Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Απόστρατος κατά της ηγεσίας της Ένωσης Αποστράτων Ναυτικού

27.06.2013 | 00:24
“Χτυπήματα” από παντού δέχονται οι ηγεσίες των “θεσμικών ενώσεων”. Απόστρατος του Πολεμικού Ναυτικού , ο Παναγιώτης Σταμάτης με αναφορά του προς τον πρόεδρο του ΔΣ της ΕΑΑΝ επισημαίνει ότι προηγούμενες αναφορές του για παρατυπίες στις εκλογές που έγιναν δεν έχουν παρανόμως εξεταστεί και επισημαίνει ότι αν δεν πάρει απάντηση θα χρησιμοποιήσει όλα τα ένδικα μέσα.

Γράφει ο κ.Σταμάτης στην τελευταία του αναφορά πριν προσφύγει στη Δικαιοσύνη:

“1. Σας αναφέρω ότι ακόμα δεν έχουν εξεταστεί νόμιμα οι από 27 Μαρτίου 2013 και 9 Απριλίου 2013 αναφορές μου.

2. Ως προς την από 27 Μαρτίου 2013 αναφορά μου, μη νόμιμα και αναρμοδίως απορρίφθηκε από τον Πρόεδρο της ΕΑΑΝ την, η δε αρνητική απάντηση είναι ανίσχυρη, ως εκδοθείσα από αναρμόδιο όργανο, αποκλειστικά αρμόδιο όργανο να αποφανθεί επί της βασιμότητας ή μη της αναφοράς μου είναι το ΔΣ/ΕΑΑΝ.

3. Η υποχρέωση του Προέδρου ήταν να την προωθήσετε ενώπιον του ΔΣ και εκείνο να αποφασίσει, γεγονός που δεν πράξατε και που πιθανόν να οδηγεί σε παράλειψη οφειλόμενης ενέργειας.

4. Σύμφωνα με το καταστατικό της Ενώσεως Ν.Δ. 1171/72 αρθρ. 5 παρ.1 « Αι ενώσεις διοικούνται υπό Διοικητικών Συμβουλίων…».

5. Με βάση τα προεκτεθέντα, παρακαλώ για την ορθή τήρηση της διαδικασίας και την νόμιμη εξέταση της αναφοράς μου από το ΔΣ/ΕΑΑΝ, αμέσως μόλις συγκληθεί καθώς και την Ένορκη Διοικητική Εξέταση για τα πειθαρχικά παραπτώματα από μέλη της ΕΑΑΝ, κατά την διάρκεια των εκλογών.

6. Θεωρώ ότι έστω και για τελευταία φορά τα μέλη του ΔΣ της ΕΑΑΝ, πρέπει να προβούν στις κατά νόμο ενέργειες ώστε να μην κριθεί απαραίτητη η άχαρη επίκληση των άρθρων 254 ΠΚ, 259 ΠΚ, άλλως θα αναγκαστώ να αναφερθώ νόμιμα και αρμοδίως σε άλλα όργανα του Κράτους.

Επειδή οι παραλήψεις και οι μη νόμιμες πράξεις έχουν επιφέρει βλάβη σε προσωπικό μου έννομο συμφέρον.

Επειδή έχω έννομο προς τούτο συμφέρον και η παρούσα αναφορά είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθής.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΖΗΤΩ

Να εξετασθεί η Ένστασή μου από τη νέα σύνθεση του ΔΣ/ΕΑΑΝ, να διαταχθεί Ε.Δ.Ε. για τις καταγγελίες του Παραρτήματος της Πάτρας και των σταυρωμένων ψηφοδελτίων.

ΑΛΛΩΣ, ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΩ ότι θα προβώ σε κάθε απαραίτητη κατά τον Νόμο ενέργεια προς προστασία των εννόμων δικαιωμάτων και συμφερόντων μου.

Παραγγέλλω όπως ο Διευθύνων Σύμβουλος κοινοποιήσει την παρούσα σε άπαντα τα μέλη του ΔΣ/ΕΑΑΝ, ώστε να λάβουν γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες.

Ο αναφέρων 

 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ