Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

Διατάξεις

Πολύτεκνοι

17.10.2010 | 23:41
Γ Ε Ν Ι Κ Η Δ Ι Α Τ Α Γ Η

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΝΣΗ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/1α
Τηλέφ. (Εσωτ.) 3235
Φ.440/33/765754
Σ. 77
Αθήνα, 30 Μαϊ 2005

ΘΕΜΑ: Μέριμνα Υπέρ Στρατιωτικού Προσωπικού

ΣΧΕΤ: α. Φ. 440/39/25220/Σ. 5449/30 Οκτ 2001/ΓΕΣ/1ο ΕΓ/ΓΜΠ
β. Ν. 3257/2004

1. Στα πλαίσια της μέριμνας για το στρατιωτικό προσωπικό και
προκειμένου να διευκολυνθούν ευαίσθητες κατηγορίες στελεχών, με γνώμονα την
προστασία της πολύτεκνης οικογένειας, την προστασία των ατόμων που
αντιμετωπίζουν έντονα κοινωνικά-οικογενειακά και οικονομικά προβλήματα, λόγω
της παρουσίας ατόμων με ειδικές ανάγκες στην οικογένειά τους, καθορίστηκαν τα
παρακάτω:

α. Για τις πολύτεκνες οικογένειες (συμπεριλαμβανομένων και
όσων έχουν 3 τέκνα):

(1) Κατά προτεραιότητα μετάθεσή τους στις φρουρές
επιθυμίας τους έναντι των άλλων στελεχών, εφόσον οι υπηρεσιακές ανάγκες το επιτρέπουν (ύπαρξη θέσεων στις υπόψη φρουρές, ανάλογες με το Όπλο ή Σώμα που ανήκουν και το βαθμό που κατέχουν).

(2) Παραμονή στις φρουρές προτίμησης-συμφερόντων ως
εξής:

(α) Μέχρι 10 συνεχή έτη στις φρουρές Ν. Έβρου
(πλην Αλεξ/πολης)-Νήσων ΠΕ ΑΣΔΕΝ (πλην Κρήτης).

(β) Μέχρι 6 χρόνια, στις λοιπές φρουρές, με δυνατότητα παράτασης άλλα 2 χρόνια, εφόσον οι υπηρεσιακές ανάγκες το
επιτρέπουν και η παραμονή τους δε θα καθιστά δυσχερή και τη μετάθεση άλλων στελεχών στις υπόψη φρουρές.

(γ) Οι ανωτέρω χρόνοι παραμονής στις φρουρές προτίμησης –συμφερόντων, θα υλοποιούνται με την προϋπόθεση ότι είναι δυνατή η συμπλήρωση του απαιτούμενου ΧΔ στο βαθμό ή θα δύναται να συμπληρωθεί μετά τη λήξη του χρόνου παραμονής και δε θα δημιουργούνται προβλήματα στην εξέλιξη των στελεχών (φοίτηση σε σχολεία, απόκτηση εμπειριών ανάλογων με το
βαθμό και την προέλευση κλπ).

(3) Στέγαση στα ΣΟΑ-ΣΟΜΥ κατ΄ εξαίρεση (χωρίς μόρια),
με μέγιστο χρόνο στέγασης στην ίδια φρουρά, όπως παρακάτω:

(α) Έγγαμοι με 4 παιδιά και άνω, για 5 χρόνια.
-
(β) Έγγαμοι με 3 παιδιά, για 3 χρόνια.

(4) Παραθερισμός στα ΚΑΑΥ κατά προτεραιότητα (όχι
βάσει μορίων) και σε παραθεριστική σειρά της επιθυμίας τους, εφόσον είναι δυνατόν.

(5) Παραθερισμός των τέκνων σε ιδιωτικές παιδικές
κατασκηνώσεις κατά προτεραιότητα (όχι βάσει μορίων) χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο παραθερισμός στο ίδιο ημερολογιακό έτος σε ΚΑΑΥ.

β. Για τους έχοντες τέκνο ή σύζυγο με ειδικές ανάγκες:

(1) Κατά προτεραιότητα μετάθεσή τους στις φρουρές
επιθυμίας τους, έναντι όλων των άλλων στελεχών, εφόσον οι υπηρεσιακές ανάγκες το επιτρέπουν (ύπαρξη θέσεων στις υπόψη φρουρές, ανάλογες με το Όπλο ή Σώμα που ανήκουν και το βαθμό που κατέχουν).

(2) Επιδίωξη για απεριόριστο χρόνο παραμονής στις
φρουρές επιθυμίας τους, με γνώμονα την ύπαρξη ειδικού κέντρου για την αποκατάσταση της υγείας του προστατευόμενου μέλους. Να λαμβάνεται υπ΄ όψη
ότι μετά από οποιαδήποτε υποχρεωτική για την εξέλιξη του στελέχους μετακίνηση αυτό θα τοποθετείται σε φρουρά επιθυμίας του ανάλογα με την πάθηση –κατάσταση υγείας του προστατευόμενου μέλους (Γνωμάτευση Επιτροπής Απαλλαγών) .

(3) Στέγαση στα ΣΟΑ-ΣΟΜΥ κατ΄ εξαίρεση (χωρίς μόρια),
με μέγιστο χρόνο στέγασης, τα 5 χρόνια. Ακολούθως και εφόσον ο δικαιούχος παραμείνει στη Φρουρά, επιτρέπεται να ξαναστεγαστεί σε ΣΟΑ μετά την παρέλευση 5ετίας.

(4) Παραθερισμός στα ΚΑΑΥ κατά προτεραιότητα (όχι
βάσει μορίων) και σε παραθεριστική σειρά της επιθυμίας τους, εφόσον είναι δυνατόν.

(5) Παραθερισμός των τέκνων σε ιδιωτικές παιδικές
κατασκηνώσεις κατά προτεραιότητα (όχι βάσει μορίων).

2. Τονίζεται ότι ως προστάτες ΑΜΕΑ χαρακτηρίζονται οι δικαιούμενοι μειωμένο ωράριο , σύμφωνα με το (β) σχετικό .

3. Οι συναρμόδιοι φορείς του ΓΕΣ παρακαλούνται για την τροποποίηση όλων των εν ισχύ σχετικών διαταγών αρμοδιότητάς τους, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παρούσα.

4. Της παρούσης, η οποία αποτελεί διαταγή διαρκούς ισχύος, να
λάβουν γνώση ενυπογράφως όλα τα στελέχη να τηρείται δε στο φάκελο του Δκτού.

5. Με τη λήψη της, το (α) όμοιο παύει να ισχύει.

Tags:

 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ