Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Προαγωγές Αντιπλοιάρχων ΠΝ - Όλα τα ονόματα [ΕΓΓΡΑΦΟ]

19.06.2017 | 13:01
Προάγονται στο βαθµό του Πλοιάρχου οι παρακάτω Αντιπλοιάρχοι οι οποίοι κρίθηκαν από το Ανώτατο Ναυτικό Συµβούλιο Κρίσεων του Πολεµικού Ναυτικού(ΑΝΣΚ),σε τακτική κρίση έτους 2017-18. 

Διαβάστε την ανακοίνωση και όλα τα ονόματα

Έχοντας υπόψη:

α. Το άρθρο 45 του Συντάγµατος.
β. Το άρθρο 20 του ν.2439/1996 «Ιεραρχία και εξέλιξη των µονίµων Αξιωµατικών των Ενόπλων ∆υνάµεων και άλλες διατάξεις», (Α’ 219).
γ. Το άρθρο 5 του ν.δ. 1400/1973 «Περί καταστάσεων των Αξιωµατικών των Ενόπλων ∆υνάµεων», (Α’ 114).
δ. Τα άρθρα 26 και 91 ν. 3883/2010 «Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων ∆υνάµεων – Θέµατα διοίκησης των Ενόπλων ∆υνάµεων, Στρατολογίας και Συναφείς ∆ιατάξεις», (Α’ 167).
ε. Τους πίνακες τακτικής κρίσης έτους 2017-18 Αντιπλοιάρχων του Πολεµικού Ναυτικού, που συντάχθηκαν από το Ανώτατο Ναυτικό Συµβούλιο Κρίσεων του Πολεµικού Ναυτικού(ΑΝΣΚ), µε την υπ΄ αριθ. 4/Σ.4 από 16-03-2017, απόφασή του και κυρώθηκε µε το από 18-04-2017 Π. ∆ιάταγµα (Γ’ 379).

Με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας,

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε:

1. Προάγουµε στο βαθµό του Πλοιάρχου,τους παρακάτω Αντιπλοιάρχους οι οποίοι κρίθηκαν από το Ανώτατο Ναυτικό Συµβούλιο Κρίσεων του Πολεµικού Ναυτικού(ΑΝΣΚ),σε τακτική κρίση έτους 2017-18, σύµφωνα µε την υπ΄ αριθ. 4/Σ.4 από 16-03-2017, απόφασή του:

α. Μαχίµους «Προακτέους κατ εκλογή», σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.2439/1996, της προαγωγής τους λογιζοµένης από 22-05-2017, ηµεροµηνία που συµπληρώνουν το µέγιστο χρόνο παραµονής στον κατεχόµενο βαθµό και θέτουµε στην επετηρίδα Μαχίµων Αξιωµατικών του Πολεµικού Ναυτικού µετά τον Πλοίαρχο Παπαδηµητρίου Θεµιστοκλή του Παράσχου (ΑΜ-2003):

(1) Καρλατήρα Σταύρο του Κωνσταντίνου (ΑΜ-2029)
(2) Αλεξόπουλο Θεόδωρο του Αθανασίου (ΑΜ-1992)
(3) Αµπατζή Ζαχαρία του Ευάγγελου (ΑΜ-1993)
(4) Μπακαλάκο Κωνσταντίνο του Σπυρίδωνα (ΑΜ-2028)
(5) Κατσούλη Μάριο του Πανογιάννη (ΑΜ-1981)
(6) Φιλιππίδη Παναγιώτη του Νικήτα (ΑΜ-1952)

- 2 -

β. Μαχίµους «Προακτέους κατ αρχαιότητα», σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.2439/1996, της προαγωγής τους λογιζοµένης από 22-05-2017, ηµεροµηνία που συµπληρώνουν το µέγιστο χρόνο παραµονής στον κατεχόµενο βαθµό και θέτουµε στην επετηρίδα Μαχίµων Αξιωµατικών του Πολεµικού Ναυτικού µετά τον Πλοίαρχο Μπουρίτη Γεώργιο του Ιωάννη (ΑΜ-1986):

(1) Τσαγκαράκη Μιχαήλ του Μιχαήλ (ΑΜ-1961)
(2) Ψαρουδάκη Αντώνιο του Νικολάου (ΑΜ-2031)

γ. Μάχιµο «Προακτέο κατ αρχαιότητα», Κολιζέρα Κωνσταντίνο του Χριστοφόρου (ΑΜ-1959), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.2439/1996, της προαγωγής του λογιζοµένης από 03-06-2017,ηµεροµηνία που συµπληρώνει το µέγιστο χρόνο παραµονής στον κατεχόµενο βαθµό και θέτουµε στην επετηρίδα Μαχίµων Αξιωµατικών του Πολεµικού Ναυτικού µετά τον Πλοίαρχο Ψαρουδάκη Αντώνιο του Νικολάου (ΑΜ-2031).

δ. Μηχανικούς «Προακτέους κατ εκλογή», σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν.3883/2010, της προαγωγής τους λογιζοµένης από 31-05-2017, ηµεροµηνία που συµπληρώνουν τον απαιτούµενο χρόνο παραµονής στον κατεχόµενο βαθµό και θέτουµε στην
επετηρίδα Μηχανικών Αξιωµατικών του Πολεµικού Ναυτικού µετά τον Πλοίαρχο Κουπατσιάρη ∆ηµήτριο του Άγγελου (ΑΜ-Μ-876):

(1) Γιαννίτσα Νικόλαο του Λεωνίδα (ΑΜ-Μ-875)
(2) Παππά Χρήστο του Λάµπρου (ΑΜ-Μ-853)
(3) Τζαβάρα Γεώργιο του Κωνσταντίνου (ΑΜ-Μ-884)
(4) Χαλακατεβάκη Εµµανουήλ του Γεωργίου (ΑΜ-Μ-859)
(5) Σπυρόπουλο ∆ηµήτριο του Τριανταφύλλου (ΑΜ-Μ-896)
(6) Χατζηµαθιό Γεώργιο του Ιωάννη (ΑΜ-Μ-856)
(7) Παζιώτη Κωνσταντίνο του Θεοδώρου (ΑΜ-Μ-878)
(8) Φουντουκίδη Ευάγγελο του Παναγιώτη (ΑΜ-Μ-877)
(9) Παπαδάκη Μιχαήλ του Ευσταθίου (ΑΜ-Μ-893)
(10) Κλητοράκη Πέτρου του ∆ηµητρίου (ΑΜ-Μ-905)

ε. Οικονοµικού «Προακτέους κατ εκλογή», σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν.3883/2010, της προαγωγής τους λογιζοµένης από 31-05-2017, ηµεροµηνία που συµπληρώνουν τον απαιτούµενο χρόνο παραµονής στον κατεχόµενο βαθµό και θέτουµε στην επετηρίδα Αξιωµατικών Οικονοµικού του Πολεµικού Ναυτικού µετά τον Πλοίαρχο Νοταρά Αθανάσιο του Γεωργίου (ΑΜ-Ο-672):

(1) Kουµάνια Ολγα του Ιωάννη (ΑΜ-O-675)
(2) Γκινάκη Νεκτάριο του Γεωργίου (ΑΜ-Ο-671)
(3) Κουτσογιάννη Κωνσταντίνο του Παναγιώτη (ΑΜ-Ο-667)
(4) Γανίδη ∆ηµήτριο του Νικολάου (ΑΜ-Ο-674)

στ. Υγειονοµικού/Ιατρούς «Προακτέους κατ εκλογή»,σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.2439/1996,της προαγωγής τους λογιζοµένης από 22-05-2017,ηµεροµηνία που συµπληρώνουν το µέγιστο χρόνο παραµονής στον κατεχόµενο βαθµό και θέτουµε στην επετηρίδα Αξιωµατικών Υγειονοµικού/Ιατρών του Πολεµικού Ναυτικού µετά τον Πλοίαρχο Λαουλάκο ∆ηµήτριο του Ηλία (ΑΜ-ΥΙ-298):

(1) Πράνταλο Παναγιώτη του Ιωάννη (ΑΜ-ΥΙ-300)
(2) Τσιώρο Κωνσταντίνο του Ιωάννη (ΑΜ-ΥΙ-301)
(3) Μαζαράκη Νικόλαο του Βασιλείου (ΑΜ-ΥΙ-304)
(4) Στρέµπελα Παναγιώτη του Γεωργίου (ΑΜ-ΥΙ-306)

- 3 -

ζ. Υγειονοµικού/Ιατρό «Προακτέο κατ αρχαιότητα», Ευαγγελόπουλο Αθανάσιο του ∆ηµητρίου (ΑΜ-ΥΙ-302), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.2439/1996, της προαγωγής του λογιζοµένης από 22-05-2017, ηµεροµηνία που συµπληρώνει το µέγιστο χρόνο παραµονής στον κατεχόµενο βαθµό και θέτουµε στην επετηρίδα Αξιωµατικών Υγειονοµικού/Ιατρών του Πολεµικού Ναυτικού µετά τον Πλοίαρχο Στρέµπελα Παναγιώτη του
Γεωργίου (ΑΜ-ΥΙ-306)

Στον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος.

Αθήνα, 3 Ι ο υ ν ί ο υ 2017

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΔΩ 

 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ