Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Υπερωρίες-νυχτερινά για τους στρατιωτικούς. Ένας αξιωματικός εξηγεί τα πάντα

28.01.2013 | 00:33

Σύμφωνα με το Νόμο 3979/2011, το ωράριο εργασίας του στρατιωτικού προσωπικού επεκτάθηκε σε σαράντα (40) ώρες την εβδομάδα, ουσιαστικά εξισώνοντας το με το υπόλοιπο δημοσιοϋπαλληλικό προσωπικό.

Οι στρατιωτικοί των Ενόπλων Δυνάμεων αποτελούν τη μοναδική κατηγορία εργαζομένων, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, που δεν αμείβονται για την υπερωριακή και νυκτερινή τους απασχόληση, καθώς και για την εργασία πέραν του πενθημέρου χωρίς τούτο να προβλέπεται από τις υφιστάμενες διατάξεις.

Τα οδοιπορικά μηνός, από 01 Ιανουαρίου 2013, καταργήθηκαν λόγω έλλειψης πιστώσεων, όπου εν μέρει δικαιολογούσαν τις εικοσιτετράωρες (24ωρες) υπηρεσίες που εκτελούσαν κατά μήνα, ήτοι δύο (2) έως πέντε (5) υπηρεσίες, τις εξωτερικές εφόδους, κτλ.


Στο άρθρο 7, της σχετικής υπουργικής απόφασης υπ αριθ. Φ.400/32/82424/Σ.343 /27-5-2011/ (ΦΕΚ Β 1139), αναφέρεται ότι, «οι στρατιωτικοί που εκτελούν 24ωρη υπηρεσία διανυκτερεύσεως τις καθημερινές δικαιούνται απαλλαγής την επόμενη εργάσιμη ημέρα και αυτοί που εκτελούν την ως άνω υπηρεσία Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και τις επίσημες αργίες δικαιούνται απαλλαγής οποιαδήποτε ημέρα εντός της επόμενης εβδομάδας».

Στην υπόψη απόφαση  δεν αναφέρεται πουθενά ότι, η απαλλαγή δίνεται αντι καταβολής της προβλεπόμενης χρηματικής αποζημίωσης που δικαιούται ο εργαζόμενος λόγω υπερωριακής και νυκτερινής απασχόλησης.

Η Στρατιωτική υπηρεσία τα τελευταία έτη προβαίνει στη συμβολική χρηματική αποζημίωση (ανάλογα με τον βαθμό από 13 € έως 26 €) των 24ωρων υπηρεσιών που εκτελούνται τις επίσημες αργίες και τις Κυριακές, ταυτόχρονα με την εφαρμογή της σχετικής υπουργικής απόφασης, δίδοντας απαλλαγή μίας ημέρας την επόμενη εργάσιμη εβδομάδα.

Αυτό σημαίνει ότι, η Υπηρεσία αναγνωρίζει την υποχρέωση πληρωμής της υπερωριακής και νυκτερινής εργασίας, πέραν του οκταώρου.

Σύμφωνα με το Νόμο 3385/2005, η απασχόληση πέραν των 45 ωρών την εβδομάδα (1 επιπλέον ώρα την ημέρα, πέραν του 8ωρου) για τους φορείς που εφαρμόζουν πενθήμερο, θεωρείται υπερωριακή απασχόληση και διέπεται απ’ όλες τις νόμιμες συνέπειες.

Στους Νόμους 3863/2010 και 4024/2011, για κάθε κατηγορία εργαζομένων, καθορίζονται αναλυτικά οι διαδικασίες και οι προσαυξήσεις αμοιβών υπερωριακής και νυκτερινής απασχόλησης.

Νυχτερινή είναι η εργασία που προσφέρεται στο διάστημα από τις 22:00 το βράδυ, μέχρι τις 06:00 το πρωί.

Από τις αρχές του 2010 με διαδοχικές νομοθετικές ρυθμίσεις έχει επέλθει δραματική μείωση των αποδοχών, των στρατιωτικών. Συνοπτικά, σύμφωνα με τους, Ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας – Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ τ. Α’ 40/15-03-2010), Ν. 3845/2010 «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη – μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο», Ν. 3986/2011 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015» (ΦΕΚ τ. Α’ 152/1-07-2011), Ν. 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου. Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση. Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΦΕΚ τ. Α’ 180/22-08-2011), Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (ΦΕΚ τ. Α’ 226/27-10-2011) και τον Ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (ΦΕΚ τ. Α’ 222/12-11-2012), ανέρχεται σε ποσοστό, μεσοσταθμικά μέχρι και 55 % σε σχέση με τις αποδοχές που ελάμβαναν πριν την εφαρμογή των υπόψη ρυθμίσεων.


Οι στρατιωτικοί έχουν υποστεί μέσα σε τρία χρόνια περικοπές στις αποδοχές τους, που ξεκινούν από το 32 % και φτάνουν το 55 % ανάλογα με τον βαθμό και την οικογενειακή κατάσταση.

Πρόκειται για ασύλληπτα ποσοστά, που έχουν κυριολεκτικά «διαλύσει» την ψυχολογία των στελεχών του στρατεύματος.

Τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, εξαιτίας των τακτικών υποχρεωτικών μεταθέσεων, στην βόρεια Ελλάδα και σε νησιωτικές και παραμεθόριες περιοχές της χώρας (όπου δηλαδή υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη παρουσίας των Ενόπλων Δυνάμεων για την προστασία των εθνικών χερσαίων και θαλασσίων συνόρων από τις παρούσες εξωτερικές απειλές και τις παραβιάσεις των σχετικών διεθνών συνθηκών), δεν έχουν μόνιμη εγκατάσταση, αλλά αναγκάζονται συχνά να μετακινούνται μαζί με την οικογένειά τους ανά την επικράτεια, υποβαλλόμενοι έτσι σε ιδιαίτερα αυξημένα έξοδα βιοπορισμού, τα οποία πρέπει να καλύπτονται από τις αποδοχές τους, οι οποίες όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, αποτελούν το αποκλειστικό εισόδημα τους.

Στο άρθρο 2 παρ. 1 του Συντάγματος ορίζεται ότι «ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας». Φυσικά, το συγκεκριμένο θέμα συστηματικά καλύπτεται από τα υπουργεία Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών και δεν αναφέρεται για ευνόητους λόγους.

Λαμβανομένου υπόψη ότι, τους επόμενους μήνες έρχονται, η νέα δομή δυνάμεων, προαγωγές με το σταγονόμετρο και κατόπιν, νέα ειδικά μισθολόγια και νέος υπολογισμός του εφάπαξ (πιθανόν κατάργηση του επιδόματος εξομάλυνσης), η ψυχολογία των στελεχών έχει φθάσει κάτω του μηδενός.

Η αδικία είναι αρκετά μεγάλη διότι, ένας Ανθυπολοχαγός σήμερα πληρώνεται περίπου 800 € τον μήνα, εκτελεί τουλάχιστον 2 έως 3 εικοσιτετράωρες υπηρεσίες, χωρίς να πληρώνεται, που σημαίνει ότι, ο μισθός του είναι κάτω των 600 € τον μήνα διότι, τα 200 € αντιστοιχούν στην πληρωμή της υπερωριακής και νυκτερινής εργασίας, βάση του εργατικού δικαίου και της ισχύουσας νομοθεσίας στην χώρα και στην ΕΕ.

Πρέπει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και η στρατιωτική ηγεσία να δώσει λύση στο υπόψη θέμα ώστε να αρθεί η κοινωνική αδικία που συντελείται για τους εργαζόμενους στρατιωτικούς και να προβεί στην πληρωμή, έστω και ένα μέρος αυτών, των υπερωριακών και νυκτερινών εργασιών πέραν του ωραρίου εργασίας, διότι σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να εξηγήσουν βάση ποιων διατάξεων δεν δικαιούνται χρηματικής αποζημίωσης οι εργαζόμενοι στρατιωτικοί ;
 

 

ΣΧΟΛΙΑ