Μέριμνας Προσωπικού (βαθμός-ονοματεπώνυμο) στο τηλέφωνο…………

Τελειώνοντας, θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι, τόσο εγώ όσο και το επιτελείο του/της……., θα είμαστε πάντοτε στην διάθεσή σας.Tags:

 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ