Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Μετάταξη ΕΜΘ - ΕΠΟΠ στο Σώμα Μονίμων Υπαξιωματικών Πολεμικού Ναυτικού

10.10.2017 | 08:25
Πρώτη δημοσίευση: 2017-10-09 23:47:32
Τελευταία ενημέρωση: 2017-10-10 08:25:32


Προκήρυξη για την Μετάταξη Εθελοντών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) και Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.) στο Σώμα Μονίμων Υπαξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού, Έτους 2017.

Αποφασίστηκε: Προκήρυξη για τη Μετάταξη, για το έτος 2017, στο Σώμα Μονίμων Υπαξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού, τριών (03) Εθελοντών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον πέντε (5) έτη πραγματικής υπηρεσίας και (02) Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.) που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη πραγματικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους ως ΕΠ.ΟΠ. και έχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα ή ισότιμο αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών αλλοδαπής, με ειδικότητα που προσιδιάζει στον τίτλο σπουδών τους, προς κάλυψη κενών οργανικών θέσεων του βαθμού τον οποίον φέρουν.

∆ικαίωµα υποβολής αίτησης Μετάταξης στο Σώµα Μονίµων Υπαξιωµατικών του Πολεµικού Ναυτικού έχουν άντρες και γυναίκες Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) που έχουν συµπληρώσει τουλάχιστον πέντε (5) έτη πραγµατικής υπηρεσίας και Επαγγελµατίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.), αντίστοιχα, που έχουν συµπληρώσει τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη πραγµατικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους ως ΕΠ.ΟΠ και έχουν πτυχίο τριτοβάθµιας εκπαίδευσης,πανεπιστηµιακού ή τεχνολογικού τοµέα ή ισότιµο αναγνωρισµένο τίτλο σπουδών αλλοδαπής, µε ειδικότητα που προσιδιάζει στον τίτλο σπουδών τους, προς κάλυψη κενών οργανικών θέσεων του βαθµού τον οποίο φέρουν, εφόσον πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 12 του Ν.3883/10

Οι επιθυµούντες Μετάταξη, απαιτείται όπως υποβάλουν µέχρι την 30η Οκτωβρίου 2017, προς τη Μονάδα ή Υπηρεσία που υπηρετούν την, ως Παράρτηµα «Α», σχετική αίτηση, επισυνάπτοντας σε αυτήν επικυρωµένο αντίγραφο του πτυχίου που κατέχουν. Εάν το πτυχίο ή ο µεταπτυχιακός τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί από εκπαιδευτικό ίδρυµα της αλλοδαπής, απαιτείται επιπλέον η επισύναψη στην αίτηση:

α. Βεβαίωσης αναγνώρισης των τίτλων σπουδών από το ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π (∆ιεπιστηµονικός Οργανισµός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκής και Πληροφόρησης), όπως ορίζεται στο Ν. 3328/2005 (ΦΕΚ Α΄ 80/1-4-2005).

β. Επίσηµης µετάφρασης από κρατικό φορέα του τίτλου σπουδών
στην Ελληνική γλώσσα όπως ορίζεται από τις κείµενες διατάξεις.

Οι αιτήσεις αφού πρωτοκολληθούν από τις Υπηρεσίες, απαιτείται όπως υποβληθούν, απευθείας στο ΓΕΝ/Β3, για έλεγχο από την επιτροπή που θα προκύψει µε µέριµνα της εν λόγω ∆ιευθύνσεως, το αργότερο έως την 10η Νοεµβρίου 2017.

Δείτε ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ τις προκηρυσσόμενες θέσεις, ενδεικτικούς κατεχόμενους τίτλους πτυχίων καθώς και νέες ειδικότητες / εξειδικεύσεις ΕΔΩ

 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ