Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στο υπουργείο Ναυτιλίας - Άνοιξαν οι αιτήσεις

12.07.2016 | 18:02
 Προκήρυξη για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού ναυτικών ειδικοτήτων για τους Πλοηγικούς Σταθμούς Πειραιά και Θεσσαλονίκης εξέδωσε το υπουργείο Ναυτιλίας. Οι αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους μπορούν να υποβληθούν εως 21 Ιουλίου.

Ειδικότερα η προκήρυξη προβλέπει την πλήρωση, με επιλογή, τριών (03) κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού ναυτικών ειδικοτήτων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ως εξής :

α) Για τον Πλοηγικό Σταθμό Πειραιά :
– Μία (01) θέση του κλάδου Κυβερνητών πλοηγίδων.
– Μία (01) θέση του κλάδου Πρυμνοδετών.
β) Για τον Πλοηγικό Σταθμό Θεσσαλονίκης :
Μία (01) θέση του κλάδου Μηχανοδηγών πλοηγίδων.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Οι υποψήφιοι πρέπει:
1) Να είναι Έλληνες πολίτες.
Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και πολίτες των Κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, με τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ.1 του ν. 2431/1996 .
Όσοι αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση δεν μπορούν να διοριστούν πριν από τη συμπλήρωση ενός (1) έτους από την απόκτησή της, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων εκτός εάν μέχρι την απόκτησή της ήταν υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τους ανωτέρω πολίτες απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της προκηρυσσόμενης θέσης, η οποία αποδεικνύεται με Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (ν. 2413/1996 άρθρο10 παρ. 1, ως ισχύει), που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας: α) ΥΠ.Π.Ε.Θ. Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ 151 80 Αθήνα, τηλ. 210-3443384 και β) Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρά, Τ.Κ. 55132 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310-459101 των κατωτέρω επιπέδων τα οποία αντιστοιχίζονται με επίπεδα του Συμβουλίου της Ευρώπης: Α’ ΕΠΙΠΕΔΟ/ Α 2 ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε.) : Για τον κλάδο Πρυμνοδετών
Β’ ΕΠΙΠΕΔΟ/ Β 1 ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε.): Για τους κλάδους Κυβερνητών πλοηγίδων και Μηχανοδηγών πλοηγίδων

Γίνονται επίσης δεκτοί, για πλήρωση των προκηρυσσομένων θέσεων, Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί, που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους2) Να είναι ηλικίας από 21 μέχρι 45 ετών, δηλαδή να έχουν γεννηθεί από 01/01/1971 μέχρι και
31/12/1995.

3) Να έχουν την υγεία που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που προκηρύσσεται, που θα πιστοποιηθεί μετά από εξέτασή τους από την Υγειονομική Επιτροπή Απογεγραμμένων Ναυτικών και Εργατών Θαλάσσης (ΥΕΑΝΕΘ).

4) Να μην έχουν κώλυμα διορισμού από αυτά που ορίζονται στα άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλικού
Κώδικα (Ν. 3528/07) ήτοι:

(α) Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

(β) Να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα ή κατ’ άλλον νόμιμο τρόπο (άρθρο 43,Ν. 4139/2013) για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί.

(γ) Να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.

(δ) Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.

(ε) Να έχει παρέλθει πενταετία από τυχόν απόλυση από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου.
Σημείωση: Η ανικανότητα προς διορισμό αίρεται μόνο με την έκδοση του κατά το άρθρο 47 παρ. 1 του Συντάγματος διατάγματος που αίρει τις συνέπειες της ποινής.

(στ) Οι άνδρες μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα τους τέτοια υποχρέωση και έχουν πολιτογραφηθεί ως Έλληνες πολίτες.

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Οι υποψήφιοι για πρόσληψη πρέπει να κατέχουν, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, τα ακόλουθα τυπικά προσόντα, όπως αυτά καθορίζονται από τις οικείες διατάξεις των παρ. 30, 31 και 32 του άρθρου 77 του π.δ. 103/2014 :
> Για τον κλάδο Κυβερνητών πλοηγίδων :

(α) Ναυτικό φυλλάδιο σε ισχύ και

(β) Αποδεικτικό ναυτικής ικανότητας (ΑΝΙ) σε ισχύ, Κυβερνήτη Α’ ή Β’ ή Γ’ τάξης Ε.Ν. ή Ναυκλήρου Ε.Ν. ή Κυβερνήτη ρυμουλκών
> Για τον κλάδο Μηχανοδηγών πλοηγίδων :

(α) Ναυτικό φυλλάδιο σε ισχύ και

(β) Αποδεικτικό ναυτικής ικανότητας (ΑΝΙ) σε ισχύ, Μηχανοδηγού Α’ ή Β’ τάξης Ε.Ν.

> Για τον κλάδο Πρυμνοδετών :

(α) Ναυτικό φυλλάδιο σε ισχύ και
(β) Αποδεικτικό ναυτικής ικανότητας (ΑΝΙ) σε ισχύ, Ναύτη Ε.Ν.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα απαιτούμενα γενικά και ειδικά προσόντα των προκηρυσσομένων θέσεων, πρέπει να υποβάλουν :
(1) Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση συμμετοχής, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές και η υποψηφιότητα απορρίπτεται.

(2) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα. Αν από αυτά δεν προκύπτει η ακριβής ημερομηνία γεννήσεως πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό ή βεβαίωση γεννήσεως.

(3) Δύο (02) πρόσφατες φωτογραφίες.

(4) Ευκρινή φωτοαντίγραφα των οριζομένων στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β (ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ) αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας (ΑΝΙ)

(5) Φωτοαντίγραφο Ναυτικού Φυλλαδίου σε ισχύ (σελίδες με στοιχεία ναυτικού). Επίσης απαιτούνται οι σελίδες του Ναυτικού Φυλλαδίου που αποδεικνύουν θαλάσσια υπηρεσία στην περίπτωση που αυτή δεν καταγράφεται στο μηχανογραφικό πίνακα θαλάσσιας υπηρεσίας.

(6) Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να φέρει πρωτότυπη υπογραφή και στις δύο σελίδες.

(7) Βεβαίωση από την οποία να προκύπτει ότι το ναυτικό φυλλάδιο είναι σε ισχύ, από ΥΝΑΝΠ/ΔΝΕΡ 1ο (2ας Μεραρχίας 18, Πειραιάς, 8ς όροφος).

Κάθε ενδιαφερόμενος καλείται να υποβάλει την αίτηση υποψηφιότητας, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας προκήρυξης στον Τύπο, δηλαδή μέχρι 21/7/2016 είτε αυτοπροσώπως (ή με νομίμως εξουσιοδοτημένο προς τούτο άτομο) στο γραφείο 102, 1ος όροφος στην κατωτέρω ταχυδρομική διεύθυνση, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, είτε να αποστείλει ταχυδρομικώς επί αποδείξει (ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ), στην ταχυδρομική διεύθυνση :

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1 – Ε2 Τ.Κ.: 18510, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Με την ένδειξη επί του φακέλου: ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ…………………………………………………..

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου ή της εταιρείας ταχυμεταφοράς που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος θα διατηρηθεί στην Υπηρεσία με τα λοιπά δικαιολογητικά των υποψηφίων.
Υποβολή τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών ή/και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο εντός της ως άνω προθεσμίας, με κατάθεση νέας αίτησης με την επί του φακέλου ένδειξη «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ», η οποία θα υποβάλλεται ή αποστέλλεται με τους ίδιους ως άνω τρόπους.

Έντυπο της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης διατίθεται:

α) από τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής (Ακτή
Βασιλειάδη, Πύλη Ε1 – Ε2, Πειραιάς, γραφείο 109, 1ος όροφος), β) από το Τμήμα Σχέσεων Κράτους -Πολίτη/ Επιχειρήσεων του ΥΝΑΝΠ (Γρ. Λαμπράκη 150, Πειραιάς, ισόγειο)

γ) στην ιστοσελίδα www.hcg.gr (τοποθεσία: προσλήψεις).

δ) στην ιστοσελίδα του «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» του Φορέα https://diavgeia.gov.gr/f/nautilias_new(Αναζήτηση: Ανά είδος απόφασης/ Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων)


Με πληροφορίες από ageliesergasias.gr, dikaiologitika.gr

 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ