Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Η απάντηση του ΜΤΣ για το Βοήθημα Οικογενειακής-Επαγγελματικής Αυτοτέλειας.

13.04.2011 | 07:21
Το ΜΤΣ ανακοινώνει, μετά την συνάντηση μεγάλου αριθμού μερισματούχων του, οι οποίοι ζήτησαν ενημέρωση από τον Πρόεδρο αυτού στις 23-03-2011 για το θέμα του Βοηθήματος Οικογενειακής – Επαγγελματικής Αυτοτέλειας (ΒΟΕΑ) , τα παρακάτω:

1. Η δημιουργία ανεξάρτητου λογαριασμού του Βοηθήματος Οικογενειακής – Επαγγελματικής Αυτοτέλειας (ΒΟΕΑ), ήδη ευρίσκεται σε μελέτη και επεξεργασία και θα εισαχθεί ως θέμα προς έγκριση σε επόμενη συνεδρίαση του ∆Σ/ΜΤΣ.

2. Υποβλήθηκε έγγραφο αίτημα και στα δύο Υπουργεία (ΥΠΕΘΑ – ΥΠ.ΠΡΟ.ΠΟ) για κατ ́ εξαίρεση μελέτη και μεταφορά πιστώσεων ύψους 20.000.000 € (10.000.000 +10.000.000), προκειμένου το Ταμείο να καλύψει άμεσα και αποκλειστικά αιτήματα των δικαιούχων τέκνων ΒΟΕΑ εντός του 2011 ή 2012.

3. Μελετάται και επεξεργάζεται σχέδιο ΚΥΑ, προς εισαγωγή και έγκριση από το ∆Σ/ΜΤΣ, για τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις της κατ’ εξαίρεση καταβολής του ΒΟΕΑ στα δικαιούχα τέκνα, για λόγους υγείας, οι οποίοι θα αποδεικνύονται με επίσημα δημόσια έγγραφα.

4. Υποβλήθηκε έγγραφο αίτημα προς την Αρχή Προστασίας Προσωπικών ∆εδομένων για την έγκριση ή μη ανάρτησης ονομαστικής επετηρίδας των δικαιούχων τέκνων ΒΟΕΑ στην ιστοσελίδα του ΜΤΣ. Μέχρι να υπάρξει ανάλογη έγκριση, παρατίθεται, όπως ζητήθηκε, αναλυτική κατάσταση, στην οποία εμφανίζεται κατά μήνα και έτος ο αριθμός των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί στο ΜΤΣ καθώς και των ικανοποιηθεισών κατ ́ εξαίρεση:


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΑ5. Το ΜΤΣ, μέχρι σήμερα, έχει ικανοποιήσει τα αιτήματα που έχουν υποβληθεί μέχρι και τον μήνα Σεπτέμβριο του έτους 2008, κατά σειρά προτεραιότητας, όπως καθορίζεται από τις σχετικές διατάξεις. H ικανοποίηση των υποβληθέντων κατά τον μήνα Σεπτέμβριο του έτους 2008 αιτημάτων πραγματοποιήθηκε στο τέλος Μαρτίου 2010.

6. Πέραν των παραπάνω, εκτός σειράς προτεραιότητας, έχουν ικανοποιηθεί μεμονωμένα Βοηθήματα για λόγους κοινωνικής αναγκαιότητας, κατόπιν υποβολής σχετικών δικαιολογητικών που αφορούν σε λόγους υγείας του ιδίου του τέκνου ή του άμεσου οικογενειακού του περιβάλλοντος, τέλεση γάμου του δικαιούχου τέκνου, δικαιούχα μέλη πολύτεκνων οικογενειών, σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Η τελευταία πληρωμή των εν λόγω ΒΟΕΑ πραγματοποιήθηκε την 18-6-2010, έκτοτε δε ουδεμία πληρωμή έγινε.
7. Επισημαίνεται ακόμη, ότι τα ετήσια ποσά που καταβάλλονται για την εν λόγω παροχή είναι δυσανάλογα με αυτά των κρατήσεων, με αποτέλεσμα να δαπανάται και μέρος του Γενικού Κεφαλαίου του Ταμείου για την εξυπηρέτηση των δικαιούχων τέκνων. Προς τεκμηρίωση των ανωτέρω παρατίθεται Πίνακας με απολογιστικά στοιχεία της τελευταίας δεκαετίας όπως προκύπτουν από τα επίσημα λογιστικά βιβλία του ΜΤΣ :

Σημείωση: Aπό αρχές του έτους 2010 μέχρι σήμερα όλες εν γένει οι μηνιαίες εισφορές υπέρ ΜΤΣ, οι οποίες διενεργούνται επί των αποδοχών των Μετόχων του Ταμείου, παρακρατούνται από το Υπουργείο Οικονομικών για την απόσβεση του οφειλομένου προς αυτό ποσού από το ΜΤΣ.

8. Πέραν των αναφερομένων στον παραπάνω πίνακα, κρίνεται σκόπιμο να τονισθεί ότι δεν υφίσταται ανταποδοτικότητα της εν λόγω εισφοράς, καθόσον οι συνολικές κρατήσεις που διενεργούνται αντιστοιχούν μόνο στο ήμισυ περίπου της σχετικής παροχής. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι διενεργηθείσες κρατήσεις επί 20ετία για ΒΟΕΑ τέκνου ανώτατου Αξκού, ανέρχονται στο ποσό των 5.739,97 ευρώ, το οποίο, ανατοκιζόμενο ανά μήνα, έχει απόδοση τόκου ποσού 2.124,83 ευρώ, ήτοι συνολικό ποσό 7.864,80 ευρώ. Το δικαιούμενο ποσό του ΒΟΕΑ όμως στο υπόψη τέκνο, ανέρχεται σε 15.408,79 ευρώ στον μήνα θεμελίωσής του. Κατά συνέπεια η διαφορά καλύπτεται από άλλες δραστηριότητες του ΜΤΣ και κυρίως σε βάρος του Γενικού Κεφαλαίου αυτού.

9. Επίσης κρίνεται αναγκαίο να τονισθεί ότι η μεγάλη καθυστέρηση καταβολής των Βοηθημάτων στα δικαιούχα τέκνα οφείλεται αποκλειστικά στο υφιστάμενο πρόβλημα μη επαρκούς ρευστότητας του ΜΤΣ, για την επίλυση του οποίου καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια. Εκτιμάται ότι εντός του έτους 2011 θα αρχίσει η καταβολή των υπόψη Βοηθημάτων, τηρουμένης της σειράς προτεραιότητας, αρχής γενομένης από την εξυπηρέτηση των αιτημάτων που έχουν υποβληθεί εντός του μηνός Οκτωβρίου έτους 2008. 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ