Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ομαδικές αγωγές στρατιωτικών για υπερωρίες-νυχτερινά-πενθήμερο.

03.05.2011 | 10:59
Ομαδικές αγωγές είναι έτοιμοι να καταθέσουν στρατιωτικοί για να διεκδικήσουν υπερωρίες ,νυχτερινά και αποζημιώσεις για εργασία πέρα από το πενθήμερο!
Οι αγωγές θα αφορούν στη πενταετία 2006-2011. Τα έξοδα συμμετοχής για κάθε στρατιωτικό στην ομαδική αγωγή είναι 30 ευρώ και το διεκδικούμενο ποσό ανάλογα με τον βαθμό είναι από 7000 έως 13000 ευρώ.
Δικηγορικό γραφείο έχει αναλάβει ήδη τις σχετικές διαδικασίες και γι΄ αυτό έστειλε μέσω ΣΥΣΜΕΔ την ακόλουθη αναλυτική επιστολή που ουσιαστικά αποτελεί περιγραφή των όσων θα ακολουθήσουν.


Αναλυτικά το δικηγορικό γραφείο αναφέρει:

1. Όπως είναι γνωστό, στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων ανατίθεται η εκτέλεση εβδομαδιαίων, εικοσιτετράωρων ή μικρότερης διάρκειας υπηρεσιών, πέραν του προβλεπομένου νομίμου ωραρίου εργασίας. Επίσης, το παραπάνω προσωπικό, με βάση το πρόγραμμα ωρών και εκπαιδεύσεως και τις εκάστοτε διαταγές, συμμετέχει σε διάφορες ασκήσεις (νυκτερινές, βολές κλπ.), πέραν του προβλεπομένου νομίμου ωραρίου εργασίας. Οι στρατιωτικοί των Ενόπλων Δυνάμεων αποτελούν τη μοναδική κατηγορία εργαζομένων (τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα) που δεν αμείβονται για την υπερωριακή τους απασχόληση, χωρίς τούτο να προβλέπεται από τις υφιστάμενες διατάξεις. Άλλωστε, κανένα, από τα χορηγούμενα, με τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 3205/2003, επιδόματα δεν χαρακτηρίζεται, ούτε αιτιολογείται ως αποζημίωση υπερωριακής ή νυκτερινής εργασίας, ή ως αποζημίωση για εργασία πέραν του πενθημέρου.


Θα πρέπει να αναφερθεί ότι, λαμβανομένων υπόψη των υπηρεσιών, που ορίζονται να εκτελέσουν και των εκπαιδεύσεων, στις οποίες ορίζονται να συμμετάσχουν οι στρατιωτικοί, σε μονάδες βασικής και επιχειρησιακής εκπαίδευσης, μπορεί να διεκδικηθεί ετησίως, με βάση τα καταβαλλόμενα στην Ελληνική Αστυνομία, έως το ποσό των 3.000 ευρώ περίπου για το βαθμό του Στρατιώτη και έως το ποσό των 7.000 ευρώ για το βαθμό του Αντισυνταγματάρχη. Τα ανωτέρω ποσά, με βάση την υπερωριακή αποζημίωση που χορηγείται στο Δημόσιο γενικά, ανέρχονται σε 7.000 ευρώ και 13.000 ευρώ περίπου, αντίστοιχα. Ως εκ τούτου, στηριζόμενοι στις διατάξεις της ευρωπαϊκής και της ελληνικής νομοθεσίας, η άσκηση αγωγής για την διεκδίκηση των ανωτέρω αποζημιώσεων είναι λίαν πιθανό να έχει θετική έκβαση.


2. Τα έξοδα συμμετοχής σε ομαδική αγωγή, για την διεκδίκηση, των παραπάνω αποζημιώσεων, από το έτος 2006 έως και το έτος 2011 (με βάση την πενταετή παραγραφή, που ήδη δέχονται τα διοικητικά δικαστήρια) και σε κάθε περίπτωση από το 2009 μέχρι και το 2011, ανέρχονται, για τον πρώτο βαθμό, σε 30 ευρώ για τον καθένα στρατιωτικό. Τα
έξοδα που απαιτούνται για την εκδίκαση της υποθέσεως σε δεύτερο βαθμό (Εφετείο) ανέρχονται σε 20 ευρώ. Περαιτέρω, σε περίπτωση που απαιτηθεί να ασκηθεί από εμάς έφεση, θα υπάρξει η επιβάρυνση με το παράβολο υπέρ Δημοσίου.


Ακολούθως, η αμοιβή του γραφείου, ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού, που θα επιδικασθεί από το Δικαστήριο σε κάθε ενάγοντα. Αναλυτικά οι όροι της συνεργασίας για την υπόθεση αναφέρονται στο πληρεξούσιο – εργολαβικό δίκης που θα καταρτιστεί μεταξύ μας.


3. Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

α. Φωτοτυπικά αντίγραφα των διαταγών ορισμού εκτέλεσης υπηρεσίας ή των διαταγών συμμετοχής σε εκπαιδεύσεις – ασκήσεις, εφόσον δεν είναι απόρρητες, ή βεβαίωση του αρμοδίου Γραφείου της Μονάδας ή της Υπηρεσίας που υπηρετεί ο ενδιαφερόμενος από την οποία να προκύπτουν οι υπηρεσίες που εκτέλεσε ο ενδιαφερόμενος και οι ασκήσεις στις οποίες συμμετείχε.

β. Βεβαίωση, από το αρμόδιο Γραφείο από την οποία να προκύπτουν οι Μονάδες και οι Υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων, στις οποίες υπηρέτησε ο ενδιαφερόμενος κατά το χρονικό διάστημα που αφορά η αγωγή.
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά μπορούν να συγκεντρωθούν και να αποσταλούν και μετά την άσκηση της αγωγής.


4. Όσοι επιθυμείτε να συμμετάσχετε στις εν λόγω αγωγές, παρακαλώ να μας ενημερώσετε (ομαδικά, εφόσον είναι δυνατό) σχετικά και να μας αποστείλετε τα συνημμένα έντυπα με τα στοιχεία του ενάγοντος μαζί με την κατάσταση υπηρεσιών, εκπαιδεύσεων – ασκήσεων (με βάση το υπόδειγμα που σας στέλνουμε), την εξουσιοδότηση θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής και το πληρεξούσιο, συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα.

Για την κατάθεση του ποσού των εξόδων και για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία, μπορείτε να απευθύνεστε τηλεφωνικά ή με μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Αθήνα, 12.4.2011 Με τιμή Κοντός Βασίλειος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ
Ονοματεπώνυμο στρατιωτικού: .................................................................................................. Βαθμός: ................................. :................ Ημερομηνία πρόσληψης: ....................................... Μονάδα ή Υπηρεσία που υπηρετεί: ............................Μόνιμος,Εθελοντής κλπ:....................... Δ/νση κατοικίας: Οδός: ................................................ Αριθμ: ................ Τ.Κ.: ................. Δήμος – Περιοχή: ............................ Τηλ: οικίας: ................... εργασίας: ................... e-mail.................................................Κινητό:............................................................ ΔΟΥ: ............................ ΑΦΜ: ..........................................
Μονάδες ή Υπηρεσίες που υπηρέτησε από το 2006 έως σήμερα: ........................................... .................................................................................................................................................. ........................................................................................................................... ...........................................................................................................................
ΠΡΟΣ
Τον Κοντό Βασίλειο, δικηγόρο, Στουρνάρη αριθμ. 28, Αθήνα τηλ.: 210-5241507, fax: 210-5228151, κιν.: 6945392850, e-mail: kontosbil@yahoo.gr ,kontosblaw@gmail.com
-----------------------------
Παρακαλώ να ασκήσετε αγωγή για την διεκδίκηση της αποζημίωσης υπερωριακής και νυκτερινής εργασίας, καθώς και την αποζημίωση για εργασία πέραν του πενθημέρου σύμφωνα με την συνημμένη κατάσταση (καλυπτόμενο χρονικό διάστημα από 2006 έως 2011).
..................., ..../..../2011 Ο/Η Αιτών/ούσα
(υπογραφή)
EΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ
O/Η κατωτέρω υπογράφων/ουσα ................................................ του ..............., στρατιωτικός Α.Δ.Τ..............., κάτοικος ........................, οδός ....................... αριθμ. ......, Τ.Κ. .............., Ε Ξ Ο Υ Σ Ι Ο Δ Ο Τ Ω τους Δικηγόρους: Κοντό Βασίλειο του Ευσταθίου, Α.Μ. 31034, κάτοικο Αθηνών, οδός Στουρνάρη 28 και ........................................, Α.Μ........., κάτοικο ................., οδός ......................... αριθμ. ........, να ασκήσουν αγωγή, να με εκπροσωπήσουν και παρασταθούν ως πληρεξούσιοι Δικηγόροι μου κατά τη συζήτηση της αγωγής μου, ενώπιον του .......μελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου ..............., για την υπερωριακή, νυκτερινή κλπ. απασχόλησή μου. Καθώς επίσης να υποβάλουν υπόμνημα και προβούν σε όποια άλλη ενέργεια απαιτείται για την περαίωση της ως άνω εντολής.
Επιπρόσθετα εξουσιοδοτώ αυτούς να ασκήσουν έφεση, εάν παραστεί ανάγκη, κατά της εκδοθησομένης απόφασης και να με εκπροσωπήσουν και στην κατ’ έφεση δίκη ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου ...............
Η παρούσα ισχύει για δέκα (10) έτη.
Θεωρήθηκε το γνήσιο της υπογραφής
......................, ...../...../2011 Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα
ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΤΗΡΙΟ

Στην Αθήνα, σήμερα την μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός:

Α. Του Κοντού Βασιλείου, δικηγόρου Αθηνών, οδός Στουρνάρη αριθμ. 28, τηλ. 210-5241507 και αφ’ ετέρου

Β. Του ........................................, ..................... στρατιωτικού, που υπογράφουν το παρόν εργολαβικό συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα ακόλουθα:

Ο Β’ συμβαλλόμενος, που δικαιούται να λάβει αποζημίωση για την υπερωριακή και νυκτερινή απασχόλησή του, καθώς και για την εργασία του πέραν του πενθημέρου για το χρονικό διάστημα που αναφέρεται στην αγωγή, αναθέτει στον πρώτο των συμβαλλομένων την υπόθεση αυτή, με την αμετάκλητη κατ’ αρχήν εντολή (διότι ρητά αναγνωρίζεται ότι αυτή αφορά και το συμφέρον των εντολοδόχων) προκειμένου να προβεί στις απαιτούμενες κατά την κρίση του ενέργειες, ενώπιον παντός Δικαστηρίου και κάθε βαθμού και πάσης αρχής, για την επιτυχή έκβαση και περάτωση της ως άνω υποθέσεως, υπό τους εξής όρους :

1. Εάν εκδοθεί θετική δικαστική απόφαση, η δικηγορική αμοιβή που θα οφείλεται, κατά την είσπραξη από τον ενάγοντα του ποσού που θα επιδικασθεί (κεφάλαιο + τόκοι), καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί αυτού, μετά του αναλογούντος ΦΠΑ.

2. Η δικηγορική αυτή αμοιβή μεταβιβάζεται και εκχωρείται από τώρα στον δικηγόρο παρά του Β’ συμβαλλόμενου, ο οποίος καθίσταται συνδικαιούχος, και δύναται να εισπραχθεί απ’ αυτόν απ’ ευθείας από την αρμόδια υπηρεσία, δια γνωστοποιήσεως της παρούσης εκχωρήσεως στις αρμόδιες υπηρεσίες, του εντολέως μη δυναμένου να διαθέσει υπέρ αυτού το παραπάνω ποσοστό, καθόσον εκχωρήθηκε και αποξενώθηκε από αυτό ο ίδιος.

3. Εάν τυχόν ο εντολέας διορίσει και άλλους δικηγόρους για την ίδια υπόθεση η παρούσα συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων δεν επηρεάζεται.

4. Σε περίπτωση μη επιτυχούς έκβασης της ανωτέρω υπόθεσης δεν θα οφείλεται στον δικηγόρο ουδεμία αμοιβή, ούτε όσα δικαστικά έξοδα θα έχει ο ίδιος καταβάλλει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Ο εντολέας Ο Δικηγόρος 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ