Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Τι υποστηρίζει ο Α/ΓΕΝ για την ενοποίηση των Μετοχικών Ταμείων

21.07.2013 | 12:01
Η ενοποίηση των τριών Μετοχικών Ταμείων είναι ο στόχος της κυβέρνησης αλλά το μεγάλο πρόβλημα παραμένει το ΜΤΣ και οι αντιδράσεις των δικαιούχων των αλλων δυο ταμείων.

Ο Α/ΓΕΝ Ευάγγελος Αποστολάκης με έγγραφό του αναλύει τις θέσεις του ΓΕΝ για την επιχειρούμενη ενοποίηση:


ΘΕΜΑ: Διερεύνηση της Δυνατότητας Ενοποίησης των Μετοχικών Ταμείων

1. Σε συνέχεια σχετικών (α) και (β) που αναφέρονται στη διερεύνηση της δυνατότητας ενοποίησης των Μετοχικών Ταμείων σε «ενιαίο Ταμείο» αναφέρονται τα ακόλουθα:

α. Οι απόψεις - προτάσεις του ΜΤΝ σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες επί του θέματος θέσεις της ηγεσίας του ΓΕΝ και του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ διατυπώθηκαν και έτυχαν επεξεργασίας στο πλαίσιο των εργασιών της διακλαδικής επιτροπής που συγκροτήθηκε με τη σχετική (γ) απόφαση ΥΦΕΘΑ κ.Π. Καράμπελα κατόπιν των αποτελεσμάτων της ευρείας σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε για τα Μετοχικά Ταμεία σύμφωνα με τα σχετικά (ί) και {ε).

β. Οι τελικές θέσεις για το θέμα της ενοποίησης των τριών Ταμείων, όπως αυτές εξήχθησαν από την προαναφερόμενη διαδικασία, παρουσιάζονται στο πρακτικό της ανωτέρου Επιτροπής και συνοψίζονται ως ακολούθως:

(1) Πλήρης εξυγίανση του ΜΤΣ με μηδενισμό των υφιστάμενων χρεών και αποπληρωμή των συσσωρευμένων δικαιωμάτων των μετόχων-μερισματούχων του

(2) Αναπλήρωση των απωλειών του ΡSΙ, μέσω της έγκρισης των προτεινομένων από την εν λόγω επιτροπή νομοθετικών ρυθμίσεων.

(3) Διερεύνηση της διαχείρισης κάθε Ταμείου, μέσω ανεξάρτητων οργάνων / φορέων ελέγχου (όπως ορκωτοί ελεγκτές λογιστές), προκειμένου εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για την περιουσιακή τους θέση / οικονομική τους κατάσταση και τη δυνατότητα ενοποίησής τους.

(4) Διενέργεια αναλογιστικής μελέτης ευρείας κλίμακας οπό εξειδικευμένο ανεξάρτητο φορέα που βα αποτελέσει τον οδηγό για την κατάδειξη των προβλημάτων ,τις πιθανότητες επιτυχίας και επί της ουσίας τη βιωσιμότητα του όλου εγχειρήματος.

(5) Συγκρότηση διαρκούς επιτροπής υπό τη ΓΔΟΣΥ με έργο την

εξέταση και υποτύπωση της εξέλιξης / προόδου των προτάσεων της εν λόγω

επιτροπής (Εξυγίανση-Βιωσιμότητα^Προοπτικές / Χρονοδιάγραμμα Ενοποίησης).

2. Το ΜΤΝ , λειτουργώντας αυτοτελώς υπό την εποπτεία του κ.ΥΕΘΑ διαμέσου του ΓΕΝ και εφαρμόζοντας το διακριτό θεσμικό πλαίσιο που το διέπει, επιδιώκει τεχνοκρατικά και υπεύθυνα, μέσω της αυτοδιαχείρισης, τη συνέχιση της υγιούς λειτουργίας του, στο πλαίσιο της αυτονόητης θεσμικής επιταγής για ισοσκέλιση στη διαχείριση με σκοπό την αυτοδυναμία και έναντι του αδιαμφισβήτητου χρέους που έχει η σημερινή Διοίκησή του απέναντι στις νέες γενεές μετόχων.

3. Η άποψη του ΜΤΝ που αποτελεί και θέση του ΓΕΝ, είναι ότι η υλοποίηση της ενοποίησης των τριών Ταμείων προϋποθέτει την προηγούμενη ανάληψη δράσεων για την πλήρη εξυγίανση του ΜΤΣ με μηδενισμό των συσσωρευμένων δικαιωμάτων των μετόχων - μερισματούχων του.

4. Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη ότι έως σήμερα οι συνθήκες και τα δεδομένα ουδόλως έχουν διαφοροποιηθεί, οι απόψεις / θέσεις του ΜΤΝ και του ΓΕΝ για την προοπτική / διαδικασία ενοποίησης των Μετοχικών Ταμείων εξακολουθούν να ισχύουν αμετάβλητες όπως παρουσιάστηκαν και καταγράφηκαν στο πρακτικό της σχετικής (γ) επιτροπής. 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ