Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Όλο το κείμενο της απάντησης Κωσταράκου στους τιμωρημένους του ΣΥΣΜΕΔ

07.03.2013 | 07:02

Και η “κόντρα” του Α/ΓΕΕΘΑ με τους στρατιωτικούς που συμμετέχουν στον ΣΥΣΜΕΔ συνεχίζεται.

Η απάντηση του Α/ΓΕΕΘΑ Μιχαήλ Κωσταράκου στους δύο τιμωρημένους στρατιωτικούς του ΣΥΣΜΕΔ, Τσουκαράη και Τσάκαλο έχει προκαλέσει νέες αντιδράσεις.

Δημοσιεύουμε λοιπόν αυτούσιο το κείμενο της απάντησης του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ ώστε ο καθένας να μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του, χωρίς ερμηνείες.

ΘΕΜΑ: Εξέταση Αναφοράς Παραπόνων σε Α" Βαθμό

ΣΧΕΤ : α. ΠΔ 130/ 1884 «Κύρωση του Γενικού Κανονισμού Υπηρεσίας στο Στρατό» ΣΚ 20-1 (ΦΕΚ Α' 42)
β. Ν. 2292/ 1995 «Οργάνωση και λειτουργία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄35)
γ. Ν 3883/ 2010 «Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των δτελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων - Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 167)
δ. Φ.453/247429/Σ.409/4-2-2013/ΓΕΕΘΑ/Β ΚΛ/Β1/ΤΜ. Δ-ΝΘ ε. Η από 19-2-2013 Αναφορά Παραπόνων σε Α' βαθμό του Ανχη (ΣΔΓ)
Τσουκαράκη Ανέστη
στ. Φ .40Ο/04/13/Σ.136/20-2-2013 Ναυτοδικείο Πειραιώς /Τμ. Διοικ./ Γραμματεία

1. Σας γνωρίζεται ότι κατόπιν υποβολής της (ε) σχετικής Αναφοράς παραπόνων σας, η οποία μας υπεβλήθη με (στ) όμοιο, αυτά, (παράπονα), έγιναν δεκτά και εξετάσθηκαν στην ουσία τους ως εμπροθέσμως υποβληθέντα,[εντός 15 ημερών από την γνώση επιβολής με (δ) σχετικό της πειθαρχικής ποινής της δεκαήμερου φυλακίσεως] και κρίθηκαν νόμω και ουσία αβάσιμα για τους κάτωθι ενδελεχώς αναφερομένους λόγους, οι οποίοι έχουν σαφή αναγωγή σε όσα στην υπό κρίση Αναφορά σας παραθέτετε.

2. Αρχικά σος γνωρίζεται, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 13
του άρθρου 4 του (γ) σχετικού, αρμόδιος καταρχήν για την επιβολή, επαύξηση,
μείωση και άρση πειθαρχικών ποινών είναι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας με
δικαίωμα μεταβίβασης της αρμοδιότητας αυτής σε υφιστάμενα κλιμάκια διοίκησης

3. Κατόπιν σχετικού ενημερωτικού :σημειώματος ο κ. ΥΕΘΑ, ωο αρμόδιος
καταρχήν για την επιβολή, επαύξηση, μείωση και άρση πειθαρχικών ποινών, κατά
τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, ενέκρινε όπως επιβληθεί η
πειθαρχική ποινή της δεκαήμερης φυλάκισης στον Ανχη (ΣΔΓ) Τσουκαράκη
Ανέστη και η επιβολή αυτή περιβληθεί του κύρους της υπογραφής της από τον κ.
Α/ ΓΕΕΘΑ. Ως εκ τούτου, η ανωτέρω πειθαρχική ποινή επιβλήθηκε από τον κ. Α/
ΓΕΕΘΑ, κατόπιν σχετικής έγκρισης του κ. ΥΕΘΑ, σύμφωνα υε την παράγραφο 13
του όρθρου 40 του Ν. 3883/ 2010.

4. Οι διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 6 του (α) σχετικού, σύμφωνα με τις οποίες η πειθαρχική δικαιοδοσία του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ καθορίζεται από το νόμο «Περί Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» που ισχύει κάθε φορά, καθώς και εκείνες του
Άρθρου 11 παρ. 13 του (β) ομοίου, σύμφωνα με τις οποίες ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, αφενός μεν την πλήρη διοίκηση όλων των Κλάδων των ΕΔ, αφετέρου δε έχει διοικητική πειθαρχική δικαιοδοσία Αρχηγού Κλάδου για το στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό του Επιτελείου του και των Οργανικών Μονάδων του ΓΕΕΘΑ, εν προκειμένω δεν τυγχάνουν εφαρμογής, καθόσον ο κ. Α/ ΓΕΕΘΑ άντλησε την έγκριση επιβολής της εν θέματι πειθαρχικής ποινής στο πρόσωπό σας από άλλη διάταξη νόμου (άρθρο 40 παρ. 13 Ν. 3883/ 2010).


5. Όσον αφορά την επικληθείσα από εσάς δήθεν έλλειψη αποδεικτικών στοιχείων ικανών να στοιχειοθετήσουν τα αποδιδόμενα στο πρόσωπο σας πειθαρχικά παραπτώματα, σας γνωρίζονται τα ακόλουθα: '

α. Η έλλειψη σεβασμού εκ' μέρους σας προκύπτει αβίαστα και αντικειμενικά από το ύφος της επιστολής που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στην οποία ο κ. Α/ΓΕΕΘΑ καλείται από εσάς και μάλιστα με επιτακτικό τρόπο να απαντήσει και νά εκφέρει σχόλια και παρατηρήσεις επί των αναγραφομένων με προσωπική σας ευθύνη σε αυτή.

β.. Η πρόκληση σύγχυσης και ανησυχίας στα εν ενεργεία στελέχη των ΕΔ η οποία και στοιχειοθετεί το πειθαρχικό παράπτωμα της προσβολής της πειθαρχία και υπηρεσιακής τάξης στις ΕΔ, προκύπτει καταρχήν από την εν λόγω επιστολή, ως συντάκτης της οποίας αποδέχεσθε πασιφανώς την ύπαρξη «έντονης δυσφορίας και απογοήτευσης» (ανησυχίας και σύγχυσης) στα στελέχη των ΕΔ. Επιπλέον, η διάδοση πληροφοριών που οι πηγές τους δεν είναι ελεγμένες και εξακριβωμένες και. που άπτονται των λεπτών θεμάτων μιο μισθολογικών, ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών στις ΕΔ, σε καιρούς που τα αποτελέσματα της οικονομικής κρίσης είναι εμφανή σε όλους, σαφώς και προκαλεί τη δημιουργία κλίματος ανησυχίας και αβεβαιότητας, τη στιγμή που η διάδοση αυτή έγινε ενυπόγραφα από εν ενεργεία στελέχη των ΕΔ , μέλη σωματείου που ως εκ του Καταστατικού του επίσημα έχει εως σκοπό την ενημέρωση των μελών του, για τα παραπάνω θέματα. Περαιτέρω, το περιεχόμενο της εν λόγω επιστολής αποτέλεσε αντικείμενο ερωτήσεων στη Βουλή των Ελλήνων στα πλαίσια της διαδικασίας άσκησης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου.

6. Το δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης των πολιτών του άρθρου 14 παρ. 1 του Συντάγματος είναι απόλυτα σεβαστό και για τα στελέχη των ΕΔ και κατοχυρώνεται στους ισχύοντες στρατιωτικούς κανονισμούς, με τους οποίους καθορίζεται και ο τρόπος άσκησης του. Τα ανωτέρω είναι απόλυτα σύμφωνα, με την διάταξη του άρθρου 14 παρ. 1 του Συντάγματος.στην οποία γίνεται λόγος για επιφύλαξηυπέρ του νόμου με τη φράση «τηρώντας τους νόμους του κράτους». Επιπρόσθετα, στην απόφαση 5649/12 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς με την οποία εγκρίθηκε το καταστατικό του ΣΥΣΜΕΔ και ιδρύθηκε το εν λόγω αστικό σωματείο, αναγράφεται ότι σκοπός του σωματείου είναι μόνον, «η δημιουργία ενός φορέα διαλόγου, έκφρασης και ενημέρωσης των μελών των ΕΔ για θέματα επαγγελματικής εξέλιξης και σταδιοδρομίας», ο οποίος πραγματοποιείται «με κάθε νόμιμο μέσο». Η με κάθε νόμιμο μέσο πραγματοποίηση του καταγεγραμμένου σκοπού σαφώς και επιτάσσει την τήρηση πρωτίστως των στρατιωτικών κανονισμών νόμων σύμφωνα με άλλωστε με τον στρατιωτικό όρκο τον οποίο κάθε στρατιωτικός έχει δώσει και οφείλει να τηρεί μέχρι το τέλος της σταδιοδρομίας του στις Ε.Δ.

7. Περαιτέρω, αναφορικά με την επίκληση της αμεροληψίας και της δικαίας κρίσης της διοικήσεως σε ότι αφορά την επιβολή της πειθαρχικής ποινής σε εσάς ήτοι της ποινής φυλάκισης των δέκα (10) ημερών, καθίσταται σαφές αφενός ότι ηr. πειθαρχική ποινή που σας επεβλήθη κρίθηκε ανάλογη των πειθαρχικών παραπτωμάτων που τελέσατε και αφετέρου ότι η ανάγκη επιβολή αυτής, ανέκυψε προκειμένου να διασφαλισθεί το συμφέρον της υπηρεσίας. Επιπρόσθετα σας γνωρίζεται ότι ο κ. Α/ΓΕΕΘΑ οδηγήθηκε σε αυτή την απόφαση από την επιβαλλόμενη συναίσθηση του καθήκοντος αυτού, αρχές οι οποίες υπαγορεύονται από τα καθοριζόμενα στις παραγράφους 4 και δ του άρθρου 64 του (α) σχετικού σε συνδυασμό με τα αναφερόμενα στο εδάφιο (β) της παραγράφου 6 του ίδιου άρθρου. Τέλος, είναι σαφές ότι η πειθαρχική ποινή σας επεβλήθη αποκλειστικά μόνο εφόσον εσείς προηγουμένως είχατε εγγράφως απολογηθεί, σύμφωνα με όσα ρητώς καθορίζονται στην παράγραφο 8 του ιδίου άρθρου.

8. Καθίσταται επιπλέον σαφές ότι ο κ. Α/ΓΕΕΘΑ δεν τοποθετήθηκε επί της όποιας "πειθαρχικής ενοχής" σας κατά τον χρόνο που τελούσατε απλά ως εγκαλούμενος αξιωματικός, δηλαδή πριν την ολοκλήρωση της πειθαρχικής διαδικασίας, καθόσον, αρχικά κληθήκατε να αναφέρετε εγγράφως όσα κρίνατε απαραίτητα και αφορούσαν στην επίδειξη εκ μέρους σας συγκεκριμένης υπηρεσιακής συμπεριφοράς, Μόνο μετά την αξιολόγηση των αναφερομένων στη διοικητική σας απολογία συγκεκριμενοποιήθηκαν με τον πλέον αδιαμφισβήτητο τρόπο τα τελεσθέντα πειθαρχικά παραπτώματα νια τα οποία σας• επεβλήθη συγκεκριμένη πειθαρχική ποινή, δεδομένου βεβαίως και του ότι η ενδελεχής αξιολόγηση της υποβληθείσας την 1-2-2013 διοικητικής απολογίας σας, ουδέν ανατρεπτικό στοιχείο πρόσθεσε, πολλώ δε μάλλον συνηγόρησε στην επιβολή οε εσάς της προσήκουσας πειθαρχικής ποινής.

9. Περαιτέρω, μη αντιληπτή καθίσταται η τοποθέτηση σας περί του ότι ο κ. Α/ΓΕΕΘΑ σας επέβαλε πειθαρχική ποινή πριν σος ακούσει όπως ισχυρίζεστε, δεδομένου του ότι έχοντας λάβει την έγγραφη διοικητική σας απολογία ήταν σε 8έοη ως αρμοδίως ενεργών με δικαία και αντικειμενική κρίση να αποφασίσει για την επιβολή ή μη σε εσάς της προσήκουσας πειθαρχικής ποινής.

10. Κατόπιν των ανωτέρω κρίθηκε σαφώς ότι δεν εγείρεται ζήτημα ακυρώσεως της πειθαρχικής διαδικασίας ή άρσεως της πειθαρχικής ποινής που σας επεβλήθη, καθόσον ουδέν νέο στοιχείο περιέχεται στην υπό εξέταση Αναφορά Παραπόνων σας, ικανό να θέσει σε αμφισβήτηση τόσον τα προηγηθέντα πραγματικά περιστατικά, την τέλεση εκ μέρους σας των συγκεκριμένων πειθαρχικών παραπτωμάτων, την πλήρη αιτιολόγηση της ποινής που σας επεβλήθη αλλά ούτε και τις συνθήκες υπό τις οποίες αυτή (ποινή) απόλυτα νόμιμα σας επεβλήθη.

11. Τέλος, όσον αφορά το αίτημα σος περί ακροάσεως υπό του κου Α/ΓΕΕΘΑ. αυτή δεν δύναται ικανοποιηθεί με ή χωρίς την παρουσία δικηγόρου, δεδομένου του του ότι τα παρατεθέντα εγγράφως στοιχεία εξασφαλίζουν την δίκαιη και ασφαλή κρίση των παραπόνων σας, είναι δε σύμφωνη με τα καθοριζόμενα στις παρ 4 του άρθρου 77 και παρ. 5 του άρθρου 78 του (α) σχετικού, οι οποίες καθορίζουν όπως η υποβολή παραπόνων από Αξιωματικούς και η απάντηση οε αυτά γίνεται γραπτά.

12. Επιπρόσθετα σας γνωρίζεται, ότι εφόσον το επιθυμείτε έχετε τη δυνατότητα κατόπιν υποβολής νέας αναφοράς παραπόνων σας, αυτά, να κριθούν σε Β’ βαθμός από τον κο ΥΕΘΑ.

 

 

ΣΧΟΛΙΑ