Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Τα Μετοχικά Ταμεία στο υπουργείο Εργασίας; Κι όμως...

15.04.2014 | 00:09
Τελικά που ανήκουν τα Μετοχικά Ταμεία; Στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας ή στο υπουργείο Εργασίας; Το ερώτημα θέτει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών. Και δεν το θέτει τυχαία. Διαβάστε τι έχει εντοπίσει και πως καταλήγει στο ερώτημα:“Αξιότιμε κε Υπουργέ.

Σύμφωνα με το άρθρο πρώτο παράγραφο Ι υποπαράγραφο ΙΑ.2 με τίτλο: «ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» του σχετικού νόμου, το σχέδιο του οποίου συνυπογράψατε, ορίζεται ότι: «… 3 ….. Ε. Το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, καθώς και τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Αεροπορίας και Ναυτικού αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας υποβάλλουν υποχρεωτικά κάθε έτος στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή (Ε.Α.Α.) αναλογιστική μελέτη και οικονομικές καταστάσεις για έλεγχο βιωσιμότητας. Οι αυξομειώσεις των παροχών διενεργούνται με απόφαση του οικείου Δ.Σ. μετά από σύμφωνη γνώμη της Ε.Α.Α.», ενώ σύμφωνα με την παράγραφο Γ υποπαράγραφο Γ.5 με τίτλο: «ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΜΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ» του ανωτέρω νόμου, ορίζεται ότι: Α. Από 1.7.2014, καταργούνται: ….. 5. Τα ειδικά έντυπα παράβολα υπέρ Μετοχικού Ταμείου Στρατού, Αεροπορίας και Ναυτικού, τα οποία προβλέπονται με τις διατάξεις του ν. 1938/1942 (Α΄ 538), του άρθρου 25, του ν. 2873/2000 (Α΄ 285), του π.δ. 251/2002 (Α΄ 224) και του π.δ. 123/2003 (Α΄ 108)… Β. Η παρ. 1 του άρθρου 20, του ν. 4058/2012 (A΄ 63), αντικαθίσταται ως ακολούθως: 1. α. Στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού και στο Ταμείο Αρωγής Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων, περιέρχεται ως πόρος σε ποσοστό 68% και 32% αντίστοιχα, ποσοστό 5% επί των επιβαλλόμενων σε χρήμα ποινών, καθώς και επί των ποσών που προκύπτουν από τη μετατροπή των στερητικών της ελευθερίας ποινών. β. Στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού, περιέρχεται ως πόρος σε ποσοστό 68% το ποσό που προέρχεται από την εκποίηση των πάσης φύσεως πλεοναζόντων και μη αναγκαιούντων ή πεπαλαιωμένων κινητών πραγμάτων, ιδίως υλικών, εφοδίων, μηχανημάτων, παντός είδους τροχοφόρων και πλωτών μέσων της Ελληνικής Αστυνομίας, που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό για τον οποίο προορίζονται…».

Επειδή, ως μέτοχοι των ανωτέρω Ταμείων, μας δημιουργήθηκε η κάτωθι απορία, παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε σε ποιο, τελικά, Υπουργείο ανήκουν τα Μετοχικά μας Ταμεία, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ή το Υπουργείο Εργασίας και εάν ανήκουν πλέον στο Υπουργείο Εργασίας εσείς συναινέσατε σε τούτο;” 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ