Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Μειώσεις σε ενοίκια του MTA από το Δαβάκη

27.07.2013 | 00:22
Μειώσεις 36% στα μισθώματα 3 ακινήτων του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας που είναι μισθωμένα σε ιδιώτες ενέκρινε ο Υφυπουργός Άμυνας κ. Αθανάσιος Δαβάκης, στο πλαίσιο  αναπροσαρµογής των µισθωµάτων.

Η σχετική απόφαση :

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε
 2. Εγκρίνεται η οµόφωνη απόφαση που έλαβε το ∆.Σ./Μ.Τ.Α. στην υπ’ αριθµ. 18/22-05-2013 συνεδρίασή του, σύµφωνα µε την οποία καθορίζονται τα 
ακόλουθα: 
 α. Η διαµόρφωση του µηνιαίου µισθώµατος του ακινήτου επί της οδού Σούτσου 40, στο ποσό των 22.152,30 €, ήτοι µειωµένο κατά ποσοστό 36% σε 
σχέση µε το τρέχον καταβαλλόµενο µίσθωµα, αναδροµικά από την 01 Οκτ 12 µέχρι τη λήξη της νέας µίσθωσης των χώρων του ακινήτου. 
 β. Η διαµόρφωση του µισθώµατος της εκµισθωµένης έκτασης του ΚΕ∆Α/Ζ για το έτος 2013, στο ποσό των 474.495,36 € ετησίως, ήτοι µειωµένο 
κατά ποσοστό 36% σε σχέση µε το προηγούµενο έτος. 
 γ. Η διαµόρφωση του µισθώµατος της εκµισθωµένης έκτασης του ΚΕ∆Α/Σ για το έτος 2013, στο ποσό των 291.996,16 € ετησίως, ήτοι µειωµένο 
κατά ποσοστό 36% σε σχέση µε το προηγούµενο έτος. 
 3. Με µέριµνα του Μ.Τ.Α. να συνταχθούν, να θεωρηθούν και να διαβιβαστούν στο ΓΕΑ προς υπογραφή, τα συµβόλαια µίσθωσης του ΚΕ∆Α/Ζ και 
ΚΕ∆Α/Σ, διάρκειας ενός (1) έτους, από την 01 Ιαν 13 έως την 31 ∆εκ 13, καθώς και του συµβολαίου µίσθωσης του ακινήτου επί της οδού Σούτσου 40, διάρκειας δεκαπέντε (15) µηνών, από την 01 Οκτ 12 έως την 31 ∆εκ 13.  

 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ