Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Στρατιωτικοί στα δικαστήρια!Τι μπορείτε να διεκδικήσετε.

06.08.2011 | 00:36
Και τώρα δικαστικοί αγώνες για τους στρατιωτικούς,εν ενεργεία και απόστρατους. Ο ΣΥΣΜΕΔ συνεργάζεται ήδη με μεγάλο δικηγορικό γραφείο για να διεκδικήσει τη καταβολή του Βοηθήματος Επαγγελματικής ή Οικογενειακής Αυτοτέλειας των τέκνων των μετόχων και μερισματούχων του Μετοχικού Ταμείου Στρατού.Το ίδιο έχει κάνει και η ΑΝΕΑΕΔ.


Σύμφωνα με επιστολή του δικηγόρου που έχει αναλάβει την υπόθεση η κατάσταση έχει ως εξής σ΄ ότι έχει να κάνει με τις πιθανότητες δικαίωσης:
“Με την υπ’ αριθμ. Υ.Δ. 2412/Φ951/360/431347/1984 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί μεταγενέστερα, ρυθμίστηκε, κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 69 του ν. 1329/1983, η καταβολή του Βοηθήματος επαγγελματικής ή οικογενειακής αυτοτέλειας (Β.Ο.Ε.Α.) στα τέκνα των μετόχων και μερισματούχων του Μετοχικού Ταμείου Στρατού. Το βοήθημα αυτό καταβάλλεται στα τέκνα αυτών: α) με την τέλεση γάμου,

β) από τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας του παιδιού και μέχρι συμπληρώσεως του 30ου έτους ηλικίας του και

γ) για αποδεδειγμένους σοβαρούς λόγους υγείας, κατόπιν σχετικής αιτήσεως των δικαιούχων τέκνων.

Σύμφωνα δε με το άρθρο 3 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει σήμερα, για την καταβολή του βοηθήματος γίνονται υποχρεωτικά μηνιαίες κρατήσεις υπέρ του ΜΤΣ, οι οποίες ανέρχονται σε ποσοστό 2% για κάθε παιδί επί των αποδοχών των μετόχων και σε ποσοστό 5% για κάθε παιδί επί του μερίσματος των μερισματούχων. Είναι προφανές, επομένως, ότι το Βοήθημα έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα και είναι εξ αυτού του λόγου υποχρεωτική η καταβολή του από το ΜΤΣ, όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου.

Παρά την υποβολή των σχετικών αιτήσεων από τα δικαιούμενα τέκνα από το έτος 2008, το ΜΤΣ δεν έχει προβεί σε καταβολή του Β.Ο.Ε.Α.

Σε κάθε περίπτωση, η καθυστέρηση αυτή έχει υπερβεί τα όρια του εύλογου χρόνου και δεν είναι αιτιολογημένη.

Επιπλέον, προσφάτως το Διοικητικό Συμβούλιο του ΜΤΣ αποφάσισε -για πρώτη φορά- με το υπ ́αριθμ. 19/3 Πρακτικό (Συνεδρίαση της 16ης-12-2010) τη μείωση του καταβαλλόμενου μερίσματος σε ποσοστό 25% για το έτος 2011, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο διακοπής καταβολής του σε μεταγενέστερο χρόνο. Κατά συνέπεια, πιθανολογείται ότι το ΜΤΣ ακόμα και στην περίπτωση καταβολής του Β.Ο.Ε.Α. θα επιχειρήσει τη χορήγησή του σε μειωμένο ύψος επικαλούμενο τη μείωση του μερίσματος!

Τούτο διότι το Β.Ο.Ε.Α. υπολογίζεται επί τη βάσει του ποσού του χορηγούμενου μερίσματος. Ερίζεται, όμως, και θα τεθεί προς κρίση ενώπιον των δικαστηρίων, το εάν το Β.Ο.Ε.Α. υπολογίζεται με βάση το χορηγούμενο μέρισμα κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης –το οποίο εμείς θα υποστηρίξουμε ως ορθότερο- ή κατά το χρόνο καταβολής του ποσού, όπως ορίζει πλέον το άρθρο 2 της ως άνω ΚΥΑ, μετά την τροποποίησή της με την υπ’ αριθμ. ΥΑ Φ951.1/120/875101/Σ5291/17-08- 2010 υπουργική απόφαση.


Σε κάθε, πάντως, περίπτωση, είναι σαφές ότι η Διοίκηση επιχειρεί με σειρά ενεργειών να μειώσει ή – ακόμα και να αναιρέσει το δικαίωμα στο Β.Ο.Ε.Α. στους δικαιούχους που έχουν υποβάλει αίτηση και, ως εκ τούτου, ενόψει και του κινδύνου παραγραφής των αξιώσεων με τη συμπλήρωση πενταετίας από την υποβολή των αιτήσεων η άμεση δικαστική διεκδίκηση της καταβολής του Β.Ο.Ε.Α. καθίσταται, κατά τη γνώμη μας, επιτακτική!
Συγκεκριμένα, τα τέκνα –που είναι και αποκλειστικοί δικαιούχοι- νομιμοποιούνται να καταθέσουν ατομική αγωγή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, ζητώντας την καταβολή του Β.Ο.Ε.Α. Το βοήθημα θα πρέπει να υπολογιστεί με βάση το ύψος του μερίσματος που χορηγείτο στον μέτοχος ή μερισματούχο κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης του τέκνου, επομένως πριν από την μείωσή του.
Τα έξοδα για την σύνταξη και την κατάθεση ατομικής αγωγής ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 200 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 23%). Επιπλέον, τα έξοδα για την παράσταση κατά τη συζήτηση της αγωγής υπολογίζονται ανάλογα με το κόστος του γραμματίου (η αξία του οποίου προσδιορίζεται περιοδικώς από το Δ.Σ.Α.) κατά το χρόνο συζήτησης της αγωγής.
Απαραίτητα Δικαιολογητικά:
1. Πιστοποιητικό γέννησης του δικαιούχου τέκνου
2. Αίτηση (με αριθμό πρωτοκόλλου) προς ΜΤΣ για καταβολή του Β.Ο.Ε.Α.
3. Βεβαίωση από την οποία να προκύπτουν τα έτη ασφάλισης του τέκνου έως την ημερομηνία της υποβολής της αίτησης
4. Βεβαίωση του ύψους του χορηγούμενου μερίσματος κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για το Β.Ο.Ε.Α.
*5. Έγγραφη εξουσιοδότηση για την παράσταση του δικηγόρου κατά τη συζήτηση, η οποία θα πρέπει να υπογραφεί (με θεώρηση του γνησίου υπογραφής από ΚΕΠ) μετά την κατάθεση της αγωγής και ενόψει της συζήτησής της. 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ