Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Κρίσεις Υπαξιωματικών Στρατού Ξηράς - Όλα τα Ονόματα

28.06.2017 | 13:53
Έχουν ανακοινωθεί οι συμπληρωματικοί πίνακες εκτάκτων κρίσεων Υπαξιωματικών για τα έτη 2016 και 2017 στον Στρατό Ξηρά. 

Όπω αναφέρει το έγγραφο:

1. Σας κοινοποιούμε:

α. Την υπ ́ αριθμό Φ. 412.6/4/404811/Σ.5581/21 Ιουν 17/ΓΕΣ/Β1 (∆ΙΜΣΠΡΟ)/4γ, Απόφαση του ∆Β ́ Κ/ΓΕΣ, «Κύρωση Συμπληρωματικών Πινάκων Εκτάκτων Κρίσεων Υπαξιωματικών για τα έτη 2016 και 2017».

β. Την υπ ́ αριθμό Φ. 412.32/5/405516/Σ.5664/23 Ιουν 17/ΓΕΣ/Β1 (∆ΙΜΣΠΡΟ)/4γ, Απόφαση του ∆ιευθυντή της ∆ιεύθυνσης Μονίμου Στρατιωτικού Προσωπικού του Γενικού Επιτελείου Στρατού, «Προαγωγές Υπαξιωματικών», για την οποία έχει προβλεφθεί πίστωση στον προϋπολογισμό εξόδων οικονομικού έτους 2017 με την υπ ́ αριθμό 987563/26 Ιουν 17 βεβαίωση του ΓΕΣ/∆ΟΙ/2.

2. Οι προαγόμενοι Υπαξιωματικοί, να εγγραφούν στις επετηρίδες μετά τους υπηρετούντες ομοιοβάθμους τους και με ημερομηνία προαγωγής την αναγραφόμενη στην απόφαση προαγωγής τους.

3. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας

Α Π Ο Φ Α Σ Η

«Κύρωση Συμπληρωματικών Πινάκων Εκτάκτων Κρίσεων Υπαξιωματικών για τα έτη 2016 και 2017»

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Β ́ ΚΛΑ∆ΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ

Έχοντας υπόψη:

α. Το άρθρο 30 του Ν∆ 445/1974 «Περί Ιεραρχίας και Προαγωγών Ανθυπασπιστών και Μονίμων και Εθελοντών Οπλιτών Ενόπλων ∆υνάμεων».

β. Την Πα∆ 0-5/2016/ΓΕΣ/∆ΟΡ/3β «Περί Εξουσιοδότησης Υπογραφής Εγγράφων».

γ. Το υπ ́ αριθμό 4/2017 Πρακτικό του Συμβουλίου Εκτάκτων Κρίσεων

Υπαξιωματικών Στρατού Ξηράς.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Κυρώνουμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν∆ 445/74, τους παρακάτω συμπληρωματικούς πίνακες εκτάκτων κρίσεων για τα έτη 2016 και 2017, που συντάχθηκαν από το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων Υπαξιωματικών

Στρατού Ξηράς (ΣΚΥΣΞ):

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΟΛΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ

Α Π Ο Φ Α Σ Η

«Προαγωγές Υπαξιωματικών».

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ

Έχοντας υπόψη:

α. Τα άρθρα 7, 12 και 36 του Ν∆ 445/1974, «Περί Ιεραρχίας και Προαγωγών Ανθυπασπιστών και Μονίμων και Εθελοντών Οπλιτών Ενόπλων ∆υνάμεων».

β. Τα άρθρα 3 και 11 του Π∆ 21/1991, «Εθελοντές-Εθελόντριες Μακράς Θητείας», όπως αυτό τροποποιήθηκε με το υπ ́ αριθμό 44/2003 Π∆.

γ. Την Πα∆ 0-5/2016/ΓΕΣ/∆ΟΡ/3β «Περί Εξουσιοδότησης Υπογραφής Εγγράφων»

δ. Το υπ ́ αριθμό 4/2017 Πρακτικό του Συμβουλίου Έκτακτων Κρίσεων Υπαξιωματικών Στρατού Ξηράς.

ε. Την υπ ́ αριθμό Φ.412.6/4/404811/Σ.5581/21 Ιουν 17/ΓΕΣ/Β1 (∆ΙΜΣΠΡΟ)/4γ Απόφαση του ∆Β ́Κ/ΓΕΣ «Κύρωση Συμπληρωματικών Πινάκων Εκτάκτων Κρίσεων Υπαξιωματικών για τα έτη 2016 και 2017».

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Προάγουμε σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 7, 12 και 36 του Ν∆ 445/74 και των άρθρων 3 και 11 του Π∆ 21/91, τους παρακάτω Υπξκούς:

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΟΛΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ


 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ