Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Γιατί και πως αδικούνται οι ΕΜΘ στο θέμα των μετατάξεων.

13.09.2011 | 06:58
Για άνιση και άδικη αντιμετώπιση των ΕΜΘ,ειδικά στην ΠΑ ,κάνει λόγο ο ΣΥΣΜΕΔ. Το θέμα που θίγει έχει να κάνει με τη δυνατότητα μετάταξής τους στο Σώμα των Μονίμων Υπαξιωματικών για την οποία τίθενται όροι και προϋποθέσεις που τους στερούν αυτή τη δυνατότητα.
Σύμφωνα με το νόμο 3883 περί ιεραρχίας ορίζεται ότι:

• μόνιμοι Υπαξιωματικοί και Ανθυπασπιστές που προέρχονται από ΑΣΣΥ, έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον πέντε (5) έτη πραγματικής υπηρεσίας από την ονομασία τους ως Υπαξιωματικών και είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ ή κάτοχοι ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών αλλοδαπής μπορούν να μετατάσσονται στο Σώμα των Αξιωματικών με ειδικότητα Αξιωματικού, κατά τις ισχύουσες διατάξεις προς κάλυψη κενών οργανικών θέσεων Ανθυπολοχαγού και αντιστοίχων με απόφαση του οικείου κατά Κλάδο Ανωτάτου Συμβουλίου.

•ΕΜΘ που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον πέντε (5) έτη πραγματικής υπηρεσίας και είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ ή κάτοχοι ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών αλλοδαπής μπορούν να μετατάσσονται στο Σώμα των Μονίμων Υπαξιωματικών με την ειδικότητά τους προς κάλυψη κενών οργανικών θέσεων του βαθμού τον οποίο φέρουν, με απόφαση του οικείου κατά Κλάδο Ανωτάτου Συμβουλίου.

• Με απόφαση του Ανώτατου κατά Κλάδο Συμβουλίου, που εκδίδεται μέχρι 31 Μαΐου εκάστου έτους, καθορίζονται σύμφωνα με τις υφιστάμενες υπηρεσιακές ανάγκες οι θέσεις και οι ειδικότητες που μπορούν να καλυφθούν με μετάταξη. Οι θέσεις αυτές προκηρύσσονται και δημοσιεύονται με μέριμνα του οικείου ΓΕ. Το ειδικότερο περιεχόμενο της εκάστοτε προκήρυξης, όπως οι θέσεις, οι ειδικότητες, τα προσόντα των μετατασσομένων, η διαδικασία, τα κριτήρια επιλογής και κάθε άλλη λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας κατόπιν πρότασης του οικείου Κλάδου.

• Για την αξιολόγηση της αίτησης μετάταξης λαμβάνονται υπόψιν τα εξής: α. Το αντικείμενο και ο βαθμός του υποβληθέντος πτυχίου, το οποίο πρέπει να προσιδιάζει σε ειδικότητα της προς κάλυψη θέσης.

•Δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάταξης έχουν .... β. Για τις θέσεις πτυχιούχων ΑΕΙ , Εθελοντές Μακράς Θητείας, οι των ειδικοτήτων ΕΤΑΦ, ΕΟΠΛ, ΕΜΜΜ, ΕΤΕΤΗ, ΕΧΡΝ, ΕΗΛΕ, ΕΥΛΚΑ και ΕΕΓΚ που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον πέντε (5) έτη πραγματικής υπηρεσίας και μόνο για τις αντίστοιχες ειδικότητες με αυτές που ήδη κατέχουν ....».

•Δικαίωμα υποβολής μετάταξης έχουν .... β. Εθελοντές Μακράς Θητείας που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον πέντε (5) έτη πραγματικής υπηρεσίας και είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ ή κάτοχοι ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών αλλοδαπής».

Προκύπτει λοιπόν σύμφωνα με τον ΣΥΣΜΕΔ “ότι, για ακόμη μία φορά οι Έλληνες στρατιωτικοί θεσμού ΕΜΘ (Εθελοντές Μακράς Θητείας), οι οποίοι πολλάκις στο παρελθόν έτυχαν διαφορετικής και άνισης – άδικης αντιμετωπίσεως έναντι των λοιπών συναδέλφων, διαφοροποιούνται, χωρίς ωστόσο να υπάρχει εύλογη αιτία, αναφορικά με τη διαδικασία μετάταξής τους στο Σώμα των Μονίμων Υπαξιωματικών, έναντι αυτών των ιδίων (Μονίμων Υπαξιωματικών) και τη διαδικασία μετάταξής τους στο Σώμα των Αξιωματικών. Ενώ, και ορθώς, για τους Μονίμους Υπαξιωματικούς όταν πρόκειται να εισέλθουν στο Σώμα των Αξιωματικών, δεν αποτελεί κριτήριο ή προϋπόθεση η ειδικότητα που κατέχουν ως Υπαξιωματικοί, αντιθέτως
προφανώς, εκ παραδρομής, ορίσθηκε ότι η μετάταξη των συναδέλφων ΕΜΘ στο Σώμα των Μονίμων Υπαξιωματικών λαμβάνει χώρα μόνο με την ειδικότητα που κατέχουν ως ΕΜΘ, αποκλείοντας έτσι, εξ αυτού, ορισμένους ΕΜΘ που έχουν αποκτήσει πτυχίο ΑΕΙ που προσιδιάζει στην ειδικότητα της προς κάλυψη θέσης”

Ακόμη πιο δύσκολα είναι τα πράγματα για τους ΕΜΘ της ΠΑ γιατί δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν μόνο οι κατέχοντες συγκεκριμένες ειδικότητες, οι οποίες ουδόλως υφίστανται για τους Αξιωματικούς της Πολεμικής Αεροπορίας. Σαφέστατα καθορίζεται ότι: «... Δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάταξης έχουν: Για τις θέσεις πτυχιούχων ΑΕΙ, Εθελοντών – Εθελοντριών Μακράς Θητείας, οι των ειδικοτήτων ΕΤΑΦ, ΕΟΠΛ, ΕΜΜΜ, ΕΤΕΤΗ, ΕΧΡΝ, ΕΗΛΕ, ΕΥΛΚΑ και ΕΕΓΚ ....», αποκλείοντας τους ΕΜΘ άλλων ειδικοτήτων που τυγχάνει να κατέχουν τα ζητούμενα πτυχία για τις προς κάλυψη θέσεις, σε αντίθεση με τους Μονίμους Υπαξιωματικούς για το οποίους καθορίσθηκε, ότι: «... Δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάταξης έχουν: α. Για τις θέσεις πτυχιούχων ΑΕΙ, αποφοίτων ΑΣΣΥ, μόνιμοι Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικοί, ...», χωρίς κανέναν περιορισμό κατοχής ειδικότητας.


 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ