Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

Διατάξεις

Άδεια ανατροφής τέκνου

17.10.2010 | 23:06
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ


ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα «Α»


ΚΟΙΝ.: ΥΠΕΘΑ/ ΓΔΟΣΥ/ ΔΑΔΠ
ΓΕΕΘΑ/ ΚΛ. ΠΟΡΩΝ/ΔΑΔ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΝΣΗ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/5
Τηλέφ.(εσωτ.) 3206
Φ.400/18/976904
Σ. 47
Αθήνα, 18 Φεβ. 2010
ΘΕΜΑ: Μέριμνα Υπέρ Στρατιωτικού Προσωπικού

ΣΧΕΤ: α. ΠαΔ 4-4/2002/ΓΕΕΘΑ/Ε’ ΚΛ/ΔΙΔΥΠ & ΟΡΓ
β. Φ. 454/137800/Σ.909/ 28 Ιαν 2010/ΓΕΕΘΑ/ΚΛ.ΠΟΡΩΝ/ΔΑΔ

1. Σας γνωρίζουμε σε εκτέλεση (β) σχετικού και μέχρι τροποποιήσεως της
Πάγιας Διαταγής 4-4/ 2002/ ΓΕΕΘΑ/ Ε’ ΚΛ/ ΔΙΔΥΠ & ΟΡΓ. και στη συνέχεια ανάλογης νομοθετικής ρύθμισης, ότι αποφασίστηκε να χορηγείται 5μηνη άδεια κύησης -τοκετού (ΑΚΤ) μετά τον 4ο μήνα κύησης στο θήλυ στρατιωτικό προσωπικό και 9μηνη άδεια ανατροφής στο θήλυ και άρρεν μόνιμο και εθελοντικό στρατιωτι-
κό προσωπικό.
2. Ειδικότερα, η άδεια ανατροφής τέκνου θα χορηγείται ως εξής:
α. Στις περιπτώσεις που και οι δύο γονείς είναι στρατιωτικοί με
αναφορά τους θα καθορίζεται ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση της άδειας ανατροφής, ολόκληρη ή αθροιστικά αλλά πάντα διαδοχικά και αμέσως μετά το πέρας
της ΑΚΤ.
β. Στις περιπτώσεις που ο/η σύζυγος της/του στρατιωτικού εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα, εφόσον δικαιούται ομοίων ολικώς ή μερικώς διευκολύνσεων ο/η σύζυγος στρατιωτικός δικαιούται να κάνει χρήση άδειας εννέα μήνες με αποδοχές για ανατροφή τέκνου του, κατά το μέρος που η/ο σύζυγος δεν κάνει χρήση
των δικών της/ του δικαιωμάτων, αλλά πάντα μετά το πέρας της ΑΚΤ ή μέρους του χρονικού διαστήματος της άδειας ανατροφής.
γ. Στις περιπτώσεις που ο/η σύζυγος της/του στρατιωτικού είναι Δημόσιος υπάλληλος, με κοινή δήλωση να καθορίζεται ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση της άδειας ανατροφής εκτός εάν με κοινή τους δήλωση καθορίσουν τα χρονικά διαστήματα που θα κάνει ο καθένας τους χρήση και πάντοτε διαδοχικά και
μέσα στα χρονικά όρια του 9μηνου και σε κάθε περίπτωση αμέσως μετά το πέρας της ΑΚΤ.
δ. Αν ο/η σύζυγος της/του στρατιωτικού δεν εργάζεται ή δεν ασκεί επάγγελμα, ο/η στρατιωτικός δεν δικαιούται να κάνει χρήση της 9μηνης άδειας ανατροφής, εκτός εάν λόγω σοβαρής πάθησης ή βλάβης κριθεί ανίκανος/η να αντιμετωπίζει τις ανάγκες ανατροφής του παιδιού, σύμφωνα με βεβαίωση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής στην οποία υπάγεται ο/η σύζυγος.
3. Η έγκριση της παραπάνω αδείας θα δίδεται από το ΓΕΣ/ΔΙΜΣΠΡΟ, με την ίδια διαδικασία που ισχύει για το θήλυ προσωπικό σύμφωνα με το (α) σχετικό, μετά από υποβολή της αίτησης ιεραρχικά και με τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Στις περιπτώσεις που και οι δύο γονείς είναι στρατιωτικοί, οφείλουν να υποβάλλουν στην υπηρεσία:
(1) Αναφορά και των δύο στελεχών όπου θα καθορίζεται ποιός
από τους δύο θα κάνει χρήση της άδειας ανατροφής, ολόκληρης ή αθροιστικά αλλά πάντα διαδοχικά και αμέσως μετά το πέρας της ΑΚΤ. Επίσης να αναφέρεται ο τόπος όπου το στέλεχος θα διανύσει την άδεια ανατροφής (πόλη- ακριβής διεύθυνση- τηλέφωνο- αστυνομικό τμήμα). Οι παραπάνω αναφορές θα υποβάλλονται στην υπηρεσία μαζί με όλα τα άλλα απαραίτητα έγγραφα τα οποία καταθέτει η γυναίκα στρατιωτικός σύμφωνα με το (α) όμοιο.
(2) Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως του τέκνου τους, μετά τη γέν-
νησή του.
β. Στις περιπτώσεις που ο/η σύζυγος της/του στρατιωτικού εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα ή στο δημόσιο τομέα ο/η στρατιωτικός με τη γέννηση του/της τέκνου του/της οφείλει να υποβάλλει στην υπηρεσία :
(1) Αναφορά, όπου θα αναγράφει το χρονικό διάστημα που θα
κάνει χρήση της άδεια ανατροφής και τον τόπο όπου θα τη διανύσει (πόλη- ακριβής διεύθυνση- τηλέφωνο- αστυνομικό τμήμα).
(2) Βεβαίωση, για τους Δημοσίους υπαλλήλους από τον οικείο
εργοδότη και τον φορέα που χορηγεί τις άδειες, για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους από τον οικείο εργοδότη και τον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα, ενώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες από την οικεία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία ή το οικείο επιμελητήριο και τον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα. Από τις παραπάνω βεβαιώσεις θα πρέπει να προκύπτει ρητώς η εργασία (π.χ. μόνιμος, συμβασιούχος ορισμένου ή αορίστου χρόνου, μερικής απασχόλησης) που ασκεί ο/η σύζυγος της/του
καθώς και το εάν θα κάνει ολικώς ή μερικώς χρήση των δικών του/της δικαιωμάτων.
(3) Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού και πιστοποιητικό
οικογενειακής κατάστασης.
γ. Στις περιπτώσεις που ο/η σύζυγος της/του δεν εργάζεται και αποδεδειγμένα λόγω σοβαρής πάθησης ή βλάβης έχει κριθεί ανίκανος/η να αντιμετωπίσει τις ανάγκες ανατροφής του παιδιού, ο/η στρατιωτικός με τη γέννηση του/της τέκνου του/της οφείλει να υποβάλλει στην υπηρεσία:
(1) Αναφορά όπως στην παρ. 3β(1).
(2) Βεβαίωση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής όπου υπά-
γεται ο/η σύζυγος στρατιωτικού και στην οποία θα αναφέρεται ότι η/ο σύζυγος έχει κριθεί ανίκανη/ος να αντιμετωπίσει τις ανάγκες ανατροφής του παιδιού.
(3) Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού και πιστοποιητικό
οικογενειακής κατάστασης.
4. Επισημαίνεται ότι για όλες τις προαναφερόμενες περιπτώσεις, η άδεια ανατροφής τέκνου, ολόκληρη (9) μήνες ή μέρος αυτής, εξαντλείται αποκλειστικά μέχρι τη συμπλήρωση δέκα τεσσάρων (14) μηνών του εν ζωή τέκνου τους.
5. Έναρξη εφαρμογής της παρούσης από λήψεως.
6. Της παρούσης να λάβει γνώση ενυπόγραφα όλο το στρατιωτικό προσωπικό.
Ακριβές Αντίγραφο


Ταξχος Γεώργιος Σκλαβούνος
Διευθυντής
Αντιστράτηγος Φραγκούλης Φράγκος
Αρχηγός

Tags:

 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ