Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Μετατάξεις Ανθυπασπιστών και Υπαξιωματικών ΣΞ.ΟΛΗ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

18.08.2011 | 14:27


Την προκήρυξη μετάταξης, για το έτος 2011 στο Σώμα των Αξιωματικών, μονίμων Ανθυπασπιστών και Υπαξιωματικών του Στρατού Ξηράς, αποφοίτων Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), πτυχιούχων ΑΕΙ, για κάλυψη δέκα (10) κενών οργανικών θέσεων κατωτέρων Αξιωματικών βαθμού Ανθυπολοχαγού, προκήρυξε το Γενικό Επιτελείο Στρατού


ΟΛΗ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4γ Τηλέφ. (Εσωτ.) 3215


Φ. 415/2/176681 Σ.8420
Αριθμός Εγκυκλίου 104 Αθήνα, 16 Αυγ 11
ΘΕΜΑ: Μετάταξη Ανθυπασπιστών –Μονίμων Υπαξιωματικών
1. Σας κοινοποιούμε την υπ’ αριθμό Φ. 415/2/175730/Σ.8241/8-8- 11/ΓΕΣ/ΔΙΜΣΠΡΟ/4γ, Απόφαση κ. ΥΕΘΑ/ΓΕΣ, «Μετάταξη Ανθυπασπιστών – Μονίμων Υπαξιωματικών Αποφοίτων ΑΣΣΥ και Εθελοντών Μακράς Θητείας Στρατού Ξηράς».
2. Οι αναφορές των ενδιαφερομένων να υποβληθούν απευθείας στις αντίστοιχες Δνσεις ‘Οπλων-Σωμάτων/ΓΕΣ στις καθοριζόμενες ημερομηνίες.
3. Αναφορές ενδιαφερομένων που τυχόν έχουν υποβληθεί να επανυποβληθούν σύμφωνα με το πνεύμα της Υπουργικής Απόφασης.
4. Της παρούσας να λάβουν γνώση όλοι οι Ανθστές-Μόνιμοι Υπξκοί απόφοιτοι ΑΣΣΥ και οι Εθελοντές Μακράς Θητείας.


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4γ Φ.415/2/175730
Σ. 8241
ΑΠ Ο Φ ΑΣ Η

«Μετάταξης Ανθυπασπιστών –Μονίμων Υπαξιωματικών Αποφοίτων ΑΣΣΥ και Εθελοντών Μακράς Θητείας Στρατού Ξηράς»
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Έχοντας υπόψη:
α. Ν. 3488/2006 «Εφαρμογή της Αρχής της Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών όσον αφορά στην Πρόσβαση στην Απασχόληση, στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Ανέλιξη, στους Όρους και στις Συνθήκες Εργασίες και άλλες Συναφείς Διατάξεις» (ΦΕΚ 191/11-9-2006 τ.Α’).
β. Ν. 3549/2007 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού Πλαισίου για την Δομή και Λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 69/20-3- 2007 τ Α’).
γ. Ν. 3883/2010 «Υπηρεσιακή Εξέλιξη κι Ιεραρχία των Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων-Θέματα Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και Συναφείς Διατάξεις», (ΦΕΚ 167/24-9-2010 τ Α‘)
δ. Την υπ’ αριθμό 147/17-6-11 Απόφαση του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου

Π ΡΟ Κ ΗΡ ΥΣ ΣΟ Υ ΜΕ

1. Τη μετάταξη για το έτος 2011 Μονίμων Ανθυπασπιστών και Υπαξιωματικών, αποφοίτων Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), πτυχιούχων ΑΕΙ, για κάλυψη δέκα (10) κενών οργανικών θέσεων κατωτέρων Αξιωματικών βαθμού Ανθυπολοχαγού και τη μετάταξη ΕΜΘ κατόχων πτυχίων ΑΕΙ για κάλυψη δέκα (10) ΝΟΘ Μονίμων Υπαξιωματικών.
2. Ο όρος υποψήφιος και οι προσδιοριστικοί όροι προς αυτόν, αναφέρεται σε άνδρες και γυναίκες.
3. Ως Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) νοούνται τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης πανεπιστημιακού τομέα που αναφέρονται στην υποπερίπτωση αα) της παραγράφου 1α του άρθρου 2 του (β) σχετικού, σύμφωνα με την παράγραφο (ιστ) του άρθρου 1 του (α) όμοιου.
ΑΔΑ: 4ΑΜΕ6-ΥΛ3

4. Ο αριθμός των θέσεων και η κατανομή τους κατά Όπλο ή Σώμα καθορίζεται όπως παρακάτω:
α. Αξκών
. (1)  Πεζικό (ΠΖ): 4
. (2)  Ιππικό Τεθωρακισμένα (ΤΘ): 2
. (3)  Πυροβολικό (ΠΒ): 2
. (4)  Μηχανικό (ΜΧ): 1
. (5)  Διαβιβάσεις (ΔΒ): 1
β. Μονίμων Υπξκών
. (1)  Πυροβολικό (ΠΒ): 1
. (2)  Μηχανικό: (ΜΧ): 1
. (3)  Τεχνικό: (ΤΧ): 3
. (4)  Εφοδιασμού Μεταφορών: (ΕΜ): 1
. (5)  Υλικού Πολέμου: (ΥΠ): 2
. (6)  Υγειονομικό: (ΥΓ): 2
5. Δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάταξης έχουν:
α. Μόνιμοι Υπαξιωματικοί και Ανθυπασπιστές του Στρατού Ξηράς που προέρχονται από ΑΣΣΥ, έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον πέντε (5) έτη πραγματικής υπηρεσίας από την ονομασία τους ως Υπαξιωματικών και είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ ή κάτοχοι ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών αλλοδαπής
β. Εθελοντές Μακράς Θητείας που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον πέντε (5) έτη πραγματικής υπηρεσίας και είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ ή κάτοχοι ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών αλλοδαπής.
6. Οι επιθυμούντες μετάταξη υποβάλλουν μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2011, σχετική αίτηση στη Μονάδα ή Υπηρεσία που υπηρετούν όπως στα Παραρτήμα τα «Α» και «Β», στην οποία δηλώνουν μία μόνο επιθυμία στα Όπλα ή Σώματα για τα οποία κατανεμήθηκαν θέσεις. Στην αίτηση επισυνάπτουν πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου τους και τυχόν μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. Εάν το πτυχίο ή/και ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή επίσημη μετάφρασή τους και ισοτιμία από την αρμόδια κρατική αρχή. Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τις Μονάδες-Υπηρεσίες απευθείας στο ΓΕΣ/ΔΙΜΣΠΡΟ/4γ με κοινοποίηση στις αρμόδιες Διευθύνσεις Όπλων-Σωμάτων του ΓΕΣ το αργότερο μέχρι 10 Οκτωβρίου 2011.

7. Δικαιολογητικά που δε θα είναι πλήρη ή θα είναι αντικανονικά συμπληρωμένα ή θα υποβληθούν από τους υποψήφιους - Μονάδες ή Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετούν εκπρόθεσμα δεν θα ληφθούν υπόψη ούτε θα διενεργηθεί αλληλογραφία για τη διόρθωση ή συμπλήρωση τους.
8. Για την αξιολόγηση της αίτησης μετάταξης λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω κριτήρια:
α. Το αντικείμενο και ο βαθμός του υποβληθέντος πτυχίου, το οποίο πρέπει να προσιδιάζει σε ειδικότητα της προς κάλυψη θέσης.
β. Η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, αναλόγως του αντικειμένου.
γ. Τα ουσιαστικά προσόντα του υποψηφίου της τελευταίας δεκαετίας, ο βαθμός των οποίων πρέπει να είναι τουλάχιστον «Λίαν Καλώς».
δ. Ο βαθμός αποφοίτησης του υποψηφίου από τα προβλεπόμενα σχολεία ο οποίος πρέπει να είναι «Εξαίρετα».
ε. Οι τυχόν πειθαρχικές ποινές που έχουν επιβληθεί στον υποψήφιο την τελευταία δεκαετία, αναλόγως του χρόνου επιβολής τους και της βαρύτητας της παράβασης, κατά την αιτιολογημένη κρίση του Ανώτατου Στρατιωτικού Συμβουλίου.
9. Απορρίπτονται οι αιτήσεις εκείνων που έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα, κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση καθ’ υποτροπή, εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής καθώς και για αδικήματα των άρθρων 15 έως και 41, 46 έως και 48, 51, 69 έως 71, 82 έως και 85, 92 έως κι 139, 140, 142 έως και 155 του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα.
10. Η επιλογή των μετατασσομένων γίνεται από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 13 του (γ) σχετικού.
11. Η μετάταξη ενεργείται με την έκδοση σχετικού Προεδρικού Διατάγματος.
12. Οι μεταταγέντες εγγράφονται στην επετηρίδα της νέας ειδικότητας τους μετά τους υπηρετούντες ομοιοβάθμους τους και εξομοιώνονται πλήρως με τους τελευταίους ως προς τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους πλην αυτών της μετάταξης.

13. Της παρούσας να λάβουν γνώση όλοι οι Ανθστές-Μόνιμοι Υπξκοί απόφοιτοι ΑΣΣΥ και οι Εθελοντές-Εθελόντριες Μακράς Θητείας.
8 Αυγούστου 2011


ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ)

ΜΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ...............................(2) .............. (3) ............... (4) Του .............................(5)

ΚΟΙΝ: ΓΕΣ/Διεύθυνση Όπλου-Σώματος ΑΜ ή ΑΜΥ:.................... .................................... (6) ...................................(7)
ΘΕΜΑ: Αίτηση Μετάταξης Ανθστών- Μονίμων Υπξκών αποφοίτων ΑΣΣΥ ΣΧΕΤ: Ν. 3883/2010
1. Αναφέρω ότι έλαβα γνώση της υπ’ αριθμό 104/2011 ΕΔΥΕΘΑ/ΓΕΣ/ΔΙΜΣΠΡΟ/4γ και επιθυμώ να μεταταγώ στο Σώμα των Αξιωματικών.

2.
3.
Συνημμένα υποβάλω:
α....................... ........................................................... β................................................................................... γ.................................................................................... δ.................................................................................... Επιπλέον δηλώνω ότι επιθυμώ να μεταταγώ στο Όπλο ...........
-Ο/Η- αιτών/ούσα
Αντγος Φραγκούλης Φράγκος Α/ΓΕΣ
Ακριβές Αντίγραφο
Υπλχος Αναστάσιος Κουκουλεκίδης Βοηθός ΔΙΜΣΠΡΟ/4γ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
. (1)  Μονάδα
. (2)  Βαθμός, Όπλο ή Σώμα
. (3)  Επώνυμο
. (4)  Όνομα
. (5)  Όνομα Πατρός
. (6)  Καθήκοντα
. (7)  Τόπος - Ημερομηνία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗΝ Φ.415/2/175730/Σ.8241

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ)
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4γ 8 Αυγ 11
ΜΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ...............................(2) .............. (3) ............... (4) Του .............................(5) ΑΜ ή ΑΜΟ:.................... .................................... (6) ...................................(7)
ΠΡΟΣ: (1)
ΚΟΙΝ: ΓΕΣ/Διεύθυνση Όπλου-Σώματος
ΘΕΜΑ: Αίτηση Μετάταξης ΕΜΘ Υπξκών ΣΧΕΤ: Ν. 3883/2010


1. Αναφέρω ότι έλαβα γνώση της υπ’ αριθμό 104/2011 ΕΔΥΕΘΑ/ΓΕΣ/ΔΙΜΣΠΡΟ/4γ και επιθυμώ να μεταταγώ στο Σώμα των Μονίμων Υπαξιωματικών.
2.
Συνημμένα υποβάλω: α..................................................................................
β................................................................................... γ.................................................................................... δ....................................................................................
3.
ή στο Σώμα..............
Ακριβές Αντίγραφο
Υπλχος Αναστάσιος Κουκουλεκίδης Βοηθός ΔΙΜΣΠΡΟ/4γ
Επιπλέον δηλώνω ότι επιθυμώ να μεταταγώ στο Όπλο .........
-Ο/Η- αιτών/ούσα


ΥΠΟΜΝΗΜΑ
. (1)  Μονάδα
. (2)  Βαθμός, Όπλο ή Σώμα
. (3)  Επώνυμο
. (4)  Όνομα
. (5)  Όνομα Πατρός
. (6)  Καθήκοντα
. (7)  Τόπος - Ημερομηνία 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ