Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Τι είπε ο Βενιζέλος για τις μετατάξεις υπαξιωματικών-ανθυπασπιστών.

05.12.2010 | 00:59
Εξηγήσεις για την απροθυμία του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου να κατανείμει μέχρι σήμερα Νομοθετικές Οργανικές Θέσεις (ΝΟΘ) Αξιωματικών βαθμού κατωτέρων για   μετάταξη   Μονίμων Υπαξιωματικών και Ανθυπασπιστών, αποφοίτων Ανωτάτων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ). Από τα στοιχεία που έδωσε ο υπουργός Άμυνας στη Βουλή ουσιαστικά επιβεβαιώνεται ότι η δυνατότητα μετάταξης υπαξιωματικών και ανθυπασπιστών υπάρχει μόνο στα χαρτιά.
Σύμφωνα με τον κ.Βενιζέλο η κατάσταση που επικρατεί σε κάθε Γενικό Επιτελείο γι΄αυτό το θέμα,έχει ως εξής:

ΓΕΕΘΑ
Στα Κοινά Σώματα των Ενόπλων Δυνάμεων δεν υπηρετούν υπαξιωματικοί ή ανθυπασπιστές απόφοιτοι ΑΣΣΥ οπότε και δεν γεννάται θέμα εφαρμογής των παραπάνω διατάξεων για τα στελέχη των Κοινών Σωμάτων.
ΓΕΣ
Το έτος 2005 οπότε και εκδόθηκε το ΠΔ 46/2005, κατανεμήθηκαν πέντε θέσεις κατωτέρων αξιωματικών για μετάταξη μονίμων υπαξιωματικών και ανθυπασπιστών αποφοίτων ΑΣΣΥ κατόχων πτυχίων ΑΕΙ σε αντίστοιχες ειδικότητες αξιωματικών. Τα επόμενα έτη δεν κατανεμήθηκαν Νομοθετημένες Οργανικές Θέσεις (ΝΟΘ) κατωτέρων αξιωματικών για μετάταξη μονίμων υπαξιωματικών και ανθυπασπιστών, λόγω κάλυψης των υφισταμένων υπηρεσιακών αναγκών και έλλειψης κενών ΝΟΘ βαθμού κατωτέρων αξιωματικών. Για το 2010 κατανεμήθηκαν δέκα ΝΟΘ κατωτέρων αξιωματικών για μετάταξη και η σχετική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη.
ΓΕΝ
Εξαιτίας της διαπιστωμένης ανυπαρξίας κενών οργανικών θέσεων των προς μετάταξη Ανθυπασπιστών ή Υπαξιωματικών Πτυχιούχων ΑΕΙ σε θέσεις Σημαιοφόρων, λόγω της υπερπλήρωσης των θέσεων αυτών από τους προαγόμενους κατ΄ έτος Ανθυπασπιστές, με τη συμπλήρωση του μέγιστου προβλεπόμενου χρόνου συνολικής υπηρεσίας στο Π.Ν. ανεξαρτήτως ύπαρξης ή μη κενών οργανικών θέσεων, δεν είχε εφαρμογή το ΠΔ 46/2005 κατά τα περασμένη έτη.
Μετά την ψήφιση του νέου νόμου 3883/10 και κατά ακολουθία των διατάξεων οι οποίες τίθενται σε  ισχύ από 1-1-2011, πρόκειται να δρομολογηθούν οι διαδικασίες καθορισμού θέσεων και ειδικοτήτων που μπορούν να καλυφθούν με μετάταξη, αφού ληφθούν υπόψη και συνεκτιμηθούν οι υφιστάμενες υπηρεσιακές ανάγκες του Π.Ν.
ΓΕΑ
Στην Πολεμική Αεροπορία, μετά την 10η Μαρτίου 2005, ημερομηνία κατά την οποία τέθηκε σε ισχύ το υπ’ αριθμό 46/2005 Προεδρικό Διάταγμα και σ’ εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 2 αυτού, το κατά νόμο αρμόδιο Ανώτατο Αεροπορικό Συμβούλιο (ΑΑΣ/Ολομελείας), καθόρισε με τις υπ’αριθμ. 230/2005, 124/2007, 121/2008 και 146/2009 αποφάσεις του και για τα αντίστοιχα έτη, την ύπαρξη συνολικά ογδόντα επτά (87) κενών οργανικών θέσεων στις ειδικότητες των Εφοδιαστή, Διοικητικού και Μετεωρολόγου, οι οποίες μπορούσαν να καλυφθούν από μετάταξη προερχομένων από ΑΣΣΥ πτυχιούχων ΑΕΙ και ΤΕΙ, Ανθυπασπιστών και Υπαξιωματικών.
Με τα από 24-11-2006 (ΦΕΚ 445 Γ’) και 2-1-2009 (ΦΕΚ 18 Γ’) Προεδρικά Διατάγματα, η Πολεμική Αεροπορία προέβη στη μετάταξη στο βαθμό του Ανθυποσμηναγού, επτά (7) συνολικά ανθυπασπιστών και υπαξιωματικών, εξ όσων είχαν υποβάλει σχετική αίτηση και κρίθηκαν κατάλληλοι, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 4 του υπ’ αριθμό 46/2005 Προεδρικού Διατάγματος κριτήρια.
Για το έτος 2010, έχουν ήδη καθοριστεί με την υπ’ αριθμό 128/2010 απόφαση του Συμβουλίου, είκοσι μία (21) κενές οργανικές θέσεις που μπορούν να καλυφθούν από μετάταξη πτυχιούχων ΑΕΙ-ΤΕΙ και συγκεκριμένα δώδεκα (12) Εφοδιαστού, επτά (7) Διοικητικού και δύο (2) Μετεωρολόγου. Η συζήτηση του θέματος εκκρεμεί στο ΑΑΣ/Ολομελείας.


Tags: ΔΕΛΤΙΟ

 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ