Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Τελευταίοι των τελευταίων οι στρατιωτικοί στους μισθούς!Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία

04.03.2012 | 00:01
Του Αντισυνταγματάρχη (ΣΔΓ)
Τσουκαράκη Ανέστη
Προέδρου του Συνδέσμου Υποστήριξης και Συνεργασίας Μελών Ενόπλων Δυνάμεων (www.sysmed.gr)

 

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον διαβάσαμε την απάντηση που έδωσε ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, σε σχετική ερώτηση βουλευτού, κατά τη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου, αναφορικά με τους δημόσιους λειτουργούς που λαμβάνουν μικτές μηνιαίες αποδοχές άνω των 5.000,00 ευρώ (http://www.sysmed.gr/

Αντικρίσαμε να μνημονεύονται οι Υπουργοί, οι Αναπληρωτές Υπουργοί, η Υφυπουργοί, οι Πρόεδροι και Αντιπρόεδροι ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών, οι Δικαστικοί Λειτουργοί, οι ιατροί του ΕΣΥ, τα μέλη ΔΕΠ πανεπιστημίων κλπ. Αυτοί, δηλαδή, που εμπεριέχονται στα λεγόμενα «ειδικά» μισθολόγια.
 
Ωστόσο από τη λίστα απουσίαζαν, κάποιοι άλλοι που εμπεριέχονται στα «ειδικά» μισθολόγια, οι μονίμως απόντες αυτών, οι Έλληνες στρατιωτικοί, οι οποίοι θα υποστούν περαιτέρω οριζόντιες μειώσεις στα εισοδήματά τους, κατά διαταγή των Τροϊκανών. 
 
Αξίζει στο σημείο αυτό να δούμε, όμως, ποιος είναι ο βασικός μισθός ενός εκάστου των «ειδικών» μισθολογίων και σε ποια θέση βρίσκεται ο βασικός μισθός των Ελλήνων στρατιωτικών.


Ο μηνιαίος βασικός μισθός αποτελεί τη βάση για τη διαμόρφωση, κατά περίπτωση, των βασικών μισθών όλων των βαθμών της ιεραρχίας των Δικαστικών Λειτουργών, των Μονίμων Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος, των Αρχιερέων της Εκκλησίας της Ελλάδος, του κυρίου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), των Ιατροδικαστών, των Μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. και Ε.Π. των Τ.Ε.Ι., των Ερευνητών, των Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων (Ε.Λ.Ε.), των Συμβούλων και Παρέδρων Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.), του Ερευνητικού Προσωπικού του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), των Καθηγητών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.), των Διπλωματικών Υπαλλήλων και λοιπών συναφών κατηγοριών του Υπουργείου Εξωτερικών, των ιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), των μελών του μόνιμου καλλιτεχνικού προσωπικού των Κρατικών Ορχηστρών Αθηνών και Θεσσαλονίκης και της Ορχήστρας της Λυρικής Σκηνής, των Μελών του Εκπαιδευτικού Προσωπικού των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), των Μελών Δ.Ε.Π. των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), του εκπαιδευτικού προσωπικού των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Σχολών (Α.Ε.Σ.) και του προσωπικού της Ελληνικής Αγροφυλακής.
Βασικός Μισθός    
 
Α. ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ
 
Ο μηνιαίος βασικός μισθός όλων των βαθμών της ιεραρχίας των δικαστικών λειτουργών του Συμβουλίου της Επικρατείας (Σ.τ.Ε.), των Πολιτικών και Ποινικών Δικαστηρίων, του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Ε.Σ.), των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων (Τ.Δ.Δ.) και της Γενικής Επιτροπείας αυτών, καθορίζεται με βάση το βασικό μισθό του βαθμού του Πρωτοδίκη ο οποίος ορίζεται στα 2.067,00 ευρώ.
 
Β. ΚΥΡΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
 

Ο μηνιαίος βασικός μισθός όλων των βαθμών της ιεραρχίας του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους καθορίζεται με βάση το βασικό μισθό του βαθμού του Δικαστικού Αντιπροσώπου, ο οποίος ορίζεται στα 2.067,00 ευρώ.
 
Γ. ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΕΣ
 
Ο μηνιαίος βασικός μισθός όλων των βαθμών της ιεραρχίας των Ιατροδικαστών του Υπουργείου Δικαιοσύνης καθορίζεται με βάση το βασικό μισθό του βαθμού Ιατροδικαστή Δ' Τάξεως, ο οποίος ορίζεται στα 1.087,00 ευρώ.
 
Δ. ΜΕΛΗ Δ.Ε.Π. - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
 

Ο βασικός μηνιαίος μισθός όλων των βαθμίδων των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Πανεπιστημίων με πλήρη απασχόληση, των Επιμελητών, Βοηθών και Επιστημονικών Συνεργατών καθορίζεται με βάση το βασικό μισθό του Λέκτορα, ο οποίος ορίζεται στα 1.094,00 ευρώ.
 
Ε. ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ
 
Ο βασικός μηνιαίος μισθός των Ερευνητών που υπηρετούν σε Εθνικά Ερευνητικά Κέντρα και ανεξάρτητα Ερευνητικά Ινστιτούτα, τα οποία διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1514/1985 (ΦΕΚ 13 Α'), καθώς και σε κέντρα έρευνας της Ακαδημίας Αθηνών καθορίζεται με βάση το βασικό μισθό της βαθμίδας του Ερευνητή Δ', ο οποίος ορίζεται στα 1.046,00 ευρώ.
 
ΣΤ. ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
 

Ο βασικός μηνιαίος μισθός των τακτικών καθηγητών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.) ορίζεται σε 1.466,00 ευρώ.
 
Ζ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ
 

Ο βασικός μηνιαίος μισθός των συμβούλων και των παρέδρων του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.) καθορίζεται με βάση το βασικό μηνιαίο μισθό του Παρέδρου με θητεία, ο οποίος ορίζεται στα 1.129,00 ευρώ.
 
Η. ΓΙΑΤΡΟΙ ΕΣΥ
Οι μηνιαίοι βασικοί μισθοί όλων των βαθμών της ιεραρχίας του κλάδου των ιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) ορίζονται στα παρακάτω ποσά: α. Συντονιστής Διευθυντής 2.055,00 ευρώ, β. Διευθυντής 2.054,00 ευρώ, γ. Επιμελητής Α'  1.759,00 ευρώ. δ. Επιμελητής Β'  1.468,00 ευρώ και ε. Ειδικευόμενος 1.027,00 ευρώ.
Θ. ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ

Ο μηνιαίος βασικός μισθός των Αρχιερέων της Εκκλησίας της Ελλάδος καθορίζεται με βάση το βασικό μισθό του Τιτουλάριου Επισκόπου και Βοηθού Επισκόπου, ο οποίος ορίζεται στα 1.106,00 ευρώ.

ΙΑ. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
Ο μηνιαίος βασικός μισθός όλων των βαθμών της ιεραρχίας των υπαλλήλων του διπλωματικού κλάδου του Υπουργείου Εξωτερικών, του επιστημονικού προσωπικού της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας, της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθώς και των υπαλλήλων του κλάδου Εμπειρογνωμόνων του ίδιου Υπουργείου, καθορίζεται με βάση το βασικό μισθό του Ακολούθου Πρεσβείας, ο οποίος ορίζεται στα 1.117,00 ευρώ.

Και να, κάπου εκεί προς το τέλος, οι περήφανοι Έλληνες στρατιωτικοί, αυτοί που υπερασπίζονται την Εθνική ανεξαρτησία και κυριαρχία, την ειρήνη και τη σταθερότητα, αυτοί που νυχθημερόν, μακριά από οικογένεια και φιλικά πρόσωπα, από χαρές και λύπες, 24 ώρες το 24ωρο, από στεριά, θάλασσα και αέρα φυλάττουν Θερμοπύλες, προκειμένου ο νομοθέτης, ανεξάρτητος και αμερόληπτος, κλεισμένος ασφαλής στα όμορφα κλειστά τείχη του ναού της Δημοκρατίας, να αποφασίσει πως ο Έλληνας πολίτης πρέπει να δώσει κάτι παραπάνω (ότι του απέμεινε δηλαδή) προκειμένου αυτή η Χώρα να ξεπεράσει τα δεινά που μόνο οι πολίτες δεν δημιούργησαν.  

ΙΓ.  ΜΟΝΙΜΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Ο μηνιαίος βασικός μισθός όλων των βαθμών της κλίμακας της ιεραρχίας των μόνιμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος καθορίζεται με βάση το βασικό μισθό του βαθμού του Ανθυπολοχαγού και αντιστοίχων, ο οποίος ορίζεται στα 899,00 ευρώ.

Τα συμπεράσματα και η κρίση δικά σας.
 


 

ΣΧΟΛΙΑ