Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

1.000.000 ευρώ για υπερωρίες υπαλλήλων επιτελείων-υπηρεσιών το 2012.Μηδέν για τους στρατιωτικούς

17.03.2012 | 00:01
Κοντά στο ένα εκατομμύριο ευρώ θα είναι οι υπερωρίες που θα πληρωθούν,μέσα στο 2012 “μόνιμοι και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Αορίστου Χρόνου που αμείβονται βάσει των ∆ιατάξεων του Ν.4024/2011»,σύμφωνα με απόφαση του ΥΕΘΑ Δημήτρη Αβραμόπουλου.Τι προβλέπεται για στρατιωτικούς; Όπως είναι γνωστό …ένα ολοστρόγγυλο μηδέν.

Σύμφωνα με την απόφαση του ΥΕΘΑ οι υπερωρίες εγκρίνονται για  “την ανάγκη αντιμετώπισης από το Γενικό Επιτελείο Στρατού των ωρών απασχόλησης των Μονίμων και με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Αορίστου Χρόνου Υπαλλήλων του, πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας για κάλυψη εποχικών, έκτακτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών Στρατιωτικών Νοσοκομείων, Κέντρου Επιχειρήσεων ΓΕΕΘΑ, Τάγματος Επικοινωνιών-Πληροφορικής ΓΕΕΘΑ, Εργοστασίου Παραγωγής Οξυγόνου του 691 Βιομηχανικού Εργοστασίου Βάσεως, Ταγμάτων ΓΕΕΘΑ - ΓΕΣ (Συνεργεία Κλιματισμού), ΣΣΑΣ, ΣΑΝ, που λειτουργούν επί εικοσιτετραώρου και δωδεκαώρου βάσεως, Στρατιωτικών Εργοστασίων, Μεταφορικών Μονάδων, ΓΕΕΘΑ κ.λ.π”.


Γι΄ αυτό λοιπόν η απόφαση Αβραμόπουλου προβλέπει:


1. Εγκρίνουμε την υπερωριακή απογευματινή, νυκτερινή, Κυριακών και ε- ξαιρέσιμων ημερών εργασία, πέρα από το κανονικό ωράριο, τεσσάρων χιλιάδων (4.000) Μονίμων και με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Αορίστου Χρόνου Υπαλλήλων που αμείβονται βάσει των διατάξεων του Ν.4024/2011, κρίσιμων ειδικο- τήτων Μονάδων και Υπηρεσιών του ΓΕΕΘΑ και Γενικού Επιτελείου Στρατού, έναντι τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα πέντε (4.535) υπηρετούντων, που κρίνεται απαραίτητη για την αντιμετώπιση εποχικών, έκτακτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών έτους 2012 (από 1-1-2012 έως 31-12-2012):

α. Για υπερωριακή απογευματινή εργασία μέχρι εκατόν είκοσι επτά χιλιάδες (127.000) ώρες.

β. Για νυχτερινή εργασία και για εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών μέχρι εβδομήντα επτά χιλιάδες (77.000) ώρες.

2. Παρέχεται η δυνατότητα προσφοράς υπερωριακής εργασίας σε υπαλ- λήλους οδηγούς κατά το διάστημα της μετακίνησής τους εκτός έδρας, για εκτέ- λεση δρομολογίων σε όλη την επικράτεια και τη λήψη υπερωριακής αποζημίωσης με τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/27-10-2011, ΤΑ ́).

3. Οι ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας δεν μπορεί να υπερβαί- νουν τις είκοσι (20) ανά υπάλληλο μηνιαίως. Σε υπαλλήλους που ανήκουν σε υ- πηρεσίες που λειτουργούν, βάσει νόμου, όλες τις ημέρες του μήνα ή σε δωδεκάω- ρη ή εικοσιτετράωρη βάση, στην καθ’ υπέρβαση εργασία οι ώρες νυκτερινής, Κυ- ριακών και εξαιρέσιμων ημερών δεν μπορεί να υπερβούν τις δεκαέξι (16) ώρες κα- τά περίπτωση το μήνα.

4. Στην παραπάνω εργασία θα μπορούν να μετέχουν και περισσότεροι υπάλληλοι, εντός όμως του ιδίου συνολικού αριθμού των εγκρινομένων ωρών, με πράξη των οικείων ∆ντων - ∆ιοικητών ∆νσεων, Υπηρεσιών και Μονάδων του ΓΕΣ.

5. Υπεύθυνοι για την διαπίστωση των πραγματικών αναγκών και τον έλεγ- χο πραγματικής παροχής της υπερωριακής απασχόλησης θα είναι οι ∆ντες - ∆κτες των ∆νσεων -Υπηρεσιών και Μονάδων του ΓΕΣ, που εδρεύουν σε όλη την Επι- κράτεια και στις οποίες υπηρετεί πολιτικό προσωπικό.

6. Η δαπάνη που θα προκύψει από το σύνολο των εγκριθεισών ωρών υ- περωριακής απασχόλησης έτους 2012, ύψους εννιακοσίων εβδομήντα εννέα χι- λιάδων διακοσίων ευρώ (979.200,00 €) περίπου, σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στους ΚΑΕ 0511 και 0512 ΕΦ 11-200 προϋπολογισμού ΓΕΣ έτους 2012, όπως αυτές θα διαμορφωθούν με ποσοστό αποδέσμευσης 96%.

7. Η απόφαση αυτή έχει αναδρομική ισχύ ένα μήνα πριν τη δημοσίευσή της”. 

ΣΧΟΛΙΑ