Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Τι κέρδισαν οι ΕΠΟΠ που έχουν πτυχίο από ανώτατη σχολή

07.07.2015 | 21:38
Σημαντική εξέλιξη για ΕΠΟΠ οι οποίοι έχουν πτυχίο από ανώτατη σχολή.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των στρατιωτικών της Πανελλήνιας Ομοσπονίδας Ενώσεων Στρατιωτικών και της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας Θεσσαλίας έγινε γνωστό ότι:

Μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής και αλληλογραφία μεταξύ των αρμοδίων εμπλεκομένων φορέων, δύναται να αναγνωριστεί για τη χορήγηση επιδόματος χρόνου υπηρεσίας (ΕΧΥ) σε Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠΟΠ) ο χρόνος σπουδών δύο (2) ετών σε ανώτατη σχολή, από την οποία αποκτήθηκε πτυχίο που αποτελεί κατά νόμο προσόν για την κατάταξη του στρατιωτικού στον κλάδο στον οποίο ανήκει.
Τί λένε τα έγγραφα:


ΠΡΟΣ:                                                    ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
                                                              ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ

            Πίνακας Αποδεκτών                    ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4ε
                                                              Τηλέφ. (Εσωτ.) 5906
ΚΟΙΝ:                                                    Φ.   841/5/314641
                                                              Σ.    5398        
                                                             Αθήνα, 22 Ιουν 2015      
                                                             Συν.: Ένα (1) φύλλο         
                                                        
ΘΕΜΑ:    Αποδοχές Στρατιωτικού Προσωπικού {Αναγνώριση Πτυχίων για Αυξημένο Επίδομα Χρόνου Υπηρεσίας (Ε.Χ.Υ.)}
 

ΣΧΕΤ:     α.    Ν. 4219/61  (ΦΕΚ Α΄ 171)
              β.    Ν. 2916/01  (ΦΕΚ Α΄ 114)
              γ.    Ν. 2936/01  (ΦΕΚ Α΄ 166)                          
              δ.    Ν. 3205/03  (ΦΕΚ Α΄ 297)
              ε.     Αρ. Πρωτ. 2/21468/0022/12-05/2009/Υ.Ο.Ο./ΓΛΚ/ΔΝΣΗ 22Η
              στ.  Φ. 841/32/131365/Σ. 1795/21-07-2009/ΥΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ
              ζ.     Φ. 841.2/47/681456/Σ. 5613/03 Αυγ 09/ΓΕΣ/ΔΟΙ/4α
              η.    SIC:WAF/10 11:46 Ζ ΣΕΠ 2009/ΔΙΜΣΠΡΟ
              θ.    Φ. 841/65/814949/Σ. 3079/03 Ιουν 2015/ΓΕΣ/ΔΟΙ/4α
 
1. Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τα (α) έως και (η) σχετικά και κατόπιν του (θ) ομοίου, φ/α του οποίου επισυνάπτεται, προκειμένου να αναγνωριστεί προϋπηρεσία σε ΕΠ.ΟΠ, ως χρόνος φοίτησης σε ανώτατη σχολή, για την χορήγηση αυξημένου χρονοεπιδόματος (Ε.Χ.Υ), απαιτούνται να υποβληθούν τα εξής δικαιολογητικά:
 
α. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πτυχίου από τη σχολή.      
                   
β. Βεβαίωση σχολής για τα χρόνια φοίτησης.         
 
 
γ. ΑΦΜ ΕΠ.ΟΠ από την Μονάδα του.
 
δ. Αναφορά του ιδίου, στην οποία θα δηλώνεται υπεύθυνα ότι, το πτυχίο για το οποίο αιτείται την αναγνώριση ως προϋπηρεσία, των χρόνων φοίτησης για την απόκτησή του, αποτέλεσε κατά νόμο προσόν για την κατάταξή του στον κλάδο που ανήκει και απαραίτητο προσόν (όχι πλέον μοναδικό) κατάταξης στην ειδικότητά του.
 
ε. Εγκύκλιος κατάταξής του.
 
2. Με μέριμνα των Μονάδων που υπηρετούν οι ενδιαφερόμενοι ΕΠ.ΟΠ., σε συνεργασία με τα προϊστάμενα επιτελικά γραφεία προσωπικού των Σχηματισμών, να ελέγχεται προσεχτικά η ορθότητα των αναφορών και των συνημμένων σε αυτές δικαιολογητικών και να προωθούνται ιεραρχικά οι αναφορές, μόνο όσων πληρούν τα προβλεπόμενα από τα σχετικά κριτήρια.
 
3. Διευκρινίζεται ότι, όσοι ΕΠ.ΟΠ. είχαν στο παρελθόν υποβάλλει αναφορές για το εν λόγω θέμα και είχαν λάβει αρνητική απάντηση, επειδή το πτυχίο τους ήταν μεν απαραίτητο αλλά όχι μοναδικό, δύναται εφόσον επιθυμούν, να υποβάλλουν νέα αναφορά με συνημμένα τα παραπάνω δικαιολογητικά, προκειμένου να επανεξεταστεί το αίτημά τους.
 
4. Παρακαλούμε για την έγγραφη ενημέρωση όλων των Επαγγελματιών Οπλιτών της δυνάμεώς σας, αντίγραφο της οποίας να τηρείται στο αρχείο της Μονάδας.
 
------------------------------------------------------------------------------------------
 
ΠΡΟΣ:         ΓΕΣ/ΔΙΜΣΠΡΟ/4ε              ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ                             
                                                           ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

                                                           Τηλ. (εξωτ.) 210 6552415
ΚΟΙΝ:          ΓΕΣ/ΔΟΙ/4α                      Φ.841/65/814949
                   ΣΧΗΜ/ΔΟΙ                        Σ.3079
                   ΟΛΚΕΣ                             Αθήνα,   03   Ιουν 2015                                
                   ΚΤΣ-ΚΤΕΘ    
 
 
ΘΕΜΑ   :      Αποδοχές Στρατιωτικού Προσωπικού
 
 
ΣΧΕΤ.:         α.  Φ.841/60/134561/Σ.2913/18 Δεκ 2009/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ
                   β.  Υπ΄ αριθμ. 409/2012/Απόφαση Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής
                   γ.  Φ.454.1/84/797137/Σ.269/07 Οκτ 2013/ΓΕΣ/ΓΣΝΣ
                   δ.  Φ.841/29/182276/Σ.10621/18 Οκτ 2013/ΓΕΣ/ΔΙΜΣΠΡΟ/4ε
                   ε.  Φ.841.2/95/713375/Σ.9964/05 Νοε 2013/ΓΕΣ/ΔΟΙ/4α
                 στ. Αρ. Πρωτ. 2/5222/0022/27 Ιαν 2014/Υ.Ο /Γ.Λ.Κ/22η Δνση   
                  ζ.  Φ.841/10/129493/Σ.815/16 Απρ 2015/ΥΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ
 
1. Σας γνωρίζουμε, σε απάντηση του (δ) σχετικού και αναφορικά με την αναγνώριση χρόνου σπουδών για τη χορήγηση Επιδόματος Χρόνου Υπηρεσίας (ΕΧΥ) σε Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ), στις περιπτώσεις απόκτησης πτυχίων που αποτελούν κατά νόμο προσόν, όχι το μοναδικό, κατάταξης ότι, σύμφωνα με το (στ) όμοιο απαντητικό έγγραφο, το Υπουργείο Οικονομικών συμφωνεί με το αποφαντικό  μέρος της (β) σχετικής απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής.
 
2. Ειδικότερα, σύμφωνα με το (στ) σχετικό έγγραφο και τις παρεχόμενες σε αυτό διευκρινίσεις:
   
α.Για την αναγνώριση χρόνου σπουδών για χορήγηση χρονοεπιδόματος σε στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων ισχύει η ειδική διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν.Δ 4219/1961 στην οποία παραπέμπει η παρ. Α1 του άρθρου 51 του Ν.3205/2003.
   
β. Ειδικότερα αναγνωρίζεται για τη χορήγηση χρονοεπιδόματος ο χρόνος σπουδών δύο ετών σε ανώτατη ημεδαπή ή αλλοδαπή σχολή, από την οποία αποκτήθηκε πτυχίο που αποτελεί κατά νόμο προσόν για την κατάταξη του στρατιωτικού στον κλάδο στον οποίο ανήκει.
 
γ. Για τη χορήγηση χρονοεπιδόματος σε ΕΠ.ΟΠ αναγνωρίζεται ο χρόνος φοίτησης δύο ετών σε ανώτατη σχολή, από την οποία αποκτήθηκε πτυχίο που αποτέλεσε, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, απαραίτητο προσόν (όχι απαραίτητα μοναδικό) για την κατάταξή τους σε συγκεκριμένες ειδικότητες, όπως προκύπτει από τη γραμματική διατύπωση της διάταξης του Ν.Δ 4219/1961, σε συνδυασμό με τη διάταξη της παρ. 1δ του άρθρου 2 του Ν. 2936/2001.
 
3. Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλείστε για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας (χρόνου φοίτησης σε ανώτατη σχολή) για τη χορήγηση χρονο-επιδόματος κάθε περίπτωσης χωριστά, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που τίθενται με τις προαναφερόμενες διατάξεις.
  

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ