Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ανάδοχοι -χορηγοί φάρων για "αξέχαστες διακοπές" - Πως γίνεται

09.07.2014 | 00:21
Ανάδοχοι -χορηγοί μπορούν να αναλαμβάνουν την αναστήλωση ή συντήρηση Φάρων με ''αντάλλαγμα'' την δυνατότητα να τον χρησιμοποιούν για δική τους διαμονή ή επικοινωνιακή τους προβολή για κάποιο χρονικό διάστημα-με  περιορισμούς φυσικά. 

Αυτό,μεταξύ άλλων, προβλέπει το σχέδιο νόμου που προώθησε στην Βουλή η Αναπληρωτής Υπουργός Άμυνας κ  Φώφη Γεννηματά και το οποίο ρυθμίζει όλα τα βασικά θέματα που αφορούν το φαρικό δίκτυο που έχει η Υπηρεσία Φάρων του Πολεμικού Ναυτικού.
Καθώς πάρα πολλοί από τους φάρους είναι διατηρητέα μνημεία και η συντήρησή τους είναι ακριβή σε αυτές τις δύσκολες περιόδους , σε συνδυασμό με το ότι η τεχνολογία έχει αναβαθμιστεί και και αυτοματοποιηθεί ώστε να μην είναι αναγκαίο να  υπάρχουν παντού φαροφύλακες, οι μη ''επιχειρησιακές'' υποδομές έχουν πλέον υποβαθμιστεί σε πολλές περιπτώσεις. 


Μια προηγούμενη περίπτωση προσφοράς  από εφοπλιστή που θέλησε να αναστηλώσει με δαπάνες του ένα φάρο, έφερε στο προσκήνιο την ανάγκη εκσυγχρονισμού της νομοθεσίας και καθιέρωση του θεσμού του αναδόχου που μπορεί - αν εφαρμοστεί σωστά και με αυστηρούς όρους - να δώσει ζωή στους περίπου 300 φάρους, αν και αυτοί που εκτιμάται ότι μπορεί να ενταχθούν στο νέο θεσμό είναι περίπου 100.
Έτσι προ αυτής της ανάγκης το Υπουργείο Αμυνας επέλεξε να καθιερώσει το θεσμό του αναδόχου- κάτι που το ΠΝ δεν θα το ήθελε αν είχε χρήματα να αναστηλώσει και να συντηρήσει το ίδιο τις μη επιχειρησιακές υποδομές του Φαρικού Δικτύου, του οποίου άλλωστε το ιδιοκτησιακό καθεστώς είναι μικτό ( έχει λόγο και το Υπ. Οικονομικών) . 

Στο πλαίσιο αυτό προβλέφθηκε στο Σχέδιο Νόμου (άρθρο 20) ότι  φυσικά ή νομικά πρόσωπα μπορούν να αναλάβουν χωρίς αμοιβή υποχρέωση εκτέλεσης εργασιών ή κάλυψης δαπανών εγκατάστασης, συντήρησης, επισκευής ή ανάδειξης ενός ή περισσότερων φάρων για ορισμένο χρονικό διάστημα. Τα πρόσωπα που επιλέγονται ανακηρύσσονται Ανάδοχοι Φάρου και αποκτούν δικαιώματα σχετικά με την επικοινωνιακή τους προβολή και τη χρήση του φάρου.Μία από αυτές είναι και η δυνατότητα παραμονής  στον Φάρο του αναδόχου και της οικογενείας του υπό προϋποθέσεις (άρθρο 19).Με τον παλιό νόμο  προβλεπόταν η δυνατότητα παραμονής στους φάρους μόνο των οικογενειών των φαροφυλάκων. Τώρα επεκτείνεται και στις οικογένειες του προσωπικού του ΠΝ και των αναδόχων φαρικού δικτύου. Βέβαια με απόφαση ΓΕΝ ήδη οικογένειες στελεχών ΠΝ μένουν για παραθερισμό με μικρό ενοίκιο.

Επανερχόμενοι στο θέμα των αναδόχων το σχέδιο νόμου ορίζει ότι η ρύθμιση των όρων για τα έργα που θα κάνει δωρεάν ο ανάδοχος και των ''ανταλλγμάτων'' που θα απολαμβάνει θα ορίζονται σε επόμενο στάδιο με  έκδοση κοινής απόφασης των συναρμοδίων υπουργών (άρθρο  47).
Ωστόσο με βάση την εισήγηση που ε κανε το ΠΝ προβλέπεται ότι ο ανάδοχος πρέπει να είναι Ελληνας πολίτης, να μην απολαμβάνει ''αντάλλαγμα'' (πχ.παραμονή)  μέχρι ένα έτος , οι όποιες επικοινωνιακές χρήσεις θα είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι χρήσεις να μην επηρεάζουν το επιχειρησιακό έργο ή την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας,  κλπ.

Λέγεται ότι υπάρχουν και ορισμένες σκέψεις - στο συναρμόδιο Υπουργείο  Οικονομικών - για μερική εμπλοκή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης μέσω της εταιρίας Ακινήτων του Δημοσίου.Αυτή η συναρμοδιότητα είχε δώσει στο  παρελθόν μια λύση στο θέμα χορηγίας ενός εφοπλιστή ( κ.  Λασκαρίδη) σε συγκεκριμένο φάρο.Από αυτήν περίπτωση ξεκίνησε και η τωρινή ρύθμιση.
  
Τα άρθρα που αφορούν τους Φάρους είναι τα εξής:

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – ΦΑΡΟΙ
Άρθρο 1: Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου:
α. «Λιμένας» είναι η ζώνη ξηράς και θάλασσας, μαζί με τα έργα και τον εξοπλισμό, που υπάγεται σε κάθε δημόσιο φορέα χρήσης, ή φορέα της αυτοδιοίκησης ή ιδιωτικό ή μικτό φορέα, που έχει, κατά το νόμο, την ευθύνη της διοίκησης και της εκμετάλλευσής του και επιτρέπει κυρίως την υποδοχή κάθε είδους πλωτών μέσων και σκαφών αναψυχής, τη φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση, παραλαβή και προώθηση των φορτίων τους, την εξυπηρέτηση επιβατών και οχημάτων και την ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τις θαλάσσιες μεταφορές.
β. «Πυρσός» είναι οποιοδήποτε ναυτιλιακό βοήθημα, το οποίο εκπέμπει ευδιάκριτο φως και επισημαίνει προκαθορισμένο γεωγραφικό σημείο. Οι πυρσοί διακρίνονται σε φάρους, φανούς και φωτοσημαντήρες.
γ. «Φάρος» είναι ο πυρσός που χρησιμεύει στην πελαγοδρομία, στην προσαιγιάλωση ή στην ακτοπλοΐα.
δ. «Φανός» είναι ο πυρσός που χρησιμεύει στην ακτοπλοΐα, στην ένδειξη εισόδου όρμων, λιμένων, διαύλων και λιμενοβραχιόνων, καθώς και στην ένδειξη κεφαλής προβλητών ή κρηπιδωμάτων.
ε. «Φωτοσημαντήρας» είναι κάθε πυρσός που είναι τοποθετημένος σε αγκυροβολημένο σημαντήρα για την επισήμανση υφάλων κινδύνων, έργων ή εγκαταστάσεων.
στ. «Λιμενικά έργα» είναι εκείνα, που εκτελούνται ολικώς ή μερικώς στον αιγιαλό, την όχθη, την παραλία ή την παρόχθια ζώνη, μέσα στη θάλασσα, στον πυθμένα της θάλασσας και στο υπέδαφος του βυθού, καθώς και εκείνα που επιφέρουν διαμόρφωση ή αλλοίωση των χώρων αυτών ή που προβλέπονται από τις διατάξεις περί Λιμενικών Ταμείων.
ζ. «Αεροναυτικός φάρος» είναι ο πυρσός ναυτικού τύπου, στον οποίο μέρος της φωτεινής δέσμης εκτρέπεται κατά δέκα έως δεκαπέντε μοίρες (10°-15°) πάνω από τον ορίζοντα για τη χρήση του από αεροσκάφη.
η. «Ζώνη Ασφαλείας» είναι ο χώρος που περικλείεται από νοητό κύκλο ακτίνας διακοσίων (200) μέτρων από φάρο.
θ. «Φαρικό δίκτυο» είναι το σύνολο των πυρσών.
ι. «Ναυάγιο» είναι:
(αα) Κάθε πλοίο ή πλωτό ναυπήγημα, νηολογημένο ή όχι, το οποίο έχει παύσει να έχει πλευστότητα και παραμένει, ολόκληρο ή κατά ένα μέρος, κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.
(ββ) Η κατασκευή, η οποία δεν μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί κατά τον προορισμό της και παραμένει, ολόκληρη ή κατά ένα μέρος, κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.
(γγ) Το φορτίο πλοίου ή πλωτού ναυπηγήματος ή το τμήμα ή παράρτημα πλοίου, πλωτού ναυπηγήματος ή κατασκευής, που παραμένει, ολόκληρο ή κατά ένα μέρος, κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.
ια. «Φαρική Εγκατάσταση» είναι το κτίσμα ή η κατασκευή με τα φωτιστικά μηχανήματα και λοιπά βοηθήματα.
ιβ. «Ναύδετο» είναι πλωτός σημαντήρας, αγκυροβολημένος στη θάλασσα, που χρησιμοποιείται για την πρόσδεση πλοίων.

Άρθρο 2: Υπηρεσία Φάρων

1. Η Υπηρεσία Φάρων (ΥΦ) είναι ανεξάρτητη υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού (ΠΝ), η οποία υπάγεται απ’ ευθείας στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ) και εδρεύει στην Περιφέρεια Αττικής.
2. Της ΥΦ προΐσταται ανώτατος Αξιωματικός του ΠΝ.
3. Το προσωπικό της ΥΦ διακρίνεται σε διοικητικό και τεχνικό και συγκροτείται από:
α. Στρατιωτικό προσωπικό.
β. Μόνιμο Πολιτικό Προσωπικό.
γ. Προσωπικό με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου.
4. Η οργάνωση της ΥΦ, η στελέχωσή της με στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό, τα υπηρεσιακά καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του προσωπικού αυτού καθορίζονται από τον Κανονισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας (ΚΟΛ) της ΥΦ και από τον Πίνακα Οργάνωσης και Υλικού (ΠΟΥ) της.
5. Αποστολή της ΥΦ είναι η εισήγηση για την ίδρυση, τροποποίηση ή κατάργηση πυρσών, η κατασκευή, ο εφοδιασμός, η επισκευή, η συντήρηση και η λειτουργία του συνόλου του φαρικού δικτύου του ελλαδικού χώρου, η ενημέρωση της Υδρογραφικής Υπηρεσίας (ΥΥ) του ΠΝ, η οποία ιδρύθηκε με το ν.4559/1930 (Α΄122) επί συναφών με τους πυρσούς θεμάτων για την έκδοση και δημοσίευση σχετικών αγγελιών προς τους ναυτιλλομένους και η συνεργασία με αυτήν για τη σύνταξη και τη δημοσίευση του Φαροδείκτη Ελληνικών Ακτών του άρθρου 6, με σκοπό την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και την αξιοποίηση του φαρικού δικτύου στους επιχειρησιακούς σχεδιασμούς του ΠΝ και γενικότερα της Εθνικής Άμυνας. 
6. Το προσωπικό της ΥΦ υπάγεται διοικητικά στην υπηρεσία αυτή. Σε ανώτερο κλιμάκιο διοίκησης οι φαροφύλακες υπάγονται στις άμεσες οδηγίες των Ναυτικών Διοικήσεων και των Ναυτικών Υπηρεσιών, όπως αυτές ορίζονται στις Διατάξεις Πολεμικού Ναυτικού (π.δ. 210/1993 Α΄89), της περιφέρειάς τους, όπως το κλιμάκιο αυτό καθορίζεται από το ΓΕΝ. Στους Ναυτικούς Διοικητές δύναται να ανατεθούν καθήκοντα εκπαίδευσης και επιθεώρησης του προσωπικού και υλικού των φάρων και φανών της περιφέρειας.

Άρθρο 3: Φαροφύλακες – Τεχνίτες Φάρων
1. Έργο των Φαροφυλάκων είναι η παρακολούθηση της κανονικής λειτουργίας των στελεχωμένων φάρων και η εκτέλεση εργασιών επισκευής εγκαταστάσεων και μηχανημάτων των φάρων αρμοδιότητάς τους ή άλλων πυρσών, όπως καθορίζεται από την ΥΦ.
2. Έργο των Τεχνιτών Φάρων είναι η κατασκευή, τοποθέτηση, συναρμολόγηση, συντήρηση και επισκευή των εγκαταστάσεων και των μηχανημάτων των πυρσών. Στο έργο τους συνεπικουρούνται από κατάλληλο μόνιμο πολιτικό προσωπικό της ΥΦ.
3. Οι Φαροφύλακες και οι Τεχνίτες Φάρων εντάσσονται στο στρατιωτικό προσωπικό του ΠΝ. Η κατάταξη και η εν γένει υπηρεσιακή τους κατάσταση ρυθμίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία περί Επαγγελματιών Οπλιτών και Υπαξιωματικών του ΠΝ, καθώς και από τον ΚΟΛ της ΥΦ.

Άρθρο 4: Ίδρυση και λειτουργία πυρσών

1. Η εγκατάσταση πυρσού ή η μεταβολή στη λειτουργία πυρσού του φαρικού δικτύου της Χώρας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
2. Οι πυρσοί ιδρύονται και λειτουργούν βάσει των παρακάτω κριτηρίων:
α. Της σκοπιμότητας και της αναγκαιότητας της εγκατάστασης, η οποία αφορά:
(αα) Την πελαγοδρομία.
(ββ) Την ασφαλή προσέγγιση σε όρμους και λιμένες.
(γγ) Την ένδειξη εισόδου όρμων, λιμένων και διαύλων.
(δδ) Την ένδειξη κεφαλής προβλητών ή κρηπιδωμάτων.
(εε) Την ένδειξη υφάλων, αβαθών και άλλων ναυτιλιακών κινδύνων.
(στστ) Την ένδειξη ύπαρξης ιχθυοκαλλιεργειών, άκρης υποθαλασσίων αγωγών και άλλων εγκαταστάσεων στη θάλασσα .
β. Της πηγής ενέργειας για τη λειτουργία τους.
γ. Των τεχνικών χαρακτηριστικών λειτουργίας τους.
δ. Του τόπου και της μορφολογίας της περιοχής εγκατάστασης.
ε. Της γενικής ασφάλειας της ναυσιπλοΐας.

Άρθρο 5: Ζώνες Ασφαλείας - Εγκαταστάσεις και απαλλοτριώσεις – Αξιοποίηση φαρικού δικτύου
1. Οι εγκαταστάσεις των πυρσών είναι δημόσιας ωφέλειας. Η αναγκαστική απαλλοτρίωση των χώρων, γηπέδων ή κτισμάτων που είναι αναγκαίοι για την ανέγερσή τους γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις. Η τοποθέτηση, τροποποίηση ή αντικατάσταση πυρσών ή των συνοδευτικών τους εγκαταστάσεων απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη άδεια της ΥΦ. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται υπό προϋποθέσεις και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα η πολιτιστική αξιοποίηση από φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλους δημόσιους φορείς και μη κερδοσκοπικά σωματεία των φαρικών κτισμάτων που έχουν ανάγκη συντήρησης και έχουν χαρακτηριστεί ως μνημεία νεότερου πολιτισμού καθώς και η αξιοποίηση των φαρικών κτισμάτων με το σύστημα αναδοχής του άρθρου 20. Τα σχετικά αιτήματα απευθύνονται προς την ΥΦ και εγκρίνονται από το ΓΕΝ. Για εργασίες συντήρησης, μετατροπής, ανακατασκευής ή παραχώρησης φάρων που έχουν κηρυχθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ως μνημεία νεότερου πολιτισμού απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
2. Η Ζώνη Ασφαλείας αποσκοπεί στην προστασία της ανέγερσης, της απρόσκοπτης λειτουργίας και της απόδοσης του φάρου. Στην περιοχή της απαγορεύονται οικοδομικές εργασίες χωρίς την άδεια του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, η οποία εκδίδεται με σύμφωνη γνώμη του ΓΕΝ.
3. Ως προς τη διαχείριση του χώρου της:
α. Απαγορεύεται η σύσταση οποιουδήποτε ενοχικού ή εμπραγμάτου δικαιώματος τρίτου επί των ακινήτων που βρίσκονται σε αυτήν και ανήκουν στο Δημόσιο.
β. Το Δημόσιο έχει δικαίωμα αναγκαστικής απαλλοτρίωσης των ακινήτων κυριότητας τρίτων που βρίσκονται εντός αυτής, καθώς και όσων είναι αναγκαία για τη διάνοιξη οδού πρόσβασης στο φάρο. 
γ. Η ΥΦ αποφασίζει για την οριοθέτησή της, την ελέγχει και, αν απαιτείται, μεριμνά για την περίφραξη της ζώνης ασφαλείας με κάθε πρόσφορο μέσο.
δ. Ο κατά τόπον αρμόδιος Δήμος προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια για τη συντήρηση κατάλληλης διόδου πρόσβασης που ενώνει το φάρο με την πλησιέστερη οδό.

Άρθρο 6: Φαροδείκτης Ελληνικών Ακτών
1. Στο Φαροδείκτη Ελληνικών Ακτών αναγράφονται και κατηγοριοποιούνται γεωγραφικά οι πυρσοί, εκτός από αυτούς που έχουν τοποθετηθεί για προσωρινή φωτοσήμανση, με το τοπωνύμιο, την ακριβή θέση και τα φαρικά χαρακτηριστικά τους.
2. Ο Φαροδείκτης Ελληνικών Ακτών εκδίδεται από την ΥΥ και ανανεώνεται κατ’ έτος. Η ΥΦ παρέχει στην ΥΥ κάθε αναγκαία προς τούτο πληροφορία.

Άρθρο 7: Ηλεκτρονικό μητρώο πυρσών
Στην ΥΦ τηρείται ηλεκτρονικό μητρώο πυρσών, η κατάρτιση του οποίου ολοκληρώνεται εντός έτους από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος και στο οποίο καταχωρίζονται:
α. Το έτος κατασκευής τους.
β. Ο τόπος λειτουργίας τους.
γ. Οι τεχνικές τους προδιαγραφές.
δ. Η συντήρηση και οι επισκευές στις οποίες έχουν υποβληθεί.
ε. Τα γεωμετρικά και γεωγραφικά χαρακτηριστικά τους.
στ. Κάθε άλλη αναγκαία πληροφορία για την εγκατάσταση και τη λειτουργία τους.

Άρθρο 8: Εποπτεία και επιθεώρηση πυρσών
1. Οι λιμενικές αρχές εποπτεύουν την κανονική λειτουργία των πυρσών που υπάγονται στην κατά τόπο αρμοδιότητά τους και ειδοποιούν αμέσως την ΥΦ για κάθε πρόβλημα ή δυσλειτουργία.
2. Εφόσον δεν υφίσταται λιμενική αρχή, οι αναφερόμενες αρμοδιότητες της προηγούμενης παραγράφου ασκούνται από την αρμόδια κατά τόπους στρατιωτική αρχή και, εφόσον αυτή δεν υφίσταται, από οποιαδήποτε άλλη δημόσια αρχή, εκτός της Ελληνικής Αστυνομίας.

Άρθρο 9: Δαπάνη εγκατάστασης πυρσών

1. Κάθε δαπάνη εγκατάστασης πυρσού περιλαμβάνει τη μελέτη φωτοσήμανσης, την κατασκευή των απαιτούμενων έργων υποδομής, την προμήθεια, την εγκατάσταση και τη θέση σε λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού.
2. Η συνολική δαπάνη εγκατάστασης πυρσού:
α. Αν αυτός έχει ως αποκλειστικό σκοπό το φωτισμό εισόδου λιμένα ή προλιμένα ή και των δύο, βαρύνει εξ ολοκλήρου τον αρμόδιο φορέα χρήσης, διοίκησης και εκμετάλλευσης του λιμένα.
β. Αν εξυπηρετεί επιπλέον σκοπούς, βαρύνει ισομερώς το Δημόσιο και τον αρμόδιο φορέα χρήσης, διοίκησης και εκμετάλλευσης του λιμένα, εκτός αν υπάρχει άλλος πυρσός σε απόσταση μικρότερη των δώδεκα (12) ναυτικών μιλίων, οπότε βαρύνει εξ ολοκλήρου τον αρμόδιο φορέα χρήσης, διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα.
3. Αν κατά τη λειτουργία του πυρσού προκύψει ανάγκη βελτίωσης της απόδοσης του φωτιστικού μηχανήματος, τα απαραίτητα τεχνικά εξαρτήματα παρέχονται από την ΥΦ και οι σχετικές δαπάνες κατανέμονται σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου.
4. Η συνολική δαπάνη εγκατάστασης ή αντικατάστασης ενδεικτικών σημαντήρων βαρύνει εξ ολοκλήρου οποιονδήποτε φορέα προς όφελος του οποίου γίνεται η φωτοσήμανση.

Άρθρο 10: Δαπάνη συντήρησης και επισκευής πυρσών
1. Υπό την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων, η ΥΦ αναλαμβάνει τη συντήρηση και επισκευή πυρσών μετά την πλήρη εγκατάστασή τους και καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας τους, καθώς και τη μεταφορά υλικών και τεχνικού συνεργείου της ΥΦ στη περιοχή που θα γίνουν οι σχετικές εργασίες. Η δαπάνη βαρύνει τον αρμόδιο φορέα χρήσης, διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα ή το φορέα επ’ ωφελεία του οποίου έχει γίνει η εγκατάσταση.
2. Το μήνα Σεπτέμβριο κάθε έτους η ΥΦ ενημερώνει τους ανωτέρω φορείς ως προς το ύψος και τον τρόπο υπολογισμού της απαιτούμενης δαπάνης συντήρησης των πυρσών για το επόμενο ημερολογιακό έτος.
3. Οι ήδη εγκατεστημένοι αεροναυτικοί φάροι συντηρούνται με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη της ΥΦ.

Άρθρο 11: Δαπάνη κατάργησης και αντικατάστασης πυρσών λιμένων
1. Αν κριθεί αναγκαία η αντικατάσταση πυρσού εγκατεστημένου σε λιμένα, η δαπάνη βαρύνει τον αρμόδιο φορέα χρήσης, διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα κατά το ήμισυ της διαφοράς που προκύπτει αν από την αξία του νέου υλικού αφαιρεθεί αυτή του υλικού που αντικαθίσταται και της δαπάνης της εγκατάστασης. Το υπόλοιπο της δαπάνης βαρύνει την ΥΦ. Η κυριότητα των υλικών που αντικαθίστανται περιέρχεται στο Δημόσιο.
2. Αν κριθεί αναγκαία η κατάργηση πυρσού εγκατεστημένου σε λιμένα, η δαπάνη βαρύνει την ΥΦ και τον αρμόδιο φορέα χρήσης, διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα κατά ίσα μέρη. Η κυριότητα των υλικών που καταργούνται περιέρχεται στο Δημόσιο.
3. Αν η επισκευή ενός εξαρτήματος πυρσού που έχει εγκατασταθεί σε λιμένα είναι αδύνατη ή οικονομικά ασύμφορη λόγω της κατάστασής του και κριθεί με γνωμάτευση της ΥΦ ως ακατάλληλο προς χρήση, η δαπάνη αντικατάστασής του επιμερίζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 9.
4. Αν πυρσός εγκατεστημένος σε λιμένα καταστραφεί λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, καθίζησης του εδάφους έδρασής του ή οποιουδήποτε γεγονότος ανωτέρας βίας ή πολέμου, ο αρμόδιος φορέας χρήσης, διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα βαρύνεται με τη δαπάνη της επισκευής του.

Άρθρο 12: Λιμενικά Έργα

Κάθε οριστική μελέτη που αφορά την εκτέλεση, την κατασκευή νέου ή την τροποποίηση υφιστάμενου λιμενικού έργου, την κατασκευή, επέκταση ή τροποποίηση τεχνητών νήσων ή άλλων εξάλων ή υφάλων εγκαταστάσεων ή πλωτών κατασκευών, μόνιμων ή προσωρινών, καθώς και εξεδρών άντλησης πετρελαίου, ιχθυοκαλλιεργειών, αγωγών ή γεφυρών, κοινοποιείται από την αρμόδια Περιφερειακή Ενότητα στην ΥΦ, η οποία καθορίζει τις προδιαγραφές φωτοσήμανσης και τα αναγκαία μηχανήματα. Οι δαπάνες της ΥΦ για τον εν λόγω καθορισμό, καθώς και αυτές που απαιτούνται για την προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση της απαιτούμενης φωτοσήμανσης, βαρύνουν τον προϋπολογισμό του έργου. 

Άρθρο 13: Φωτοσήμανση λιμενικών έργων υπό κατασκευή

1. Κάθε ύφαλος προέκταση λιμενικού έργου που τελεί υπό κατασκευή, επισημαίνεται με φωτοσημαντήρα τεχνικής δυνατότητας συνεχούς λειτουργίας τουλάχιστον για τρεις (3) μήνες χωρίς ανάγκη ανταλλακτικών ή αναλώσιμων υλικών, αγκυροβολημένο σε κατάλληλο σημείο των υφάλων έργων, με μέριμνα, δαπάνη και ευθύνη του φορέα εκτέλεσης του έργου. 
2. Η άκρη των εξάλων κατασκευών λιμενικού έργου που προεξέχει προς την πορεία των πλοίων φωτοσημαίνεται σε κατάλληλο σημείο με φανό ονομαστικής φωτοβολίας τριών (3) ναυτικών μιλίων, σε μετεωρολογική ορατότητα 10 ναυτικών μιλίων, και φως, σταθερό ή αναλάμπον, πράσινου μεν χρώματος όταν ο εισερχόμενος αφήνει το υπό κατασκευή λιμενικό έργο από την δεξιά του πλευρά, ερυθρού δε αν το αφήνει αριστερά του. Αν από το έξαλο τμήμα των έργων υπάρχει προέκταση υφάλου τμήματος άνω των δέκα (10) μέτρων, η φωτοσήμανση της άκρης γίνεται με φωτοσημαντήρα και με ευθύνη του επιβλέποντος μηχανικού.
3. Η θέση των ανωτέρω τοποθετούμενων πυρσών μεταβάλλεται σύμφωνα με την πρόοδο του έργου.

Άρθρο 14: Φωτοσήμανση ναυαγίων

1. Κάθε ναυάγιο, το οποίο βρίσκεται μέσα σε λιμένα ή σε απόσταση μικρότερη των τριών (3) ναυτικών μιλίων από την ακτή και εφόσον κριθεί από την ΥΥ ότι αποτελεί ναυτιλιακό κίνδυνο, φωτοσημαίνεται με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη του φορέα χρήσης, διοίκησης και εκμετάλλευσης του λιμένα, σύμφωνα με οδηγίες της ΥΦ.
2. Η φωτοσήμανση ναυαγίων που βρίσκονται εκτός των ανωτέρω ζωνών γίνεται με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη του πλοιοκτήτη, σύμφωνα με οδηγίες της ΥΦ.
3. Η λιμενική αρχή, στην τοπική αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται το ναυάγιο, καθώς και οι φορείς χρήσης, διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων, υποχρεούνται να γνωστοποιούν αμέσως τη θέση του στην ΥΥ και στην ΥΦ, οι οποίες εξετάζουν αν αποτελεί ναυτιλιακό κίνδυνο και αναλαμβάνουν ενέργειες σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους.

Άρθρο 15: Έλεγχος εφαρμογής και κυρώσεις
1. Παραβάσεις σχετικά με τη φωτοσήμανση κατά τις διατάξεις των άρθρων 13 και 14 βεβαιώνονται από όργανα της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 8.
2. Στις πιο πάνω περιπτώσεις παραβάσεων, ο προϊστάμενος της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής:
α. Ενημερώνει σχετικά την ΥΦ.
β. Απαγορεύει αμέσως τη συνέχιση του υπό κατασκευή έργου.
γ. Καλεί τον υπόχρεο αποκατάστασης του φωτισμού ή το νόμιμο εκπρόσωπό του να εκπληρώσει αμελλητί τις νόμιμες υποχρεώσεις του. Αν αυτός δεν συμμορφωθεί:
(αα) Η ΥΦ αναλαμβάνει αμέσως την εκτέλεση των ενεργειών που απαιτούνται για τον κατάλληλο φωτισμό του υπό κατασκευή έργου ή του ναυαγίου.
(ββ) Με πράξη του προϊσταμένου της αρμόδιας λιμενικής αρχής επιβάλλεται στον υπόχρεο αποκατάστασης του φωτισμού διοικητικό πρόστιμο, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το πενταπλάσιο ή μεγαλύτερο από το επταπλάσιο του ποσού που δαπανήθηκε για τις ενέργειες της προηγουμένης υποπερίπτωσης. Τα ποσά που εισπράττονται από τα εν λόγω πρόστιμα αποτελούν δημόσια έσοδα.

Άρθρο 16: Εκμίσθωση φανών και φωτοσημαντήρων
Αν απαιτείται προσωρινός φωτισμός σημείου για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες, το Δημόσιο δύναται να εκμισθώνει σε υποχρέους φωτοσήμανσης τους απαραίτητους προς τούτο φανούς ή φωτοσημαντήρες. Το ύψος του μηνιαίου μισθώματος καθορίζεται το μήνα Σεπτέμβριο εκάστου έτους με απόφαση του Διοικητή της ΥΦ.

Άρθρο 17: Μεταφορά προσωπικού
Η ΥΦ δύναται να αναθέτει σύμφωνα με τον Κανονισμό Υπηρεσιών Δημοσίου, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 239 του ν.4072/2012 (Α΄86), τη μεταφορά του προσωπικού της από και προς τους πυρσούς σε ιδιώτες, με μέριμνα του προϊσταμένου του φάρου, μόνο στις περιπτώσεις που η αρμόδια αρχή, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 8, δεν μπορεί να καλύψει την εν λόγω ανάγκη.

Άρθρο 18: Ύδρευση πυρσών

Αν δεν είναι εφικτή για λόγους ανωτέρας βίας η παροχή πόσιμου ύδατος σε φάρους, επιτρέπεται η προσωρινή προμήθειά τους με μέριμνα του προϊσταμένου τους και με δαπάνες που βαρύνουν τον προϋπολογισμό της ΥΦ.

Άρθρο 19: Παραμονή οικογενειών σε φάρους
Επιτρέπεται η παραμονή στα οικήματα φάρων μελών οικογενειών φαροφυλάκων, προσωπικού του ΠΝ και Αναδόχων Φάρου, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 20, εφόσον δεν επηρεάζεται η ομαλή λειτουργία της εγκατάστασης. 

Άρθρο 20: Σύστημα αναδοχής φάρων

Με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδει η ΥΦ καλούνται φυσικά ή νομικά πρόσωπα να αναλάβουν χωρίς αμοιβή υποχρέωση εκτέλεσης εργασιών ή κάλυψης δαπανών εγκατάστασης, συντήρησης, επισκευής ή ανάδειξης ενός ή περισσότερων φάρων για ορισμένο χρονικό διάστημα. Τα πρόσωπα που επιλέγονται ανακηρύσσονται Ανάδοχοι Φάρου και αποκτούν δικαιώματα σχετικά με την επικοινωνιακή τους προβολή και τη χρήση του φάρου.

Άρθρο 21: Ποινικές Διατάξεις

1. Όποιος με πρόθεση προκαλεί βλάβη σε κτήριο ή σε μηχάνημα πυρσού ή σε ναύδετο, καθώς και όποιος παρεμποδίζει ή μεταβάλλει τη λειτουργία του ή προκαλεί σβέση του πυρσού τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους και με χρηματική ποινή από δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) έως εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ. Αν η πράξη τελέστηκε από αμέλεια, ο υπαίτιος τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι έξι (6) μηνών και με χρηματική ποινή έως δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ.
2. Οι ποινές της προηγούμενης παραγράφου επιβάλλονται αν δεν συντρέχουν λόγοι αυστηρότερης τιμωρίας σύμφωνα με άλλη διάταξη.
3. Όποιος προσδένει πλωτό μέσο σε φωτοσημαντήρα ή ενδεικτικό σημαντήρα, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ενός (1) έτους και με χρηματική ποινή έως δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ.
4. Η πρόσδεση πλωτών μέσων επιτρέπεται μόνο σε κτιστές στήλες, ενδεικτικές υφάλων ή αβαθών γενικά, αν αυτές είναι εφοδιασμένες με κρίκους πρόσδεσης.
5. Στον υπαίτιο της πράξης της παραγράφου 1 καταλογίζεται η δαπάνη αποκατάστασης της βλάβης και επαναλειτουργίας του πυρσού, όπως αυτή προσδιορίζεται από την ΥΦ.
(................)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ – ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 47: Εξουσιοδοτήσεις
1. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας που εκδίδεται εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, εκδίδεται σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 3 ο ΚΟΛ και ο ΠΟΥ της ΥΦ, όπου καθορίζονται θέματα οργάνωσης, στελέχωσής της και λειτουργίας της, η κατανομή, τα υπηρεσιακά καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του προσωπικού της, καταργούνται ή ιδρύονται Κλιμάκια της ΥΦ και ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα.
2. Με απόφαση του Αρχηγού ΓΕΝ, που εκδίδεται με πρόταση της ΥΦ και μετά από γνώμη της ΥΥ, της αρμόδιας διεύθυνσης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και της κατά τόπο αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας, ιδρύονται, αντικαθιστώνται, καταργούνται, τοποθετούνται και λειτουργούν οι πυρσοί. Με την ίδια ως άνω απόφαση καθορίζονται και τροποποιούνται τα χαρακτηριστικά των πυρσών, ο σκοπός, η διάρκεια λειτουργίας τους, ο τόπος και το είδος τους και ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή του άρθρου 4. Για την εξυπηρέτηση επειγουσών αναγκών των Ενόπλων Δυνάμεων ή για έκτακτους λόγους ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, η εγκατάσταση, η τροποποίηση ή η κατάργηση φωτοσήμανσης γίνεται με απόφαση του Αρχηγού ΓΕΝ χωρίς τις ανωτέρω γνωμοδοτήσεις.
3. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζονται ειδικές πολεοδομικές διατάξεις για τα ακίνητα που δεν ανήκουν στο Δημόσιο και βρίσκονται εντός των Ζωνών Ασφαλείας, με τις οποίες καθορίζονται περιορισμοί και υποχρεώσεις για θέματα του φωτισμού και της λειτουργίας τους και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή του άρθρου 5.
4. Με απόφαση των υπουργών Εθνικής Άμυνας και Ναυτιλίας και Αιγαίου προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συνδρομής των λιμενικών αρχών σε θέματα εποπτείας και επιθεώρησης πυρσών, οι επιμέρους αρμοδιότητές τους, οι ειδικότερες αρμοδιότητες των φαροφυλάκων και κάθε σχετικό ζήτημα για την εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 8.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας που εκδίδεται εντός μηνός από τη δημοσίευση και θέση σε εφαρμογή του παρόντος και ύστερα από πρόταση της ΥΦ, ρυθμίζεται ο τρόπος και οι διαδικασίες καταβολής των δαπανών που καθορίζονται στα άρθρα 9 έως και 11.
6. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζονται οι διαδικασίες βεβαίωσης και επιβολής του προστίμου που επιβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 15, η άσκηση του δικαιώματος ακρόασης των ενδιαφερομένων, η είσπραξη και η διάθεση του προστίμου και κάθε σχετικό θέμα.
7. Με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εθνικής Άμυνας, η οποία εκδίδεται ύστερα από πρόταση της ΥΦ, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις εκμίσθωσης φανών και φωτοσημαντήρων και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή του άρθρου 16.
8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία εκδίδεται ύστερα από πρόταση της ΥΦ και εισήγηση του Ανωτάτου Ναυτικού Συμβουλίου του ΠΝ, καθορίζεται η διαδικασία της πρόσκλησης των ενδιαφερομένων για τη συμμετοχή στην Αναδοχή Φάρου, της εξέτασης των υποψηφιοτήτων τους, της επιλογής τους ως Αναδόχων, των όρων και των προϋποθέσεων ανακήρυξής τους, η παρακολούθηση της Αναδοχής, ο προσδιορισμός των δικαιωμάτων τους και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή του άρθρου 20.
9. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας καθορίζεται κάθε σχετικό θέμα που αφορά την κατάργηση των ΓΥΕΝ σύμφωνα με το άρθρο 44.

Άρθρο 48: Καταργούμενες διατάξεις
Από τη θέση σε ισχύ του παρόντος καταργούνται:
α. Ο ν.1629/1951 (Α΄9). Οι διατάξεις που καταργήθηκαν με το άρθρο 97 αυτού παραμένουν κατηργημένες. Για τους πυρσούς στους οποίους είναι σε εξέλιξη εργασίες εγκατάστασης ή αντικατάστασης ισχύουν τα αναφερόμενα στο νόμο 1629/1951 μέχρι το πέρας των εργασιών. Για πυρσούς που είναι μισθωμένοι ισχύουν τα αναφερόμενα στο νόμο 1629/1951 μέχρι το πέρας της μίσθωσης. 
β. Με την επιφύλαξη του άρθρου 31, η υποπαράγραφος δ΄ της παραγράφου 24 του άρθρου 82 του ν. 3057/2002 (Α΄239).
γ. Η υπ’ αρ. Φ.446/4/93709/13-7-2004 (Β΄1050) απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας.
δ. Με την επιφύλαξη του άρθρου 31, το άρθρο 3 του ν.3282/2004 (Α ΄208).
ε. Το άρθρο 5 του α.ν. 1562/1950 (Α΄254).
στ. Το άρθρο 25 του ν. 3648/2008 (Α΄38).
ζ. Οι υποπαράγραφοι 3γ) και 3δ) του του β.δ. 885/1962 (Α΄224).
η. Το π.δ. 312/1969 (Α΄204).
θ. Η υπ’ αρ. 2/21513/0022/4-5-2007 (Β΄809) κοινή απόφαση των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας.
ι. Κάθε γενική και ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του νόμου αυτού ή ρυθμίζει τα ίδια θέματα με διαφορετικό τρόπο.

Άρθρο 49: Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.


Διαβάστε ακόμη:


Αγώνας δρόμου από Φάρο σε Φάρο


 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ