Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ο ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ δεν έχει ...προβλήτα για να δέσει! ΘΑ την φτιάξουν τώρα!

31.12.2010 | 00:06
Αθάνατη Ελλάδα! Το υπερσύγχρονο υποβρύχιο ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ που μόλις παραλάβαμε και καμαρώνουμε δικαιολογημένα γι΄ αυτό,δεν έχει προβλήτα να δέσει στο Ναύσταθμο!
Όπως προκύπτει από τη διακήρυξη έργου του ΓΕΝ που δημοσιοποιούμε, αναζητείται εργολάβος,για να κατασκευάσει τον απαραίτητο νέο προβλήτα,ώστε ο ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ να δένει με ασφάλεια! Προς το παρόν για να μην υπάρχει πρόβλημα, το υποβρύχιο χρησιμοποιεί προβλήτα των υποβρυχίων 209. Για να γίνει αυτό οι άνθρωποι του Ναυστάθμου έχουν κάνει ...πατέντα με μπαλόνια.

Θα πείτε "μα καλά δεν ήξεραν ότι έπρεπε να φτιάξουν προβλήτα για ένα τόσο σύγχρονο και ακριβό υποβρύχιο"; Σωστή η απορία αλλά θα σας απαντήσουμε ότι το ελληνικό κράτος δεν έχει φροντίσει να διαθέτει το υποβρύχιο...ούτε τορπίλες!

Όσο για το κόστος του έργου; Έχει προϋπολογιστεί σε 6 εκατομμύρια ευρώ.

Α..Α.:…………….
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
/ΝΣΗ ΗΜΟΣΙ Ν ΝΑΥΤΙΚ Ν ΕΡΓ Ν (Γ4)
ΤΜΗΜΑ Ι
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η /ΝΣΗ ΗΜΟΣΙ Ν ΝΑΥΤΙΚ Ν ΕΡΓ Ν (Γ4) του ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ, προκηρύσσει
ανοικτή ημοπρασία για την ανάθεση του έργου "
Επαύξηση Υφισταμένης και Ανάπτυξη Νέας Λιμενικής και
Κτιριακής Υποδομής για τον Ελλιμενισμό ν.Υ/Β τ.214 Γ΄ Φάση (Κατασκευή Νέου Προβλήτα Π6Α στο ΝΣ
"
προϋπολογισμού δαπάνης έξι εκατομμυρίων δέκα χιλιάδων επτακοσίων εξήντα επτά ευρώ (6.010.767,00), μη
περιλαμβανομένων της πρόβλεψης αναθεώρησης και του Φ.Π.Α., αναλυομένων ως εξής:
α. ευρώ 4.209.035,70 γιά έργα Λιμενικά
β. ευρώ 1.801.731,30 γιά έργα Ηλεκτρομηχανολογικά
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του ιαγωνισμού (ιακήρυξη, Έντυπο
Οικονομικής Προσφοράς, Τιμολόγιο, Προϋπολογισμό, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων κλπ.) οι ίδιοι ή με
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους
(εξουσιοδότηση με πρωτότυπη σφραγίδα του ενδιαφερομένου), από την
έδρα της Υπηρεσίας, Μεσογείων 229 Χολαργός, (γραφείο 340), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 9:00 π.μ. έως
12:00 μ., .μέχρι 20/01/2011, καταβάλλοντας το αντίτιμο των 22,00 ευρώ. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί
κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧ Ε υπόδειγμα τύπου "Α".
α) Πληροφορίες για την δημοπρασία τηλ. 2106551492, 2106551546.
β) Τεχνικές πληροφορίες για το έργο: κος A. Αποστόλου τηλ. 2106551501.
γ) Έκδοση άδειας εισόδου, από την προηγουμένη μέχρι 12:00 π.μ., τηλ. 2106551486.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις πέντε (25) Iανουαρίου 2011 ημέρα ΤΡΙΤΗ, από τις 09:30 π.μ. έως τις 10:00
π.μ. (ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών από την Επιτροπή ιαγωνισμού), με επί μέρους ποσοστά
εκπτώσεων (άρθρο 6 του Ν.3669/08), στο Χολαργό, στα γραφεία της ιεύθυνσης ημοσίων Ναυτικών Έργων του
ΓΕΝ. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό να μεριμνήσουν για την έκδοση άδειας εισόδου από την προηγούμενη
μέχρι 12:00 π.μ. , τηλ. : 2106551486.
4. εκτές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις γραμμένες στο ΜΕΕΠ και στους Ειδικούς Πίνακες του Υπουργείου
Εθνικής Άμυνας, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Π..378/87 :
α) Σύμφωνα με την κατάταξη του άρθρου 4 του Ν.2940/01 και την εγκύκλιο 13 με αριθμό Πρωτ.
17α/04/44/ΦΝ 430/12-5-2003:
4ης τάξεως και άνω για έργα Λιμενικά και 3ης τάξεως και άνω για έργα Ηλεκτρομηχανολογικά, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν.1418/84, το Π.. 609/85 και το Ν.3263/04, καθώς και από τους νόμους και τα Π.. που έχουν
εκδοθεί μέχρι σήμερα και συμπληρώνουν ή διορθώνουν τα ανωτέρω.
β) Κοινοπραξίες που πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγρ.7 του άρθρου 2 του Π.. 609/85 και της
παραγρ.42 του άρθρου 16 του Ν.1418/84, όπως ισχύει.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 120.216,00 και
ισχύος εννέα (9) μηνών και τριάντα (30) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος
των προσφορών θα είναι εννέα (9) μήνες.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις ΓΕΝ, ΚΑΕ 6912,28Α. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
7. Τα έξοδα της δημοσίευσης βαρύνουν τον Ανάδοχο του έργου.
Αθήνα 20 - 12 - 2010
Ο ιευθυντής Γ4
Πλοίαρχος (Μ) Ν. Μαρίνης Π.Ν.
Tags:

 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ