Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

"Διαφάνεια" στους εξοπλισμούς μέσω παραφροσύνης!

24.09.2014 | 06:30
Τον σίγουρο τρόπο για να εξασφαλίσουν την διαφάνεια έχουν εφεύρει στην Ελλάδα. Ο νόμος Βενιζέλου περί εξοπλισμών κατόρθωσε …το ακατόρθωτο. Είναι τόσο δυσκολονόητος, πολύπλοκος και στο τέλος ανεφάρμοστος, ώστε οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι αδύνατον να προμηθευτούν ακόμη και …βίδες!

Η επιστολή που έστειλε ο Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Πολεμικού Υλικού περιγράφει τον απίστευτο λαβύρινθο που έχει δημιουργήσει ο νόμος Βενιζέλου στις προμήθειες. Όποιος μπει σ΄ αυτόν είναι βέβαιο ότι θα ηττηθεί από τον “Μινώταυρο της γραφειοκρατείας και του παραλογισμού”.

Διαβάστε την επιστολή που αναφέρεται στις διακηρύξεις διαγωνισμών της ΓΔΑΕΕ:


“Το τελευταίο διάστημα, η ΓΔΑΕΕ έχει προκηρύξει μεγάλο αριθμό διαγωνισμών (άνω των 30), που αφορούν σε προμήθεια υλικών και υπηρεσιών για τις Ε.Δ.

Είναι προφανής η αναγκαιότητα υλοποίησης των παραπάνω προμηθειών, τόσο για την κάλυψη κρίσιμων αναγκών των ΕΔ, όσο και για την επιβίωση της Εγχώριας Αμυντικής Βιομηχανίας (ΕΑΒΙ), με ότι αυτά συνεπάγονται για την Εθνική Άμυνα και Οικονομία.

Ο ΣΕΚΠΥ από την πρώτη στιγμή, έχει επισημάνει το ενδιαφέρον του να συμβάλλει στην επιτυχή υλοποίηση της παραπάνω διαδικασίας.
Δυστυχώς όμως, για άλλη μία φορά, δεν υπήρξε καμία σχετική συνεργασία-διαβούλευση μεταξύ της Υπηρεσίας και της ΕΑΒΙ.
Μία και μοναδική ελπιδοφόρα συνάντηση που έγινε στη ΓΔΑΕΕ/ΔΑΕΤΕ την άνοιξη και στην οποία συμμετείχαν άνω των 25 Ελληνικών εταιρειών, δεν είχε καμία συνέχεια για λόγους που δεν γνωρίζουμε.

Από την πρώτη στιγμή που άρχισαν να δημοσιεύονται οι σχετικές διακηρύξεις, γίναμε λήπτες ερωτήσεων-επισημάνσεων-παρατηρήσεων από τα μέλη μας. Μετά μάλιστα από επισταμένη έρευνα που έκανε ο Σύνδεσμος, εκτιμούμε ότι η όλη διαδικασία θα οδηγηθεί σε αποτυχία για μία σειρά από λόγους.
Ενδεικτικά και μόνο αναφέρουμε τους 3 παρακάτω :

1) Τεράστιος αριθμός Γενικών και Ειδικών Όρων-
- Αδυναμία εκπλήρωσης τους

-Υιοθετήθηκε ένα «υπόδειγμα –μοντέλο» Διακήρυξης για όλες τις διακηρύξεις, που περιλαμβάνει εβδομήντα (70!) και πλέον σχετικά νομοθεσίας, «σχετικής» με προμήθειες και εκατόν δέκα (110!) περίπου σελίδες Γενικών Όρων. Η λίστα μάλιστα των εβδομήντα και πλέον σχετικών, που υιοθετήθηκε στις διακηρύξεις και συντάχθηκε άπαξ, δεν περιλαμβάνει τροποποιήσεις - εκδόσεις νέας σχετικής νομοθεσίας του έτους 2014.
Οι παραπάνω όροι καθιστούν αδύνατη τη συμμετοχή των εταιρειών διότι εκτός της πολυπλοκότητας, της γραφειοκρατίας και του υψηλού κόστους που συνεπάγεται η εκπλήρωση τους, ορισμένοι εξ αυτών προκαλούν από σύγχυση έως θυμηδία.
Ενδεικτικά και μόνο αναφέρουμε τα παρακάτω 4 παραδείγματα από απαιτήσεις διακηρύξεων :

α. ΓΟ -9 (Α-27): «Απαιτείται να προσκομισθούν «Κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις ή ενδεχομένως πιστοποιητικό ασφαλιστικής κάλυψης επαγγελματικών κινδύνων, ύψους μεγαλύτερου ή ίσου της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας».
-Για ποιους επαγγελματικούς κινδύνους απαιτείται το πιστοποιητικό ασφαλιστικής κάλυψης ή οι τραπεζικές βεβαιώσεις; Για το διαγωνισμό δίνονται οι κατάλληλες εγγυητικές τραπέζης και η παράδοση των υλικών εξασφαλίζεται από τους λοιπούς όρους. Δεν απαιτείται για το διαγωνισμό ό όρος αυτός.

β. ΓΟ-13 (Α-35): «Εάν για την παραγωγή του τελικού προϊόντος μεσολαβούν διάφορες φάσεις κατασκευής, πρέπει να υπάρξει Υπεύθυνη Δήλωση Προέδρου και Δ.Σ. με τις διάφορες επιχειρήσεις και εργοστάσια κατασκευής, τον τόπο εγκατάστασης καθώς και το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στη διαμόρφωση του τελικού προϊόντος»
-Δεν υφίσταται η δυνατότητα για όλα τα υλικά να αναφερθούν οι διάφορες επιχειρήσεις, τα εργοστάσια κατασκευής, ο τόπος εγκατάστασης και το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης. Τι εννοείται με τη φράση «μεσολαβούν διάφορες φάσεις κατασκευής»;Δεν υφίσταται η δυνατότητα να εφαρμοστεί ό όρος αυτός ειδικά σε περιπτώσεις αλλοδαπών εταιρειών και σύνθετων προϊόντων πχ αεροσκάφη-πλοία κλπ γιατί θα αναφερόμαστε σε χιλιάδες επιχειρήσεις.

γ. ΕΟ-9-1 (Β-11): «Υπεύθυνη Δήλωση Προέδρου και Δ.Σ. ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται τις διατάξεις των άρθρων 8, 9, 10, 11, 12 και 13 του Ν. 3978/2011 περί κανόνων διαφάνειας, δεοντολογίας και καταπολέμησης διαφθοράς, ρήτρας ακεραιότητας, ελέγχου και επιθεώρησης της εταιρείας, μεταβολών στο ιδιοκτησιακό καθεστώς και προσυμβατικού ελέγχου Ελεγκτικού Συνεδρίου.»

-Ο Ν.3978/2011 αποτελεί εναρμόνιση με την ευρωπαϊκή οδηγία 2009/81/ΕΚ. Αυτό όμως ισχύει από το άρθρο 14 και μετά. Τα πρώτα άρθρα είναι εγχώριας σύλληψης και δεν αποτελούν ευρωπαϊκή οδηγία. Τα άρθρα 9 (Κανόνες διαφάνειας και καταπολέμησης της διαφθοράς που επιβάλλεται στους οικονομικούς φορείς) ,11 (Έλεγχος και επιθεώρηση των οικονομικών φορέων) και 12 (μεταβολές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς και στη διοίκηση του οικονομικού φορέα)σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτά από οποιοδήποτε οικονομικό φορέα ειδικά δε της αλλοδαπής.
-Στερείται σοβαρότητας η απαίτηση πχ της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του Ν.3978, να προσκομιστεί Υπ. Δήλωση του Προέδρου και του Δντος Συμβούλου αλλοδαπής αμυντικής βιομηχανίας στην οποία θα αποδέχονται
«...έλεγχο από την αναθέτουσα αρχή (ΓΔΑΕΕ) κάθε έγγραφου και στοιχείου, έντυπου ή ηλεκτρονικού, οπουδήποτε και αν φυλάσσονται, όπως ιδίως τα λογιστικά, εταιρικά, εμπορικά βιβλία και την ηλεκτρονική αλληλογραφία των οικονομικών τους φορέων (Προέδρου,Δντος Συμβούλου,προσωπικό,Δικηγόροι κλπ και να λαμβάνουν αντίγραφα …»
προκειμένου να πάρει μέρος στον Ελληνικό διαγωνισμό .
-Στην παράγραφο 8 μάλιστα του Άρθρου 9 του Ν.3978 αναφέρει:
8. «Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις των παραγράφων 1 έως 6 ισχύουν, αν ο οικονομικός φορέας ή ο ανάδοχος είναι κοινοπραξία, για όλα τα μέλη της κοινοπραξίας και, αν ο οικονομικός φορέας ή ο ανάδοχος χρησιμοποιεί υπεργολάβους, για τους υπεργολάβους του. Σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων και απαγορεύσεων των παραγράφων 1 έως 6 από τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου, οι κυρώσεις του άρθρου 7 επιβάλλονται στον οικονομικό φορέα ή τον ανάδοχο.».
-Δηλαδή ό Ανάδοχος πρέπει να δεσμεύσει όλους τους υπεργολάβους του και να δεχθεί κυρώσεις αν κάποιος από αυτούς δε συμμορφωθεί !

δ. Στη διακήρυξη 01/14 ,η Υπηρεσία αποφάσισε, κατά το στάδιο της προεπιλογής, να μην χορηγεί έγγραφα τα οποία περιγράφουν το αντικείμενο προμήθειας (Απαιτούμενα Υλικά και υπηρεσίες) !
-Το ερώτημα που απασχόλησε τους υποψήφιους ανάδοχους ήταν: «πώς να συμμετάσχω σε ένα διαγωνισμό όταν δεν γνωρίζω το αντικείμενο προμήθειας;»
- Επίσης πως θα σταθεί αυτή η απόφαση της Υπηρεσίας απέναντι σε προβλέψεις της νομοθεσίας σχετικά με διαφάνεια , αθέμιτο ανταγωνισμό κλπ. ;

2)Υπερβολική στενότητα χρόνου αντίδρασης και προετοιμασίας Λόγω και της δημοσίευσης πολλών εξ αυτών εντος του Αυγούστου
(δεκατέσσερις διαγωνισμοί προκηρύχθηκαν στο διάστημα από 5 με 20 Αυγούστου 2014 ! ), όταν είναι γνωστό ότι οι πλειονότητα των εταιρειών, αλλά και πολλών Δημοσίων Υπηρεσιών είναι κλειστή ή στη καλύτερη περίπτωση υπολειτουργούν. Με βάση δε και το ΠΔ 118/2007 άρθρο 10 παράγ. 6, κατά το χρονικό αυτό διάστημα δεν προκηρύσσονται και δεν διενεργούνται διαγωνισμοί, επίσης δεν ορίζεται ημερομηνία παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών.

3)Προκήρυξη Διαγωνισμών χωρίς να έχει προηγουμένως ψηφιστεί η Εγχώρια Αμυντική Βιομηχανική Στρατηγική
-Είναι γνωστό ότι με βάση τον ισχύοντα Ν.3978/2011, η μοναδική δυνατότητα υποστήριξης της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας παρέχεται μέσα από τις προβλέψεις της Εθνικής Αμυντικής Βιομηχανικής Στρατηγικής (Άρθρο 3 Ν.3978).
Ο ΣΕΚΠΥ μετά από πολύμηνο, αλλά γόνιμο διάλογο με τα στελέχη της Υπηρεσίας και του Υπουργείου, κατέληξε σε ένα κοινά αποδεκτό κείμενο ΕΑΒΣ.
Μας προκαλεί ιδιαίτερη απογοήτευση και ανησυχία, η δυσάρεστη εξέλιξη της προκήρυξης 30 και πλέον διαγωνισμών, μετά από πολλά χρόνια σχετικής απραξίας, προτού ψηφιστεί η ΕΑΒΣ, η οποία σύμφωνα και με το Ν.3978 είναι απαραίτητη προκειμένου να «προστατευθούν ουσιώδη συμφέροντα ασφαλείας της Χώρας ….» αλλά και να υποστηριχθεί η ΕΑΒΙ.

- Από τα παραπάνω είναι προφανές ότι η διαδικασία των διαγωνισμών της ΓΔΑΕΕ θα οδηγηθεί σε παταγώδη αποτυχία με ιδιαίτερα αρνητικά αποτελέσματα για τις ΕΔ και την ΕΑΒΙ.

-Προτείνουμε για μία ακόμη φορά τη συνεργασία-διαβούλευση, μέσω δημιουργίας σχετικής Ομάδας εργασίας, στην οποία θα συμμετέχουν θεσμικά όλοι οι εμπλεκόμενοι, προκειμένου σε σύντομο χρονικό διάστημα, να καθοριστούν επιτέλους ρεαλιστικοί όροι που θα οδηγήσουν σε υλοποίηση προμηθειών μέσα σε καθεστώς διαφάνειας και προστασίας των Συμφερόντων της Χώρας.

Κύριε Αρχηγέ,

Γνωρίζοντας την ευαισθησία σας στα θέματα υποστήριξης των ΕΔ αλλά και της ΕΑΒΙ, παρακαλούμε όπως παρέμβετε άμεσα προκειμένου να δοθεί διέξοδος.

Με εκτίμηση,


Αναστάσιος Ροζολής
Πρόεδρος ΔΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. Υπουργός Εθνικής Αμυνας κ.Αβραμόπουλος Α/Α 1
2. .Αναπληρωτρια Υπουργός Εθνικής Αμυνας κα Γεννηματά Α/Α 2
3. Υφυπουργός Εθνικής Αμυνας κ.Λαμπρόπουλος Α/Α 3
4. ΥΕΘΑ/ΓΔΠΕΑΔΣ/ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δρ.Π.Αδαμίδης Α/Α 4
5. ΥΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ κ.Γεωργιόπουλος Α/Α 5
6. Α/ΓΕΕΘΑ κ.Κωσταράκος Α/Α 6
7. Α/ΓΕΣ κ.Μανωλάς Α/Α 7
8. Α/ΓΕΑ κ.Τουρνάς Α/Α 8
9. Α/ΓΕΝ κ.Αποστολάκης

Διαβάστε ακόμη:

"Να μην χάσουμε ανθρώπινο δυναμικό και τεχνογνωσία" λέει ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΑΒ

Οι Έλληνες κατασκευαστές αμυντικού υλικού "χτυπάνε καμπανάκι κινδύνου"


Αντισταθμιστικά ωφελήματα: Τι συμφωνήθηκε μεταξύ Ελλήνων κατασκευαστών και ΥΠΕΘΑ

 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ