Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΟΒΑ: Προσλήψεις στην Πολεμική Αεροπορία

25.10.2017 | 12:09
Προκηρύσσονται δεκατέσσερεις (14) θέσεις οπλιτών και εφέδρων για ανακατάταξη ή επανακατάταξη στην Πολεμική Αεροπορία για βραχεία περίοδο ενός (1) μέχρι τριών (3) ετών και αριθμητική κατανομή ανά ειδικότητα, όπως στον πίνακα 1 του Παραρτήματος «Α», οι οποίες είχαν εγκριθεί για το έτος 2017 με το (στ) σχετικό.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΔΩ

Οι ενδιαφερόμενοι οπλίτες ή έφεδροι, που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα του Παραρτήματος «Β» και τους έχει απονεμηθεί μία εκ των συγκεκριμένων ειδικοτήτων του πίνακα 1 του Παραρτήματος «Α», να υποβάλουν για την ανακατάταξη ή επανακατάταξή τους αντίστοιχα, τα δικαιολογητικά του Παραρτήματος «Ε», έως την 3 Νοεμβρίου 2017 (όσα υποβληθούν μετά από αυτήν την ημερομηνία θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμα), όπως παρακάτω:
α. Οι οπλίτες, στις Μονάδες που υπηρετούν, εφόσον απολύονται
οριστικά έως 31 Δεκεμβρίου 2017.
β. Οι έφεδροι, στις Στρατολογικές Υπηρεσίες (ΣΥ), στις οποίες
υπάγονται ή στις πλησιέστερες στον τόπο διαμονής τους, εφόσον δεν έχουν παρέλθει τρία (3) έτη από την ημερομηνία της οριστικής τους απόλυσης από τις Ένοπλες Δυνάμεις κατά την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών τους.

3. Οι Μονάδες και οι Στρατολογικές Υπηρεσίες:
α. Ελέγχουν την πληρότητα των δικαιολογητικών και τα υποβάλλουν, εντός πέντε (5) ημερών, στο ΓΕΑ/Β4, αφού επισυνάψουν πλήρες Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου (ΑΦΜ).
β. Υποβάλλουν με τηλεομοιοτυπία στο ΓΕΑ/Β4 τη συγκεντρωτική
κατάσταση της Προσθήκης «4» του Παραρτήματος «Ε», με τα στοιχεία των υποψηφίων που υπέβαλαν εμπροθέσμως δικαιολογητικά (αριθμ. FAX 2106523081), την 6 Νοε 2017.
γ. Σε περίπτωση κατά την οποία οι ενδιαφερόμενοι δεν πληρούν τα
απαιτούμενα προσόντα του Παραρτήματος «Β» ή υποβάλουν εκπροθέσμως τα δικαιολογητικά, και εφόσον αυτοί επιμένουν, τα παραλαμβάνουν και τα υποβάλλουν στο ΓΕΑ/Β4, αφού συνταχθεί και υπογραφεί η σχετική πράξη, στην οποία θα αναφέρεται η εκπρόθεσμη υποβολή της αίτησης ή η έλλειψη των τυπικών προσόντων.

4. Το ΓΕΑ/Β4 θα εκδώσει, μετά την ολοκλήρωση παραλαβής των αιτήσεων των ενδιαφερομένων, πίνακα απορριπτέων υποψηφίων που δεν πληρούν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις του Παραρτήματος «Β», των υποψηφίων που οι αιτήσεις τους υποβάλλονται πέραν των χρονικών ορίων που καθορίζονται στην παράγραφο 2 της παρούσας, καθώς και των υποψηφίων που υπηρετούν ή ανήκουν στην εφεδρεία άλλου Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων, κατ’ εφαρμογή της
παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 1911/1990. Επίσης, σε περίπτωση ύπαρξης υπεράριθμων υποψηφίων, θα εκδώσει πίνακα υπεράριθμων, σε σχέση με τον καθοριζόμενο αριθμό, υποψηφίων, σύμφωνα με τα κριτήρια του Παραρτήματος «Γ», οι οποίοι είναι δυνατόν να ανακαταταγούν ή να επανακαταταγούν, εφόσον κατά το έτος 2017 προκύψουν απολύσεις ΟΒΑ της ειδικότητάς τους, και μόνο κατά
το έτος αυτό. Οι παραπάνω πίνακες, μετά την κύρωσή τους από τον κ. ΥΕΘΑ, θα αναρτηθούν στην επίσημη ιστοσελίδα του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (www.haf.gr), προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων με δική τους ευθύνη.

5. Οι έφεδροι που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα και θα κριθούν
επανακατατασσόμενοι, σύμφωνα με τα κριτήρια του Παραρτήματος «Γ», καθώς και ένα ποσοστό 20% από τους υπεράριθμους, σε περίπτωση ύπαρξης υπεράριθμων υποψηφίων, θα ενημερωθούν με δική τους ευθύνη από την ιστοσελίδα του ΓΕΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.haf.gr σχετικά με την παρουσίασή τους για την
εξέταση της σωματικής τους ικανότητας στην πλησιέστερη στον τόπο διαμονής τους υγειονομική επιτροπή των Ενόπλων Δυνάμεων, σε εκτέλεση του άρθρου 3 παρ. 2γ του (β) σχετικού.

6. Κριτήρια επιλογής όπως στο Παράρτημα «Γ». Σε περίπτωση που δεν καλυφθεί ο αριθμός σε κάποια από τις ειδικότητες του πίνακα 1 του Παραρτήματος «Α» από τους υποψήφιους, οι κενές θέσεις θα καλύπτονται από τυχόν υπεράριθμους υποψήφιους άλλης ειδικότητας, κατά την απόλυτη σειρά προτεραιότητας, όπως αυτή προκύπτει από την κατ’ αύξουσα σειρά αρίθμησης των ειδικοτήτων του πίνακα 2 του Παραρτήματος «Α».

7. Η ανακατάταξη ή επανακατάταξη των επιτυχόντων οπλιτών και εφέδρων θα εγκριθεί με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Με την ίδια απόφαση θα καθορισθεί η ημερομηνία και η Μονάδα της ανακατάταξης ή επανακατάταξης, όπως παρακάτω:
α. Οι οπλίτες ανακατατάσσονται την ημερομηνία που θα απολύονταν
οριστικά από τις τάξεις της Πολεμικής Αεροπορίας ή την καθοριζόμενη ημερομηνία επανακατάταξης των εφέδρων, στην περίπτωση που απολυθούν πριν την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης.
β. Οι έφεδροι επανακατατάσσονται την ημερομηνία που καθορίζεται με την ως άνω υπουργική απόφαση.

8. Σε περίπτωση διακοπής της ανακατάταξης ή επανακατάταξής τους για οποιοδήποτε λόγο, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις που προβλέπονται για την απόλυση των οπλιτών που εκπληρώνουν στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση.

9. Οι Μονάδες να αναφέρουν στο ΓΕΑ/Β1-Β3-Β4, ΟΛΚΑ και στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία, την ημερομηνία ανακατάταξης ή επανακατάταξης κάθε οπλίτη ή εφέδρου που ανακατατάσσεται ή επανακατατάσσεται καθώς και κάθε άλλη μεταβολή, όπως διακοπή ή λήξη της ανακατάταξης ή επανακατάταξης, που επηρεάζει την υπηρεσιακή τους κατάσταση. Το ΓΕΑ/Β4 να ενημερώσει
συγκεντρωτικά το Μ/Κ Στρατολογίας για την ημερομηνία ανακατάταξης ή επανακατάταξής τους.

10. Οι Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης, μετά την ανακατάταξη ή
επανακατάταξή τους, παρακολουθούνται από το ΓΕΑ/Β1.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΔΩ


 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ