Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Έρχεται πρόστιμο από την ΕΕ για αδικία κατά στρατιωτικών! Το ΥΠΕΞ προειδοποιεί

15.05.2015 | 22:34
Έρχεται πρόστιμο μεγάλο από την ΕΕ εξαιτίας της άρνησης του ΥΠΕΘΑ -εδώ και χρόνια- να εφαρμόσει και για τους στρατιωτικούς την παροχή άδειας ανατροφής τέκνου σε άνδρες στρατιωτικούς των οποίων οι σύζυγοι δεν εργάζονται. Αν και δεν υπάρχει κανένα οικονομικό κόστος διαδοχικές πολιτικές και στρατιωτικές ηγεσίες δεν εφαρμόζουν αυτό που έχει εφαρμοστεί ακόμη και στην αστυνομία.

Το ΥΠΕΞ με έγγραφό του ζητά από τη σημερινή ηγεσία του ΥΠΕΘΑ να νομοθετήσει άμεσα για να γλιτώσουμε ένα ακόμη πρόστιμο.


Η ΠΟΕΣ σε επιστολή της προς τον ΑΝΥΕΘΑ Κώστα Ήσυχο επισημαίνουν :


Αξιότιμε κε Υπουργέ.
Με τα σχετικά έγγραφά μας, προς την προηγούμενη πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΘΑ, από το Νοέμβριο του 2013, είχαμε αναδείξει την αδικία και τη διαφορετική αντιμετώπιση που υφίστανται οι Έλληνες άρρενες στρατιωτικοί, έναντι των δημοσίων υπαλλήλων αλλά και των αστυνομικών υπαλλήλων, αναφορικά με την άδεια ανατροφής τέκνου που πρέπει να λαμβάνουν στην περίπτωση που η σύζυγός τους δεν εργάζεται.


Επανερχόμενοι στο εν θέματι αντικείμενο θέτουμε υπόψη σας τα εξής:
Με τη σχετική επιστολή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά από σειρά καταγγελιών, σύμφωνα με τις οποίες (καταγγελίες) η ελληνική νομοθεσία δεν ήταν σύμφωνη με τις διατάξεις της οδηγίας 2006/54/ΕΚ σχετικά με την αδυναμία για τους άνδρες δημοσίους υπαλλήλους να λάβουν γονική άδεια, όταν η σύζυγός τους δεν εργάζεται, ενώ παρόμοιος περιορισμός δεν ισχύει για τις γυναίκες δημοσίους υπαλλήλους, ζήτησε διευκρινήσεις και πληροφορίες από τις ελληνικές αρχές.


Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 53 του σχετικού (γ), οριζόταν ότι: «1. Η προβλεπόμενη από την παρ. 2 του άρθρου 51 του παρόντος άδεια χορηγείται υποχρεωτικά, χωρίς γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου, όταν πρόκειται για ανατροφή παιδιού ηλικίας έως και έξι (6) ετών. Διάστημα τριών (3) μηνών της άδειας αυτής χορηγείται με πλήρεις αποδοχές στην περίπτωση γέννησης τρίτου (3ου) παιδιού και άνω. 2…… 3. Αν και οι δύο γονείς είναι υπάλληλοι, με κοινή τους δήλωση που κατατίθεται στις υπηρεσίες τους καθορίζεται ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση του μειωμένου ωραρίου ή της άδειας ανατροφής, εκτός αν με την ανωτέρω κοινή τους δήλωση καθορίσουν χρονικά διαστήματα που ο καθένας θα κάνει χρήση, αλλά πάντοτε διαδοχικώς και μέσα στα χρονικά όρια της προηγούμενης παραγράφου. Αν η σύζυγος του υπαλλήλου ή ο σύζυγος της υπαλλήλου εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα, εφόσον δικαιούται όμοιων ολικώς ή μερικώς διευκολύνσεων, ο σύζυγος ή η σύζυγος υπάλληλος δικαιούται να κάνει χρήση των διευκολύνσεων της παραγράφου 2 κατά το μέρος που η σύζυγος αυτού ή ο σύζυγος αυτής δεν κάνει χρήση των δικών της ή των δικών του δικαιωμάτων ή κατά το μέρος που αυτά υπολείπονται των διευκολύνσεων της παραγράφου 2. Αν η σύζυγος του υπαλλήλου δεν εργάζεται ή δεν ασκεί οποιοδήποτε επάγγελμα, ο σύζυγος δεν δικαιούται να κάνει χρήση των διευκολύνσεων της παραγράφου 2, εκτός αν λόγω σοβαρής πάθησης ή βλάβης κριθεί ανίκανη να αντιμετωπίζει τις ανάγκες ανατροφής του παιδιού, σύμφωνα με βεβαίωση της Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται ο υπάλληλος….».


Έπειτα από τη λήψη της ανωτέρω επιστολής η Χώρα μας, στις 21-11-2013, ψήφισε το σχετικό (ε) νόμο και κατήργησε τις προβληματικές διατάξεις θέτοντας τέλος στην παραβίαση του κοινοτικού δικαίου (ιδέτε παράγραφος 2 του ν.4210/2013«2. Το εδάφιο γ' της παρ. 3 του άρθρου 53 του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007), καθώς και το εδάφιο γ' της παρ. 3 του άρθρου 60 του ν. 3584/2007 καταργούνται»).
Ωστόσο για τους άρρενες στρατιωτικούς σύμφωνα με το άρθρο 9 της σχετικής (στ) ορίζεται ότι: «1. α……. δ. Στις περιπτώσεις που η σύζυγος του στρατιωτικού δεν εργάζεται ή δεν ασκεί επάγγελμα, ο σύζυγος δεν δικαιούται να κάνει χρήση της άδειας ανατροφής, εκτός αν η σύζυγος, λόγω σοβαρής πάθησης ή βλάβης, κριθεί ανίκανη να αντιμετωπίζει τις ανάγκες ανατροφής του τέκνου, σύμφωνα με βεβαίωση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής, στην οποία υπάγεται αυτή…».ί  
Αμέσως μετά η Ομοσπονδία μας (τέως ΣΥΣΜΕΔ) με το σχετικό (α) έγγραφό της, το οποίο απέστειλε εκ νέου με το (β) όμοιο, ζήτησε, κατ΄ ανάλογη εφαρμογή με τους άρρενες δημοσίους υπαλλήλους, την επέκταση του ανωτέρω ευεργετήματος της λήψης της άδειας ανατροφής τέκνου και από τους άρρενες στρατιωτικούς η σύζυγος των οποίων δεν εργάζεται, παρεμβαίνοντας και τροποποιώντας τη σχετική (στ) υπουργική απόφαση ως εξής: «Η περίπτωση δ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 της υπ΄ αριθμ. Φ.400/32/82424/Σ.343/2011 (ΦΕΚ Β΄ 1139/03-6-2011, «Διοικητικά και άλλα ευεργετικά μέτρα για κατηγορίες στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα και οξέα κοινωνικά προβλήματα») απόφασης καταργείται».    
Ήδη παρήλθε αδιανόητα μεγάλο χρονικό διάστημα και εν τούτοις ουδεμία ενέργεια έχει γίνει μέχρι σήμερα, αλλά ούτε και ενημερώθηκε η Ομοσπονδία μας για το αιτηθέν ζήτημα.Στον αντίποδα, τα λοιπά συναφή Υπουργεία (Υπουργείο Δημοσίας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου) προέβησαν άμεσα σε σχετικές ενέργειες και ρύθμισαν με τα σχετικά , δίνοντας τη δυνατότητα λήψης της άδειας ανατροφής τέκνου σε περίπτωση που η σύζυγος δεν εργάζεται στο άρρεν προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και Πυροσβεστικού Σώματος.
Όπως γίνεται άμεσα και απόλυτα κατανοητό από το μέσο αναγνώστη, μόνο το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δεν έχει εισέτι προβεί σε σχετική ρύθμιση και αρνείται τη χορήγηση της γονικής άδειας στους άρρενες στρατιωτικούς με βάση τη δευτερογενή νομοθεσία που τέθηκε σε ισχύ πριν από την αναθεώρηση του Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων και παρά το γεγονός ότι ο κώδικας αυτός έχει αναθεωρηθεί, εγείροντας σοβαρότατο θέμα συμβατότητας με το κοινοτικό δίκαιο, καθώς παραμένουν άνισες και πιο περιοριστικές οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της γονικής άδειας για τους άρρενες στρατιωτικούς.


Η Ομοσπονδία μας εκτιμά ότι, παραμένουσα σε ισχύ η διάταξη της περίπτωσης δ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 της υπ΄ αριθμ. Φ.400/32/82424/Σ.343/2011 (ΦΕΚ Β΄ 1139/03-6-2011, «Διοικητικά και άλλα ευεργετικά μέτρα για κατηγορίες στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα και οξέα κοινωνικά προβλήματα») υπουργικής απόφασης, αποκλείουσα από το όφελος της γονικής άδειας τους άρρενες στρατιωτικούς των οποίων η σύζυγος δεν εργάζεται, δημιουργώντας, κατά συνέπεια, μια διαφορετική μεταχείριση, έρχεται σε ευθεία σύγκρουση με την οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, αφορώσα στην αρχή των ίσων ευκαιριών και στην ίση μεταχείριση των ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης, απαγορεύοντας κάθε άμεση και έμμεση διάκριση λόγω φύλου σε αυτούς τους τομείς, ελλοχεύει κίνδυνος επιβολής προστίμου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εάν η Χώρα μας δεν προβεί άμεσα στην τροποποίηση του υφιστάμενου κανονιστικού πλαισίου. 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ