Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΠΕΑΛΣ: Ζητούν ΚΥΑ για την ειδική Αποζημίωση Στελεχιακού Δυναμικού ΕΛΥΔΝΑ

08.06.2016 | 18:27
 Επιστολή προς τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Θοδωρή Δρίτσα έστειλε η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος, ζητώντας την την έκδοση της προβλεπόμενης κοινής υπουργικής απόφασης για τον καθορισμό ειδικής μηνιαίας αποζημίωσης στα στελέχη που υπηρετούν στην Ελληνική Υπηρεσίας Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχημάτων.

Πιο συγκεκριμένα, αναφέρουν στην επιστολή:

Κύριε Υπουργέ,

Με τον Ν. 4033/2011 και την σύσταση της Ελληνικής Υπηρεσίας Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχημάτων και Συμβάντων (ΕΛΥΔΝΑ), η Χώρα μας ενσωμάτωσε στο εθνικό της δίκαιο την Οδηγία 2009/18/ΕΚ για τον καθορισμό των θεμελιωδών αρχών που διέπουν τη διερεύνηση των ναυτικών ατυχημάτων στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών μέσω της διεξαγωγής τεχνικών διερευνήσεων, με κύριο σκοπό την εξακρίβωση των αιτιών και συνθηκών που οδήγησαν σε αυτά.

Τον Οκτώβριο του 2012 η ΕΛΥΔΝΑ ξεκίνησε την λειτουργία της με τους κύριους στόχους της να επικεντρώνονται κυρίως στη διεξαγωγή αποτελεσματικών και επωφελών για την ναυτιλιακή κοινότητα τεχνικών διερευνήσεων, καθώς και στην επιτελική της δράση, η οποία συντελείται με την ενεργή συμμετοχή της στα οικεία Διεθνή και Ευρωπαϊκά όργανα με αρμοδιότητες στον τομέα διερεύνησης των ναυτικών ατυχημάτων και στην ενίσχυση της ασφάλειας των πλοίων.

Η ΕΛΥΔΝΑ - θεμελιώδεις αρχές της οποίας αποτέλεσαν εξ’ αρχής η αμεροληψία και η ανεξαρτησία – καθιερώθηκε σταδιακά σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο ως ένας εκ των αναγνωρίσιμων Οργανισμών Διερευνήσεων Ναυτικών Ατυχημάτων, με τις τεχνικές διερευνήσεις που πραγματοποίησε και τις στοχευμένες και επωφελείς εκθέσεις ναυτικών ατυχημάτων που εξέδωσε, να αξιολογούνται θετικά τόσο από τον «Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα – EMSA», όσο και από τον «Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό – ΙΜΟ».

Ενδεικτικές του συστηματικού και επισταμένου έργου της αποτελούν, μάλιστα, οι 51 διερευνήσεις ναυτικών ατυχημάτων από το έτος 2013 έως σήμερα, αριθμός που προσεγγίζει αυτόν των διερευνήσεων που έχει διεξάγει κατά τα ίδια έτη, η Υπηρεσία Διερευνήσεων Ναυτικών Ατυχημάτων του Ηνωμένου Βασιλείου καθώς και οι 117 «συστάσεις ασφαλείας» από το έτος 2014, τις οποίες έχει απευθύνει σε εμπλεκόμενα και ενδιαφερόμενα μέρη με τα ναυτικά ατυχήματα που εξέτασε, με σκοπό την ανάληψη ενεργειών και διορθωτικών μέτρων από τους παραλήπτες για την αποφυγή παρόμοιων ή μελλοντικών ναυτικών ατυχημάτων.

Με τον ν. 4033/2011 (παρ. 4 του άρθρου 26), πέραν του ισχύοντος νομικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία της ΕΛΥΔΝΑ και λόγω της σπουδαιότητας του επιτελούμενου έργου σε όλα τα επίπεδα (συστάσεις ασφαλείας, προτάσεις νομοθετικών πρωτοβουλιών και ρυθμίσεων), εκ του οποίου αναμένεται να προκύπτουν ανταποδοτικά οφέλη υπέρ της ασφάλειας των πλοίων και της επιδιωκόμενης μείωσης του αριθμού μελλοντικών ναυτικών ατυχημάτων και των επιπτώσεων τους στον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον καθώς και του ύψους των ετήσιων εσόδων της Υπηρεσίας, μέσω των προβλεπομένων τελών «υπέρ ΕΛΥΔΝΑ», εξουσιοδοτούνται οι συναρμόδιοι Υπουργοί να εκδώσουν κοινή υπουργική απόφαση για τον καθορισμό ειδικής μηνιαίας αποζημίωσης αποκλειστικά για το στελεχιακό δυναμικό, το οποίο αποτελεί τον κύριο πυρήνα λήψης αποφάσεων και διεξαγωγής τεχνικών διερευνήσεων, υπό το πρίσμα των θεμελιωδών αρχών της σχετικής Οδηγίας (2009/18/ΕΚ) και κατ΄ επέκταση των σχετικών προβλέψεων της λειτουργικής και επιχειρησιακής αμεροληψίας και ανεξαρτησίας της Υπηρεσίας, οι οποίες έχουν καθιερωθεί με τον ως άνω αναφερόμενο νόμο.

Ως εκ τούτου και με γνώμονα:
τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 26 του σχετικού νόμου, με την οποία προκύπτουν πάγια έσοδα υπέρ της λειτουργίας της ΕΛΥΔΝΑ από την καταβολή τελών κατά την περιοδική έκδοση πιστοποιητικών και εγγράφων πλοίων υπό ελληνική σημαία,
τις προβλέψεις των παραγράφων 1 και 2 του ιδίου άρθρου, με τις οποίες τα έξοδα που καταβλήθηκαν για τη διεξαγωγή διερεύνησης ναυτικού ατυχήματος επιστρέφονται στην Υπηρεσία, εφόσον από τις έρευνες ημεδαπών ή αλλοδαπών δικαστηρίων αποδειχθεί ότι αυτό προκλήθηκε από βαρεία αμέλεια ή δόλο,
την προοδευτικά εξελισσόμενη παρουσία και λειτουργία της Υπηρεσίας,
το γεγονός ότι η εν λόγω ειδική αποζημίωση αφορά συγκεκριμένο και περιορισμένο αριθμό στελεχών,
το γεγονός ότι το ύψος της ειδικής αποζημίωσης για έκαστο δικαιούχο δεν δύναται να υπολείπεται αντίστοιχων αποζημιώσεων Υπηρεσιών υπαγομένων στο ΥΝΑΝΠ,


ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

την έκδοση της προβλεπόμενης κοινής υπουργικής απόφασης για τον καθορισμό ειδικής μηνιαίας αποζημίωσης.

 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ