Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πληρώνουν από τη τσέπη τους,νοσήλεια και φάρμακα στο ΠΝ.

01.04.2011 | 10:33
"Δεν υπάρχει σάλιο,ούτε για φάρμακα και νοσήλεια"! Σύμφωνα με καταγγελία που έστειλαν υπηρετούντες στο Πολεμικό Ναυτικό ,στον ΣΥΣΜΕΔ, δεν τους καταβάλονται πλέον δαπάνες νοσηλείων και φαρμάκων ακόμη και για τις περιπτώσεις που οι ασθενείς δεν μπορούν εκ των πραγμάτων να εξυπηρετηθούν από το Ναυτικό Νοσοκομείο!

Οι πίνακες με τις ανηλειμμένες υποχρεώσεις είναι αποκαλυπτικοί:• Το μεγαλύτερο μέρος των οφειλόμενων ποσών αφορά δαπάνες νοσηλειών που έχουν υποβληθεί από το εν ενεργεία στρατιωτικό προσωπικό μέσω των υγειονομικών επιτροπών όσο και από συμβεβλημένους τρίτους δικαιούχους (ιατρούς, φαρμακεία, νοσοκομεία, μικροβιολογικά εργαστήρια).

• Με γνώμονα την εξυπηρέτηση του προσωπικού αλλά και την μη παρέκκλιση από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο που ο Ν.3871/2010 ορίζει, ζητείται να αναληφθούν ενέργειες εξόφλησης των δαπανών νοσηλείας που έχουν υποβληθεί μέχρι την 31η Ιαν 2011 με χρονολογική σειρά και ειδικότερα αυτές τις δαπάνες που χρηματοδοτούνται από τους ΚΑΕ 0541 (φάρμακα), 0545 (νοσήλια εξωτερικού), 0546 (δημόσιες κλινικές) και 0548 (επίδομα τοκετού), για τους υπόλοιπους δε ΚΑΕ, ήτοι 0542 (ιατρική περίθαλψη), 0543 (παρακλινικές εξετάσεις), 0544 (οδοντιατρικά), 0547 (ιδιωτικές κλινικές) και 0549 (λοιπές δαπάνες νοσηλείας) αναλαμβάνονται ενέργειες ενίσχυσής τους προκειμένου στη συνέχεια δρομολογηθούν αντίστοιχες ενέργειες εξόφλησης των δαπανών που έχουν υποβληθεί μέχρι 31/1/11.

• Οι ανωτέρω περιγραφείσες οικονομικο – διαχειριστικές συνθήκες είναι αυτονόητο ότι για την αντιμετώπισή τους απαιτούν συσπείρωση και αναδιάταξη μέσων και υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό το ΝΝΑ υπό τον συντονισμό ΓΕΝ/ΔΥΓ καλείται να κινητοποιήσει προσωπικό, μέσα και δυνατότητες, για την αύξηση των παρεχομένων υπηρεσιών εντός του νοσοκομείου και αποφυγή παραπομπής, περιστατικών σε εξωνοσοκομειακούς φορείς .


Ωστόσο,όπως αναφέρει ο ΣΥΣΜΕΔ σε ανακοίνωσή του,όλα αυτά "γεννούν ερωτήματα, που χρήζουν στα πλαίσια της διαφάνειας και της διαύγειας απαντήσεως:
α. Ποιοι οι εμπλεκόμενοι φορείς του ΠΝ που συναποφασίζουν για την προμήθεια/δαπάνη του πάσης φύσεως υγειονομικού υλικού και ποιοι συντονίζουν τους φορείς αυτούς;
β. Ποιες οι υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις για την προμήθεια του πάσης φύσεως υγειονομικού υλικού; Εφαρμόζονται στην πράξη οι διατάξεις αυτές;
γ. Βάσει ποιων διαγωνισμών γίνεται η προμήθεια του υγειονομικού
υλικού.
δ. Ποιο το συνολικό ποσό κατά κωδικό (ΚΑΕ) των υγειονομικών δαπανών που υποβλήθηκαν για έγκριση στα αρμόδια ελεγκτήρια δαπανών κατά το οικονομικό έτος 2010;
ε. Ποιο το ακριβές ποσό των πιστώσεων που διατέθηκαν συνολικά και ανά τρίμηνο, για τη πληρωμή των ανωτέρω δαπανών το 2010;
και 2009;
στ. Ποιο το αντίστοιχο ποσό που διατέθηκε κατά τα οικονομικά έτη 2008
ζ. Ποιο το ακριβές ποσό των απλήρωτων υποχρεώσεων του 2010 που μεταφέρθηκαν σε χρέωση του προϋπολογισμού του 2011 και ποια η ποσοστιαία αναλογία αυτού, σε σχέση με την ολική απαίτηση του 2010;
η. Ποιες οι συνολικές και κατά φορέα οφειλές των ασφαλιστικών οργανισμών προς το ΥΠΕΘΑ/ΓΕΝ; Ποια η ποσοστιαία σχέση του ποσού αυτού με τις αντίστοιχες οφειλές προς τρίτους του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΝ;
θ. Σε ποιες ενέργειες προτίθεσθε να προβείτε για την τακτοποίηση των ανωτέρω οφειλών; Ποια η δυνατότητα συμψηφισμού αυτών;
ι. Ποιες οι ακριβείς ανειλημμένες υποχρεώσεις που αναφέρονται στον πίνακα
ια. Τι πρόκειται να συμβεί για τις δαπάνες που έχουν καταβληθεί και υποβληθεί από τους υπηρετούντες στο Πολεμικό Ναυτικό Έλληνες στρατιωτικούς μετά την 31-1-2011;
ιβ. Με ποιο τρόπο θα περιοριστούν οι δαπάνες μέσω της αύξησης της κινητοποίησης του προσωπικού των στρατιωτικών νοσοκομείων όταν παρέχεται το δικαίωμα πρόσβασης όλων των πολιτών στα εξωτερικά ιατρεία και τα εργαστήρια αυτών; Πως θα μπορέσει να ανταποκριθεί το προσωπικό στην πολλαπλάσια προσέλευση ασθενών; Από πού θα καλυφθούν τα επιπλέον λειτουργικά έξοδα που θα προκύψουν από την κατακόρυφη αύξηση των εργασιών; Πως θα καλυφθούν τα επιπλέον χρέη που θα προκύψουν από τη μη καταβολή των οφειλών των ασφαλιστικών φορέων; Έχει υπάρξει σχετική πρόβλεψη στον προϋπολογισμό;
ιγ. Ποιες είναι οι παθήσεις που δεν μπορούσαν να αντιμετωπισθούν στην Ελλάδα και ποιες εκείνες που η οξύτητά τους καθιστούσε αναγκαία την άμεση εισαγωγή σε νοσοκομείο της αλλοδαπής; Ποιος ο αριθμός των ασθενών των ως άνω παθήσεων ανά βαθμό και ποιος ο αριθμός ανά βαθμό του προστάτη στρατιωτικού των προστατευόμενων μελών;


 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ