Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

Διατάξεις

Στρατιωτικός Ποινικός Κώδικας

18.10.2010 | 00:16
ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ.2287/95
Κύρωση του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή :
Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται ο Στρατιωτικός Ποινικός Κώδικας του οποίου το κείμενο ακολουθεί, όπως καταρτίσθηκε από την αναθεωρητική επιτροπή του άρθρου 6 παρ.10 του ν.1911/1990.
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ
ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ - ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Α΄ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ
Άρθρο 1
Ορισμός στρατιωτικού εγκλήματος
Στρατιωτικό έγκλημα είναι κάθε πράξη που προβλέπεται και τιμωρείται από τις διατάξεις αυτού του κώδικα.
Άρθρο 2
Τοπικά όρια ισχύος του κώδικα
Οι διατάξεις του κώδικα αυτού εφαρμόζονται και για πράξεις που τελέστηκαν εκτός των ορίων της επικράτειας.
Άρθρο 3
Ισχύς διατάξεων του ποινικού κώδικα
Οι διατάξεις του Ποινικού Κώδικα (ΠΚ), όπως ισχύουν κάθε φορά, εφαρμόζονται και στα στρατιωτικά εγκλήματα, εφόσον δεν περιέχονται διαφορετικές ρυθμίσεις στον παρόντα κώδικα.
Άρθρο 4
Φόβος
Στα στρατιωτικά εγκλήματα ο φόβος δεν επηρεάζει τον καταλογισμό, αν το στρατιωτικό καθήκον απαιτεί από το δράστη να εκτεθεί σε προσωπικό κίνδυνο.
Άρθρο 5
Έννοια των όρων του κώδικα
1. Στον κώδικα αυτό οι ακόλουθοι όροι χρησιμοποιούνται με την εξής σημασία :
α) Στρατός είναι ο ελληνικός στρατός της ξηράς, της θάλασσας και του αέρα και στρατιωτικές υπηρεσίες είναι οι υπηρεσίες που ανήκουν σ΄αυτόν.
β) Στρατιωτικοί είναι όσοι ανήκουν στο στρατό και στο λιμενικό σώμα.
γ) Οπλίτες είναι οι υπαξιωματικοί, οι λιμενοφύλακες, οι στρατιώτες, οι ναύτες, οι σμηνίτες και οι μαθητές των στρατιωτικών σχολών.
δ) Αρχηγός είναι κάθε στρατιωτικός, που αναλαμβάνει νόμιμα τη διοίκηση οποιουδήποτε τμήματος του στρατού ή του λιμενικού σώματος.
ε) Οι όροι διοικητής, κυβερνήτης, αρχηγός σχηματισμού και χειριστής, νοούνται σύμφωνα με τους όρους που ισχύουν για την κατάσταση αξιωματικών και τους κανονισμούς του στρατού ή του λιμενικού σώματος.
στ) Σώμα είναι κάθε σώμα, τμήμα, απόσπασμα, πλοίο ή υπηρεσία που ανήκει στο στρατό ή στο λιμενικό σώμα.
ζ) Πλοίο είναι κάθε πλωτό μέσο του στρατού και του λιμενικού σώματος, στο οποίο επιβαίνει πλήρωμα που υπόκειται στους κανόνες της ναυτικής στρατιωτικής πειθαρχίας και έχει κυβερνήτη βαθμοφόρο, ο οποίος υπόκειται στις διαταγές του Υπουργού Εθνικής Άμυνας ή Εμπορικής Ναυτιλίας.
η) Ναυτική εγκατάσταση είναι κάθε ναυτική ή λιμενική υπηρεσία στην ξηρά, που διοικείται από βαθμοφόρο, ο οποίος υπόκειται στις διαταγές του Υπουργού Εθνικής Άμυνας ή Εμπορικής Ναυτιλίας.
θ) Αεροσκάφος είναι κάθε ιπτάμενο μέσο του στρατού και του λιμενικού σώματος που έχει κυβερνήτη ή διευθύνεται από πρόσωπο το οποίο υπόκειται στις διαταγές του Υπουργού Εθνικής Άμυνας ή Εμπορικής Ναυτιλίας.
ι) Αεροπορική εγκατάσταση είναι κάθε αεροπορική υπηρεσία στην ξηρά, που διοικείται από βαθμοφόρο ο οποίος υπόκειται στις διαταγές του Υπουργού Εθνικής Άμυνας ή Εμπορικής Ναυτιλίας.
ια) Αεροπορικό υλικό είναι κάθε αεροσκάφος με τα εργαλεία και τα εξαρτήματά του, κάθε υλικό προορισμένο να εξυπηρετεί τα αεροσκάφη και τις αεροπορικές εγκαταστάσεις του στρατού και του λιμενικού σώματος, καθώς και τα πλωτά μέσα της πολεμικής αεροπορίας με τα εξαρτήματά τους.
ιβ) Δικαστικοί λειτουργοί είναι οι λειτουργοί του δικαστικού σώματος των ενόπλων δυνάμεων, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Στρατιωτικοί δικαστές είναι οι δικαστικοί λειτουργοί που έχουν το βαθμό στρατιωτικού δικαστή ή παρέδρου.
ιγ) Στρατοδικείο είναι και το ναυτοδικείο και το αεροδικείο, εκτός αν προκύπτει κάτι διαφορετικό.
ιδ) Στρατιωτικά δικαστήρια, είναι τα αναφερόμενα στην προηγούμενη περίπτωση και το Αναθεωρητικό Δικαστήριο.
ιε) Υπουργός χωρίς ειδικότερο προσδιορισμό, είναι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας.
2. Όπου ο κώδικας αυτός ή άλλος ποινικός νόμος διακρίνει τους αξιωματικούς από τους οπλίτες ή προβλέπει ιδιαίτερα για τους αξιωματικούς, οι διατάξεις που αναφέρονται στους αξιωματικούς εφαρμόζονται και στους ανθυπασπιστές, καθώς και σε όσους εξομοιώνονται με αυτούς.
3. Κληρωτός, εθελοντής ή έφεδρος, που γίνεται δεκτός στη στρατιωτική υπηρεσία, είναι στρατιωτικός από την κατάταξή του και πριν ακόμη ορκισθεί. Οι λοιποί είναι στρατιωτικοί από την ορκωμοσία τους. Επίσης στρατιωτικός είναι και όποιος καλείται νόμιμα να καταταγεί από τη λήξη της προθεσμίας προς κατάταξη. Ο Στρατιωτικός Ποινικός Κώδικας εφαρμόζεται όμως σ΄αυτόν μόνο όσον αφορά το έγκλημα της ανυποταξίας.
4. Ως εχθρός θεωρούνται και οι ένοπλοι στασιαστές.
Άρθρο 6
Γενικές διατάξεις
1. Ενώπιον του εχθρού βρίσκεται ο στρατιωτικός που έχει εμπλακεί ή μπορεί να εμπλακεί άμεσα με τον εχθρό ή δέχεται ή μπορεί να δεχθεί άμεσα τις επιθέσεις του.
2. Ως πολεμική περίοδος θεωρείται και η ένοπλη στάση, η κατάσταση πολιορκίας και η γενική επιστράτευση.
3. Σε περίπτωση μερικής επιστράτευσης ισχύουν οι διατάξεις του παρόντος που εφαρμόζονται σε ειρηνική περίοδο, αν ο νόμος δεν ορίζει διαφορετικά. Το ίδιο ισχύει και μετά την πάροδο έξι μηνών από την κήρυξη γενικής επιστράτευσης ( παρατεταμένη γενική επιστράτευση ).
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΟΙΝΕΣ
Άρθρο 7
Είδη ποινών
1. Τα στρατιωτικά εγκλήματα τιμωρούνται με τις παρακάτω ποινές :
Α. Κύριες :
α) Θάνατος
β) Κάθειρξη, ισόβια ή πρόσκαιρη
γ) Φυλάκιση
Β. Παρεπόμενες, εκτός από τις προβλεπόμενες από τον Ποινικό Κώδικα :
α) Καθαίρεση
β) Έκπτωση
2. Στις περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος το δικαστήριο μπορεί να επιβάλλει κατά μετατροπή χρηματική ποινή ή κοινωφελή εργασία.
Άρθρο 8
Επιβολή θανατικής ποινής
Σε όσες περιπτώσεις ο νόμος προβλέπει τη θανατική ποινή διαζευκτικά με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης, το δικαστήριο, για την επιβολή της πρώτης, λαμβάνει υπόψη και τον ενδεχόμενο κίνδυνο για την ασφάλεια της χώρας ή την μαχητική ικανότητα του στρατού.
Άρθρο 9
Καθαίρεση
1. Η καθαίρεση επιφέρει στέρηση του βαθμού του στρατιωτικού και του δικαιώματός του να φέρει οποιοδήποτε παράσημο, ως και ανικανότητά του να υπηρετεί στο στρατό ή στο λιμενικό σώμα με οποιαδήποτε ιδιότητα.
2. Η καθαίρεση επέρχεται όταν η καταδικαστική απόφαση καταστεί αμετάκλητη.
3. Η ποινή του θανάτου ή της κάθειρξης επιφέρει αυτοδικαίως και καθαίρεση του στρατιωτικού.
Άρθρο 10
Έκπτωση
1. Η έκπτωση επιφέρει στέρηση του βαθμού του στρατιωτικού και του δικαιώματός του να φέρει οποιοδήποτε παράσημο. Επέρχεται όταν η καταδικαστική απόφαση καταστεί αμετάκλητη.
2. Έκπτωση επέρχεται αυτοδικαίως, σε περίπτωση καταδίκης αξιωματικού ή υπαξιωματικού σε ποινή στερητική της ελευθερίας για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδή βεβαίωση, νόθευση κ.λ.π., (άρθρο 242 ΠΚ), δωροδοκία, απιστία στην υπηρεσία, καταπίεση, συκοφαντική δυσφήμηση και για τα εγκλήματα των άρθρων 336, 338, 339, 341, 342, 343 και 345 έως και 351 ΠΚ.
3. Όταν συντρέχει νόμιμος λόγος μείωσης της ποινής, το δικαστήριο μπορεί να μην επιβάλλει έκπτωση έστω και αν απειλείται υποχρεωτικά από το νόμο.
Άρθρο 11
Μετατροπή
Ποινή στερητική της ελευθερίας που επιβάλλεται για στρατιωτικό έγκλημα μετατρέπεται κατά τους όρους του άρθρου 82 του Ποινικού Κώδικα. Η παροχή κοινωφελούς εργασίας γίνεται μετά την απόλυση του καταδικασμένου από τις τάξεις του στρατού.
Άρθρο 12
Αναστολή έκπτωσης
Η αναστολή της εκτέλεσης της ποινής συνεπάγεται και την αναστολή της έκπτωσης, εκτός εάν το δικαστήριο διατάξει τη μη αναστολή της.
Άρθρο 13
Αναστολή απαγόρευσης διαμονής
Κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας στο στρατό ή στο λιμενικό σώμα αναστέλλεται η εκτέλεση απαγόρευσης διαμονής σε ορισμένους τόπους. Ο χρόνος της αναστολής δεν υπολογίζεται στο χρόνο της απαγόρευσης.
Άρθρο 14
Εκτέλεση ποινών
1. Η ποινή του θανάτου που επιβάλλεται από στρατιωτικό δικαστήριο εκτελείται με τον τρόπο και τη διαδικασία που ορίζεται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού.
2. Η ποινή της κάθειρξης εκτελείται στις κοινές φυλακές.
3. Η ποινή της φυλάκισης εκτελείται στις στρατιωτικές φυλακές. Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Δικαιοσύνης μπορούν να ορισθούν προϋποθέσεις για την εκτέλεσή της και στις κοινές φυλακές. Αν είναι μικρότερη από ένα μήνα μπορεί να εκτελείται και στο πειθαρχείο της Μονάδας.
4. Οι ποινές κατά στρατιωτικών, από οποιοδήποτε δικαστήριο και αν έχουν επιβληθεί, εκτελούνται με επιμέλεια της στρατιωτικής αρχής.
5. Εφόσον ο καταδικασμένος κρατείται σε στρατιωτικές φυλακές, για τη χορήγηση και ανάκληση της απόλυσης με όρο, αποφαίνεται το στρατοδικείο του τόπου έκτισης της ποινής.
Β΄ ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
Ι. ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ
Άρθρο 15
Προδοσία
Τιμωρείται με την ποινή του θανάτου ή της ισόβιας κάθειρξης ο στρατιωτικός που σε πολεμική περίοδο :
α) Φέρει όπλα κατά του Ελληνικού κράτους ή των συμμάχων του.
β) Aναλαμβάνει με τη θέλησή του οποιαδήποτε στρατιωτική υπηρεσία στον εχθρό.
γ) Παραδίδει στον εχθρό, ή σε άλλον προς το συμφέρον του εχθρού, πράγματα χρήσιμα για την πολεμική ικανότητα της χώρας ή την πολεμική ικανότητα του εχθρού.
δ) Συνεννοείται με τον εχθρό με σκοπό να βοηθήσει τις επιχειρήσεις του.
ε) Προκαλεί ή διεγείρει το στρατό σε φυγή μπροστά στον εχθρό ή παρακωλύει την ανασύνταξη του στρατού ή προσπαθεί κατά οποιοδήποτε τρόπο να προξενήσει φόβο σ΄αυτόν.
στ) Επιχειρεί οποιαδήποτε πράξη που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή, τη σωματική ακεραιότητα ή την προσωπική ελευθερία του αρχηγού του κράτους ή των πολιτικών προϊσταμένων του στρατού ή του αρχιστρατήγου.
Άρθρο 16
Παράδοση θέσης
1. Στρατιωτικός διοικητής που συνθηκολογεί με τον εχθρό και παραδίδει σ΄αυτόν την οχυρωμένη θέση που του εμπιστεύθηκε η ηγεσία του, χωρίς να εξαντλήσει όλα τα δυνατά μέσα άμυνας, τιμωρείται με θάνατο ή ισόβια κάθειρξη.
2. Πριν από την άσκηση της ποινικής δίωξης κατά του υπαιτίου, γνωμοδοτεί ειδική ανακριτική επιτροπή, που συγκροτείται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας.
Άρθρο 17
Συνθηκολόγηση σε μη οχυρωμένη θέση
1. Ο διοικητής ενόπλου σώματος που συνθηκολογεί σε μή οχυρωμένη θέση και καταθέτει τα όπλα του σώματός του, χωρίς να εξαντλήσει όλα τα δυνατά μέσα άμυνας τιμωρείται με ισόβια κάθειρξη.
2. Η παράγραφος 2 του προηγούμενου άρθρου έχει και εδώ εφαρμογή.
Άρθρο 18
Απιστία Έλληνα στρατιωτικού
Στρατιωτικός ο οποίος σε εθνικό έδαφος, που βρίσκεται σε πολεμική περίοδο υπό εχθρική επιδρομή ή κατάληψη, υποστηρίζει τις πολιτικές βλέψεις του εχθρού για το έδαφος αυτό ή εν γνώσει του ενεργεί κατά τρόπο που μπορεί να μειώσει την πίστη των πολιτών προς το ελληνικό κράτος, τιμωρείται με ισόβια κάθειρξη.
Άρθρο 19
Βλάβη συγκοινωνιών
1. Τιμωρείται με πρόσκαιρη κάθειρξη ο στρατιωτικός που σε πολεμική περίοδο θέτει σε κίνδυνο τη μαχητική ικανότητα του στρατεύματος, καταστρέφοντας, αλλοιώνοντας, βλάπτοντας, καθιστώντας με οποιοδήποτε τρόπο ανέφικτη ή δυσχεραίνοντας την κατά προορισμό χρήση :
α) Οδών, σιδηροδρομικών συγκοινωνιών, τηλεγραφικών ή τηλεφωνικών εγκαταστάσεων,
β) Υλικών που χρησιμεύουν στην κατασκευή ή επισκευή μέσων συγκοινωνίας ή τηλεπικοινωνίας,
γ) Μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιούνται ή προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για την άμυνα της χώρας.
2. Αν ο δράστης των παραπάνω πράξεων προκάλεσε βλάβη στη μαχητική ικανότητα του στρατεύματος, επιβάλλεται θάνατος ή ισόβια κάθειρξη.
3. Αν οι παραπάνω πράξεις τελέσθηκαν από αμέλεια, επιβάλλεται φυλάκιση.
Άρθρο 20
Βλάβη ηλεκτρονικών και άλλων μέσων πληροφοριών
1. Τιμωρείται με πρόσκαιρη κάθειρξη όποιος σε πολεμική περίοδο θέτει σε κίνδυνο τη μαχητική ικανότητα του στρατεύματος :
α) Καταστρέφοντας, βλάπτοντας, καθιστώντας ανέφικτη τη χρήση ή διαταράσσοντας τη λειτουργία μηχανικών, ηλεκτρονικών ή άλλων εγκαταστάσεων που είναι προορισμένες να συλλέγουν, αποθηκεύουν, επεξεργάζονται ή να μεταδίδουν πληροφορίες χρήσιμες για την πολεμική ικανότητα της χώρας
β) Αχρηστεύοντας, δυσχεραίνοντας τη χρήση ή αλλοιώνοντας πληροφορίες, στοιχεία ή προγράμματα που περιέχονται στις εγκαταστάσεις του προηγούμενου εδαφίου.
2. Αν ο δράστης των παραπάνω πράξεων προκάλεσε βλάβη στη μαχητική ικανότητα του στρατεύματος επιβάλλεται θάνατος ή ισόβια κάθειρξη.
3. Αν οι παραπάνω πράξεις τελέστηκαν από αμέλεια επιβάλλεται φυλάκιση.
Άρθρο 21
Βλάβη στρατιωτικών πραγμάτων
Τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών ο στρατιωτικός που σε πολεμική περίοδο θέτει σε κίνδυνο τη μαχητική ικανότητα του στρατεύματος καταστρέφοντας, αλλοιώνοντας ή με οποιοδήποτε τρόπο καθιστώντας ανέφικτη ή δυσχεραίνοντας τη χρήση πολεμικών μέσων, προμηθειών και κάθε είδους εγκαταστάσεων, άλλων από αυτές που αναφέρονται στα άρθρα 19 και 20, που ανήκουν στο στρατό ή προορίζονται να χρησιμοποιηθούν από αυτόν ή να προστατεύσουν τον άμαχο πληθυσμό.
ΙΙ. ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΙΑΣ
Άρθρο 22
Αθέμιτη συλλογή πληροφοριών
Στρατιωτικός που με πρόθεση και χωρίς δικαίωμα επιτυγχάνει να περιέλθουν σε γνώση του πληροφορίες από αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 143, ή να περιέλθουν στην κατοχή του έγγραφα ή άλλα πράγματα που περιέχουν τέτοιες πληροφορίες, τιμωρείται με φυλάκιση έξι μηνών μέχρι τριών ετών. Αν όμως ενήργησε για να ωφελήσει ξένο κράτος ή για να βλάψει το ελληνικό κράτος τιμωρείται σε ειρηνική περίοδο με ισόβια κάθειρξη ή κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και σε πολεμική περίοδο με θάνατο ή ισόβια κάθειρξη.
Άρθρο 23
Είσοδος σε απαγορευμένους τόπους
Στρατιωτικός που εισχωρεί χωρίς δικαίωμα σε κινητό ή ακίνητο ή χώρο που χρησιμοποιείται από το στρατό ή προορίζεται να χρησιμοποιηθεί απ΄αυτόν και όπου απαγορεύεται η είσοδος, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Αν ενήργησε για να ωφελήσει ξένο κράτος ή για να βλάψει το ελληνικό κράτος, τιμωρείται με κάθειρξη.
Άρθρο 24
Είσοδος εχθρού σε απαγορευμένους τόπους
Τιμωρείται με θάνατο ή ισόβια κάθειρξη όποιος, ενώ ανήκει στη στρατιωτική υπηρεσία του εχθρού :
α) Εισχωρεί χωρίς δικαίωμα σε τόπο από τους αναφερόμενους στο άρθρο 23.
β) Συλλαμβάνεται μέσα στα όρια της ελληνικής επικράτειας ή σε έδαφος που κατέχει ο στρατός, χωρίς να φέρει την εθνική στρατιωτική του στολή.
Άρθρο 25
Παράνομες απεικονίσεις και παρακολουθήσεις
1. Τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών ο στρατιωτικός που χωρίς άδεια της αρμόδιας αρχής :
α) Φωτογραφίζει ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο ή τρόπο καταρτίζει εικόνες ή σχέδια οδικών συγκοινωνιών ή τόπων ή αντικειμένων από τα αναφερόμενα στο άρθρο 23 ή της περιοχής γύρω απ΄αυτά σε ακτίνα καθορισμένη από την αρμόδια στρατιωτική αρχή.
β) Παρακολουθεί στρατιωτικές επιχειρήσεις ή ασκήσεις ή βρίσκεται αδικαιολόγητα τόσο κοντά σε στρατιωτική θέση ή στρατόπεδο ή οχυρωμένη γραμμή, ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθησή τους, ή φέρει πλησίον των τόπων αυτών συσκευή πρόσφορη για απεικόνιση ή παρακολούθηση.
2. Άν η πράξη τελέσθηκε σε πολεμική περίοδο, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους.
Άρθρο 26
Παράνομες επικοινωνίες
Στρατιωτικός ο οποίος, χωρίς σκοπό να βοηθήσει τον εχθρό, αλλά και χωρίς να τους επιτρέπουν οι κανονισμοί ή να έχει εξουσιοδότηση των ανωτέρων του, επικοινωνεί κατά οποιοδήποτε τρόπο με τον εχθρό ή πρόσωπο που διαμένει σε εχθρικό κράτος, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών.
Άρθρο 27
Πληροφορίες στον εχθρό από αιχμαλώτους
Έλληνας στρατιωτικός αιχμάλωτος, που παρέχει στον εχθρό πληροφορίες, η γνώση των οποίων μπορεί να βλάψει τα συμφέροντα του ελληνικού κράτους και ιδίως πληροφορίες που αναφέρονται στη δύναμη, τον οπλισμό, τις θέσεις ή την κατάσταση ή την πολεμική ικανότητα του στρατού ή την άμυνα της χώρας, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη.
Άρθρο 28
Βοήθεια σε κατάσκοπο
1. Στρατιωτικός που παρέχει οποιαδήποτε βοήθεια σε κατάσκοπο του εχθρού ή σε εχθρό που έρχεται για κατόπτευση, τιμωρείται με θάνατο ή ισόβια κάθειρξη.
2. Ο υπαίτιος μπορεί να απαλλαγεί από την ποινή, αν μετά από υπόδειξή του, συνελήφθη η εξουδετερώθηκε εγκαίρως ο κατάσκοπος ή ο εχθρός που ήλθε για κατόπτευση.
Άρθρο 29
Προσφορά σε προδοσία και κατασκοπεία
Στρατιωτικός που προσφέρεται να τελέσει έγκλημα από τα προβλεπόμενα στα άρθρα 15, 18 και 22 εδ.β΄, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών.
Άρθρο 30
Απόπειρα και προπαρασκευή προδοσίας και κατασκοπείας
1. Η απόπειρα των εγκλημάτων που προβλέπονται από τα άρθρα 15 και 22 εδ.β΄, τιμωρείται με την ποινή της ολοκληρωμένης πράξης.
2. Οι προπαρασκευαστικές πράξεις των εγκλημάτων αυτών τιμωρούνται κατά τις διατάξεις του ΠΚ για την απόπειρα.
Άρθρο 31
Μη αναγγελία προδοσίας ή κατασκοπείας
Στρατιωτικός που ενώ έλαβε γνώση ότι τελείται η προπαρασκευάζεται έγκλημα από τα προβλεπόμενα στα άρθρα 15 έως και 29, δεν αναγγείλει τούτο αμέσως στις αρχές, τιμωρείται με φυλάκιση.
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Άρθρο 32
Ανυποταξία
Όποιος κηρύσσεται ανυπότακτος, σύμφωνα με το νόμο για τη στρατολογία, τιμωρείται:
α) Σε ειρηνική περίοδο, με φυλάκιση μέχρι δύο ετών.
β) Σε πολεμική περίοδο, με θάνατο ή ισόβια κάθειρξη. Σε περίπτωση όμως που η πράξη του, ενόψει της διάρκειάς της και των υπηρεσιών που αυτός θα μπορούσε να προσφέρει, δεν θα μπορούσε να προκαλέσει άξια λόγου βλάβη στην πολεμική προσπάθεια της χώρας, λαμβανομένων υπόψη και των γενικών συνθηκών της επιστράτευσης, επιβάλλεται κάθειρξη ή φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών.
γ) Σε περίοδο μερικής ή παρατεταμένης γενικής επιστράτευσης, με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών και, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του εδ.β΄ του στοιχ.β΄, με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών.
Άρθρο 33
Λιποταξία στο εσωτερικό
1. Λιποτάκτης στο εσωτερικό είναι ο στρατιωτικός που :
α) Απουσιάζει χωρίς άδεια από το σώμα στο οποίο ανήκει ή τη φυλακή όπου κρατείται ή το νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται, μετά παρέλευση έξι ημερών από τη βεβαιωμένη απουσία του και αν δεν έχει συμπληρώσει υπηρεσία τριών μηνών, μετά παρέλευση δεκαπέντε ημερών.
β) Έλαβε άδεια απουσίας ή μετακινείται μεμονωμένα από ένα σώμα σε άλλο και δεν εμφανίζεται στο σώμα του σε δεκαπέντε ημέρες από την προσδιορισμένη ημέρα εμφάνισης ή μετάθεσής του στον προορισμό του. Κατά την έννοια του άρθρου αυτού ως άδεια νοείται εκείνη, κατά την οποία ο στρατιωτικός χαρακτηρίζεται στους ελέγχους ως απών, σύμφωνα με τους στρατιωτικούς κανονισμούς.
γ) Ανήκει σε σώμα που βρίσκεται σε μετακίνηση και απουσιάζει αδικαιολόγητα από μία πρόσκληση.
δ) Ενώ έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά σε διάστημα έξι μηνών τρεις φορές για αυθαίρετη απουσία, η οποία διήρκησε περισσότερο από είκοσι τέσσερις ώρες, εγκαταλείπει και πάλι το σώμα του και απουσιάζει περισσότερο από δύο ημέρες.
ε) Σε πολεμική περίοδο και ενώ έχει αποχωρισθεί από το σώμα του, δεν σπεύδει να ενωθεί με το πλησιέστερο σώμα ή να παρουσιασθεί, μετά τη λήξη της αιχμαλωσίας του, στην πλησιέστερη στρατιωτική αρχή.
2. Οπλίτης υπαίτιος λιποταξίας στο εσωτερικό τιμωρείται :
α) Σε ειρηνική περίοδο με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών. Με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους τιμωρείται όταν :
αα) Ο λιποτάκτης συναποκόμισε όπλο ή οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο του στρατού, χωρίς να αποκλείεται η εφαρμογή του άρθρου 147.
ββ) Λιποτάκτησε ενώ εκτελούσε υπηρεσία, χωρίς να αποκλείεται η εφαρμογή των άρθρων 74 και 76 του παρόντος.
γγ) Είναι υπότροπος.
β) Σε πολεμική περίοδο, με θάνατο ή ισόβια κάθειρξη. Το δικαστήριο, εκτιμώντας τα αίτια, την αφορμή και τη διάρκεια της πράξης, καθώς και το σκοπό που επιδίωξε, μπορεί να επιβάλει κάθειρξη.
3. Αξιωματικός υπαίτιος λιποταξίας στο εσωτερικό τιμωρείται :
α) Σε ειρηνική περίοδο, με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους.
β) Σε πολεμική περίοδο, με θάνατο ή ισόβια κάθειρξη.
γ) Σε περίοδο μερικής ή παρατεταμένης γενικής επιστράτευσης, με κάθειρξη. Το δικαστήριο, εκτιμώντας τα αίτια, την αφορμή και τη διάρκεια της πράξης, καθώς και το σκοπό που επιδίωξε, μπορεί να επιβάλει φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών.
Άρθρο 34
Τροποποίηση προθεσμιών
1. Σε πολεμική περίοδο οι προθεσμίες του άρθρου 33 παρ.1 στοιχ.α΄ και β΄ είναι σε κάθε περίπτωση διήμερες.
2. Ο Υπουργός μπορεί με αποφάσεις του, αν συντρέχουν εξαιρετικές περιστάσεις να:
α) Ορίζει τις προθεσμίες της παρ.1 στοιχ.α΄ και β΄ του άρθρου 33, σε περίπτωση παρατεταμένης γενικής επιστράτευσης, από δύο έως έξι ημέρες.
β) Ελαττώνει τις ίδιες προθεσμίες, σε περίοδο ειρηνική ή μερικής επιστράτευσης, έως τις δύο ημέρες. Οι αποφάσεις αυτές μπορεί να περιορίσουν την εφαρμογή του μέτρου σε ορισμένες μόνο περιφέρειες ή μονάδες. Το περιεχόμενό τους γνωστοποιείται σε κάθε περίπτωση με την ημερήσια διαταγή των στρατιωτικών μονάδων μια φορά το μήνα, όταν δε η εφαρμογή του μέτρου περιορίζεται σε ορισμένες μόνο περιφέρειες ή μονάδες η γνωστοποίηση γίνεται και προφορικά στους νεοτοποθετούμενους στις μονάδες αυτές.
Άρθρο 35
Ομαδική λιποταξία
1. Αν τρεις ή περισσότεροι στρατιωτικοί λιποτακτήσουν σε ειρηνική περίοδο μετά από προηγούμενη συμφωνία, τιμωρούνται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών ή με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών.
2. Στον ανώτερο κατά βαθμό επιβάλλεται κάθειρξη μέχρι δεκαπέντε ετών ή φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών.
Άρθρο 36
Λιποταξία στο εξωτερικό
1. Λιποτάκτης στο εξωτερικό είναι ο στρατιωτικός ο οποίος :
α) Διαβαίνει τα ελληνικά σύνορα χωρίς ειδική άδεια και παραμένει σε χώρα του εξωτερικού πάνω από τρεις ημέρες.
β) Ενώ υπηρετεί στο εξωτερικό, εγκαταλείπει το σώμα στο οποίο ανήκει για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών ημερών.
γ) Απουσιάζει βεβαιωμένα χωρίς άδεια από το σώμα του επί τρεις τουλάχιστον ημέρες και κατά το διάστημα της απουσίας του διαβαίνει τα ελληνικά σύνορα.
δ) Βρίσκεται στο εξωτερικό με άδεια ή για υπηρεσία και δεν επιστρέφει στο σώμα του μετά παρέλευση δεκαπέντε ημερών και σε πολεμική περίοδο μετά παρέλευση πέντε ημερών από τη λήξη της αδείας του ή από την προσδιοριζόμενη ημέρα της επιστροφής του ή από την ημέρα που του κοινοποιήθηκε νομότυπα η διαταγή της ανάκλησής του.
ε) Εξέρχεται από τη χώρα χωρίς άδεια σε πολεμική περίοδο.
2. Ο υπαίτιος λιποταξίας στο εξωτερικό τιμωρείται :
α) Σε ειρηνική περίοδο, με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών ή με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών.
β) Σε πολεμική περίοδο, με θάνατο ή ισόβια κάθειρξη.
Άρθρο 37
Αυθόρμητη επάνοδος λιποτάκτη
1. Αν ο οπλίτης, που σε ειρηνική περίοδο έχει λιποτακτήσει, επανέλθει αυθόρμητα σε διάστημα δέκα ημερών από τη συμπλήρωση των προθεσμιών των άρθρων 33 και 36, το δικαστήριο εκτιμώντας τις συνθήκες τέλεσης της πράξης, μπορεί να κρίνει την πράξη ατιμώρητη.
2. Η διάταξη της παρ.1 δεν εφαρμόζεται στις διακεκριμένες περιπτώσεις του άρθρου 33 παρ.2 στοιχ.α΄.
Άρθρο 38
Λιποταξία ενώπιον του εχθρού
Στρατιωτικός που ενώπιον του εχθρού εγκαταλείπει το σώμα στο οποίο ανήκει, τιμωρείται με θάνατο ή ισόβια κάθειρξη.
Άρθρο 39
Αυτομολία
Στρατιωτικός που χωρίς έγγραφη άδεια ή έγγραφη διαταγή του αρχηγού του :
α) Μεταβαίνει στον εχθρό, τιμωρείται με θάνατο ή ισόβια κάθειρξη.
β) Διαβαίνει τα όρια που όρισε ο διοικητής του σε σημείο από το οποίο μπορεί να επικοινωνήσει με τον εχθρό ή εξέρχεται από οχυρή θέση ή τόπο πολιορκημένο ή αποκλεισμένο από τον εχθρό, τιμωρείται με κάθειρξη.
Άρθρο 40
Διευκόλυνση, πρόκληση ή διέγερση
Στρατιωτικός που με οποιοδήποτε τρόπο προκαλεί, διεγείρει ή παροτρύνει σε διάπραξη λιποταξίας, ανυποταξίας, ή αυτομολίας, ή διευκολύνει ή προσφέρεται να διευκολύνει τις πράξεις αυτές τιμωρείται με την ποινή του αυτουργού, ελαττωμένη κατά το άρθρο 83 του ΠΚ, εφόσον δεν τιμωρείται βαρύτερα κατά τις διατάξεις περί συμμετοχής.
Άρθρο 41
Υπόθαλψη
1. Όποιος εν γνώσει αποκρύπτει ή φυγαδεύει ή λαμβάνει στην υπηρεσία του λιποτάκτη ή ανυπότακτο, τιμωρείται :
α) Αν είναι στρατιωτικός, με την ποινή που απειλείται κατά του λιποτάκτη ή ανυπότακτου, κατά περίπτωση, ελαττωμένη κατά το άρθρο 83 του ΠΚ.
β) Αν είναι ιδιώτης, με φυλάκιση μέχρι τριών ετών και σε πολεμική περίοδο με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών.
2. Αν ο υπαίτιος είναι οικείος του λιποτάκτη ή του ανυπότακτου, σε ειρηνική περίοδο παραμένει ατιμώρητος και σε πολεμική περίοδο τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών.
Άρθρο 42
Πρόκληση ανικανότητας
Στρατιωτικός, που με πρόθεση προξενεί στον εαυτό του ή σε άλλο στρατιωτικό με τη συναίνεσή του ή επιτρέπει σε άλλον να του προξενήσει καθολική ή μερική, διαρκή ή πρόσκαιρη ανικανότητα για την εκπλήρωση της στρατιωτικής του υποχρέωσης, με σωματική κάκωση ή βλάβη της υγείας ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, τιμωρείται :
α) Σε ειρηνική περίοδο, με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών.
β) Σε πολεμική περίοδο, με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών και αν η πράξη τελέσθηκε ενώπιον του εχθρού, με θάνατο ή ισόβια κάθειρξη.
Άρθρο 43
Προσποίηση ανικανότητας
Στρατιωτικός που προσποιείται νόσο ή άλλο σωματικό ή διανοητικό ελάττωμα ή μεταχειρίζεται άλλα απατηλά μέσα ή τεχνάσματα με σκοπό να αποφύγει διαρκώς ή προσωρινά, ολικά ή μερικά, τη στρατιωτική του υποχρέωση, τιμωρείται :
α) Σε ειρηνική περίοδο, με φυλάκιση μέχρι ενός έτους.
β) Σε πολεμική περίοδο, με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και αν η πράξη τελέσθηκε ενώπιον του εχθρού, με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών.
Άρθρο 44
Αποφυγή στρατιωτικής υπηρεσίας
Στρατιωτικός που προξενεί στον εαυτό του ανικανότητα για κάποια στρατιωτική υπηρεσία ή προσποιείται τέτοια ανικανότητα χρησιμοποιώντας απατηλά μέσα ή τεχνάσματα με πρόθεση να αποφύγει την εκτέλεσή της, με την επιφύλαξη των άρθρων 53, 74 και 76, τιμωρείται :
α) Σε ειρηνική περίοδο, με φυλάκιση μέχρι ενός έτους.
β) Σε πολεμική περίοδο, με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και αν η πράξη τελέσθηκε ενώπιον του εχθρού, με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών ή φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών.
Άρθρο 45
Γενική διάταξη
1. Στις περιπτώσεις των άρθρων 42 και 43, επιβάλλεται και αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων διαρκής ή πρόσκαιρη από πέντε μέχρι δέκα έτη.
2. Στις περιπτώσεις των άρθρων 42, 43 και 44, με τις ίδιες ποινές τιμωρείται και ο απλός συνεργός, αν είναι αξιωματικός.
3. Στις περιπτώσεις του άρθρου 44, αν ο υπαίτιος είναι αξιωματικός και η ποινή που επιβλήθηκε δεν επιφέρει καθαίρεση, το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει έκπτωση.
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑΣ
Άρθρο 46
Στάση
1. Σε κατάσταση ένοπλης στάσης βρίσκονται οι στρατιωτικοί όταν, τρεις ή περισσότεροι ενωμένοι, ενώ τελούν υπό τα όπλα ή λαμβάνουν χωρίς άδεια τα όπλα, βιαιοπραγούν κατά προσώπων ή προβαίνουν σε καταστροφή πραγμάτων ή διαταράσσουν την κοινή ειρήνη και αρνούνται να υπακούσουν σε πρώτη πρόσκληση των αρχηγών τους ή σε κάποιο πρόσωπο από τα ασκούντα την εκτελεστική εξουσία σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ.2 του Συντάγματος, ή καθιστούν με οποιοδήποτε τρόπο αδύνατο σ΄αυτούς να απευθύνουν τέτοια πρόσκληση.
2. Οι υποκινητές και όσοι τέθηκαν επικεφαλής της στάσης, καθώς και ο ανώτερος κατά βαθμό συμμέτοχος στρατιωτικός, τιμωρούνται με θάνατο ή ισόβια κάθειρξη. Οι λοιποί στασιαστές τιμωρούνται με ισόβια κάθειρξη ή με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών.
3. Αν η πράξη της παραγράφου 1 τελέσθηκε χωρίς όπλο, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους.
Άρθρο 47
Ομαδική απείθεια
1. Σε κατάσταση ομαδικής απείθειας βρίσκονται οι στρατιωτικοί οι οποίοι, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 46, τρεις ή περισσότεροι ενωμένοι :
α) Αρνούνται σε πρώτη πρόσκληση να υπακούσουν στις διαταγές των αρχηγών τους.
β) Υποβάλλουν ομαδικά ή χωριστά αλλά μετά προηγούμενη συμφωνία παράπονο, αίτηση ή αναφορά, προφορικά ή γραπτά, συνδέοντας την ικανοποίηση του αιτήματός τους με την εκτέλεση των καθηκόντων τους ή κατά τρόπο που επιδρά στην εκτέλεση των καθηκόντων τους ή στην πειθαρχία του στρατεύματος.
γ) Ενώ είναι βαθμοφόροι, υποβάλλουν ομαδικά ή χωριστά αλλά μετά προηγούμενη συμφωνία την παραίτησή τους από την υπηρεσία, με το σκοπό να εκβιάσουν την αρχή να πάρει ορισμένες αποφάσεις ή να παρεμποδίσουν την ομαλή λειτουργία της στρατιωτική υπηρεσίας.
2. Οι υποκινητές της ομαδικής απείθειας τιμωρούνται σε ειρηνική περίοδο με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών και σε πολεμκή περίοδο με κάθειρξη. Οι λοιποί υπαίτιοι τιμωρούνται σε ειρηνική περίοδο με φυλάκιση μέχρι τριών ετών και σε πολεμική περίοδο με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους.
3. Μένει ατιμώρητος όποιος στις περιπτώσεις της παρ.1 στοιχ.α΄ υπάκουσε στην πρώτη πρόσκληση και αποχώρησε. Αν ήταν υποκινητής και υπακούοντας στην πρώτη πρόσκληση αποχώρησε προτρέποντας και τους άλλους να αποχωρήσουν, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι έξι μηνών.
Άρθρο 48
Ένωση για στάση
1. Αν τρεις ή περισσότεροι στρατιωτικοί συναποφάσισαν τη διάπραξη στάσης, τιμωρούνται με την ποινή που απειλείται για την ολοκληρωμένη πράξη, ελαττωμένη κατά το άρθρο 83 ΠΚ.
2. Ατιμώτρητος μένει ο υπαίτιος που απέχει από τη συμφωνημένη πράξη πριν από την έναρξη εκτέλεσής της και πληροφορεί έγκαιρα τις αρχές κατά τρόπο που να καθιστά δυνατή την πρόληψή της.
Άρθρο 49
Μη αναγγελία στάσης
Στρατιωτικός που λαμβάνει κατά οποιοδήποτε τρόπο γνώση ότι προπαρασκευάζεται ή αποφασίσθηκε στάση και παραλείπει να ενημερώσει έγκαιρα την προϊσταμένη του αρχή, τιμωρείται σε ειρηνική περίοδο με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και σε πολεμική περίοδο με κάθειρξη.
Άρθρο 50
Παράλειψη καταστολής στάσης ή ομαδικής απείθειας
1. Αξιωματικός που είναι παρών σε στάση στρατιωτικών και δεν πράττει ότι μπορεί για να την καταστείλει ή να εμποδίσει την επέκτασή της, τιμωρείται με φυλάκιση. Αν πρόκειται για ομαδική απείθεια (άρθρο 47 παρ.1 στοιχ.α΄), επιβάλλεται φυλάκιση μέχρι ενός έτους.
2. Στρατιωτικός αρχηγός, που κατά οποιοδήποτε τρόπο λαμβάνει γνώση στάσης που αποφασίσθηκε ή προπαρασκευάζεται και δεν πράττει ότι επιβάλλεται για την πρόληψη ή την καταστολή της, τιμωρείται σε ειρηνική περίοδο με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών και σε πολεμική περίοδο με ισόβια κάθειρξη.
Άρθρο 51
Αντίσταση
1. Στρατιωτικός που καθίσταται υπαίτιος αντίστασης τιμωρείται :
α) Με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και αν ήταν ένοπλος με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών.
β) Αν η αντίσταση τελέσθηκε από τρεις ή περισσότερους, με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και αν ήταν ένοπλοι, με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών.
2. Το κατώτατο όριο της ποινής της φυλακίσεως διπλασιάζεται για τους υποκινητές, τους επικεφαλής και το συμμέτοχο στρατιωτικό με τον ανώτερο βαθμό.
Άρθρο 52
Παράλειψη καταστολής αντίστασης
Αξιωματικός που είναι παρών σε αντίσταση στρατιωτικών και δεν πράττει ότι μπορεί για να την καταστείλει ή να εμποδίσει την επέκτασή της, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών.
Άρθρο 53
Ανυπακοή
1. Στρατιωτικός που λαμβάνει προσταγή από τον αρχηγό του να εκτελέσει οποιαδήποτε υπηρεσία και αρνείται να υπακούσει ή παραλείπει την εκτέλεσή της,τιμωρείται:
α) Σε ειρηνική περίοδο, με φυλάκιση.
β) Σε πολεμική περίοδο, με κάθειρξη ισόβια ή πρόσκαιρη και αν η πράξη τελέσθηκε ενώπιον του εχθρού, με θάνατο ή ισόβια κάθειρξη.
2 Η πράξη δεν είναι άδικη αν η προσταγή ή η υπηρεσία είναι προδήλως παράνομη.
Άρθρο 54
Ανυπακοή σε διαταγή για αναχώρηση
Στρατιωτικός που λαμβάνει προσταγή από τον αρχηγό του να παρευρεθεί σε ορισμένο χρόνο και τόπο για να λάβει φύλλο πορείας ή για να συμπεριληφθεί σε στρατιωτικό τμήμα που πρόκειται να αναχωρήσει και δεν είναι παρών, τιμωρείται :
α) Σε ειρηνική περίοδο, με φυλάκιση.
β) Σε πολεμική περίοδο, με κάθειρξη ισόβια ή πρόσκαιρη.
Άρθρο 55
Παράβαση και εκβίαση στρατιωτικής εντολής
1. Στρατιωτικός που παραβαίνει στρατιωτική εντολή ή εξαναγκάζει ή παραπλανά άλλο στρατιωτικό σε παράβαση τέτοιας εντολής, τιμωρείται :
α) Σε ειρηνική περίοδο, με φυλάκιση μέχρι τριών ετών και αν συντρέχουν επιβαρυντικές περιστάσεις, με φυλάκιση.
β) Σε πολεμική περίοδο, με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών ή φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και αν συντρέχουν επιβαρυντικές περιστάσεις, με κάθειρξη. Αν η πράξη τελέσθηκε ενώπιον του εχθρού επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών.
2. Ως επιβαρυντικές περιστάσεις θεωρούνται :
α) Η τέλεση της πράξης σε οχυρωμένη θέση, ναύσταθμο, αεροδρόμιο ή αποθήκη εκρηκτικών υλών.
β) Η τέλεση της πράξης από αρχηγό θέσης.
γ) Η χρησιμοποίηση όπλου για εξαναγκασμό σε παράβαση της εντολής.
Άρθρο 56
Παράβαση στρατιωτικής εντολής από αμέλεια
Στρατιωτικός που από αμέλεια παραβαίνει στρατιωτική εντολή και προξενεί έτσι σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια της χώρας ή τη μαχητική ικανότητα του στρατού ή τη ζωή ή τη σωματική ακεραιότητα στρατιωτικών, τιμωρείται :
α) Σε ειρηνική περίοδο, με φυλάκιση μέχρι δύο ετών.
β) Σε πολεμική περίοδο, με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους.
Άρθρο 57
Βιαιοπραγία, εξύβριση και δυσφήμηση του Προέδρου της Δημοκρατίας
Στρατιωτικός που :
α) Βιαιοπραγεί κατά του προσώπου του Προέδρου της Δημοκρατίας ή εκείνου που ασκεί την προεδρική εξουσία, τιμωρείται με ισόβια ή πρόσκαιρη κάθειρξη.
β) Εξυβρίζει ή δυσφημεί τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ή εκείνον που ασκεί την προεδρική εξουσία, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών.
Άρθρο 58
Προσβολή σημαίας ή στρατού
Στρατιωτικός που δημόσια με λόγο ή έργο ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο εκδηλώνει καταφρόνηση για τη σημαία, το στρατό ή διακριτικό σήμα του στρατού ή σώματος αυτού, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών.
Άρθρο 59
Βιαιοπραγία κατά ανωτέρου ή κατωτέρου
1. Στρατιωτικός που βιαιοπραγεί :
α) Κατά του ανωτέρου του, τιμωρείται :
αα) Με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών ή φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών, αν η πράξη τελέσθηκε κατά την υπηρεσία ή για λόγους που έχουν σχέση με αυτήν.
ββ) Με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών, αν η πράξη δεν τελέσθηκε κατά την υπηρεσία ούτε για λόγους που έχουν σχέση με αυτήν.
β) Κατά του κατωτέρου του, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών.
2. Οι παραπάνω ποινές επιβάλλονται αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη.
3. Δεν είναι άδικη η πράξη της παρ.1 στοιχ.β΄, καθώς και των άρθρων 308Α, 310 παρ.1 και 311 εδ.α΄ ΠΚ, στην περίπτωση ανάγκης αναχαίτισης στρατιωτικών που φεύγουν ενώπιον του εχθρού ή σε περίπτωση ανάγκης για παρεμπόδιση διαρπαγής ή καταστροφής.
Άρθρο 60
Εξύβριση ανωτέρου ή κατωτέρου
1. Στρατιωτικός που εξυβρίζει ανώτερο ή κατώτερό του με λόγια, έργα ή απειλές ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, τιμωρείται :
α) Με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών, αν η πράξη τελέσθηκε κατά την υπηρεσία ή για λόγους που έχουν σχέση μ΄αυτή.
β) Με φυλάκιση μέχρι δύο ετών, σε κάθε άλλη περίπτωση.
2. Αν η εξύβριση της παρ.1 τελέσθηκε χωρίς πρόκληση από τον παθόντα, επιβάλλεται :
α) Στην περίπτωση του στοιχ.α΄, φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών.
β) Στην περίπτωση του στοιχ.β΄, φυλάκιση τριών μηνών μέχρι τριών ετών.
Άρθρο 61
Λόγος μη επιβολής ποινής
Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ατιμώρητη την πράξη των άρθρων 59 παρ.1 και 60 παρ.1, αν αυτή οφείλεται σε αμέσως προηγούμενη ιδιαίτερα σκληρή ή βάναυση συμπεριφορά του παθόντος.
Άρθρο 62
Δυσφήμηση ανωτέρου ή κατωτέρου
Στρατιωτικός που δυσφημεί ανώτερο ή κατώτερό του, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Αν η δυσφήμηση είναι συκοφαντική, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών.
Άρθρο 63
Γενική διάταξη
Στις περιπτώσεις των άρθρων 46, 47, 48, 49, 50 παρ.3, 53, 55 παρ.1 στοιχ.β΄ και 58, αν ο υπαίτιος είναι αξιωματικός και η ποινή που επιβλήθηκε δεν επιφέρει καθαίρεση, το δικαστήριο μπορεί να επιβάλλει και έκπτωση.
ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ
Άρθρο 64
Εξύβριση σκοπού ή φρουρού
Στρατιωτικός που εξυβρίζει σκοπό ή φρουρό που έχει εντολή να φρουρεί ή να επιτηρεί ορισμένη περιφέρεια, τιμωρείται με φυλάκιση τριών μηνών μέχρι δύο ετών, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη.
Άρθρο 65
Βιαιοπραγία εναντίον σκοπού
1. Στρατιωτικός, που βιαιοπραγεί εναντίον σκοπού, τιμωρείται :
α) Με κάθειρξη, αν κατά την τέλεση της πράξης ο δράστης χρησιμοποίησε όπλο.
β) Με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών, αν η πράξη τελέσθηκε από δύο ή περισσότερους.
γ) Με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών σε κάθε άλλη περίπτωση.
2. Οι παραπάνω ποινές επιβάλλονται αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη.
3. Αν ο υπαίτιος είναι αξιωματικός και η ποινή που επιβλήθηκε δεν επιφέρει καθαίρεση, το δικ
Tags:

 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ