Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Τι είπε ο Μπεγλίτης στη Βουλή για το ΜΤΣ και τα χρέη του

31.10.2011 | 13:24
Ο εξορθολογισμός και η σταθεροποίηση του Μετοχικού Ταμείου Στρατού με τη ρύθμιση εξόφλησης των χρεών του, αποτελεί βασική προτεραιότητα του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, αναφέρει ο αρμόδιος υπουργός, Πάνος Μπεγλίτης, σε έγγραφό του που διαβιβάστηκε στη Βουλή.

   

Όπως ειδικότερα αναφέρει ο υπουργός, σχετικά με την ένταξη των Μετοχικών Ταμείων των Ενόπλων Δυνάμεων στο υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, εκτός από τη ρύθμιση εξόφλησης των χρεών του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, βασική προτεραιότητα είναι ακολούθως "ο εκσυγχρονισμός όλων των ταμείων για τη μη δημιουργία νέων χρεών και τελικά η απόκτηση ισχυρής βιωσιμότητας, έτσι ώστε να προχωρήσει σταδιακά η μετατροπή τους σε ισχυρά επικουρικά ταμεία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας προς όφελος των ασφαλισμένων".

   

Σχετικά με την περιουσία των φορέων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ο κ. Μπεγλίτης ενημερώνει ότι "κατόπιν εντολής της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΘΑ, το Σεπτέμβριο 2010, συγκροτήθηκε διακλαδική επιτροπή με έργο την καταγραφή των αντικειμένων οικονομικού ενδιαφέροντος του ΥΠΕΘΑ και των εποπτευόμενων Νομικών Προσώπων που επιδέχονται αξιοποίηση μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων με απαραίτητο όρο την εκτίμηση της σχέσης κόστους-οφέλους για το καθένα χωριστά". Και προσθέτει ότι "από τα συμπεράσματα του πρακτικού της διακλαδικής επιτροπής δεν προκύπτει η δυνατότητα αποκλειστικής συνεργασίας με πιστωτικό ίδρυμα για θέματα οικονομικού ενδιαφέροντος του ΥΠΕΘΑ".

   

Σε ό,τι αφορά στην αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας των Νομικών Προσώπων του ΥΠΕΘΑ, προτάθηκε, όπως αναφέρει ο υπουργός, η δυνητική υπαγωγή στο θεσμικό πλαίσιο επενδύσεων και αξιοποίησης της περιουσίας φορέων κοινωνικής ασφάλισης, όπως ορίζεται από το Ν. 3863/2010. Προκειμένου να αναληφθεί νομοθετική πρωτοβουλία, ώστε οι διατάξεις του συγκεκριμένου νόμου να τύχουν εφαρμογής στα Νομικά Πρόσωπα του ΥΠΕΘΑ, αναφορικά με την αξιοποίηση της περιουσίας τους, ζητήθηκαν και αναμένονται οι προτάσεις των φορέων του υπουργείου για το συγκεκριμένο θέμα.

   

Ο κ. Μπεγλίτης τονίζει ότι το επενδυτικό νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 3586/2007 που εφαρμόζεται μέχρι τώρα μόνο στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ως νομοθέτημα της Ελληνικής Δημοκρατίας, είναι ένα ολοκληρωμένο επενδυτικό εργαλείο και είναι σκόπιμο να τύχει εφαρμογής και σε άλλους φορείς του Ελληνικού Κράτους. Και διευκρινίζει "προς αποφυγή παρερμηνειών", ότι "στο τελικό σχέδιο της νομοθετικής πρωτοβουλίας θα υπάρξει ρητή πρόβλεψη, με την οποία ο υπουργός Εθνικής Άμυνας θα είναι εκείνος που θα έχει την αρμοδιότητα για τους φορείς του υπουργείου Εθνικής Άμυνας που θα συμπεριληφθούν στη ρύθμιση".

   

Το έγγραφο του κ. Μπεγλίτη διαβιβάστηκε στη Βουλή προς απάντηση ερώτησης των βουλευτών του ΛΑΟΣ, κ.κ. 'Αδωνη Γεωργιάδη, Θανάση Πλεύρη και Ιωάννη Κοραντή, οι οποίοι είχαν ζητήσει διευκρινίσεις για την ενοποίηση των Μετοχικών Ταμείων και τη μετατροπή τους σε ενιαίο Επικουρικό Ταμείο Κοινωνικής Ασφάλισης Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και το ενδεχόμενο η εποπτεία τους να μεταφερθεί στο υπουργείο Εργασίας. Οι βουλευτές είχαν ζητήσει, επίσης, να ενημερωθούν για το ενδεχόμενο υπαγωγής της κινητής και ακίνητης περιουσίας των φορέων του ΥΠΕΘΑ στο θεσμικό πλαίσιο επενδύσεων, και αξιοποίησης της περιουσίας των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, όπως αυτό ορίζεται από το Ν. 3863/2010.

   

Ο υπουργός επισημαίνει ότι τα τελευταία χρόνια οι απολογισμοί του Μετοχικού Ταμείου Στρατού είναι ελλειμματικοί, ενώ το λογιστικό έλλειμμα του Ταμείου με τον απολογισμό του 2010 ανήλθε σωρευτικά σε 294.231.015 ευρώ, με αποτέλεσμα το Μετοχικό Ταμείο Στρατού να αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα ταμειακής ρευστότητας, αδυνατώντας να συγκεντρώσει έγκαιρα το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή, κάθε τρίμηνο, του μερίσματος στους δικαιούχους του.

   

Το υπουργείο Οικονομικών, υπενθυμίζει ο υπουργός κ. Μπεγλίτης, ύστερα από σχετικό αίτημα του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, καλύπτει μέχρι σήμερα την καταβολή του μερίσματος, αναμένοντας την όσο το δυνατόν συντομότερη εξόφληση από το Μετοχικό Ταμείο Στρατού του οφειλόμενου ποσού, το οποίο σήμερα ανέρχεται σε 132.801.870 ευρώ. Το ποσό που αφορά σε δικαιώματα του Μετοχικού Ταμείου Στρατού από ασφαλιστικές εισφορές των μετόχων του, κατόπιν απόφασης του υφυπουργού Οικονομικών, συμψηφίζεται από 1.1.2010 με ισόποσο μέρος της οφειλής του Μετοχικού Ταμείου Στρατού μέχρι την οριστική εξόφλησή της. Το ποσό αυτό για το 2010 ανήλθε σε 78.109.628 ευρώ.

   

Ο κ. Μπεγλίτης ενημερώνει, ταυτόχρονα, ότι "το υπουργείο Εθνικής 'Αμυνας προκειμένου να σταματήσει η παρακράτηση των εισφορών των μετόχων του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, έχει αποστείλει στο υπουργείο Οικονομικών προτάσεις για τη ρύθμιση των χρεών του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, προς το υπουργείο Οικονομικών, και συγκεκριμένα:

  

  -Το τελικό ποσό της οφειλής του Μετοχικού Ταμείου Στρατού στο υπουργείο Οικονομικών μέχρι 31.12.2011 να μην υπερβαίνει τα 190.000.000 ευρώ.

   

-Ο χρόνος εξόφλησης του συνόλου της οφειλής να γίνει με 10ετή διακανονισμό. Για τα έτη 2012, 2013 και 2014, το ετήσιο ποσό που θα εξοφλεί το Μετοχικό Ταμείο Στρατού να μην υπερβαίνει τα 6.000.000 ευρώ και το υπόλοιπο ποσό να κατανεμηθεί με αυξητική τάση στο επόμενο χρονικό διάστημα.

   

Ο υπουργός υπενθυμίζει διάταξη που ψηφίστηκε στο νομοσχέδιο για την εργασιακή εφεδρεία, με την οποία η εισφορά 1% θα αποδίδεται υπέρ Μετοχικών Ταμείων των Ενόπλων Δυνάμεων (ΜΤΣ, ΜΤΝ, ΜΤΑ), αντί του ΟΑΕΔ.

   

Επιπλέον, ο κ. Μπεγλίτης τονίζει ότι "το υπουργείο Εθνικής Άμυνας επεξεργάζεται και θα προωθήσει μέτρα για την περιστολή των ελλειμμάτων και τη σταδιακή εξόφληση των χρεών του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, με τη δικαιότερη κατανομή των κοινωνικών πόρων μεταξύ των Μετοχικών Ταμείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, την ορθολογικοποίηση των μερισμαδοτικών βαθμών και τη σύσταση Ειδικού Λογαριασμού Βοηθήματος Οικογενειακής Επαγγελματικής Αυτοτέλειας".

   

 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ