Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΑΠΟΨΗ

Μεταπτυχιακά στις ΕΔ - Υπάρχουν προοπτικές;

26.03.2015 | 21:59
Ένα άρθρο για τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών στις ΕΔ που υπογράφεται από τον αναγνώστη του onalert.gr Ευάγγελο Πνευματικό, έχει ενδιαφέορον καθώς ασχολείται με τις προοπτικές που υπάρχουν για το θέμα. Το οποίο απασχολεί πάρα πολλά στελέχη των ΕΔ .Και ειδικά τα νεότερα σε ηλικία.
Το άρθρο του Ε.Πνευματικού


Αρκετές φορές μέχρι σήμερα έχετε αναφερθεί στο θέμα των προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών στις ΕΔ. Στο κείμενο που ακολουθεί γίνεται προσπάθεια συγκέντρωσης των σχετικών δράσεων που αναλήφθηκαν από τους αρμόδιους φορείς και γίνονται ανάλογες προτάσεις.


Με τον Νόμο 3883/2010 στο άρθρο 88, τέθηκαν ουσιαστικά οι βάσεις για την οργάνωση και λειτουργία των ΠΜΣ στις ΕΔ. Οι φορείς οργάνωσης και λειτουργίας των ΠΜΣ είναι τα ΑΣΕΙ (αυτοδύναμα ή κοινά με άλλα ΑΕΙ), η ΑΔΙΣΠΟ και η ΣΕΘΑ με προγραμματικές συμφωνίες συνεργασίας με πανεπιστήμια.


Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιευτεί η κατάσταση πέντε χρόνια μετά την θεσμοθέτηση των ΠΜΣ στις ΕΔ είναι όπως παρακάτω:


1. Η ΣΣΕ από κοινού με το Πολυτεχνείο Κρήτης με το ΦΕΚ 163Α’/20-8-2014, οργανώνει από το εκπαιδευτικό έτος 2014-2015 δύο ΠΜΣ. Το πρώτο στην Εφαρμοσμένη Επιχειρησιακή Έρευνα και Ανάλυση και το δεύτερο στην Σχεδίαση και Επεξεργασία Συστημάτων. Στο πρώτο εγράφησαν 30 σπουδαστές και στο δεύτερο 19. Τα δίδακτρα είναι στα 2.800 ευρώ και βαρύνουν τον σπουδαστή Η ιδιότητα των σπουδαστών (αξκοί / ιδιώτες ) που επελέγησαν δεν εμφανίζεται . Όσον αφορά τα αυτοδύναμα ΠΜΣ η ΣΣΕ πρόσφατα ανακοίνωσε την περάτωση της εξωτερικής αξιολόγησης , χωρίς όμως να έχει ανακοινώσει κάποιο αυτοδύναμο ΠΜΣ.

2. Η ΣΝΔ έχει περατώσει την αξιολόγησή της από την Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας από τις αρχές του 2014. Δημοσιευμένα ΠΜΣ (είτε αυτοδύναμα είτε κοινά με άλλα ΑΕΙ) δεν έχουν ανακοινωθεί.

3. Η ΣΙ δεν έχει ανακοινώσει δραστηριότητα όσον αφορά την αξιολόγησή της και την οργάνωση ΠΜΣ.

4. Η ΑΔΙΣΠΟ με προγραμματική συμφωνία συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ) οργανώνει από το 2014-2015 ΠΜΣ στις Διεθνείς Σχέσεις και Ασφάλεια. Τα δίδακτρα είναι 1.830 ευρώ ανά σπουδαστή και για 40 σπουδαστές καλύπτονται από το ΥΠΕΘΑ.

5. Η ΣΕΘΑ με προγραμματική συμφωνία με το Πάντειο Πανεπιστήμιο οργανώνει ΠΜΣ από το 2014-2015 στις Στρατηγικές Σπουδές και Ασφάλεια. Τα δίδακτρα είναι 2.000 ευρώ ανά σπουδαστή και καλύπτονται για όσους πετύχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις από το ΥΠΕΘΑ.

Συνολικά έχουμε 4 ΠΜΣ (2 ΣΣΕ, 1 ΑΔΙΣΠΟ, 1 ΣΕΘΑ) στις ΕΔ. Η επιτυχής ή μη έκβαση αυτών δεν μπορεί να εκτιμηθεί διότι δεν έχουν αποφοιτήσει οι πρώτοι μεταπτυχιακοί σπουδαστές. Σίγουρα όμως αποτιμάται θετικά το γεγονός της οργάνωσης και λειτουργίας των πρώτων ΠΜΣ στις ΕΔ σε συνεργασία με άλλα ΑΕΙ της ημεδαπής. Οι επιφυλάξεις των υποστηρικτών της «αρβύλας» έχουν πλέον ξεπεραστεί.


Διαφαίνεται ότι ελκυστικότερα χαρακτηριστικά έχουν τα ΠΜΣ του ΓΕΕΘΑ (ΑΔΙΣΠΟ-ΣΕΘΑ) για δύο βασικούς λόγους. Αφενός το μηδενικό κόστος για τους σπουδαστές και αφετέρου ο χρόνος σπουδών ταυτίζεται με τον χρόνο φοίτησης στις σχολές. Δηλ. γίνεται συγκερασμός της φοίτησης στις σχολές με την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης. Αυτό αποτελούσε οραματικό στόχο πολλών ετών και η επίτευξη οφείλεται εν πολλοίς στον Α/ΓΕΕΘΑ κ. Κωσταράκο. Η υπηρεσία μετεκπαιδεύει και μορφώνει τον αξιωματικό με έξοδά της και με μέριμνά της. Αυτό δεν είναι λίγο στις δύσκολες ημέρες που βιώνουμε.


Η ΣΣΕ έχει δείξει ευελιξία και γρήγορη προσαρμοστικότητα στη βούληση και επιθυμία του νομοθέτη. Τα γνωστικά αντικείμενα των ΠΜΣ που οργανώθηκαν και η διεισδυτικότητα αυτών θα κριθούν από την πορεία τους . Το κόστος των διδάκτρων 2.800 ανά σπουδαστή με δικά του έξοδα δεν αποτελεί απαγορευτικό παράγοντα, αλλά σίγουρα θα προβληματίσει τους νέους αξιωματικούς . Συγκρίσιμα είναι μικρό, αλλά όταν το ΥΠΕΘΑ καλύπτει τα ΠΜΣ στις ΑΔΙΣΠΟ –ΣΕΘΑ, ο κατώτερος αξκός δικαιούται να αισθάνεται αδικημένος από την υπηρεσία, συνυπολογιζομένου του χρόνου παραμονής στην ενεργό υπηρεσία, μετά το πέρας της μετεκπαίδευσης . Πιθανόν επίσης η Βάρη λόγω απόστασης να δυσκολεύει την θετική επιθυμία ορισμένων.


Η ΣΝΔ δείχνει να παρακολουθεί τις εξελίξεις, χωρίς όμως να έχουμε κάτι το απτό ανά χείρας. Το NPS φαίνεται «στοιχειωμένο» στις συνειδήσεις του ΠΝ και ίσως να αποτελεί ταμπού για την υπέρβαση και μετάβαση στην νέα, μετά μνημόνια, πραγματικότητα.


Η ΣΙ δείχνει ικανοποιημένη από την υφιστάμενη εκπαίδευση και η μετεκπαίδευση βασίζεται στις επιλογές των στελεχών και τις σχετικές υπηρεσιακές ανάγκες για ΠΜΣ σε ΑΕΙ με ή χωρίς έξοδα της υπηρεσίας. Η βούληση του νομοθέτη για οργάνωση από τα ΑΣΕΙ ΠΜΣ θα μπορούσε να αποτελέσει και εδώ έναυσμα διαφορετικών επιλογών και εξελικτικής βελτίωσης.


Η κατηγορία των στρατιωτικών σχολών που δεν συμπεριλαμβάνονται στον Νόμο 3883/2010 στο άρθρο 88 είναι οι σχολές Ανώτατης Τεχνικής Εκπαίδευσης του νόμου 1394/1983. Αφορούν μετεκπαίδευση κατωτέρων αξιωματικών, τεχνικών ειδικοτήτων μετά την αποφοίτησή τους από την ΣΣΕ. Η πρόσφατη εξαγγελία του κ. ΥΕΘΑ για επανασύσταση των ΜΟΜΑ θα πρέπει να συμπεριλάβει και τα ανάλογο ρυθμιστικό πλαίσιο μετεκπαίδευσης των τεχνικών ειδικοτήτων. Λόγω γνωστικού αντικειμένου οι προγραμματικές συμφωνίες συνεργασίας με ΑΕΙ θα ενδυναμώσουν την ανώτατη τεχνική εκπαίδευση.


Συμπερασματικά, ο απολογισμός της πενταετίας από την θεσμοθέτηση των ΠΜΣ στις ΕΔ δεν είναι πλούσιος (4 ΠΜΣ) ούτε όμως και αποθαρρύνει, αν λάβουμε υπόψη ότι διανύουμε μνημονιακές ημέρες και γίνονται πολλαπλές ζυμώσεις στην ανώτατη εκπαίδευση γενικότερα. Χρειάζεται αξιολόγηση της παρούσας κατάστασης και συνέχιση της προσπάθειας.


Η σύγκλιση του Συμβουλίου Ανώτατης Ακαδημαϊκής και Στρατιωτικής Εκπαίδευσης (ΣΑΑΣΕ) στο ΥΠΕΘΑ από τον κ. Καμένο, θα συνεισφέρει θετικά στον οδικό χάρτη της επόμενης πενταετίας για τα ΠΜΣ στις ΕΔ.


Σας ευχαριστώ για την φιλοξενία και τη ανταλλαγή απόψεων μέσω του Onalert.


 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ