Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

"Χακί θηλασμός"! Ένα μεγάλο πρόβλημα για τις γυναίκες των Ενόπλων Δυνάμεων

11.08.2015 | 20:36
Η είσοδος των γυναικών στο στράτευμα δημιούργησε θέματα τα οποία θα πρέπει η υπηρεσία τους να αντιμετωπίσει. Με το πέρασμα των χρόνων και την αυξανόμενη παρουσία των γυναικών στις ΕΔ αυτά τα θέματα απαιτούν πλέον επιτακτικά λύση. Και τα περισσότερα απ΄αυτά έχουν να κάνουν με την μητρότητα, από την οποία κανείς δεν μπορεί να “αποκόψει” μια γυναίκα, είτε φορά στολή ,είτε όχι.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών, έχει το…καλό συνήθειο να ασχολείται ακόμη μ΄ αυτά τα ζητήματα που σ΄ όλους εμάς ακούγονται ως “ασήμαντες λεπτομέρειες”. Αλλά δεν είναι.

Με έγγραφό της προς του ΑΝΥΕΘΑ,ΥΦΕΘΑ ζητά μέτρα για τις Γαλουχούσες (Θηλάζουσες) Μητέρες Στρατιωτικούς.

Διαβάστε τι υποστηρίζει η ΠΟΕΣ στο έγγραφό της:ΠΡΟΣ : - κ. κ.ΑΝΥΕΘΑ, ΥΦΕΘΑ                                   Αρ. Πρωτ. 187/2015                                   
            - Υπουργείο Υγείας/Δνση Δημόσιας Υγιεινής      Αθήνα, 11 Αυγ 2015
 
KOIN : - κ. ΥΕΘΑ
           - Συνήγορος του Πολίτη
           - Περιφερειακές Ενώσεις – μέλη μας
           - Στρατιωτικοί συντάκτες
ΘΕΜΑ : Μέτρα για τις Γαλουχούσες (Θηλάζουσες) Μητέρες Στρατιωτικούς
ΣΧΕΤ : α. ΠΔ 176/1997 (ΦΕΚ Α΄ 150, «Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/85/ΕΟΚ»)

         
 β. ΠΔ 41/2003 (ΦΕΚ Α΄ 44, «Τροποποίηση του Π.Δ. 176/97 «Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/85/ΕΟΚ»»)   
       
γ. Ν.4316/2014 (ΦΕΚ Α΄ 270, «Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις»)
       
δ. Υπ΄ αριθμ. Φ.400/32/82424/Σ.343/27-5-2011 απόφαση ΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β΄ 1139, «Διοικητικά και άλλα ευεργετικά μέτρα για κατηγορίες προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα και οξέα κοινωνικά προβλήματα»)   

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του σχετικού (α) ΠΔ ορίζεται ότι οι εργαζόμενες γυναίκες κατά την έννοια του άρθρου 2 με πλήρη ή μερική απασχόληση κατά τη νύχτα μετακινούνται σε αντίστοιχη θέση ημέρας, εφόσον υποβάλλουν ιατρικό πιστοποιητικό που βεβαιώνει την ανάγκη λήψης αυτού του μέτρου για λόγους που αφορούν την ασφάλεια και την υγεία τους.

2. Σύμφωνα, εξάλλου, με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του ανωτέρω ΠΔ, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του σχετικού (β), οι διατάξεις του ΠΔ 176/1997 εφαρμόζονται και στο ένστολο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας.

3. Σύμφωνα, επίσης, με τις διατάξεις της περίπτωσης γ του άρθρου 2 του ανωτέρω σχετικού (α) ΠΔ, ορίζεται ότι γαλουχούσα εργαζόμενη είναι κάθε εργαζόμενη γυναίκα που γαλουχεί (θηλάζει) για χρονικό διάστημα μέχρι ένα έτος από τον τοκετό και έχει πληροφορήσει σχετικά τον εργοδότη της εφ΄ όσον τούτο απαιτείται για τη λήψη θετικού μέτρου υπέρ της γαλουχούσας.

4. Σύμφωνα, τέλος, με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του σχετικού (γ) νόμου, ορίζεται ότι για τη διευκόλυνση των θηλαζουσών μητέρων, οι εργαζόμενες θηλάζουσες μητέρες στο δημόσιο τομέα μπορούν να αντλούν με έκθλιψη και να αποθηκεύουν το μητρικό γάλα κατά τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας τους και εντός του χώρου που ορίζεται από το φορέα εργασίας τους και ο οποίος ονομάζεται χώρος θηλασμού στην Εργασία, με απόφαση δε του Υπουργού Υγείας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, ύστερα από εισήγηση του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού και γνωμοδότηση της Εθνικής Επιτροπής για το Μητρικό Θηλασμό, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις ίδρυσης, οργάνωσης, λειτουργίας και εποπτείας, καθώς και άλλη σχετική λεπτομέρεια των χώρων θηλασμού και των χώρων θηλασμού στην Εργασία.    

5. Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια ο αριθμός των γυναικών που επιλέγουν να σταδιοδρομήσουν στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις αυξήθηκε και συνεχίζεται να αυξάνεται, η ισχύουσα δε ως ανωτέρω νομοθεσία ουδόλως διαφοροποιεί τις γαλουχούσες (θηλάζουσες) στρατιωτικούς, έναντι των άλλων γαλουχουσών εργαζομένων.

6. Είναι γνωστό ότι όλοι οι στρατιωτικοί, μεταξύ των οποίων και οι γυναίκες στρατιωτικοί κατά τη διάρκεια της γαλουχίας, με την επιστροφή τους από την άδεια κύησης - ανατροφής τέκνου, στο πλαίσιο των καθηκόντων τους, εκτελούν υπηρεσίες 24ωρης διάρκειας με διανυκτέρευση στους χώρους εργασίας, χωρίς ωστόσο να έχει διαφοροποιηθεί το κανονιστικό πλαίσιο, κατά τα ανωτέρω ισχύοντα, αναφορικά με τη μέριμνα της Υπηρεσίας και τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας κατά την εργασία των γαλουχουσών μητέρων στρατιωτικών.  

7. Κατόπιν των ανωτέρω και στο πλαίσιο μέριμνας του προσωπικού, παρακαλούμε για:

α. Την τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της σχετικής (δ) υπουργικής απόφασης, ως εξής:

«Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της υπ΄ αριθμ. Φ.400/32/82424/Σ.343/27-5-2011 απόφασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας (ΦΕΚ Β΄ 1139) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Τα ανωτέρω ευεργετικά μέτρα εφαρμόζονται και για τις γαλουχούσες μητέρες μέχρι τη συμπλήρωση ενός (1) έτους της ηλικίας του τέκνου».

β. Την ενημέρωσή μας, αναφορικά με την πρόθεσή σας περί δημιουργίας χώρων θηλασμού στις Μονάδες των Ενόπλων Δυνάμεων.

8. Ευελπιστούμε στην αποδοχή των ανωτέρω προτάσεών μας και παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.

9. Ο Συνήγορος του Πολίτη, προς τον οποίο αποστέλλεται αντίγραφο του παρόντος, παρακαλείται για την ενημέρωσή μας σχετικά με την υποχρέωση της Υπηρεσίας για τη θέσπιση των ευεργετικών μέτρων και για τις γαλουχούσες μητέρες στρατιωτικούς, που ρυθμίζονται με τα σχετικά (α) και (γ).

10. Τα κόμματα του Ελληνικού κοινοβουλίου, προς τα οποία αποστέλλεται, ωσαύτως, αντίγραφο του παρόντος, παρακαλούνται για τις κατά την κρίση τους ενέργειες προς ανάδειξη και ρύθμιση του θέματος.

 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ