Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

Διατάξεις

Άδεια κυήσεως,τοκετού,ανατροφής τέκνου

17.10.2010 | 23:59
ΘΕΜΑ: Άδεια Κυήσεως- Τοκετού και Ανατροφής Τέκνου

ΣΧΕΤ.: α. Υπ΄αριθμ.2/1ης /21-01-2010 Απόφαση ΣΑΓΕ (Ο.Σ.Ε.)
β. ΑΔ Φ.454/137800/Σ.909/28-1-10/ΓΕΕΘΑ/ΚΛ. ΠΟΡ/ΔΑΔ (Ο.Σ.Ε)

1. Γνωρίζεται ότι, με (α) σχετική αποφασίστηκε η χορήγηση 5μηνης άδειας κύησης-τοκετού (ΑΚΤ), μετά τον 4ο μήνα κύησης και 9μηνης άδειας ανατροφής στο θήλυ και άρρεν μόνιμο και εθελοντικό στρατιωτικό προσωπικό των ΕΔ.

2. Μέχρι τροποποίησης της Πάγιας Διαταγής 4-4/2002/
ΓΕΕΘΑ/Ε΄ΚΛ/ΔΙΔΥΠ & ΟΡΓ. και ανάλογης νομοθετικής ρύθμισης, να χορηγείται η πεντάμηνη άδεια κύησης τοκετού (ΑΚΤ) μετά τον 4ο μήνα κύησης στο θήλυ στρατιωτικό προσωπικό και η 9μηνη άδεια ανατροφής τέκνου στο θήλυ και άρρεν μόνιμο και εθελοντικό στρατιωτικό προσωπικό, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρα-γράφου 2 άρθρου 53 του Ν. 3528/2007 (δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας).

3. Ειδικότερα η άδεια ανατροφής τέκνου να χορηγείται ως εξής:

α. Στις περιπτώσεις που και οι δύο γονείς είναι στρατιωτικοί
με αναφορά τους να καθορίζεται ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση της άδειας ανατροφής, ολόκληρη ή αθροιστικά αλλά πάντα διαδοχικά και αμέσως μετά το πέρας της ΑΚΤ.

β. Στις περιπτώσεις που ο/η σύζυγος της/του στρατιωτικού ερ-
γάζεται στον ιδιωτικό τομέα, εφόσον δικαιούται όμοιων ολικώς ή μερικώς διευκολύνσεων ο/η σύζυγος στρατιωτικός δικαιούται να κάνει χρήση των διευκολύνσεων του εδαφίου 2 της παραγράφου 2 του ιδίου ως άνω άρθρου, δηλαδή να κάνει χρήση της 9μηνης άδειας με αποδοχές κατά το μέρος που ο/η σύζυγος δεν κάνει χρήση των δικών της/του δικαιωμάτων, αλλά πάντα μετά το πέρας της ΑΚΤ ή μέρους του χρονικού διαστήματος της άδειας ανατροφής. Απαραίτητη προϋπόθεση η προσκόμιση αντίστοιχης προς τούτο βεβαίωσης του αρμόδιου φορέα του ιδιωτικού τομέα.

γ. Στις περιπτώσεις που ο/η σύζυγος της/του στρατιωτικού είναι
Δημόσιος Υπάλληλος, με κοινή τους δήλωση να καθορίζεται ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση της άδειας ανατροφής (παράγραφος 3 άρθρου 53 του ίδιου νόμου) εκτός εάν με κοινή τους δήλωση καθορίσουν τα χρονικά διαστήματα που θα κάνει
ο καθένας τους χρήση και πάντοτε διαδοχικά και μέσα στα χρονικά όρια του 9μήνου και σε κάθε περίπτωση αμέσως μετά το πέρας της ΑΚΤ.

δ. Αν ο/η σύζυγος της/του στρατιωτικού δεν εργάζεται ή δεν α-
σκεί επάγγελμα, ο/η σύζυγος δεν δικαιούται να κάνει χρήση των διευκολύνσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 53 του Ν. 3528/2007, εκτός αν λόγω σοβαρής πάθησης ή βλάβης κριθεί ανίκανος/η να αντιμετωπίζει τις ανάγκες ανατροφής του
παιδιού, σύμφωνα με βεβαίωση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής στην οποία υπάγεται ο/η σύζυγος στρατιωτικού.

ε. Επισημαίνεται ότι για όλες τις προαναφερόμενες περιπτώσεις, η άδεια ανατροφής τέκνου, ολόκληρη (9) μήνες ή μέρος αυτής, εξαντλείται αποκλειστικά μέχρι τη συμπλήρωση δεκατεσσάρων (14) μηνών του εν ζωή τέκνου τους.

4. Έναρξη εφαρμογής από λήψεως . Οι αποδέκτες της παρούσας να ενημερώσουν το προσωπικό τους. Αιτήματα χορήγησης της άδειας ανατροφής να υποβάλλονται στο ΓΕΑ/Β4/1Δ προς εξέταση και έγκριση, όπως επίσης και οι τυχόν δυσχέρειες –ερωτήματα κατά την εφαρμογή των ανωτέρω.


Ταξχος (Ι) Κωνσταντίνος Πριόνας
Διευθυντής Β΄ Κλάδου

Ακριβές Αντίγραφο


Μ Υ με Α’ Βαθμό
Χριστίνα Μουρίκη
Γραμματέας ΓΕΑ/Β4


Tags:

 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ