Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ποια είναι η τελευταία απόφαση που υπεγραψε ο Βίτσας ως ΑΝΥΕΘΑ

27.08.2015 | 20:56

Ο Δημήτρης Βίτσας ήταν ο πιο “φρέσκος” της ηγετικής ομάδας στο ΥΠΕΘΑ, αλλά από την πρώτη στιγμή έδειξε ότι “μαθαίνει πολύ γρήγορα”. Μια ένδειξη ήταν και η απόφασή του για τη ανανέωση της συγκρότησης διακλαδικής επιτροπής, με θητεία έως την 30 Απριλίου 2016, η οποία θα εξετάζει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό προσφυγές στελεχών, των οποίων τα αιτήματα για υπαγωγή σε μία εκ των κατηγοριών του άρθρου 2 της υπ’ αριθ. Φ.400/32/82424/Σ.343/27-05-2011 Απόφασης ΥΕΘΑ (Β’ 1139), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, απορρίφθηκαν από τα οικεία Γενικά Επιτελεία.
Η απόφαση:


ΘΕΜΑ : Συγκρότηση της Διακλαδικής Επιτροπής Κοινωνικών Προβλημάτων (ΔΕΚΠ) των Ενόπλων Δυνάμεων, καθορισμός των αρμοδιοτήτων της και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 5 παρ. 24 του Ν. 2292/ 1995 «Οργάνωση και λειτουργία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 35), η οποία προστέθηκε με το άρθρο 71 παρ. 47 του Ν. 3883/ 2010 «Υπηρεσιακή Εξέλιξη και Ιεραρχία των Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις» (Α’ 167).
β. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ΠΔ 63/ 2005 «Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α’ 98).
γ. Της υπ’ αριθ. Φ.400/ 32/ 82424/ Σ.343/ 27-05-2011 Απόφασης Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Διοικητικά και άλλα ευεργετικά μέτρα για κατηγορίες στρατιωτικού προσωπικού των ΕΔ που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα και οξέα κοινωνικά προβλήματα» (Β’ 1139), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
δ. Του άρθρου 1 παρ. 1 περ. γ της υπ’ αριθ. Υ 211/ 24-07-2015 απόφασης Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας Δημήτριο Βίτσα» (Β’ 1562).
2. Την υπ’ αριθ. 90/ 2015 ειδική εισηγητική έκθεση οικονομικής επιβάρυνσης Ν. 4270/ 2014 (Α’ 143) του Διευθυντή ΥΠΕΘΑ/ ΓΔΟΣΥ/ ΔΟΙ.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
2
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Άρθρο 1
1. Συγκροτούμε τη Διακλαδική Επιτροπή Κοινωνικών Προβλημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων (ΔΕΚΠ), με θητεία έως την 30 Απριλίου 2016, αποτελούμενη από τους:
α. Υπτχο (Ι) Κορέα Αριστείδη του ΓΕΕΘΑ/ ΣΤ’ ΚΛΑΔΟΣ ως Πρόεδρο. 

β. Ταξχο (ΠΖ) Καβούρ Στυλιανό του ΓΕΕΘΑ/ Ε4, 

γ. Απχο (Μ) Δερμεντζούδη Μαρίνο ΠΝ του ΓΕΕΘΑ/ Γ2, 

δ. Ταξχο (Ι) Κολιάκο Αγαμέμνωνα του ΓΕΕΘΑ/ Ε2 και 

ε. Σμχο (ΥΙ) Γεωργανά Κωνσταντίνο, Υποδιευθυντή του ΓΕΕΘΑ/ ΔΥΓ 

ως μέλη.
στ. (1)
. (2)  Ανχη (ΠΖ) Χριστόπουλο Χρήστο του ΓΕΣ/ ΔΜΠ, 

. (3)  Ανχη (ΣΣΝΣ) Κουμπογιάννη Γεώργιο του ΓΕΕΘΑ/ ΔΣΣΝΣ, 

. (4)  Ανχη (ΣΙ) Καρακατσανίδη Παύλο του ΓΕΕΘΑ/ ΔΣΙ, 

. (5)  Πχη Κοιλάκο Θεόδωρο ΠΝ του ΓΕΝ/ Β3/ VI και 

. (6)  Τχη (ΣΔΓ) Λαζαρίνη Φωτεινή του ΓΕΕΘΑ/ ΔΣΔΓ ως μέλη και 

εισηγητές επί προσφυγών στελεχών που ανήκουν στον οικείο Κλάδο ή Κοινό Σώμα των ΕΔ.
2. Με διαταγή του ΓΕΕΘΑ/ Β1 να καθοριστεί ως Γραμματέας της Επιτροπής ένας κατώτερος αξιωματικός και ο αντικαταστάτης αυτού.
Άρθρο 2
1. Η παραπάνω επιτροπή εξετάζει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό προσφυγές στελεχών, των οποίων τα αιτήματα για υπαγωγή σε μία εκ των κατηγοριών του άρθρου 2 της υπ’ αριθ. Φ.400/ 32/ 82424/ Σ.343/ 27-05-2011 Απόφασης ΥΕΘΑ (Β’ 1139), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, απορρίφθηκαν από τα οικεία Γενικά Επιτελεία.
2. Η επιτροπή, για τη λήψη της απόφασής της, υποχρεούται να λάβει υπόψη της τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία προσκομίζονται για κάθε υπόθεση ξεχωριστά από τον αντίστοιχο εισηγητή. Ειδικότερα, απαιτείται να προσκομίζουν αναλόγως της εξεταζόμενης υπόθεσης:
Σμχο (Δ) Σπύρου Ιωάννη του ΓΕΑ/ Β3,
α. Γονείς ΜονογονεϊκώνΟικογενειών που ασκούν τη γονική μέριμνα ενός (1) τουλάχιστον ανήλικου τέκνου:
(1) Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, εκδοθέν εντός του τελευταίου διμήνου από την υποβολή της προσφυγής του στελέχους.
(2) Δικαστική Απόφαση, από την οποία προκύπτει η ανάθεση της γονικής μέριμνας.
β. Διαζευγμένοι γονείς που ασκούν την επιμέλεια ενός (1) τουλάχιστον ανήλικου τέκνου:
(1) Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, εκδοθέν εντός του τελευταίου διμήνου από την υποβολή της προσφυγής του στελέχους.
(2) Αμετάκλητη Δικαστική Απόφαση, από την οποία προκύπτει η ανάθεση της επιμέλειας.
γ. Γονείς Μονογονεϊκών Οικογενειών που ασκούν τη γονική μέριμνα ενός (1) τουλάχιστον τέκνου ΑΜΕΑ:
Όπως στην υποπαράγραφο 2 α του παρόντος άρθρου και επιπλέον τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 υποπαράγραφος β εδάφιο β της υπ’ αριθ. Φ.400/ 32/ 82424/ Σ.343/ 27-05-2011 Απόφασης ΥΕΘΑ (Β’ 1139), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει ή γνωμάτευση της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) του άρθρου 6 του Ν. 3863/ 2010 (Α’ 115).
δ. Στρατιωτικοί που προστατεύουν ΑΜΕΑ (σύζυγο ή τέκνα):
Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, εκδοθέν εντός του τελευταίου διμήνου από την υποβολή της προσφυγής του στελέχους και επιπλέον τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 υποπαράγραφος β εδάφιο β της υπ’ αριθ. Φ.400/ 32/ 82424/ Σ.343/ 27-05-2011 Απόφασης ΥΕΘΑ (Β’ 1139), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει ή γνωμάτευση της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) του άρθρου 6 του Ν. 3863/ 2010 (Α’ 115).
ε. Συζευγμένοι Πολύτεκνοι ή με ένα τουλάχιστον ανήλικο τέκνο :
Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, εκδοθέν εντός του τελευταίου διμήνου από την υποβολή της προσφυγής του στελέχους
στ. Στρατιωτικοί που υπόκεινται σε διαδικασία ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής :
(1) Βεβαίωση της Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής του άρθρου 16 του Ν. 3305/ 2005 «Εφαρμογή της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής» (Α’ 17), όπου διεξάγεται η διαδικασία, στην οποία αναγράφεται ο αριθμός των προσπαθειών που έχουν πραγματοποιηθεί το ίδιο έτος, καθώς και η ημερομηνία έναρξης της φαρμακευτικής αγωγής της συγκεκριμένης προσπάθειας.
(2) Βεβαίωση της Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής του άρθρου 16 του Ν. 3305/ 2005 «Εφαρμογή της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής» (Α’ 17), όπου διεξάγεται η διαδικασία, στην οποία αναφέρεται η ημερομηνία της λήψης ωαρίων και της εμβρυομεταφοράς.
3. Κατά τα λοιπά, ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 13 έως και 15 του Ν. 2690/ 99 (Α’ 45), καθώς κι εκείνες των άρθρων 2 και 3 της υπ’ αριθ. Φ.400/ 32/ 82424/ Σ.343/ 27-05-2011 Απόφασης ΥΕΘΑ (Β’ 1139), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 3
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.


 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ