Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Κράτος αδιάφορο δυσκολεύει τη ζωή στρατιωτικών που φροντίζουν άτομα με ειδικές ανάγκες!

08.05.2014 | 00:01
Ένα μεγάλο ζήτημα που απασχολεί πολλές στρατιωτικές οικογένειες θέτει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών. Το μειωμένο ωράριο που προβλέπεται για “τακτικούς υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., που έχουν παιδιά με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω ή σύζυγο με αναπηρία 100% τον οποίο συντηρεί”, χωρίς ανάλογη περικοπή των αποδοχών δεν περιλαμβάνει τους στρατιωτικούς.

Τι προβλέπεται; Με βάση τα διευκρινιστικά ερωτήματα και τις απαντήσεις που έχουν δοθεί η κατάσταση έχει ως εξής:

Ερώτημα:
Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι υπηρεσιακές ανάγκες κατά τη χορήγηση του μειωμένου ωραρίου στους δικαιούχους;
Απάντηση:
Σκοπός του μέτρου είναι μεν η διευκόλυνση των υπαλλήλων με αναπηρία ή υπαλλήλων που έχουν παιδιά με αναπηρία, δεν πρέπει όμως σε καμία περίπτωση να αποβαίνει σε βάρος της Υπηρεσίας. Για το λόγο αυτό το μειωμένο ωράριο πρέπει να χορηγείται μετά από συνεννόηση του δικαιούχου υπαλλήλου με την υπηρεσία του (π.χ. εάν θα γίνεται χρήση στην αρχή ή στο τέλος του ωραρίου κ.λ.π.).
Σε καμία όμως περίπτωση δεν δικαιολογείται η μη χορήγησή του, διότι αποτελεί δικαίωμα του υπαλλήλου που έχει τις προϋποθέσεις να το λάβει.

Ερώτηση:
Δικαιούνται χρήση μειωμένου ωραρίου οι υπάλληλοι, οι οποίοι έχουν ορισθεί με δικαστική απόφαση δικαστικοί συμπαραστάτες ατόμων με ειδικές ανάγκες;
Απάντηση:
Τη χρήση μειωμένου ωραρίου κατά μία ώρα την ημέρα δικαιούνται και οι υπάλληλοι οι οποίοι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 8 του Ν.2880/2001 (ΦΕΚ 9/Α ́), έχουν με δικαστική απόφαση την επιμέλεια ατόμου με ειδικές ανάγκες. Η επιμέλεια θα πρέπει να ορίζεται ρητά στην απόφαση της δικαστικής συμπαράστασης, σύμφωνα με το άρθρο 1680 του Αστικού Κώδικα, καθόσον μόνη η δικαστική συμπαράσταση δεν συνεπάγεται και την επιμέλεια ενώ διευκρινίστηκε ότι η μείωση του ωραρίου κατά μία (1)ώρα την ημέρα, χωρίς ανάλογη περικοπή των αποδοχών, αφορά σε τακτικούς υπαλλήλουςή υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., οι οποίοι ανήκουν σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:
 
α) είναι τυφλοί ή παραπληγικοί - τετραπληγικοί, ή νεφροπαθείς τελικού σταδίου ή έχουν βεβαιωμένη αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω.
β) έχουν παιδιά με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω.
γ) Έχουν σύζυγο με αναπηρία σε ποσοστό 100%, τον οποίο συντηρούν.

Ειδικώς, για την κατηγορία των τυφλών τηλεφωνητών, η μείωση του ωραρίου εργασίας ορίζεται σε δύο (2) ώρες ημερησίως. Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν.2880/2001 στην (β) κατηγορία εμπίπτουν και οι υπάλληλοι που έχουν με δικαστική απόφαση την επιμέλεια ατόμου με ειδικές ανάγκες, καθώς και ανάδοχοι γονείς ατόμου με ειδικές ανάγκες, για όσο χρόνο διαρκεί η αναδοχή.

Τα ανωτέρω ισχύουν, σύμφωνα με την αριθμ.268/2012 Γνωμοδότηση του ΣΤ' Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,και σε περιπτώσεις υπαλλήλων, τακτικών ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., οι οποίοι απολαμβάνουν ειδικού ωραρίου λόγω των συνθηκών εργασίας τους.

Ακολούθως, γίνεται αποδεκτό ότι η κατά τα ανωτέρω διευκόλυνση του μειωμένου κατά μία (1) ώρα την ημέρα ωραρίου εργασίας, χωρίς ανάλογη περικοπή των αποδοχών,
συνιστά αυτοτελές δικαίωμα των υπαλλήλων που καλύπτουν τις νόμιμες προϋποθέσεις,το οποίο δεν απονέμεται μόνο σε όσους από αυτούς εργάζονται με το γενικώς ισχύον ωράριο εργασίας, αλλά δίδεται σωρευτικά και σε όσους ήδη απολαμβάνουν ειδικού ωραρίου, το οποίο θεσπίζεται από άλλες διατάξεις που ρυθμίζουν τις εργασιακές τους συνθήκες.

Από πουθενά λοιπόν δεν προκύπτει ότι οι στρατιωτικοι μπορούν να κάνουν χρήση αυτών των μέτρων. Και γι΄ αυτό η ΠΟΕΣ προτείνει την εξής τροπολογία:

«Η παράγραφος 1 του άρθρου 9 του Ν. 3257/2004 (ΦΕΚ 143 Α ́) τροποποιείται ως εξής: «Το προβλεπόμενο, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του Ν.1483/1984 (ΦΕΚ 153 Α ́), μειωμένο ωράριο εργασίας εφαρμόζεται στο στρατιωτικό προσωπικό και στους στρατιωτικούς δικαστές των Ε.Δ., που έχουν ή επιμελούνται τέκνο ή σύζυγο με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία, που με δικαστική απόφαση έχουν την επιμέλεια ατόμου με ειδικές ανάγκες, καθώς και στους ανάδοχους γονείς, ατόμου με ειδικές ανάγκες, για όσο χρόνο διαρκεί η αναδοχή ,ανεξαρτήτως του αριθμού των απασχολούμενων προσώπων κατά μονάδα, υπηρεσία, οργανισμό ή νομικό πρόσωπο εποπτευόμενο από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠ.ΕΘ.Α.), στο οποίο εργάζεται. Στην εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου δεν περιλαμβάνονται όσοι εκπληρώνουν τη στρατεύσιμη στρατιωτική τους υποχρέωση, σύμφωνα με τη στρατολογική νομοθεσία».

Όπως αναφέρει σε έγγραφό της προς την ηγεσία του ΥΠΕΘΑ η ΠΟΕΣ:

“Μέχρι σήμερα έχει καταγραφεί θετικά η ευαισθησία σας στα θέματα που άπτονται της μέριμνας του μόνιμου στρατιωτικού προσωπικού των Ελληνικών Ενόπλων
Δυνάμεων, ιδιαίτερα αυτών των ειδικών ευαίσθητων κατηγοριών και ευελπιστούμε η ευαισθησία αυτή να συνεχιστεί με την αποδοχή της προτάσεως ως άνω παρά. 7, η
οποία θεωρούμε ότι θα ανακουφίσει σημαντικά τους συναδέλφους μας στρατιωτικούς που, παράλληλα με την υπηρεσιακή ζωή τους, προσπαθούν να σταθούν όρθιοι στις
προφανείς δυσχέρειες που αντιμετωπίζουν και βιώνουν καθημερινά με τα αγαπημένα τους αυτά άτομα με ειδικές ανάγκες και καθίστανται, χωρίς αμφιβολία, ήρωες σε περίοδο ειρήνης που μάχονται καθημερινά με σθένος στο πεδίο μάχης που λέγεται ζωή.


 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ